รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พาณิชย์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกวิน  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญข้าว  ซึ่อตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิดา  ชะโพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชวิศา  พุฒอ่อน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัฒนาชาติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฎฐพล  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐณิชา  มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐธัญ  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพงษ์  ตั้งบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนพจน์  บำรุงทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนาพันธ์  นวนพิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนภัสร  รังวัดใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนาริรัตน์  สิงขรสุกใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวรางห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปรานต์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปาฏิหาริย์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปาณัทพงศ์  นิมิตรภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาทรัพย์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมุฑิตา  ปันเซ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเมธี  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายรัฐศรันย์  กิจขจรวัฒน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงราศี  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงลีลาวดี  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แบแจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรัญรักษ์  นิยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่หากุศล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวัชระ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศรินยา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสมภพ  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสิปปวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายสุธิมนต์  พิงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอรรวินทร์  คีรีพลาเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายเอกภพ  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกชพร  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤษณะภูติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกรกฎ  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤษฎา  แบเจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จองวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกันตพัฒน์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกันต์วกูร  อุดต่อม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกิตินันทิพัตน์  จอนใจตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลนัดดา  จิโน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคัมภีร์  สันติสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิณณพัต  กวินธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิณห์ชนัณ  สว่างธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชยากร  หัสดินทร์เดชา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายโชคชัย  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญาลินดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฐิติฌากรณ์  พันธ์วัจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณภัทร  โพธิกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญกัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงดลนภัส  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายถิรวัสส์  ซอแอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายทัพพสาร  อาทรเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนชาติ  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนพนธ์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนพร  มณีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนากร  หน่อวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธีรศานต์  เชาว์พิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนทีมารค  โสภาฉัตรรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนราวิชญ์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนฤดม  เครือสืบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนิพิฐพนธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเนติพล  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุญเทพ  ศักดิ์สุริยะชาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปฤษฎี  เมาเลอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปัญพิชา  เหมือยป่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาณิสา  ภูดิสวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปิยธิดา ลิลลี่  ฟอย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพชรพร  ธุวตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิ่มกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพิชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพิทยุตม์  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์เพชรจันทร์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิเศษ  ยวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภคนันท์  เครือซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธ์เนียม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภูริช  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภูริชญา  นวลศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงยูกิ  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายรชตะ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรวิสรา  จรัสโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัชชานนท์  จาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรุ่งนภา  อารุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายลภัส  จิตสง่าไพรศาล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวรชัย  เชียงวัดเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวรากร  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวราทิพย์  ศรีกันไชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวริศรา  ทรานุช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวีรภัทร  สุนันต่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศรัณย์  วีระวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศักรินทร์  วงศ์พรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิรดา  วงค์จันทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิริธัญญ์  สัมพันธ์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศุภชัย  ธรรมขึ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสืบสกุล  หว่างปอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอนันตญา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอิสริยา  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจิดาภา  กล้าณรงค์เชาว์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐชานนท์  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปัณณธร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพุธิตา  สอาดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวผัน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุทัตตา  โยกุลัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสุวภัทร  เครืองาม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายกษิภัทร  เย็นตา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกันยารัตน์  เกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงก้านตอง  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกานพลู  ฐิติมโนกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกุลนัฐ  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายฐิตินันท์  กระจายทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  สมวถา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐดนัย  กอนพเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนดล  หมั่นการ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธนพร  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนวนิฐ  ศรีสำแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปพิชญา  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปริยดา  บุญชูโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์พิพักตร์  หงษ์เจ็ด โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บารมีดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศรัณย์กรณ์  นิลละออง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุปราณี  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอธิฌา  สุวรรณบำรุง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอินทิรา  ปั๋นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกชกร  โอดคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายก้องคุณ  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเกสรา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายจักริน  ลุงยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายชนะพล  ดวงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฐิติกานต์  มูลน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณปภัช  สายพริ้ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐนิชา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นหว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายธนกฤต  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายนรภัทร  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายนฤเดช  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนันทนัช  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนันท์ภัส  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนันทิกานต์  สมุด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงบุริมนาถ  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงบุศราพร  แฮนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพัชริดา  ลอชื่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวัชรินทร์  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมภูมิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอนัญญา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอังศณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายกฤติน  จื่อจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายชานนท์  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณิภาภรณ์  อุ่นยาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนลธิชา  หวั่งทองสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรนุช  วงศ์รัตน์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงหน่อแสง  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกณิกนันต์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจรัล  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจารุวิทย์  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจิรวัฒน์  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศิรกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐวัตร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงดลณภา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเดือนกัญญา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนวัต  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธวัชชัย  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธีรภัทร  สายวัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปทิตตา  สมเก๋ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงประกายมุข  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปราณชุลี  ใจปัญญา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปาณิตา  จองอุ๊ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปิ่น  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปิยมาศ  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพนิดา  ลุงหลวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชชาภา  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภูษณิศา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายมนัญชัย  นาวิก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเมษ์ศญา  แสนแปง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงลีลาวดี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรันธร  เตชะวรากร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวีรภัทร  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศศินิภา  ด้วงชารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุภชัย  ชาญคีรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศุภณัฐ  ยงป่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศุภฤกษ์  คำตรง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศุภฤกษ์  ใสบริสุทธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสินิทรา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอักษราภัค  ป่าไม้งาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอุดม  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายก้องภพ  เฉ่วจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายกิตติคุณ  จาจาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงขวัญชนก  มวลมาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายคณนาถ  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาเด่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภรเลิศนที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คีรีมณีฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายเฉลิมชัย  เขียวแปง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายชลธี  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายชัยนันท์  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายฐิติกร  ซียู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฐิติชญา  หวางไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัฐสุดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงดลยากร  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายทศางค์  จาดิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธนาธรณ์  อย่างจัง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธัญสินี  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายธีรภพ  วีรวงศ์ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายนนทกร  นิฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายนพณัฐ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนุช  ฟ้าจรัสดาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปาวีณา  ตาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายปิยะราช  วัฒนาธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปิยาอร  ผาแดงปราการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายพนธกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพรทิชา  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายพรลภัส  ชูกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายพสิษฐิ์  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพัชนี  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพัชรกันย์  ประภาสการนต์โกศลถ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพิยดา  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพิรานันท์  เชิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายพีรัชชัย  ลุงโย่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายพีรัชชัย  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพุทธิรัต  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายรณรต  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงลวิตรา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงลินลาณี  ยอดเอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวรัญญา  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายวริทธิ์ธร  ผาแดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายวีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายไววิทย์  ธีระวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายศตวรรษ  เสยี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศศิภา  เล่ายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายสมยศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสโรชา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสาธิดา  ประภาสกานต์โกศล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายสิรภพ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายสิริวัตร  ชัยธนาศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุจิรา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายสุธินันท์  ปูเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายสุรินทร์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายสุริยา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอรจิรา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอะสะผะ  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอัญญรัตน์  เทศมี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอันธิกา  สิริรัตนวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอารยา  นุละ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอินทิรา  พิรยากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายอีริค แอ็ททา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายเอกภพ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกรวิภา  นิธิภัสร์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงจรรยา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นายจักรกฤษณ์  นามพรหม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวจินตนา  ตะแช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวเดือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายบุญโชค  ถือคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปภัสรา  ไพรพนาศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวพรรณ๊  ณัฐวดีมงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวพลอยใส  คำยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงรุ้งจันทร์  วังรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
599 นางสาววริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาววาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นายเวทัส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสิริพร  เสาแดงเกิดกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสิริมนต์  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโศคิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอรพิน  เลาหมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกมล  สิรินิธิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกรรณิกา  เลาพุ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกันตพิชญ์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกิตติกวิน  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายคงศักดิ์  วินัยรัตนกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายจรัลชัย  เลาโม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงจันทกานต์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจ่าโบ  จะลา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจารุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจิตรพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจิตริน  เลาตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิรัชญา  พิชิตประติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจุฑาวัฒน์  สีลอยอุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจุรีพร  โชคชุติพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายเจตพล  หลวงภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายชนาธิป  ขจรประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจพล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชาลิสา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายญาณพัฒน์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายญาณพัทธ์  นวลมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงฐิติชญา  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัชพล  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณัฐกร  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณัฐกิตต์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐกุล  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงดวงจันทร์  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธัญชนก  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธีรภัทร  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรยุทธ  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธีระเดช  จิรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนิรุช  ณัฐกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเนตรนภา  หลี่จา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรัณยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปิยธิดา  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปิยะนุช  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพงศกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรนัชชา  ดีรัดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพรพรรณ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพรวนัส  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพรศวรรค์  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพลอย  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพศิกา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพันธวิศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพัสกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิมชนก  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพิสิษฐ์  ภาสุพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพีรชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพีรวัส  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภานิดา  โล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภานุกร  อุปปุย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูริวัฒน์  คีรีสุขไสว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมาริษา  ไพรบรรลือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเมธัส  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายยุทธนา  ธนจิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรมิดา  เกาะแนะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรสินทรา  นนทภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรักษ์ธิญามล  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายรัชพล  ตามัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายรัชภูมิ  พรมคุด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวิสาข์  สาทะเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวีรลักษณ์  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายศรพงษ์  ซานเจีย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายศศิธร  ภูผาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมท โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศุรวีร์  นายเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสมบัติ  แสหน่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสวภัทร์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสิปปกร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสิโรบล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสุกฤษฐ์  ศิริวัมนาวุธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสุภกรณ์  กิริยามงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุภนัย  แซ่หมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุภัค  หย่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุภาพร  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุเมธี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสุริยา  เทพพนม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอดิศร  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอธิช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอนันญาลักษณ์  พละงาม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอภิชาต  เถกิงวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายอมรเทพ  วรรณไตย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอรนิช  บุญนำชัยโชค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอรวินท์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอรัญญา  แสนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอรุสา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอะซือมะ  เฉิดพิไรชญานี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอะตะ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอักษิพร  สิริทัปปภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอารยา  ภักดีวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอำนาจ  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายเอก  ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเอกราช  คะบู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงกรรณิกา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายกฤติภัส  วงษ์อธิโชติ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงเกศินี  คำมูล โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงชญาดา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายชิษนุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายซีโมน  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายนพณัฐช์  โสภานะ โรงเรียนขุนยวม ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายบารมี  บันทึกจารึกคีรี โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวิมลมณี  นิธิชัยอนันต์กุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายสุภเมธ  ศรีคำ โรงเรียนขุนยวม ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเจนวิทย์ตรี  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชานน  เกียรติกงทอง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงญาณิศา  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายทรงธรรม  วนาศิริ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธีรพิชญ์  วจีขจรไพศาล โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพชรทา โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพิกา  รัตนจำเริญ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายยศกร  นภาเวชกุล โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายยุฐากรณ์  เรบุตร โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงยุพิน  ทองคูณปรีดา โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงลานา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายวรเทพ  รักษ์อยู่ป่า โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวรภพ  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวัชรชัย  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผูกพันธ์นวคุณ โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสรัญญา  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสัชฌุกร  กันธิยะ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอริยา  แซ่ซง โรงเรียนขุนยวม ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอักษรา  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุ้มพนาวัลย์ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธีรชัย  ศักดิ์ประทีปกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายวีรพงษ์  ผดุงทรงธรรม โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศิริทิพย์  บวรวัฒนธิกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเอกสิทธิ์  ต่อมหาธนสาร โรงเรียนบ้านมะหินหลวง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชญานุช  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกุลจิรา  กองฉิมใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชูศักดิ์  มุ่งมิตรภาพ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธวัล  ธิวาพรรณงาม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงแพรวา  บุญชูคุ้มเกล้า โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภัทรวดี  ชวนชื่นชม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ก้อนกลางสมร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพาณิชชา  ไสวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 คณิตประถม
808 นายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวนวลคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวภัสสร  คำมูลบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวศุทธนุช  งามเสมอพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงจันทร์ทรา  มีเมืองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุภาณี  พีรชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายพีรพัฒน์  รัชตสุวรรณกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มุ่งเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายสพล  แซ่ลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธนกฤติ  แดงทุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชยกร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายหาญหนุ่ม  - โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกฤติยา  ภีระจิ่ง โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายจรัสกร  ธนาโชติ์วานิช โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายจอมอินทร์  - โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณโชติโยธิน โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพลอย  ปิติกรไพศาล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพิภู  ศศิเมธากุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวราลี  ชะดีพร โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุพัชชา  รุ่งวิพัชร โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงแสงคำวรรณ  - โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอภิสร  วณลัยศิริแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจันจิรา  ฉันทวัต โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงณอมร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงพจนพร  ศุภกรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพรรวี  สมสายทอง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงรจนา  ปวงชนะชัย โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงวรพรรณ  โรจน์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายอภิชน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงจันทรักษ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนดีภัทร  นัตถิ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงแววรัศมี  วิริยะปัญญาธนกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอำพร  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จ๋า ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงจันทร์พร  ธนานนท์ทวีกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายชโยดม  แพ่งศรีสาร โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชลลดา  โคกทอง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชลิดา  รุ่งนพอนันต์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงนันทพร  ธนินกุลกิติ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิตตินันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวานุสรณ์  ชัยวัง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสงกรานต์  พัชรบวรกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสิทธินนท์  สุธารสสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิมท์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภิริษา  รัตนสิริเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปิยชนน์  แสนจัน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธัญญกัญญ์  ชยาภรณ์มงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงมี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงคำอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงยอง  คิม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ตา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงสุจารี  พูลภัทรวี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกมล  สุทธิ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงคำแข่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจารุเดช  หินเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงดวงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายนนท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนวลจันทร์  ตาเหมอ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปุณณวิช  ก่อยยันนะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพีรังกูร  บุญมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศรีสุดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุภนัฐ  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอรวีย์  คำมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณิชธาวัลย์  เลายี่ป๋า โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายธีรวัฒน์  ธงธรรมชัย โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปิลันซิน โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ลุงมล โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายภูผา  จองคำปัน โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวีรดา  ลุงสุ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงสุรัตน์ติการณ์  โสภณภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกตัญชลี  ลัทธิ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกัญญา  ลุงแหลง โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐชา  ภัคดีวัฒนา โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนวลนารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพัสวี  มูลหลวง โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิชญา  หลิ่งคำ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงชัย โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศรัณย์พร  สมราช โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนวัฒน์  จะดี โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวรเมธ  กิจกาญจนภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุภัสรา  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายสุริยศักดิ์  วิริยะจรูญ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอนาวิล  คงคามีสุข โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอัครชัย  มาแฮ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ โรงเรียนบ้านป่ายาง ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายกฤตนัย  มหานิล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกันต์ธิดา  หลงมะลิ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายครองศีล  จิณะเสน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายฉัตริณ  หอมเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายชนกันต์  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายชนชิต  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายณัชนรินทร์  วงษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงณัฏฐนิช  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายน้ำปอน  เพ๊ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายพสิษฐ์  พะตัน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายภาคิน  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายภูวิช  วีรวรานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายวชิรเมธี  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงวิชญาพร  พงษ์เพชรภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงศตพร  จันระวาง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายศิวกร  ลิปิวงค์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายใหม่  จิรเรศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายกรภวัทน์  สุธา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  คำคง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายจิรพันธู์  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชญาณิศา  มิตรประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายชณาธิป  กำปั่น โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทาฝั้น โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  สุภาสืบ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณัฐญาดา  นายศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายนนทกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนันทพร  วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปณาลี  เสริมประชา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปานระพี  แซ่ฟาง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพรชรินทร์  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายยศกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายยศกร  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรุจรดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวริศรา  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายวัณณุวรรธ์  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสร้อยรินดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายสุขสันต์  ตฤษณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองล้ำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงกรกมล  คำทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายกฤษฎา  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ครองไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัสสรณ์ศศิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายเขตโสภณ  พัฒนเดชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงครองขวัญ  สานุช โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงจิตภินันท์  ประดิษฐ์เมธากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงชนฑิฌา  ทนันชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายชยานันท์  คุ้มกันนาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายชัชวาล  พรมธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายชัญชญะ  วรารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายณฐพัฒน์  คำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงณัชชา  แขพิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงณัฐชา  อาจหารสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงณัฐธาดา  สาริขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนจำเริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณิชกานต์  เปรมยุดาพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงณิชภัทร  จตุแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายธนดล  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายธนดล  เตชาเวชกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายธนาธิป  ผ่องศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายนฤดล  มั่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายปุณยวีย์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายพงษ์พิสิท  ล่ำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงพณิชา  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพรนภา  กุลนาราภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายพัชรพล  ตระกูลเลิศวิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายพีชชากรณ์  สุภาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายพีรณัฐ  ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายภพธรรม  ภูมีศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงภาสินี  ฝั้นติ๊บ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวิชุดา  ติดชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงวิภารัตน์  กระจายกุศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงศศิวิมล  งามพิลาส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายศุภกร  มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงหทัยธร  แสงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายอชิตะ  กุลนาราภักดี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงอภิชญา  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงอัญชัน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายอัษฎาวุธ  สำราญใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายกตกร  ไพรสัตยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกรกช  ศิริธรรมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกรศุทธิ์  ปาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกรองทอง  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายกฤตกร  เพียรดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกฤตพร  ทอดเสียง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายกองทัพ  สุขสานติ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกันตพัฒน์  ไพรชนานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกันภิรมย์  กองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ออลโชน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายเกียรติชัย  ประชันกนการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงคณิตา  คำภิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายจักรพล  อุปการะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจันทรา  อริญชย์โรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายเฉลิมชัย  ชรัณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงชาลืสา  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชุติมา  คำเติ๊ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงโชติรส  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัชญาพร  กิ่งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัชพล  วงศ์ศิรา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณัฐกิตติ์  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายณัฐชัย  ไพรเพชรล้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณัฐพร  วิทยาดีมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐพล  สิริสกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณิชากรณ์  คงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายทิพากร  วราฤทธิ์นราธร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายทิพากร  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธนนนท์  กิ่งแก้วโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนพจน์  เนียมทาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธนพนธ์  สีสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนพัฒน์  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงธัญชนก  ต้นธิสา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธัญชนิต  ธวัชพลังกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงธัญรดา  พุ่มน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธาวิน  จันคีรีวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายนฤเบศ  นุนพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายนัทธพงศ์  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงนันทนัท  เฉลิมปัทมวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายปฏิภาน  แบนใจวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปภาวี  วิทยาการยุทธกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณ์ฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วพรหมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพลวรรธน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิจิตราพร  สุปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงพิชญาภัค  จินา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพีรณัฐ  ช่างแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพีรพัฒน์  ไว้มั่นดวงกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายภูตะวัน  เกษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายภูริณัฐ  มูลตำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายภูรินท์  อายะบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงยุพาพร  พนิกานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายรัฐภาคย์  สุนันทร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายรัตน์ติวุฒิ  ทุ่งสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายวงค์ตระกูล  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศรัณย์  บุญกัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงศิรินภา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายศุภโชค  ฐิติฤทธิ์พัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  นันทพู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายสรวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายสราวุธ  ราชอ่อง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงสัจจลักษณ์  ธารานพดล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายสัณห์คุณกร  สุระสังข์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายสิรภพ  ปิ่นประไมล์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วศรีศักดา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายอติรุจ  กาใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอรดา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอัครินทร์  สมอุทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอัยการ  ตายน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายอากร  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายอานนท์  ปุยะติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม