รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรวี  หิดธิชาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฏ์  ปวงประชัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสรา  ราหา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตียรณาธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันสิปะ  ละชั่ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกาญน์ญาดา  มูลแวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติ  เกตุดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายคุนานนต์  แสนสรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตราพิเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนัญธิดา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชยางกรู  อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชลสิทธิ์  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐภัทร  จอมศรีกระยอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิพย์ประภา  ดงเทียมสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธนพร  ปินะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนพร  สิริปิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนภรณ์  พันสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนัชพร  ยานู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธารธารา  สนทนาวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนพเก้า  ฤทธิ์วิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนวพล  พวงใต้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนวมินทร์  โนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปภาดา  ศาลางาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายพงศกร  ไชยวินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์  แก้วกาหลง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพัชรพล  ปุลำพะเว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัชราภา  ปาปะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพิชญ์  พรมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภานุพงศ์  โชครัตนตระกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงลลิตา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศาศวัต  บุปผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปริตวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายสุธากร  ธนะศรีรังกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายสุริยาวุฒิ  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงหทัยชนก  พานิชชอบ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอินทุอร  ก้องเสียง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกมลชนก  มีม้วน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกรกมล  อินทรีย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกวินธิดา  มูลวิไล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัลยกร  ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  มิลินโชติพัทธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฃณฐมน  หลี่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายคลังปกรณ์  ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจันทกานต์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิตติกร  ไชยเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรกิตติ์  ภูจอมคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนะพันธุ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชนะพล  พรดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงญาณิศา  สอนเสนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงญานิศา  คุณโน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัชชนนท์  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฎฐชัย  ผลสง่า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันหารัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายดุษฎี  อินทร์ไชย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนพร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนากรชัย  ศรีบุตดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธราดล  จันทร์ลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธาวิน  ปะวันนะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิวาริน  จันดาหัวดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิศารัตน์  เมฆขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปภาวินทร์  ปัจจัยโคถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปริญญา  ปาสาบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปัณซญา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปิยทัศน์  จุนนาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปิยพิตต์  แคนดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพนัญญา  โยวะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรชิตา  อนุชาติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพันทวี  จันทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพันธ์นิสุทธิ์  นิลดวง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพันธวัฒน์  ภควา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิชชาพร  คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คำมา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพิศา  คำชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมนฑิตา  ปะวะเสนัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวรภพ  ป้อมประกาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันหยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรรษชล  ม่วงแมน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวันทกานต์  บุญหล้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศรัณย์พร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศิริภัฎชา  ศิริเสาร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ม่วงศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสกนธรัตน์  จันดาผล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสิธิดาภา  เทเวลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสิริกัลยา  จอมประมาณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุชานะรี  ปัตถาดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริญสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอทิตยา  ปติเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอนุชิต  ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอมลธีรา  ม่วงแมน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอรวรา  ไวมงคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอริสา  ประทุมแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอลิชา  อรรถวรวินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอัศฎาวุธ  ปะสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอุษณีย์  นามปะเส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวศิน  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรดา  ปะวันนา โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองอิ้ง โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรุจรดา  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจาน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชลกร  นนทคำจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายธนภัทร  คันทรุขา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนันทวัน  สมภาร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปวิชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัทรนันท์  นวนมิตร โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงมาติกา  ตรีเนตร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายระพีภัทร  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวรัทยา  ธุระทำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงแววดาว  เนาวะโรจน์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายแสนกล้า  แสงกล้า โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายอภิรักษ์  จรรยา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจิรภาภักดิ์  ศรีโฮง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชยุต  ม่่วงคำดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนโชติ  ลอยแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธีรดา  ศรีพยอม โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปฏิภาณ  คำภูเมือง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมินลดา  ดงปะขา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรังสิมา  เขียวบัว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสายน้ำ  แฉ่สูงเนิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอัศนัย  ปะโสติยัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวริยา  ทับแสนลี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวริศา  บาริศรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกรภัทร์  อาระหัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานนท์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โคตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปนิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปรวิศ  สุภนัก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเถาว์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัทราวดี  ประมาคะตัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรติมา  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอารักษ์  เวียงคำ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี โรงเรียนบ้านนาฝาย ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายเถลิงฉัตร  ผาพงษา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนวัฒน์  ทัพมาตร โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธนากร  ปัตตามาตา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายยศพร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายยศพล  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายธนพัฒน์  บุตตะโยธี โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายภูวนัฎฐ์  ขันไร่ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายวรวิช  กายงาม โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศาสตรา  จริยามา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายอนุชิต  เสียนสันเทียะ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกนกพร  จีระออน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายจักรกริช  สุพรรณรัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายจักริน  มาลัยทอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชินวัตร  สุราทิพย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 นายชุติเทพ  เลงไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายทรงวุฒิ  กองไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีรเดช  เจ็กจันทึก โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนภัสสร  ยางนามอินทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนัฐฒิกาล  เศษถัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นายนัฐพล  มาสพันธ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปฏิพัทธ์  กองแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปาริชาตื  ลือโสภา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิตติพีรกิจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภูริเดช  แก่นไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 นายยศกร  ธนูศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายยศกร  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายวรินทร  ภูสะเทือน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณรัง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศิรมณี  เจียไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศิรายุทธ  เสียนสันเทียะ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงพวง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุดาสิริ  พินกอคำ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองมา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ดุสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนวัฒน์  ภูมินานอก โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เสนอุบล โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพิพัฒน์  พลทองมาก โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิริวนา  สีหา โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุพลวัฒน์  กุไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์วงศา โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกุลจิวรรณ  เศษวงค์ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชยากร  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธนิศรา  พิมพ์ภูธร โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนภัสกร  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนลินทิพย์  สมศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงเบญญา  อัตนา โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พินพาท โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปัทมา  ชิณศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ โรงเรียนบ้านแวงนคร ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายวรเวช  สุปะโค โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายวัชรพล  ประมูลจะนัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวิภาดา  สอนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกิตต์สิริ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชาริสา  มะลาศรี โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงตริตราภรณ์  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธีรโชติ  ไปมา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพานทอง  สอนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวงศกร  จำปาโอ้ก โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤชนนท์  ศรสำเร็จ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงขวัญชนก  พลเสน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงฉันท์สินี  วรรณประไพ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงทิฆัมพร  พงษ์อินทร์วงค์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธนิษฐา  สระบัว โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธัญสินี  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายนชพล  บุดดา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายนรวัฒน์  คำแหล่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปริวันตัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายรัชกฤต  กุลสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายวันเฉลิม  แก้วอ่อนตา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสมิตา  ศาลาจันทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายสิทธินัน  ปักการะโต โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายสิทธิมงคลชัย  ลอยบัณดิษฐ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายอินทรเดช  เดอะ กลาร์ก โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกฤษกร  ใจมั่น โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายจาตุรนต์รัศมี  แข็งขัน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิตวลี  กองพิธี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงเจษน์สฤษฎิ  คำหลวง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฦาชา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงฐิติญา  ชาวงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์หนองหว้า โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายทักษ์ดนัย  นามเพ็ง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายปฏิพล  งวนหงษ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปุญญณุช  มะปะเท โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิชญานันท์  ชื่นแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  พรหล่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศุจินธรา  พุทธิพงศ์ภรณ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสิรินภา  สร้อยแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกตัญญุตา  ปาปะใน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกฤษณพงษ์  ภาระโข โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสังข์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกันติชา  ภารพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิตติกวิน  สร้อยแสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกีรติยา  พรมเดื่อ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทบพวก โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงครองขวัญ  สุคำภา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเฉลิมชนม์  ปุริตังสันโต โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชญานุช  ยอดพิกุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชนม์นิภา  พูนศิริ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงญาณภัทร์  ปินะถา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฏฐกร  ศรีสาคร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญถม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีรัมย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เนตรพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  แก้วอารีย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐนิธิ  ภูมินา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณิชาภา  ลาดเหลา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงทรรศิกา  สีสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงทัชชญา  ทยอมใหม่ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายทีราธร  โนดไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธรรมธัช  ทองพุ่ม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เครือแวงมน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทเขต โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธิติมา  สุพะตะ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีรัตม์  ทนุพันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนริศรากร  โทอินทร์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนาวิน  มายเจริญกุล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สุนนทราช โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายบัณฑิต  เที่ยงธรรม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงบุญญาพร  สว่างไธสง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงบุณยาพร  นามวิชัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบุษราคัม  สายกองคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปพนธีร์  อันทะลัย โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปรมาพร  โพธิจักร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปรีดาวัฒน์  พันธ์ยุรา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีหานาม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตพูน โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพสุเทพ  พูลทา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพัชริดา  วันทะนีย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพัณณ์ณิญา  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเพ็ชรรดา  พุกพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัศราภรณ์  พรมขันธ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภาณุวิชญ์  มิตราช โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูมิตระกูล  ชูชา โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชิดโฉม โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนโคตร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุขากาศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายแรัตถกร  หารคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงลัพธวรรณ  ลำเหลือ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศศินิภา  รัตน์วงศ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศิริวิมล  นับถือตรง โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสิทธิพงศ์  แสนสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสุกฤษฎ์  วิชาจารย์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุชัญญา  หารคำ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุภาวิมล  สุระพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงมี โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอนิญชนา  ชิ้นเพชร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอนุพงศ์  พรมพิมล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอัยการ  ยังประยูร โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาทิตญา  เนตรฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงไอรยา  ปาสารัก โรงเรียนพระกุมารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกรุณา  สุปะตำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายกาญจนพัฒน์  จันทะค่อม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายธาวิน  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงนภัสสร  จูมเกต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยปะปา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายศุภณัฐ  คารมหวาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกรภัทร์  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายคณนาถ  เอกรักษา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงแคทรีนา  หนันดีมูลานเดอร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจิระพงศ์  ปวงประชัน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจิรัชญา  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิรัดดา  ปาปะกะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงทักษพร  สีมาตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงทาริกา  ละสามา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนพล  จุปะมะตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนวรรธ  ปักกะสาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริพรทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธิดา  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนฤมล  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายบวรพจน์  โพธิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายบุญญา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปณรรฑ  ปาสาเนย์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปพิชญา  ปัดถานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ลาหล้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพชร  หิตายะโส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพชร  โยธาภักดี ซง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพวงชมภู  โชคเหมาะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิจิตตรา  อินพรหมมา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงลภัสรดา  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงลำธาร  ถากัณหา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวนัชพร  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวริชุดา  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวัชรพล  อินทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวีรากร  วันทา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายศราวุฒิ  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศศิธร  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุดธิดา  วงค์เส โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุพิชญา  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอาภัสรา  ปาปะโม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาภาสิริ  สัณฐิติบวร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกฤษณพล  การะน้อย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนดล  แน่นชารี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธนัญญา  ลี้เจริญรักษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายธันยา  ศรีโวหาร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนิธิกาญจน์  ศรีสุดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงบุญยรัตน์  เยยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปณิดา  ปะติกัง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายพงศ์วรัณ  ใจวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวรกมล  ราชวงษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายศรัณย์ศิริ  เคลื่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงขวัญชนก  ทัพแสง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจิรประภา  รินทะลึก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชนิปรียา  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชนิสรา  แสงธะนู โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลดวงดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนภัทร  พะวัดทะ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกษเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายนวรินทร์  เชาระกำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงบุษบา  คำดำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพัสกร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวินันต์ดา  เชื่อนิจ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายศิขรินทร์  เปลากาละโก โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศุภิสรา  อะโน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอักษราภัทร  อ้นพิมพา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โนชราช โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีราลาภ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนภพร  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฮียง โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ป.5 วิทย์ประถม