รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรณพัมน์  ยลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตมุข  พลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎา  พรมน้อยโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายก้องภพ  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภพ  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจาตุรัตน์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรภัทร  ชัยสมุทร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐธนากรณ์  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพัฒน์  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐภัทร  เหมะรุจิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดวงกมล  สุระพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายทรงฤทธิ์  พันธุมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนกฤต  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนโชติ  กิ่งคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนโชติ  วรสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนธร  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภัทร  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวัฒน์  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนัชญา  คำสันทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธนัญชนก  นัยจิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองบพิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธมนวรรณ  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธมนันท์  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญทิพย์  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรยุทธ  อคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนนท์ณธี  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนภรัตน์  ศุภางสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันธิดา  อินทกสิกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปราณณิชา  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปวีร์  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปัฐพงษ์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาวลวดี  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพร้อมพวศ์  จันทรุกขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพัทธนันท์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพัทธนันธ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญา  พิวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพีรพัทธ์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลสิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภัทรวดี  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทรวดี  ศักขินาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายภานนท์  สุดาชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายภูธเนศ  เชื้อสามารถ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภูมริน  สาฤาษี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูรี  พันระา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูวไนย  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายยอดเพชร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรมย์นลิน  โคตะทัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวงศกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายวรปรัชญ์  สิทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศศิญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิริกาญจนารัตน  รัตนสถิตกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภกฤต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายสุภวัตน์  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอรรถพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายอลงกรณ์  ดอกจันลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอัณญรินทร์  วงศ์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายะนาวัฒน์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกชพร  ปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกชนก  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมลชนก  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกรกมล  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกร์กมล  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤตธี  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤตยชญ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤษฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกลวัชร  กงนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกวินกาญจน์  มีประเทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญากรณ์  โยธายุทธ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกันต์ณภัทร  เวฬวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกันต์ณภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกันตภัทร  มากนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกันต์  วงศ์พิบุลสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัลยวรรธ์  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัลยาวิมล  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงการต์ธิดา  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกุลกันยา  ภูสุดสูงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเกวลิน  กาเร็ก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคันแท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจริญญา  คนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนธิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิตติพัฒนกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรภัทร  กันหาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิรภัทร์  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิราพร  อินปาว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนพชร  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชโย  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชลธิชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชลธิชา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชวัญสุดา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชัชนันท์  วังวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชามิณ  จีฮาน บุนณาค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชาริศา  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชินวัตร  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชุติมณศย์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายโชติวุฒิ  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายไชยวุธ  ดูสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณันธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายฐปนัท  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐากร  ปณศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐิตามา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายฐิติวัลค์  งามแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณฐพฤฒ  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณพัฒน์ศักดิ์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณภทรกมล  ลี้เหมือดภัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณภัค  จินาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัชณิชา  พันธะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ดา  เคนถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐฐิตา  สาสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐธิตา  หมุดเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐมาศ  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐริดา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายดลชา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเตชินท์  วงค์เฟียง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงถมทอง  โพธิ์ทองธนาภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายทัตเทพ  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงทานินา  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทินกร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเทพทัต  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเทพอาทิตย์  จันทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเทิดศักดิ์  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธงธรรม  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนกฤต  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนกฤติ  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนชัย  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธนพร  พารโมก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนภัทร  สีแก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนภัทร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธนวราภรณ์  บรรลุสันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนวัฒน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนัท  ยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนาวุฒิ  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธมณฑล  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธราเทพ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักข์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธิดาวัลย์  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธิติต์กาญจน์  มหาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธิติสุดา  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธีระพงษ์  ชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนภสร  ศิลาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนวพรรณ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนวพรรษ  ขันสะอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนวพล  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนัชนัน  ภูขมัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนัทธพงศ์  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนันทรัตน์  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนันทิตา  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนันธิชา  ภิลาบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนิกรณ์เชษฐ์  เมืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพย์ม่อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนิธิศ  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเนติกาญ  โชติกาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเนติวุฒ  ประแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายบุญมี  นารีนุช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุญยนุช  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายบุณยกร  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพ์หาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายประทินนา  ศิริผลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปราการพล  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปริญญา  เมืองพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปริยากร  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปวรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปัณณธร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิทธิไทรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาริฉัตร  ควบมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปาริตา  ไมล์วิสัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปาลิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปิยณัฐ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยภัทร  อำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปุริมปรัชญ  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเปมิกา  กองศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเปมิกา  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเปมิกา  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงไปรยา  ฉลาดเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพรธิดา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรธีรา  วัชรโยธิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพร้อมพงศ์  เข้มพรหยิบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพริบพันดาว  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพัทธดนย์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพันธ์วิรา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชชาพร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพิชญะ  คำสุภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมพกานต์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพิมพ์พิพัฒน์  มาตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชาอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเพชรลดา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเพลงพรพรรณ  ภาณะสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภคณัณท์  ศุภโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภัทรพล  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูริภทร  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายยศกร  แก่นอาสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรณกฤต  ยศราวาส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรัชชานนท์  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายรัชพล  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรัญชริดา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวชิรวิทย์  ครามสายออ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรวรัญฐ์  สาโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวริศรา  เสนาฮาด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวสุธร  เคนตี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวิมลศิริ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเวธกา  สกุลศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศรัญญา  ทองผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศรัญญา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศรันย์  ขันแข้ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศศิธร  เคล้าดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิรดา  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศิริญญาภร  ธาตุทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภกร  บุญสมยา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสกาวเดือน  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสดาวุธ  สุวะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสถาปนาฐ์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสรวิชญ์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสิทธิกานต์  คณะศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสิรภพ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสิริพงษ์  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข้งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสิริราช  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสุกัญญา  พันโกฏิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุชัญญา  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสุปกร  วาจี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรส่องแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุภานัน  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสุรยุทธ  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุวลักษณ์  ไชยสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉลูศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงหวันยิหวา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอชิรญา  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอธิชา  รักศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอนุวัต  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอภิชาดา  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอรณิชา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอรอุมา  กาฬพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอริย์ธัช  แสงป้อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอริสยาภรณ์  วาดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอัจฉรา  แก่นสำโรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอุษามณี  บุตรการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอู่ข้าว  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเอกธวัช  บัวชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกนกนภา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกรกนก  แสนโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายกฤตภาส  คนคล่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายกสิณชน  ราชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายกันตพงศ์  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายกันต์  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกุลกนก  นะคะจัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายคฑาวุธ  บัวคำนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงคุณัญญาภรณ์  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยชราแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายณฐกร  มั่นคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายณภัทร  บุญมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชนะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐธชัย  สีทาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐริกานต์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงดาราพร  วงษ์พานิชย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายทีปกร  เผือดนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายธนกฤต  อุ่นเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายธนทัต  โฉมเฉลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธมนวรรณ  คำเสือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธีรภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงนรนิติ  ฝ่ายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายนรภัทร  ถวิลการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปรียาพัชร  สังข์พันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายพชร  ปพรรธน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายพนม  ภิญโญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายพระนาย  เพริดพราว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ตั้งทวีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์อ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวีรนันท์  วรวิรุฬห์ธนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายศุภรุจ  พาลึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสร้อยเพชร  พงษ์ประเสิรฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายสิรวิชญ์  กาสาก่อสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์มุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายอริญชย์  ศรีสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายอัคคณัฐ  แสงเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกชกร  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมัั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกมลชนก  ปราวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกรวิชญ์  โทนทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกฤตภาส  คนไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกฤษดา  จารุกิตติการต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกอบเกียรติ  น้อยห้องไล่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกันตพัฒน์  กุลศรีวนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกิ่งดาว  ไกยวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกิตติพรรธน์  คุ้มนายอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเกียรติทวีศักดิ์  แสงจันทร์คุ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายคณาทรัพย์  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจารวี  สีสายชล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วบุตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ปภัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชัชวาลย์  แวงวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชาคริยา  วัฒนศฤงฆาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซีย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายไชโย  ศิริโภคา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายฐปนรรฆ์ชัย  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฐปนวัฒน์ชนม์  เหมือนเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฐปนวัฒน์  เฉลิมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญาวิโรจน์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณภัทร  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณภัทร  ไชยชมพู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธ์ุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธ์ุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสง่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายทศพล  จันทนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนกร  ภูแม่นเขียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนกร  สายเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนโชติ  อินปาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนพล  แสนจันทะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนพัทธ์  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนภูมิ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนายุต  กุลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธัชพรรณ  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธัญชนก  วงษศ์สาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนครินทร์  สารสิมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนนฑกร  คล่องดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนิติธร  หลิมสุนทร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปฏิพล  เจริญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปฐมพร  ภูผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปรเมศวร์  อุ่นตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายประกฤษฏิ์ธนาดุล  นาโสก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปริชญ์  ชาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรียดา  ตรงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปัญญา  กันยวิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปัทราช  เข็มทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปาลิตา  มุงคำภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายปุณยพัฒน์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเปรมฤดี  คำแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพชร  วรรณอำไพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก่นม่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพลอยญาวี  นิบุณกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพศกฤศ  ขุนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพศวัต  จุลหงส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพสิกา  โสภากัณฑ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพัชรพล  จิบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพัณณปพร  จันทร์โฮม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพาณิภัคร  ขันทวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพาทิศ  โชคกาญจนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพิตรพิบูล  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภัทรกฤต  คำเพ็ชร์ดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภาณุพงศ์  ทำเลดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภีมดนย์  เตียตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูมิรพี  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภูวดล  จันทร์หยู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภูวิศ  จันทร์ชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงมัญฑิตา  อุมงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายรชต  วงค์สุนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายรณกร  ทับทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายรัฐภูมิ  แซวจันทึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายราชันย์  ทิพอุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรินรดา  บุญทศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรุจิราวรรณ  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายล้นเกล้า  ธีระสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงลลิตวดี  สารสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงลักษิกา  ปาหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายวชิรวิทย์  สีพันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายวรรณกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวโรดม  กัลยาใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวันสงกรานต์  บัวแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวิภาดา  โทนสิมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวิมลรัตน์  คนหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศรชัย  ภูษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองขัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศุภฤกษ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภวิทย์  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสมประสงค์  พงค์พิสิษฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขประสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสิริพร  พัฒนะเลิศวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิริมงคล  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสิริยากร  ภาคภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เศรษฐนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุภัสรา  กู่สันเทียะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำปา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอติชาติ  จันทร์มิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอนันดา  นวลตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอรจิรา  นันทะปัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอริสา  ลมงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอรุษ  การเพียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอักษราภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอัครชา  ทองคำมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอัครัช  ชาญรบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอินทร์ธิราณี  โนรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอินทัช  สุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอินทิรา  แสงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายก้องภพ  น้อยมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวินชุม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายจตุรพิธ  พรมชาติ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณิชกมล  ชื่นวิโรจน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายนิชคุณ  พงษ์ด้วง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปาริชาติ  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพัชรพร  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงวิสสุตา  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอพิชญานันท์  บัวพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกรรวี  ผะอบ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเขมิกา  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจิราภา  กันดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายณัฎฐชัย  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนคูณ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนริศรา  วาปีทะ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนลินี  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนาพิณ  วงค์สีลา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขานไข โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพชรดนัย  โงนมณี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพรชดนัย  มีชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภานุภัทร  หล้าเชียงของ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงลลิตา  เลิศล้ำ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายวรินทร  สุพร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศิริวิภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสิริขวัญ  ดวงศิลาชัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมหลวงศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอมารัตน์  อุตะมะ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอรณิชา  สุภกุล โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายอาทิตย์  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเอมมิกา  พรหมเสนา โรงเรียนชุมชนดอนตาล ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงชนลดา  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงโชติรัตน์  ชะนะพรม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงตีรณา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนภัสสร  คนดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายปริญญา  สีคำ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายพงศธร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองมหา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองพิล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงวิราศิณี  ไตรรินทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสริวัลภา  แพงวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุพิตรา  ผาลอด โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอัญทิตา  พงษ์โอสถ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายอาทิตย์  เชื้อทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกฤตเมธ  กายากุล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกฤษณะ  พรมอวน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกานต์นิธิ  รักษา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายโกมินทร์  ชาลี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงคณิตตรา  ประวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายจักรพงษ์  อุคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายจักรพันธ์  อุคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงจิราพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายจีโน่  อาดัม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาลี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายชนภัทร  สมสวย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายชนะชัย  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายชนาธิป  คำมะวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายชาคริต  ดีสี โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายชิติพัทธ์  ผากา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงญาดา  คำปัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงญานิดา  คุณวันดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายฐิติวัฒน์  ละออ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงฐิรกานดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายณฐพล  คล่องดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณภัทร  ทองมหา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณภัทร  แจ่มเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ศรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฐณิชา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายณัฐนันท์  ทองน้อย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายณัฐพล  วรรณวัติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิมพ์ชิน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฐวุติ  สมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณิชา  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายตรีทศเทพ  อินพรหมมา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายตรีสร  พรประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายทีรภัทร  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายธนกฤต  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายธนพร  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธนฤทธิ์  กองทรัพย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายธนวัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งอ่อนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธีรตา  กุสโร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธีรยุทธ  โคตรสขึง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธีระภัทร  จันปุ่ม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายธีระยุทธ  วันชูเสริม โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธุมากร  ศิริมลฑา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายนที  คำขันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงนภาพร  กงนะ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงนัตธิยา  จิตจักร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนิติศักดิ์  เสียงใส โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงปฏิมากร  ธุรสุขสรร โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปณิตา  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงปพิชญา  ทาพารักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพงศภัค  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพรพิมล  ยอดสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายพลธนวัต  ตุงคณะคร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายพายุ  คณาโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายพิชิตชัย  ทุมพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายภานิกร  สองเมือง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายภานุพงษ์  ผาอุ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมัณฑิตา  บุนนาค โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายรวิธัช  มาเพ็ง โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  ประทุมชาติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงลภัสรดา  บุตดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงวรรณนา  คนดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวรลดา  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงวรัญญา  วิเศษชุมพล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงวริสลา  ซาเสน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายวัณณุวรรธณ์  ไพจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายวันมงคล  ชาตรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงวิมลสิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวิราวรรณ  พรหมเสนา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายไวภพ  ผลคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญโม๊ะ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงศรุตา  สาย โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายศศิวงศ์ชัย  เบญมาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายศักยะ  หิมะ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมญา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายศุกลวัฒน์  เครือคำ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉายอรุณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายสมพงษ์  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายสิริราช  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงสุจิตตา  ทุมมามูล โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสุธามาต  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูชาติ โรงเรียนมุกดาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงสุภาลักษณ์  อนันต์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงสุภาวดี  คนยืน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายสุรศักดิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงสุวรรณี  นามโสรส โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายอธิษฐ์  คุยพร โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายอภิขาติ  วาปี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพโยธิน โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอรยา  หมูนดี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงอริญญา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงอริศรา  นารี โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายอังกฤษ  คะเนนอก โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกวิตา  สหพงษ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงจันทิมา  อินปาว โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจันทิวา  บุตยุทธ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายจิตรกรณ์  แก้วมงคล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายชนภัทร  คุ้มพล โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายไชยพัชร์  แก้วคำพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัฐฐิญา  รักษา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายตุลยวัตร์  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงทิพย์ประภา  กุลศรีวฉรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธนกฤต  แก้วคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายธเนศ  ทองออน โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธรรมศักดิ์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธิติวุฒิ  คำแสง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธีรภัทร  พัฒแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนารากรณ์  พรามจร โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายบุญทรัพย์  แสนลา โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปติมากร  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายปราบ  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปานปวีณ์  แก้วสอนทะเล โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพงศกร  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายพงศกร  รัตนเนตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพงศธร  ฐานพรม โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพัชราวลัย  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงพิชชาภา  ผาแดง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิชฎา  เหลากุล โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงมนธิรา  ธิอามาตร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ภูมี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายราชันยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงวนิดา  เฉลิมสุข โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบแสง โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวรัญทรา  ฉลูรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงศศิธร  ติยะโคตร โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายศุภกร  บุ้งทอง โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายศุภกร  แสนจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายศุภกฤต  หลวงศรี โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสุนันทินี  อินปาว โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายสุวินัย  กุลสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอชิระ  เที่ยงคูณ โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายอนันดา  เชื่องดี โรงเรียนมุกดาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงไอยเรศ  หมอนอิง โรงเรียนมุกดาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราช โรงเรียนเมืองใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงธัญชนก  อาจวิชัย โรงเรียนเมืองใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย โรงเรียนเมืองใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพีรธรรม  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงนัฎชณิกร  ปาหลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสรัลชนา  สองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังคณา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเรืองนาม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชญานุช  เจริญราช โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธราเทพ  คำพิลา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนิราภรณ์  สุมาลี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงบัวชมพู  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปิยธิดา  โทนทา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพัชราภา  ดาดี โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงเมตธ์ปรีญา  มุลพรม โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายฤทธิชัย  สะภา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองผา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดุลกลาง โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอนุชิตา  พันมหา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกมลนิตย์  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงณัฐพิพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงธิติมา  จันปุ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงฐิติพร  ขำแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธีรนันท์  โต้สาลี โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงภัทธิดา  นาสมยนต์ โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านคำพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายนวพล  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงวาสิทฐี  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงกฤติมา  กระจ่างจิตร์ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกานต์ธิดามาศ  อุคำ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมสวย โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายฐานันดร  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายฐิติกร  ปัททุม โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงตติยา  สมิงทยาน โรงเรียนบ้านวังนอง ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายปฏิวัติ  น้อยทรง โรงเรียนบ้านวังนอง ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงเปมิกา  กรองศรีเลิศ โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพัสกร  ศรีอยุธยาเดช โรงเรียนบ้านวังนอง ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงมนทิราภรณ์  อุทัย โรงเรียนบ้านวังนอง ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงกัญญวรา  สุดบอนิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงกัญญา  เจตน์ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายคมกริช  ช่างบุ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงณิชนันทร์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงธมนวรรณ  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายธัญญวิชญ์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายปีติพล  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงปุญญิศา  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายพงศธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายภูมิพิพิธ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงมธุริน  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายลภัสกร  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายวิทวัส  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงศศิธร  เหมหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงศศิปรียา  บุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายสุภกิณห์  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงอนุจิรา  จันทร์พเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยทิน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกวิน  สีสัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกุลภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายคณิศร  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชนากานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายชิญณุพงษ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงโชตยากร  เกษกัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชติชัยนันต์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐกานต์  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายเดชมังกร  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายทัศไนย  ทองออน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธนกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนภูมิ  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธนวรรณ  สะสีโสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนวินทร์  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนศิลป์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธัญชนก  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธัญญวรินทร์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผาละนัด โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธิดาทิตย์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธิติกาญจน์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธิติรัตน์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงนราวดี  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายปริชานัน  เสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปวิทย์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปานไพลิน  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพิชญดา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงพิชญา  สครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงภคพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายภานุวัฒน์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายภูริช  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายยูฟง  จาง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงรักษิตา  ยื่นยัง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงรุจิรวี  จำวงศ์ลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายวรปรัชญ์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวรัญญา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงวรัณประภา  ศรีขัดดค้า โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสุทธอร  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุรัชนา  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสุวรินทร์  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอภิวิชญ์  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายอรรถกร  พลชนะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงอัจฉราพร  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอุชุกร  สังสะกิจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยากลิ่น โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงฐิตาพร  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายณัฐวัตร  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายทรงเกียรติ  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายทวีวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายธรรมลักษณ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายธวัชชัย  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธัชกร  พลวงค์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงนภัสสร  ทองดี โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูหา โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปณิฎฐา  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปวีณา  นันทพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปาริชาติ  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าพิเดช โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายพัสกร  คูณสิริกุล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพิชิตชัย  วิชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภุมรินทร์  กวนศรี โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงมณฑกานต์  มหงษา โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงศรินญา  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายศุภชัย  พลกุล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายสิริวัฒน์  สีดา โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสุภาวดี  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสุรไกร  คนดี โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอรสา  แสนพล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอรียา  ศิริกาล โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงแอนนิตา  สุพร โรงเรียนบ้านดงมอน ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายปีติภัทร  เสริมศิริ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายชลชาติ  ภูมิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงอารยา  จำปา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำผาไชย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงชฏาภรณ์  ซุยพวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงช้อฟ้า  เชื้อวังคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายณัฐกฤษ  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายธนวัฒน์  นวลเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายมานพ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงค์ตาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงศิรประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงอมรรัตน์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายจตุรภัทร  วงค์แสนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายผดุงเกียรติ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์กะโซ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายพัชรพล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายอัฐชราวุฒิ  ตะวังทัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธนกร  อุสาย โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายพชรพล  เสียงล้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชนิศา  อัศวชัยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิณมุกดา  อินสา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงมิณธิตา  งอยผาลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายราชพฤกษ์  วังคะฮาต โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงรินสิรินธร์  สิมลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวรัทญา  ผิวขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรมบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายเสรฐวุฒิ  นครศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทะสาร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายชยพล  พันธ์แจ่ม โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายณัฐวัฒน์  การเนตร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายปฏิพัทธ์  พึ่งพา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงปิยะพร  สมวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีมหาไชย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงมนฑิตา  สุขลี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงมลิวรรณ  คนยืน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงรุ่งรดา  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายวีระวิทย์  เพ็ญเนตรยอดตรง โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปริปุรณะ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงศิรินันทญา  วงมล โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงศุภิสรา  ซาเสน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงสุชัญญา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงกุลนัดดา  พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายคุณานันต์  สันติคุณากร โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงจิรากร  เยาวจตุรัส โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวาไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนงนภัทร  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพนมรุ้ง  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพรชนก  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงพิชญารัตน์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวรรณิษา  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงศยามล  ดวงมณี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสา  พลายหาญ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอชิรวิชญ์  แดนดี โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายกิตติพงษ์  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงจิราภา  จันทะโสม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายเจนณรงค์  ทินคาม โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายภูริเดช  จิตรวิกรานต์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายอภิวิชญ์  ผากา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงอารยา  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายธันยบูรณ์  อุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธีรเดช  เจริญพร โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธีรเทพ  หลาบโพธิ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายนิทิกอน  จิตนอก โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงชลธร  นครไทย โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุรัตน์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายทรงเกียรติ  ทัพสุริย์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายปพน  กิติวรประพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงเปรมวิกา  อิ่มพรมานะ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายอภิณัฏพรชัย  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงจิตชญา  อินธิเสน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปริชญา  จันทราโคตร โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพรรนิภา  นครไทย โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงศุภกานต์  ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ป.6 วิทย์ประถม