รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกวิน  สารยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติกวิน  ไชยสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกีรติ  เพียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกุญช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรเมธ  คงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชฏาพร  ศีละวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชนาธิป  พลเตมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายชยากร  โคตรชาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชัชฤทธิ์  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วบูโฮม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฏฐชัย  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชานันท์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายทรัพย์พวิทย์  รุ่งเรืองธนากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนพัฒน์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธฤต  อังวารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธันยนันท์  กิตติกำธรเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธิดาไธย  ลครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนนทจิตร  นาซอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายนพคุณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนริศรา  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนิสาภรณ์  ถือมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายบุญฤทธิ์  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงบุณยอร  เยื่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปรเมศวร์  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปิยธิดา  สาป้อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ภางาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมเพชร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาษาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงยุพารัตน์  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายรชตพล  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายรหัท  จกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายวรพงษ์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศิระ  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายศิริโชค  มิตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันทะชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิวปรียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายสิริภพ  แสงอำไพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสิริยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายสุภชา  พาหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอรปรียา  คำนวณอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงไอรดา  อาชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกนกพร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกมลภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรกนก  กันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกรกนก  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกรกมล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกรกฤต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกรวิชญ์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤติน  กุมภี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกวิน  เทียนสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนบุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกิตติกา  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกิตติทัศน์  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเขมนิจ  ทับทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคฑาวุธ  นามคันที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายคุณากร  จะดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิราภรณ์  กัตตะโร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเจษฎา  การดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชนาวีร์  เนื่องศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนิดา  เทียนมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชลกรณ์  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชุติมา  ทองประสาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงซาไรยา  นาคคงคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงญาณิศา  พิทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายฐาปกร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณฐกร  แสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรแสวง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยื่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐพงศ์  คนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐพล  รัตนเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงตวิษา  พิมดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเตชินท์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายทรงกลด  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายทรัพยสิทธิ์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบ้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายทักษิณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเทพมงคล  ธรรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเทพฤทธิ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนกร  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนกฤต  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนดล  คะนะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนธรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนพล  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนากร  บุตรดอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธมนันท์  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธีรพัฒน์  พาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีระภัทร  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนภัทร  พลสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนราธิป  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนริศร  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนันทิพัฒน์  ภาผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายบองประโอน  นามเชียงใต้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปฏิพล  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปภังกร  หาสุนโม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายประณิธาน  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปราญชลี  พิมพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปราณวัฒน์  ฐานะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปรานต์  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปรายฝน  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปริชญ์  บงสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปริญทิพย์  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปริยฉัตร  วรยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปริยากร  ทิพราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปวันรัตน์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปองพล  ภูมิแกดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปัญญากร  กองพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัณณวัฒน์  มะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปิยวัฒน์  คงเวชกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปิยังกูร  มันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปุญญพัฒน์  เทียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปุญญาภานิ์  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเป็นต่อ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพงศกร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงศกร  วรรณงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงศกร  สามหาดไทย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงษ์ปณต  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู่เทียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพชร  เหล่าโพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพชรอร  อองละออ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพรนิชา  อันทรง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรรวิษา  ราชแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรลภัส  จรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพสิษฐ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัชชาอร  กล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชชาภา  มีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีผิวสิ่ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชฎา  คงสมหวัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เล็กคำด้วง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัสสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิยดา  โคช่วย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพีรดนย์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพีรภัทร์  ลาหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเพชรพลอย  ดวงโพธิ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเพ็ญสินี  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงโพลีน  ไรอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภควัต  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัคจิรา  ประวาระณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภัคพล  สาคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภัทรกร  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภัทรราชันย์  ธรรมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภัสกร  ระหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภานุภาพ  แสนนุภาพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลัยยานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูผาธรรม  แนวน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูวนัตถ์  ประวันเนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูวนาถ  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมัลลิกา  อัคษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายมินฑดา  นพตะนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเมฆาวิน  ภูแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเมษยาณี  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรพินทร์  ผลผดุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เกณฑ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรัตติกร  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรัตนากร  ภูผาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงรามิล  ทองยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายฤทธิพงษ์  ภู่ธราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตน์เสนศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวงศธร  ถิระชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  ทิพย์กันยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุระสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรกมล  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรรณรดา  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรัญญา  วทัญญูไพศาล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรัญญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวราภรณ์  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวัชรกร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวัชรพล  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวิศรุต  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศรัณยพงศ์  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิธร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิรประภา  สุริชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศิวกิจ  ไชยฮ้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศุจีภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภกฤต  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  ภูผาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสรยุทธ์  วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสโรชา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสายใย  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิรภัทร  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิริยากร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุจิตตา  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุธีรา  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สระฮาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุพิชา  คำจันดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสุภกฤต  ชัยมาลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุภกิตต์  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุภัชญา  วะมะพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุมิตรา  ไกยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสุรวิช  ยางหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสุรศักดิ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุวิชญา  เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุวีรยา  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเสฏฐพงศ์  วิชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายองค์รักษ์  แต้มดื่ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปอศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอชิรยา  สุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอนุภัทร  ดวงมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอเนชา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอภัสรา  บุญธรรมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอภินันท์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอภิศักดิ์  โยธภักเดชากุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอภิสรา  เสนาราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรไพลิน  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอรวรรณ  ทานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอรอินท์วรรณ  ฉันทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอริสรา  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอวริน  ชิณสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  พรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัญชิฐา  พิมพ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอัญวรินทร์  สมศรีงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอาทิตย์  หล้าบาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอารยา  บับภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอินไทย  คำอาสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอิสยาห์  เนตรพระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเอกภพ  อรรคฮาตศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเอมมิกา  พงธ์ธารัก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงไอรดา  ขรรค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงไอรินทร์  ภูริอริยฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกตตน์  อัคนิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกฤตชัย  วิศรีสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายกฤษกร  สมดอกแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายกวิน  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลโรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เขียวนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงจารุพิชยา  ทับสุริย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายจิตติพัฒน์  วงพรมมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงจินดาพร  ดอกไม้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายจิรพัชร  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชัญญานุช  นันทเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายญาณาธิป  สามี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายณฐชนน  มิทราวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัชชาภัทร  สีบุญมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายติณณ์  ปักกันต์ธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงทิฟฟานี่ ฏรินรัตน์  แพทริค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธนโชติ  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธนทอง  ทบด้าน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงธนิภา  จันทาอ่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายธีระศิลป์  ลิงลม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายนราวิชญ์  จกัลยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายนิชคุณ  เจริญอาจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์แสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายปรัธนา  อารีเอื้อ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปาณัช  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปุณรดา  สอนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายพงศธร  ยอดเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพงศพัฒน์  ไชยสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพิชชามญช์  จงธรรมมั่ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกี่ยสุวรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิชญา  วงค์ละ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  อันทรง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายรุจิภาส  พูลพุทธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวิราศิณี  นิระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายศิรวุฒ  กระบวนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายสุทธิรักษ์  งามมุข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายสุปรีชา  เทศพรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอภิชยา  เครือผือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอิสรีย์  จิรโรจน์วณิช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกชพร  ศุภธชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกมลนันท์  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกมลพร  วันชาดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกมลพรรศ  บุญหล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกฤษกร  ปะกิสังข์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤษฏา  เสนาลาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกวิตา  ดอนบุราน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกวิน  ถินมานัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกษิรา  ภูผาเพชร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกัณณรัช  เดชชวพงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกิตติกร  ปัตตานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์มา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายคีตะ  นิยมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจันทรฉัตร  รัชโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจารุภัทร  อันฤดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจิดาภา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจิรประภา  เจริญเขต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายจีรภัทร  แก้วกล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายฉัตรมงคล  อินทร์นอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชนนันท์  ยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนินาถ  คูร์คาไลแนน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชนิศิกานต์  พาสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชลนาถ  เหล่าทองสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายชวิน  อิ่มสำอางค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายชัชริณทร์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชาลี  ทองมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชินวุฒิ  แสนสีมนต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชิษณุกรณ์  เสียงใหญ่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงญณัฉราร์  บรรณกิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงญาณิน  อินศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณฐกร  แสนบัวคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณภัทร  เหมริน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฎฐพร  บุญเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฎฐภัทร  อุตสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันซวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตติแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐนันท์  วริทธิวรพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐพัธร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐภัทร  คำนาค โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐวัฒน์  กวินประเสริฐกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  จิรสิสนนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณํฐพร  หลาบคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายดรันภพ  แม่นวิวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงดีดนยา  สุทธิศัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายทญากร  จันทจร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุณหล้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายทีรนิน  แสงสว่าง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายแทนคุณ  ดีระดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนกร  นนยะโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนกฤต  จาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนวัฒน์  พลวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธนวัฒน์  หร่องบุตรศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนาดล  หารคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนาศาสตร์  ปัญญามงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธราธิป  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัฒยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธีธัช  กันอ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงธีรกานต์  แก้วม่วง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธีรนาฏ  ช่อประพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธีรภัทร  เตียงงา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนภัสภรณ์  นนทะเนตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายนัฏฐชา  ชาปะวัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนนคำพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนันทภพ  สุราช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนิติธร  พุดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายนิติพงศ์  สุวรรณธาดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนิธิเบศ  ขานวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายบรรณวิชญ์  แต่งตั้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายบัณฑิตย์  คิดค้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชาวัฒนกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายปพน  รักษ์มณี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปภาดา  จิตพัตชาญธนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญปก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงประวีณา  นาทันตรึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายปรัชญา  โสภารัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปรัตถกร  สินตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปริยากร  คำเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปลิตา  มาตรภูธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปวริศารัตน์  ใสสะอาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปวีณา  สงวนนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปองเทพ  อุทัยนิล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปัญญาริสา  โอนนอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้าว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนท้า่ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปัทม์ชญา  ประสพสันต์วัฒนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปาฏิหารย์  มาตวังแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายปาณัสม์  เอ่นแคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธอ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายปิติพัฒน์  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภวภูตานนท์ฐิติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปิยาพัชร  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปุณยาพร  เพชรดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพงศภัค  ทวีกัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพรกนก  สุขวิชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพรชนิตย์  คงทวีกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพรปวีณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองมา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพลวัต  ปะนัดตะนัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพลวิทย์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพลากร  แฝงศรีคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพอใจ  ภูหัดทำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพอเพียง  คล้ายทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพัชมณ  โยธะคง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพิจิกา  พุทธิวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพิชชยุทธ  รักษาโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิชชากร  ปลื้มปรีดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งเจริญวัฒนะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุริยทวีวัชร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพีรณัฐ  รุ่งสาครทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพีรณัฐ  เหล่าพิเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพีรพัฒน์  หอมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพีรยช  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวยธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพีระ  พัฒนาประสิทธิ์ชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภคพล  สีลานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภัทรธิดา  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์อาษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภูตะวัน  ภูวนารถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูปณัฏฐ์  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายภูพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภูมิพิรัชย์  ใบบ้ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภูมิรพี  หาญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายโภคิน  โยแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงมะนัญชยา  เจริญศิริ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงมิ่งกมล  ดิษยบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเมธาพร  พลเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเมธาพร  แสงแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายยศกร  เหล่านุกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเยาวภา  ผลเพิ่ม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายรวี  ภูคงคา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงรัมภ์รดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายราเชนทร์  ระวังภัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงรุ่งศิริ  สุชาตะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเลิศพิภพ  ราษฎร์ภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุยะลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนสุทธิกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวรรณษา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวรัทญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวริศรา  ไปหนี้ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวสุพล  สุระทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวัชรพล  เพชรกอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวาลินี  ทับละคร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวิน  ชินชนะโชคชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวิศรุตา  อุปมานะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศศิธร  ฤาษี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศิรินุช  สิงห์มาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศิริภัสสร  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศิริวรรณ  นารีนวล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศิริวัฒน์  ลิมาภิรักษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศิวกร  สมุทรศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับวิธร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่จัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสริตา  หามนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสวรส  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสาธุการ  ทองโยธี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสายสุดา  เกียรติกาญจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสาริศ  วุฒโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสิรวิชญ์  สัญจกรสิริพันธ์ุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสิรินดา  ใจทน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีกันยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุชานันท์  สีสลาแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุนิษา  วันสาสืบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุพิชชา  ผาวิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุภิชญา  รัตนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายสุรฉัตร  ทองชำนิ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายเสฏฐพล  อินทะไชย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายหัสนัย  คำสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรประกายพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอทิตติยา  คิมหันตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอนัญญา  กล้ากลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอภิชญา  สัตบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวันนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอรชภร  วันโพนทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอัครยา  ภูใบบัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอัฐพร  อรรถพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอันนา  คุสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอัศวพงศ์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามมุงคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอิสระ  นาสุริวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงกวินธิดา  ชโนทัยกุนทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกัณญารักษ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายคชภัค  พลหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายคณาธิป  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงจิรวดี  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายจิระวัฒน์  ศิริบำรุง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงจิรัชญา  ชำกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงเจณช์ญาภัสก์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายเจตณ์บดินทร์  วรเศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายชยณัฐ  เข็มพิลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายชวภณ  ทาบทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงญาตินาฏ  ชื่นมณี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงณปภา  อรรคฮาตสี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณัฐชยา  ช่อชู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณิชาภา  อุปริสัจจา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายดิลกธรรม  ตันติกฤตยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายเตสิทธิ์  มาร์ติน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายธนบัลลังก์  สมหมายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายธนรัตน์  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายธนวัฒน์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายธวัลฉัตร  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายธาดา  จันทรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธีราทร  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนพเกล้า  ธงเฉลิม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนลินรัตน์  พิพัฒนาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายนันทกร  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายนิธิศ  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงปณัฏฎา  ิสิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายปภังกร  พิมโสม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายปราชญพรรดิ  นนทะชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายปัญญภัทร  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายปุริมปรัชญ์  โยวะผุย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายแผ่นดิน  เทวะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายพรภวิษญ์  หิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพรภิตา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงพัชรี  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายพันธ์ธัช  พุฒเขียว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายพิพัฒน์  มะโนโจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงเพียงขวัญ  งามใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายภัทรพงษ์  มงคล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายภานุวัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงมัธจีรา  ปารีศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายวัชรพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวิภาพร  นรินยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายวิรวิชญ์  ยะเคหัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายวิศรุต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายศรุต  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงศุภกานต์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายสรวีย์  โสเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แลบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายสันติภาพ  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงสุชานันท์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสุพิชญา  หวานขม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอชิรภัทร  อินทรผล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายอภิมงคล  งามใหญ๋ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายอลงกรณ์  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายกรีธพัฒน์  เนื่องวรรณะ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกฤติมา  ทะรังศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายกฤษกร  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกวิสรา  อาสาทำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ทาสระคู โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายกันตภณ  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกานต์ชนิด  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกิตติกร  กำเนิดจอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกิตติธัช  วิทักษบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงแก้วกาญจนา  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายไกรวิชญ์  สิงห์ทองชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายจณกร  ตรวจนอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงจิรสุตา  แต้มสีคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงจิรัชญา  กุลอัก โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเจษฎา  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชญานน  บุญเมฆ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายชญานิน  บุญเมฆ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงชนกพร  รัตตนสนธิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชนุดม  ใบลาศน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงชวพร  พลลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะไม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงญาณภัทร  น่วมนวล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายฐาปกรณ์  ลำพองชาติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายณัฐพล  ทังนะที โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัฐรินีย์  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไตรสรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายณัฐวัตร  ลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณัฐสินี  ทันทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงดนตร์ชนกษ์ภรณ์  จักณารายณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงดาราวดี  โสมา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายทรงสิทธิ์  วชิรัตนพงษ์เมธี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายทินภัทร  รัชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนดล  ผาบุตรา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนภัทร  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธนภูมิ  ธรรมลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธนมนตร์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธนษร  จันทเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนัท  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายธราเทพ  แดนคำสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายธราธิป  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนรังสิกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริทรัพย์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธีรเทพ  เปี่ยมปิด โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธีรภัทร  ทัพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธีรภัทร  ไชยตาแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงนภัสกร  บุปผาทาโน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะกล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงนิชา  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนิรุต  ราชโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเนตรนะพิศ  มโนชัย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปฏิมาพร  วงศ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปฐพี  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปณัฎฎา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปรวีร์  เปภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายปราถนา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปริฉัตร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปุณยชล  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพชร  สินธุบัว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์โฮม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพรผกามาศ  โพธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพรลภัส  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ทับทิมไลย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพหล  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพัชรดา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายพันธกานต์  เปาริสาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพิฆเณศิษย์  ศีลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชชาภัทร  เทียมสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิชญา  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพิชยะกิตติ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิมพ์พร  พรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัทมรีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยสงเมือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมเนียมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงภัทรภร  นิลวรรณภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภัทรเมธี  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภาณุมาศ  รัตนพลแสน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภาณุวิชญ์  โนรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงภิญญาดา  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงมุจลินท์  แซ่อุ่น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงยลวดี  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายยศกร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายยศพล  ยศพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายรชานนท์  พรหนองเลา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงรัญชิดา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงรัฐติกาญจน์  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินทะวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงรุจิษยา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายฤตธวัช  แถมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวรพล  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวรมน  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรวลัญช์  สารฤทธิคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรัชยา  ปะสาริบุตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงวรัญญา  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายวรัญญู  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงวรัทยา  ทิพยวิชิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายวรินทร  สุขุนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวริศรา  หนูแม้น โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวัฒนวดี  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวันเฉลิม  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวิจิตรานุช  ภาณวัตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงวิภาวี  ทุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงศดานันท์  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีทอนซิน โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายศิวัฒน์  สุปัญโญ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงสิริกร  ชมภูคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสิริกัลยา  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญพีระเพชร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสุพิชญา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงสุภานัน  ขันโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายสุรเสกข์  วิชาไชย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงอณิษฐา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอนันท์สิทธิ์  ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอมรเทพ  โพยมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายอลัน  กลั่นกลีบ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอัชนกนาถ  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายอัยการ  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอัสสชิ  เกษมอมร โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยสันต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอารยาพร  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเอวิตา  พรหมเจดีย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขรรค์ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายุคุณานนต์  ลมงาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงจริยาภรณ์  วงพรมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายจิรัฏฐ์  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายชยนนท์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงชวิศา  ชูกำแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงญาณินท์  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายณัฏฐภัทร  เทกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณัฐนันท์  จวงประโคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรศิริวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายดีพอ  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงทัตพิชา  อุดชาชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายทีปกร  บุญหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายธนกฤต  จุลวราภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายธีร์วรากร  ภูมีแกดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายธีรัตม์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนาฎลี  โยชิดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงปาณิสรา  วิริยะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพรรณภัทร  ภิรมย์เกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายภานุพงศ์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายภูบดินทร์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวรัชยา  สุปัญญาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงวริยา  ชาวสามทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงวิชญาพร  อัศวไชยวศิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงศุภาฤทัย  วิริยะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุชานาฏ  พยัฆวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายอาชวิน  หล้าวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายอึนเจ  ยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกษิญา  พรศรีสุราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงคีรีสุดตา  ชะลุนรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณธิดา  วงศ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงดวงเกษ  นามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงทรงพร  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงทิพย์จันทน์  จันทไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธรรมรัฐ  เวียงสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงบุญญาพรสิริ  แก้วเฮ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปกรณ์  สะตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงประดิลักษณ์  เมย์ อังควิศิษฐ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปรานต์  วราธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปรีญานันท์  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายปรีดี  ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปัณณธร  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปานกิตติ์  บุญค้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปิยธิดา  จริยมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทรเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพรปวีณ์  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพลอยชนก  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพัชรธีรา  มีไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนพลแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงพูลสิน  สินพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงภรภัทร  ทองไกรรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายภาสวิชญ์  ภมรสมิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงมนต์วลี  อัครศิริมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายยศวริศ  อภิรมย์ชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวรัญญา  สารฤทธิคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวรันธร  ศโรภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงศศิธร  ถนอมเทวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วอนวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงศิรดา  กัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายศุภพิชญ์  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุ่นจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายอชิรวิทย์  แสนพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอติคุณ  แสงสุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอติวิชญ์  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอธิปกัญญา  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงอภิชญา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอินทัช  อึ้งศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายกณิศ  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงกมลชนก  เศษสรรพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกฤติพงศ์  สุดานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  นาใจนึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกฤษฎาพร​  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายกวินภพ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกษตรียา  เศษจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายก่อศักดิ์  ควรคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายกันตพงศ์  ยอดเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกัลยาณี  ลาภกระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงกิตติยา  ไสยประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายคิมห์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงงามไทย  สายทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศักดาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายจีราเดช  ภิญโญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายชนเมธ  รินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายชิรวิทย์  อาจหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายชุติเดช  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวญาริณฎา  สิริพัฒนโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายฐิติพัฒน์  พาแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  หลงสวนจิก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงฑิติยา  ชูภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายฑีมากรณ์  มณีอร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายณหภัทร  หารัญดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นินทราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำนึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณัฐณิชา ชิณมาตย์  ชิณมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณัฐพร  เทียงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  พันธ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทน์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงดลยา  แสนพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงดุลยภัทร  ชำนิกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายตฤณป์  พรสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายธนกฤต  กุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธนกฤต  ละครพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนวินท์  จันทาคึมบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายธนิก  อันทะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายธรรมปกร  ปัจฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายธราดล  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงธฤตชนก  จารุวรโชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงธัญชกรณ์  ต่อสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงธารธิตางค์  ปุราถาเน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงธิตารี  ลดาวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายธีรชัย  วันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงนริศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายบุณยภู  นครศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงบุษรินทร์  จำปาบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒซ้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายปรเมศวร์  จันทะมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงปริยากร  ธนาพิบูลย์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงปวริศา  บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงปวริศา  ภาธรธุวานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงปัณฑิตา  หย่องฮวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายปัณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายปาลภัทร  วินโกมินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงปิตุพร  จรัสอรุณฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายปุณณกันต์  แสนอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงพชร  ดอนละคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงพรปวีณ์  กิตยาพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายพรพัฒน์  สีหไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงพัชรียา  แซ่แต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จินดาพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงพัทธนันท์  หักพาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงพันธิตรา  พุทธศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุตรวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงพุทธวรินทร์  ทิพอาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงเพชรรดา  ภูบาลเช้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงภคณิชา  ชงัดเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงภควดี  โคตุทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายภควัฒน์  สุขมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาผง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงภัครพร  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายภูตะวัน  ภูสีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงมทินา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายมีวิชช์  ชนเขตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายรชต  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรพีพัฒน์  จันทริมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีหินกอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงรพีพิชชา  แก้วไกรสร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงลภัสรดา  เตียตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงลัลนา  สมใจวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงวรปรัชญ์  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงวรรณวลัย  จ่าภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายวศุรัฐ  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายวัชรชัย  ทันพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายวิชยุตม์พันธุ์  หงษ์สายพิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงศกลรัตน์  เเสนราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงศตพร  แสงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงศรัญญา  นามวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงศศิพัชร์  ศักดิ์สกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงศินิญญาณี  ศิริปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงศุภนารี  สาคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงสริตา  ศรีสุวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสิริกร  เรืองอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงสิริพัฒน์  หอมชาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุชญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงสุชานันท์  มงคลพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสุชานาถ  สีโมคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายสุวพิชญ์  บุญเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงหทัยชนก  เสาวรัตน์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงอรวรา  มีปากดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงอริสา  พิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายอัจฉริยพงศ์  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  อติชาติธำรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายณัฐพล  หวานคำ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงปิรดา  นามเทพ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายพีรภัทร  มูลสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายวชิรวิทย์  ทัดรอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายสุเมธ  นะตะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายอนุพงศ์  น่าชม โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายอิศเรศ  เขียวศรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงฐิติญา  รักษาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงณภัทร  โสสีทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายณัฐวัฒ  บุญใบ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงนภาพร  สัมภูทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงเบญจณัฎฐ์  หมื่นจิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงปวริศา  รัตนพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายปัญญากร  มงคลอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงแพรพิไล  เศษรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายยศธภูมิ  พลลาภ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กชายเรืองวิทย์  ไต่ตาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูลสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์พิมพ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสุกัญญา  ฉ่ำศาสตร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงสุฐิตา  ภูพันนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตะภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงสุมินตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงกชกร  อินธิราช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกนกกร  สาคร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกนกอร  พอบาล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยลุม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงจันทาพร  ภาวะพันธุ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงจิราภัคร  กองรัตน์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงชญานินท์  กุดเป่ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชลิตา  ลุนทองทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายชาลิสา  นิงคลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิพนัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายชุติเทพ  หน่อสีดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงญาณิศา  เฮงพุก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายณัชพล  กุศล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัฐฐนิข  ไชยะโอชะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์โคตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงธนิดา  ใหม่คามิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธัญวรรณ  สินทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พงสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายธีรวัฒน์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงนงลักษณ์  ราชพันแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงนรินทร์พร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงปรียาพร  คุณชื่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ไมตรีแพน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายปัญญา  ทองมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงปาริตา  ฉัตรศิริทองกุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงปุณยาพร  อาษาภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายพงศกร  อ่อนสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายพชร  วิบูลย์กุล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพชรกมล  ภูหัวไร่ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงพรทิพย์  ชุมพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อันสา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงพิราวดี  ยอดวิชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงเพลงพิณ  สุวรดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงภคพร  มาณะสุวอ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีพลมาตย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายภูดินันท์  ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสนพยุหะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงรัตติยา  วรรณทะวงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงลลิดาวรรณ  โยธาภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงวชิราพร  เสนานิคม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงวรินยุพา  สอนชา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงวริศรา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงวริศรา  เรืองแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายวรุณ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  จำปาบุรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงสุจิตรา  ดาพาโย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงสุดารัตน์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงสุวิชาดา  ผิวผุย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงไหมทอง  ภูมาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอภิชญา  ทองสารไตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมนตรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงอภิญญา  นิยมชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงอริสา  สีพา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายอานุวัฒน์  ทะราศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ป.5 วิทย์ประถม