รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหลง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายแดนดิน  วนากาญจน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายบุญยกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิภาณ  ปวงประสาท โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวรปรัชญ์  ปูนมาก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัญญา  อมรใฝ่ประยูร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายศิวกร  ใจบุญ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชกร  จีวะระ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายจิตรเทพ  เฮงตระกูล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงญาณิศา  ราชคง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณฐกร  คำน้อย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณิชนิตา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนิชาภา  เกษมรัศมิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนิรินทิพย์  เขียวมูล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรชนก  สมบัติพนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภณิชารีย์  ณ น่าน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวาสินี  ถาทวี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสุรัลต์ชาญ  ไทสวัสดิ์กุล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอรัชพร  มานะบุตร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกนลรัตน์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนภัทร  ชูเชิดไพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนันทิมา  ประเสริฐพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนีรชา  แก้วตา โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปริยาภ้ทร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา โรงเรียนบ้านแม่กองแป ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐชยากร  วัชรสุทธากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายบวรรัตน์  เลิศฤทธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นน้ำริน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรรณมณ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สังข์แดง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสาริศา  รัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงฐิรญา  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายทรงพล  องมล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ป.6 วิทย์ประถม