รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรชวัล  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณนิกา  ภูมิสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤชสร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตธัช  รุ่งกิจวรดล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตเมธ  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติน  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายก่อเกียรติ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกันต์ธีภพ  เคี่ยมการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกันต์ธีภพ  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตพงษ์  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกัลป์  วัฒนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิรณา  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกวลิน  ก่องนอก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกวลิน  รัตนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกศรา  ศิริพงศาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเกษริน  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคณาธิป  โภคบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจัสมิล  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิญานันท์  โลกุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิณณพัต  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิดาภา  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรัชญา  จิ้วล้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจิราเดช  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรายุ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเจริญพร  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเจริญสุข  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชญานุตม์  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชนกันต์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชนกันต์  พลผอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนเนษฎ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชนาธิป  จิตต์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนิดาภา  พิมพ์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชมพูนุท  พิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชยพล  ถิ่นลิพอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชลณิศา  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชลันธร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชลากร  คงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายชลาดล  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชาทินี  จิรวิศิษฐาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชิณษา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชินภัทท์  ก่อกิจเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชุวัยการ  ปลูกไม้ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประมวลสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงโชติกา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโชติชนิตา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณวิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฐานิดา  กาพยาทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันโสวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณชนก  ตีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณชพล  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณพิชญา  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายณภัทร  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณภัทร  เหลืองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัชชยา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐชนน  ถาวรมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐชยา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  อุตะปะละ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐนิช  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชูกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัสธร  ชายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายณาคิน  ชานีนโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงดวงหทัย  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงดากานดา  พิมาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายเดชนรินทร์  คงเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายตรีวิทย์  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายติณห์ภัทร  สกุลณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายถิรายุส์  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงทรงพรรณ  ธีรพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนกมล  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกร  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนกฤต  รักเล่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนดล  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนพจน์  พินจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนพนธ์  รอบคิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธนวิทย์  เตชะวันโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนากร  รัชตกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธนิยาพร  ศิริพงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเอียด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธรรมปพน  โตแสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธัญญธร  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญดา  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธัญเทพ  บุญยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  สัญญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธีรเทพ  แซ่ซุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธีรภัทธ์  อังธนดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายนนทกร  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายนพพล  นิสิตโยธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนพรดา  ทองคลอด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนพสร  กรีไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนภสร  ศรีล้ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายนัทธพงค์  ไม่สะพร่าว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนิชนันท์  เริ่มดำริห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิษฐา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนุชนรี  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายบวรวัฒน์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายบัณฑิต  พวงดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายปกรณ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปฏิพล  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปณิตา  กาจกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปติยดาพัณ  โคจริก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปรมี  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายประวันวิทย์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายปรัชญา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ศารทประภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายปรานต์  มะยะเฉียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายปริญ  ทรงอภิวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปริญา  กาญจนศุภโภคา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริตา  ลิ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปวีณ์กร  ทองบางหรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปัณณทัต  กายแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปัณณวิชญ์  จัดสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายปัณณ์  วิชิตานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายปัณณ์  ไม้แพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปิยะนุช  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปุณณเทพ  โภชนาธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเปรมปิติ  ตัณฑเวส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายพงศ์ณัทกัญจน์  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพงศภัค  ปิติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพชร  จิราภูวดิลก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพนัชกร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพนัชกร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพลอยกนก  กุลดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพัชรวดี  บุตรพา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิญโญธนาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพันกร  ขาวพุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพลาโสภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุบผะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิตราภรณ์  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดำสิโก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิมพาพรรณ  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพุฒิชัย  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงแพรววนิต  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภคพร  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายภวิษย์  บุญเวช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัคจิรา  หอยมุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัชชญา  นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภัทรมน  จันสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภัทรารัตน์  คงหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายภาคิน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภาธรธฤต  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายภานุวัฒน์  เด็นมาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายภูนรินทร์  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายภูเบศ  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายภูริต  อัศวธีระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายมัสญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงโยธิตา  พืชชน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรวิสรา  ดำใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายรุ่งโรจน์  เตรียมเชิดติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายวรกันต์  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวรณัน  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรวรรณ  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายวัชริศ  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวาณิชศรา  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายวาริศ  สถาพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวิฬัญฌญา  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศศิธร  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงศศิภัคร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศิร์กานต์  สุทธิการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศิรวิชญ์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจด้วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภวิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศุภากร  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายเศรษฐา  ปราบเขต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสนธิ  จันสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสาริศา  วิมุตติสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายสิรวัช  ไชยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดโปร่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญจิตมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสิริกร  ไชยโคต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญช้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุพิชญา  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสุวภัทร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงหฤทชนัน  พลรบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายอคิราภ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอชิรณัฐ  แซ่แต่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายอติเทพ  โสฬส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอภิญญา  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายอมลณัฐ  คุระจีน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอรณิชา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอรณิชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอัสติล  โต๊ะสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายอาณัติ  พุ่มกอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอาร์เชล  ชาน โบติสต้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกชามาส  จิตเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกรธวัฒน์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤตเมธ  ไวยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกันตภณ  มาสเสมอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เหมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกานต์นิพิท  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติกวิน  นวะกะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกิตติกวิน  นาวีทัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกิตตินันท์  ช่างกล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ไชยบุรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคณาธิป  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงคริสติน่า  รพีพลวโรดม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจรรยพร  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจันทรานิล  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจันทราพร  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจารุจันทร์  ตันติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจินห์รัมภา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรบูรณ์  วานะติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิรภัทร  ดวงเกิด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรัชสรา  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนกานต์  กองข้าวเรียบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชนณิชา  ดุลยมหากำธร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชนน  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชนากานต์  ฤาแรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชนาภา  หล่อทองล้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองเสมอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชยพล  ศรีดามา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชยาภรณ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชยุตพงศ์  ประนม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชยุตพงศ์  เชื้อสมัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชลกานต์  นนทรีย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชลชนก  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชวกร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชวิศา  ชูวารี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชอเช คอนเนอร์  ควอตี้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชัญญานุช  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชาคริยา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชินภัทร  ตันสุธากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระเด่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงญาณัฐชญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงญาณิศา  ละอองกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงญาดา  รตะเสรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายฐิติรุจ  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณชากุล  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณฐวัฒน์  วงศาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณตะวัน  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณลีรัตน์  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัชชา  จันไชยยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัชส์ฐภพ  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฏฐ์ชณก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิทธินาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฏฐา  ตางาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐชยา  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐญาดา  แฉ่ฉาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศรีพิเชียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐวรา  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐวลัย  กาฬสิงห์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณิชกานต์  ละงู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชารีย์  หนองบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงดรัญพร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเดชาธร  จิมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายติณพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายแทนคุณ  วัฒนสันติ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนกฤต  อภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนเดช  ทองสร้าง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธนพล  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนภูมิ  สินธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนสิริ  เปรียบปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยมั่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนาธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเมฆี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธรรศ  บุรพชนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธฤษณุ  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธัญญรตา  องค์พฤกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธัญพิชชา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธิภานัน  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธีรกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีราทร  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนนท์ธนพร  กาบเปง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนพดล  ฝ้ายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนภัทร  ประชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนภัสนันท์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนรินลดา  เหลาะเหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนลินรัตน์  คุณภัทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนลินา  มานะสมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนวดล  มลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนวพัทธ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนัชนิกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูดหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุ์คง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนัสวีน  ทองย่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนาซีนีน  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนาวิน  ทองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนิรโมกษ์  ลักขณา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเนกษ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายบวรวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบุญนารี  ขอศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงบุณยานุช  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงบุริมนาค  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปธิตา  ศิรธนาพรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปภังกร  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หนูเขต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปภิณวิทย์  ขอถาวรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปมุติอร  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปริศรา  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปวริศ  สังยวน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวริสา  มาศเสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปิติภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปิยวัฒน์  เตียวย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปุญญพัฒน์  มากผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเปรมปิยา  เพิงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพงศพัศ  สงนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพชรณุพงศ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพฤกษา  ธาดากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพลกฤต  คณาวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพศุตพ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองแวว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  ศุษิลวรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพัสว์  โฮ่ฉาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิชชาพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชชาอร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพิชญ  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ศิริรักษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพิทยาดนย์  ฉิมทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพิทวัส  เอตทัคคะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิริยกร  ติคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพีรดนย์  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพีรดลย์  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพีระพัฒน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายไพซอน  สันศาลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเฟื่องลดา  สุขเมตตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภคพร  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภัทรธร  ิสิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภัทรพงศ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภัทรพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภาวัต  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภาวินท์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้อจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภิรัญญา  อยู่สำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภูธนต์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภูริชญา  แพใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนัสชนก  ศิริทัศน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงมนัสวีย์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายมาญาวี  ทัศนภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเมธาพัฒน์  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเมษณี  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายยศวัฒน์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรมัณยา  สงค์โข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรมิดา  ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรักษิณา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรักษิต  ตรีถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงลดามาศ  ชลามาตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงลักษมีกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงลักษิกา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงลีวายส์  รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวงศ์รพี  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวณิชชญา  ชัยนาค โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวรกมล  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวรยุทธ  โต๊ะหมาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรัชยา  อาภรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรินญา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวริศ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวายุภัคย์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวิชยุตม์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวิริทโรจน์  ลิ้มรัตนเมฆา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศรัณย์  เกษมมงคลพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศวิตา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิรญาณ์  ภู่วรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศิรินทร์พร  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภกฤต  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสมันตชิดา  คมกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสาธิต  ภัทรจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสายษร  ทรงประจักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสาริศา  ฤทธิ์ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสิรวิชญ์  สูงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสิริมนต์  อังศุภมงคล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสิริฤกษ์  ลือภพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสิริวรรณ  ยันจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุธาลดา  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตามชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสุวภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุวิชญา  พูนเขาทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุวิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายหฤษฎ์  แก้วสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอธิชนันท์  หีบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอนันตญา  เกาทัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอนินชณา  ศิริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอนุรดี  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอภิชญา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอภิเดช  พู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอรณิชา  กิตติวงศากูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอรไพลิน  เอี้ยวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอรรญภัทร  วิชิตบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอรวรรณ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอลิศรา  โพธิมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายอัครพล  เรืองดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอังค์ริสา  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอันดา  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอันนา  จันท์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอาคเนย์  พงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอารยา  ศิริเจริญไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอาลอามร์  ดาราศิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอุมารังษี  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกชพร  จิตกาฬ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกนกพร  จำปาดะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายกฤตติกร  นามกิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกานต์กวี  โฆษิตศุภกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายกิตติภณ  สมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเกศฤดี  ทับแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายเกียรติชัญญา  สิงห์เหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายจิราวัชร์  ผัดผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายชลกร  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายชวิน  เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงซาร์เวียร์  รัตน์ภูมิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายณธน  รวมพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายณัฐภัทร  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัตฐินีย์  จันทร์เมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณิชกานต์  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายทินภัทร  โล่ห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายเทพทัต  จงสุจริตธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงแทมมารีน  เจะเหลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายธนโชติ  ชุ่มชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายธนดล  รัตนกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธนัญญา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายธรรมนูญ  บุญยงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธัญญนันทน์  บุตรดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงธัญณิชา  โพชสาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนภาพร  บุญราชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนรินญา  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณวิบูลนันทน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปฏิภาณ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปณิดา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปทิตตา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปาณิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงปาริชาติ  คงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงปุญญิศา  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายผลิตโชค  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพศวีร์  เกรวัล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลโย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายพิชญุตม์  บุญกอบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายพิษณุ  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายพีรกานต์  ไกรปล้อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายภาฤกร  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงมลชนก  คงชูผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายไม้  พงศ์ชัยยพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายวชิรวิทย์  ปาตังตะโร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายวรโชติ  ศรีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายวรเมธ  เต็งเมืองปัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงวีร์สุดา  พิชิตชัยนิธิเมธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายศวัส  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายศุภวิชญ์  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอภิชาดา  คงนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอัญชลี  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายกฤติภณ  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายกษิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวกัญชพร  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกิติพัฒน์  จักรทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายไกรวุฒิ  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายคณิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจันทิรา  จิตรชุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายจิรทีปต์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงจูนี  เตียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชนิดาภา  ยกย่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายชาคริต  เขียนขาบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายชาติชาย  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงโชติกาญจน์  เตียงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  อุดมเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายฐปนน  สินธุ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายฐปนัท  วงมู้ดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายฐิรพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายณณิธิ  อารีการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณภัทร  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฎนพิน  กองค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายณัฐกร  วิมลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัฐกิตติ์  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณัฐฐิญา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณัฐพงศ์  คีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัฐอนงค์  เสนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณิชาภา  ชัยชนะธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายทศภณ  สกุลณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธนกฤต  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธนพร  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธนากร  เอียดผอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนากร  โสภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธนาวุฒิ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ชัยทัศวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธีรโชติ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายธีรดนย์  สิริวันต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธีรพล  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายธีร์  นารีนุช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนรมน  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายนฤเบศ  หนูเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายบุริศน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปรายธินี  รักการดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วสาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปานระพี  ทำเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายปิยวัช  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพรเทพ  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพัสกร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิมพ์นิษฐา  สาระพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพีรวิชญ์  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภัทรกร  บุบผามาลัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภาวิดา  ไกรทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูธนะ  พรัดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูมน  รักสิฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงภูวิศา  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงรติบดี  บุญเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวรัญญู  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายวิภัทร  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญญาสิริพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  กันภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายศุภเสกข์  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายสิทธิเดช  ชูนวล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายสิทธินันท์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสุตาภัทร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายอชิระ  มีทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายอโณทัย  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอติชาต  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอธิป  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอธิป  เครือสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอรณิชา  อุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอริสรา  วางกลอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอวัสดา  อมรวัตพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ใจดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงอิศรเมษษ์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกรชนก  เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤตนัย  เล้นสิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายกฤตภัค  สุกใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายกฤติมุข  คงพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกฤษฎา  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกฤษฎา  ตี้กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกวินธิดา  สุดตา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายกวินภพ  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แซ่ซุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายกันตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนะศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกิตติทัต  สหัสรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกิตติพิชญ์  ประวันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยมหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกีรติกานต์  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกุลพิมพ์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วพรมสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายคุณานนท์  วิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงโฆษิตา  รัตนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรล้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายจตุพล  ขันรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจิณณพัต  ยุมยวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายจิรยุทธ์  พุทธสังฆราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือจัตุรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงจิราภัค  อาชีวะระงับโรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายเจสซี่  เจมส์ ซีมัวร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายฉัตรมงคล  วัฒกียานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงฉันทนันธ์  พุดยอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชญาดา  อินนุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงชญานิน  ไกรนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชนิดาภา  อยู่กิจติชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชนินทร์  นํ้าใจตรง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชลกร  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชวกร  ภู่อมร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชัญญานุช  จิรวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายชาญณรงค์  ก้ามก้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายชินภรัช  แซ่เจีย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชิสากัญญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชีวารีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรจริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชุติมันต์  ภูริศักดิ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงซูฮาน่า  สายวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฌิงค์ศิลป์  จิตมังกรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายญาณพัฒน์  ฐิติวงศ์ทวีเวช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงญาดา  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายฎรงศ์พล  เมธาอัครนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงฐานิฎฐ์  ว่องไววุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายฐิติกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายฐีรวัฒน์  มะห่ำหมาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายฑาลธีร์  เพชรศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฑิติยา  จิรจารุกิตต์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณญาดา  รงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณฐกร  สิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณฐิวุฒิ  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หมาดเด็น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  ศิริรังษี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมุทบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฏฐพล  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณัฐ  นวลคล้าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขพืชน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐการต์  วงษ์ขุลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมุทบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐณิชา  อักโข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาละสังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พรมเพียร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐริกา  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐวัศน์  เซ่งง่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสฬส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัทธ์ชนนท์  อังศุวิโรจน์กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัทธนิดา  ชาวชน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณิชากานต์  รักพวก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงดารารัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงดีทลินด์ มธุรดา  บอร์เกอร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายเตชินท์  บุญล้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงทรงอัปสร  จันมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงทรรศวรรณ  คงนวลใย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงทวิตา  จันทะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงทัศนภรณ์  เพชรหนุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายทินภัทร  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนกฤต  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนกฤต  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธนวิชญ์  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธนสิริ  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธนันญา  ตัณฑเวส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนา  เจริญพานิชวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธรรศกัลป์  สงแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธัชชัย  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธัชดนัย  รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธัญชนก  วิจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธัญชนก  หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธัญชนก  ไทยดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธัญเรศ  เกตุพิชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงธัญสินี  รอดภัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธันยวัฒน์  หอมกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธันวารัตน์  เกษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธีรธาดา  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธีรภพ  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์สิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธีรภัทร์  หอมชื่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนงนภัส  สุตระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนพรุจ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนภสร  แดงงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนรมน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนัฐกานต์  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายนัฐพล  ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทพมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนัทริกา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธนกิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเนตรขวัญ  พงศ์ภัคธัญธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงบงกชกร  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญเกิ้อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงบุญญาภา  มัจฉา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปกรณ์  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปนัสยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวเทศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปภาวี  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปริชาติ  ตี้กุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปริณณัฏฐ์  อมตาริยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปรินทร  เรืองศิริเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปรินทร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปวริศา  ศิริมูสิกะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสงนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายปัญจพล  แสงบุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายปัญยวีร์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปัณณวัฒน์  พรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปานฉัตร  ปิยะกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เส้งรอด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปุณณภัคร์  ชงโค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปุณยรัตน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายเป็นปลื้ม  ดอนกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเปมิศา  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศกร  รัตนพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพชร  นาคทองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพรทิพา  เลิศวงศ์หัส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพรรวดี  วงศ์ขึง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพรรษวสันต์  โชคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพศุตม์  อินทรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพัชรพล  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพัสกร  ติ๋วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิชชาภา  ยาดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพิพัฒน์พล  โอฬากิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพิพัฒน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เจ๊ะตี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ระบำเพลิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพีรศักดิ์  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเพชรชรี  ผั่วสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงเพชรลดา  แซ่ผั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเพียงดาว  กลีบจำปี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายภคพล  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  นามบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงภัณทิลา  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภัทรจาริน  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงภัทรพร  รักมาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนอมน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภาคิน  จันทวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงภาณิชา  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยอดยิ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงภาสินี  สงวนไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภูธเนศ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายภูมินันท์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลิ้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงมนัสพร  ขีตตะสังคะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงมาธวี  ศรลอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงมุทิตา  ขัดทรายขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงมุทิตา  หัตถการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเมษารัตน์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายยศวริศ  อมรกล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงยูวัยนี่ย์  ธัญญะภูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายโยทิน  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงโยษิตา  สารกิตินภากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายรณภพ  คงหนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงรพีพรรณ  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพพิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายรวิสุต  วรรณวร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายรังสิมันต์  นวมเศวต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงรัชกร  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายรัชพล  วรประคอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายรัฏฐพล  รัฐกาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายรัฐภูมิ  ช้างเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายริสกี  คล่องสมุทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายฤชธร  ธงสะอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงลลิตลดา  แก้วนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงลักษิกา  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงลัลญดา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงลัลน์ญดา  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายวงศพัทธ์  พงศ์เผ่าพัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายวชิรวิชญ์  พรมชัยศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายวรพล  เกิดดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวรรณิสา  จิรพิพรรธ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายวรัญญู  กมลภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวราพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงวันทน์ณภัทร  ถิรธนวรรธน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงวาทิตยากร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวาสินี  เอกอุดมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวิชชาสะกร  กมลสาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวิลาสินี  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวีรภัทร  สลัดทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวีรภัทร  แซ่เง้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายวีรภัทร  ใจงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวุฒิกมล  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงเวธกา  ภูมิคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศตวรรษ  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศรัณย์  ภิญโญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงศศินภา  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงศิรดา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณกสิณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีนวลปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงศิรินทรา  สิ่งที่รัก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศิวรัศมิ์  รักษาสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศิวาพร  นาขะมิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายสิงหา  ยกเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสิทธิภาคย์  มัดถารักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายสิรภัทร  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสิริกร  ชูไกรไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงสิริวรรณ  วงษ์จีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็ชรสุขุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายสุทธิภัทร  บุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงสุลลิตา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงสุหัทยา  อินทร์สังข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงโสภิดา  ดาบเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายอควีร์  ตรีวชิรนันท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงอณัญญา  วีระสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงอธิติยา  วารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายอธิป  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอนดา  กล้าศึก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายอนันต  สาอ่ำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายอนันตวัตน์  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอนิซรอ  ถนอมไถ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงอภิชญา  พะลีราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอรกัญญา  อุ๋ยสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงอรยา  เรืองผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงอรวรา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอรัชพร  ปราบทุกข์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สันติสุขธีรกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอลิสรา  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอังคณา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เติบโต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพรักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายอันดา  หมัดเลียด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอันดา  โดะโอย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอัสลัน  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงอาทิตญา  คงนคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอารยา  โมหะหมัด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายอินทรายุธ  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอุ่นรัก  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกนิษฐา  คล้ายคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงกมลรัตน์  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงกรกนก  นิยมสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายกฤตภาส  ศิริพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายกฤติพงศ์  หนูพรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงกวินธิดา  กริมาลดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายกัมปนาถ  รัตนธำมรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงกุลภาภร  ลาภธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงขจาริน  เกลี่ยสร้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงคณิสร  บางเหรียง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงจตุพรทิพย์  คงดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีสัจจะธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงจิรสุดา  หิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ช่วยอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงชนกวนัสนันท์  ศรีสังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงชนกานต์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กชายชนะพล  อุดมสุขสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายชลันธร  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงชลิตา  อำมาตย์เอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายชินกฤต  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พัฒนาสกุลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายชุมพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงโชติกา  โชติกวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงญาณิศา  ชลกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงฐณัณญาณ์  จินดา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายฐนกร  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายฐษพล  ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณปภา  เพื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายณภัทร  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายณภัทร  สัจจะบุญทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายณัชพล  ศักบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงส์วาสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่เจ้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  จารุสิริรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิรินรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายดำรงศักดิ์  อุตสาหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงเตชิตา  เอียดคลองชี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงทักษอร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายเทิดไท  แท่นทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายธนกฤต  เบญจลิขิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนชาติ  แสงประดับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงธนพร  บุญสพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายธนวรรธน์  เชาวน์ไวย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายธนวัฒน์  จันทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธนิดา  สัจจะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงธัญชนก  คำไพรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวรพิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายธิติพัทธ์  เทพมินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายธีรยุทธ์  ระถะการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายธีรวัฒน์  ขอพุทธพรชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายธีรัตม์  รื่นเริง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายธีราทร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายนนทพันธ์  บัวเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายนภสินธุ  พรมภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงนวรัตน์  วงศ์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายนัทธพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงนันท์พร  รักถิ่นเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ไปยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายปกเกล้า  สุขมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายปฏิพัทธ์  มโหฬาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายปฐวี  พิมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงปพิชญา  สุสานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายปลวัชร  มะลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายปัณณ์  แสงเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงปัทมวดี  แซ่เอี้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปาริชาติ  คงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายปุณณกันต์  เฟื่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงฝนทิพย์  อัตบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายพชร  เมฆาพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายพชร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายพัฒชนัย  เพชรชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายพัทธนันท์  สิระวัฒิพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพัทรวรรณ  บุญคล้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายพัศวัชร์  นักทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงพิชชาภา  ดังอุโฆษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพิชญาภา  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงพิมพ์ธนภา  คณาพิสิฐกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดิฐมหาผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายพีรพัฒน์  อุดรศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายพีระณัฐ  คมกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงพุทธรัตน์  สุริยะพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงเพ็ญณภา  จิราสิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายเฟาวาซ  หาญเคียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กชายภัทรกร  เจริญจิระตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายภานุวิชญ์  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายภูมิพัฒน์  อดิศรวุฒิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายภูริ  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายภูวกร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายภูวิชญ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงมลฤดี  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงมาตา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงมุกดา  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายรชต  ฮวดศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายรณชัย  สุทธินนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงรินรดา  ศิริพนมกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงรินรดี  สุปรีดารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายฤทธาวุฒิ  บรรจงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงลักษิกา  ข่ายเบอะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวกุลทิพย์  จีฮยอน จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายวชิรวิทย์  วัฒนกิจวิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงวรกาญจน์  เนาวโคอักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงวรปรันตร์  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงวรัทกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายวรากร  โกรพิมาย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงวิบูลจรีย์  ศรีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายวิรัลพัชร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายวีรชาติ  หลิมสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายวุฒิชัย  ฝุ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงศศิวิมล  ใหมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงศิณีวรรณ  ศรพระขรรค์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่แต่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงศุภนิดา  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายศุภวัฒน์  นุ่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายสรณ์สิริ  แซ่จิ้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายสรรพวิท  แซ่ลิ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงสาธิตา  คล้ายวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงสิริขวัญ  มาแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงสุภัทรา  นิ่มนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้งซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรโหล้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงสุไรญ้า  เกตุเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เลิศธนันเวทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงอมลวรรณ  พวงจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงอรพิมล  เบ้านุวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายอัทถโชติ  อรรคบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงอัทธณีย์  เยริน จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  สอนวงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายกชกร  โกมลนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกนต์รพี  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกมลชนก  มโหธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพิทยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกรรณกนก  สารสม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกรรณิกา  องค์สันติภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกรวีร์  ยังสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกฤติกานต์  แบ่งหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกฤติณ  เพชรพราย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายกฤษติณ  หอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายกษีรธารา  ทองดำหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายกันตนพ  เมตตาจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายกันตพัฒน์  คำลือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกันย์ชวนันท์  หงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงเกณิกา  เผือกสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเกตุญาดา  อุ่นเสี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงแก้วตา  วรรณมณีศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชลสาคร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ว่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายคีตะนันท์  ทองมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงคุณัญญา  รัตนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจตุพร  ศิวกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายจักร์กรมน์  สีคุ่ย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายจักรี  ชุมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจันทกานต์  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจิดาภา  วรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายจินตวิทย์  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายจิรทีปต์  อ่ำยิ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายจิรภัทร์  โชคเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงจิรภิญญา  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายจิรวัฒน์  ตั้งตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงจิรัชญา  ชอบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงจีรนันท์  พวงศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายเจิดพงศนาถ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายเฉลิมชัย  เมืองนิล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชญานิน  บุญยะนันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชญานิศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชนะชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชลกร  เดชสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายชลันธร  อุไรกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายชลันธร  เจียรนัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงชาลิสา  จันปลั่งสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงชิดชนก  ใต้ดอนไผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงชิตาภา  โปนะทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายชิษณุพงษ์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลทับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงแข โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงฑิตฐิตา  สัตยาภรณ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณชญาดา  แก้วศรีขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณชนก  กล้างาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณปภากร  อ่องศรีถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายณรารักษ์  ชโลธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ขันบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายณัฎฐนันท์  โฉมเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงณัฐชิตา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณัฐนรี  สกลวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเงินถม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐนิช  มลิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โคกเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฐวรา  ซัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐสลิล  จันทรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ตันติวิวัฒนวงศา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงณิชกานต์  มากมี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณิชากร  ทรัพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงณิชากร  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงดลพร  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงดวงพร  พิริยะพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายเดชาธร  มัคสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงตระการตา  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงทินิตา  คุ้มพุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายทีปกร  หีตหมื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนดล  กุลบัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธนดล  รักชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนวัชร  ปรีดาผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธนวัฒน์  เณรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายธนเสฎฐ์  ใจสมคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธนัชพร  เอกเตียวสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงธนิษฐา  คำคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธเนศ  สมานพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งวรรณกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ขอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายธวัชชัย  ประหารภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงธัญชิดา  เสียงหย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงธัญยภรณ์  หลิมรักษาสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  สงทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงธารนรินทร์  อินทร์แปลง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายธาวิน  สิกขาจารย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธิวากร  หว่างสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธีทัต  เจริญพรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงธีร์รานันท์  ราชเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายนที  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายนนทพทธ์  ภู่ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายนพกิจ  สีเมืองใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนภวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายนภัทร  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนภิสา  ศุภรนิมิตโยธิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายนราวิชญ์  คิมหันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงนรินทร์พร  หมู่มาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายนวัศน์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนิรัตน์ชา  มณีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนุอ์มา  จวนซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงบวรลักษณ์  บัลนาลังก์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายบวรศักดิ์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงบุญธัญญา  บุปผสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงบุษยมาศ  สิตบุศย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยยาศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงเบญญาภา  ยศหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายปทิต  นาราภักดีสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงปทุมณิช  ชินภัทรสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปภังกร  พรหมราช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายปรเมษฐ์  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปรวีย์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายประกาศิต  เขียวรื่นรมณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงปราณปรียา  จุลกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปราณระวีกาญจน์  สีพลนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายปรินทร  อรภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปวรา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปวริศา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายปวิร์วุฒิ  ธันยปิติพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายปองพล  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงปัญญาพร  เดชแห้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญจเส็น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายปุณณวิช  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายปุณภพ  ทิพย์ประเสริญสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายปุลวัชร  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายพงศกร  พงศกรโสภา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายพชรพล  สีหาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายพรต  ชูถนอม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงพรนัชชา  พิมลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงพรยมล  สุคนธรส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงพรรณปพร  แผลงจากจาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงพรรษนันท์  นพภานันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายพลกฤษณ์  ธัญญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายพัชรดนัย  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาภินิทาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพัชราคุณ  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายพันธุ์ธัช  บ้านนพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายพัสกร  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพาขวัญ  วิเศษสา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพิชญา  เสือณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพุทธิวัลค์  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สนิทน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงแพรววดี  เย็นฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงภคพร  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงภรภัทร  กางไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงภัคจีรา  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงภัคภิญญา  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภัทรวดี  นาคสุขสมบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายภานุพงศ์  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายภีมวัฒน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงภู่ชมพู  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายภูดิส  จินตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายภูธเนศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายภูรินท์  เนื้ออ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายภูริวัฒน์  หน่อหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายภูวสิษฏ์  สุทธิพิศาลบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายภูษิต  พละศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายมนทกานต์  ตันตินิธิวรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงมนสิชา  กาญจนปทุม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายมโนชา  สิงคาระ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายมหานที  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงเมย์ริสา  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายยุตนัน  แสนพล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงรดา  สะอาดพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงรอยฮาน  สามารถ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  บุญไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายไรวินร์  ลือศานติวิไล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายเลิศศิลป์  จิรศิริภิญโญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายวชิรวิทย์  ปิติชาญชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายวชิระ  ห้าหวา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงวรกานต์  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายวรชิต  เฉ่งไล่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงวรรณวิสา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงวริศรา  รัตนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงวริศรา  สายทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวาริศา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวาสนา  หวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงวิกัญญา  โกยธนธรรศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายวิทยา  โกยกอบสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายวินทกร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จารึก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายวิศรุต  คำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปานดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ทองแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงโศภิษฐา  ธัญญุพัก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสริตา  ชูสินชินภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงสาธินี  เซ็งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายสิทธิพล  เดชบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงสุกฤตา  คีตะธนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงสุณิฌา  ทองเนื้อขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโยดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงสุธิดา  สอสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีมาลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จินตภากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงโสภิตา  เทศกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายอกฤษณ์  รอดคืน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายอติกันต์  มีแต้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอทิตยา  เชี่ยวการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายอธิพัชร์  แซ่ก่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอนิวรรต  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงอภิชญา  นุ่นวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายอภิฌานันท์  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายอภิรักษ์  บุญโล่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอรวรรณ  ลิมปนาวรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอลินตา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บรรณาลังล์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายออมสิน  บุตรหวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายอาณากร  จอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอาทิตยา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอุษณีย์  มีเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายเอเซีย  เกษมปิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายเอวา  ฉิมพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกนกพล  โสะหาบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายกรวิชณ์  บำรุง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอพั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายกิตติพันธ์  ปุ้ยมนต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายคุณานนต์  สมชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายจิตติพัฒน์  เนื่องสุนัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  เรืองจิรัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายจิรัฐติกาล  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายจีรพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงเจนจิรา  จิ้วเส้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายฉัตรดนัย  สีลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายชนาภัทร  พงษ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กชายณัฏฐพล  ผมเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กชายณัฐพัชร์  พรรเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายธนกฤษ  นาทวีวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิเวชชากูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กชายธนภูมิ  รักษาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กชายธนิสร  จวนกี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายธรณินทร์  พูดงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายธารา  ธรรมนรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายธิติพัทธ์  เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายนพภัสสร  ศรัณย์บัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กชายบารมี  เฉลิมวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายปธานิน  รอดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รำพึงนิตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายปภาวิน  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กชายปิยพัทธ์  มีดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กชายปิยังกูร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปางลิขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายพัสกร  เด่นเวสสะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายพาณิภัค  บานเย็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายพิพัฒนชัย  พึ่งแรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายยศวัฒน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กชายศักดิ์รพี  นวลรื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1567 เด็กชายอชิรพล  บัวเพ็ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายอนุพันธ์  ระวิวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายอริญชัย  เริงสมุทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายเอกวิชญ  วทัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงไอริน  นะนุ้ย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงขัตติยา  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 นางสาวณัฐภัชศร  รัตนเลิศนาวี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 นายธนภัทร  แก้วชัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายธนัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายธนัญชัย  รักษาราช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 นายนิติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวปานระวี  หนูพันธ์ขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายพิชญุตย์  เกิดเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นางสาวพิมลวรรณ  สิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายภัทรพงษ์  ใจเสมอ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 นางสาวลลิตา  คงคาไหว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายวัชรพงษ์  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 นายศิริพงศ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงกนกพร  โกศลสรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกฤติญา  ยงประเดิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายกฤติพงศ์  จีนสีคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงกฤติยาคม  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงกัญจนพร  เทียมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  จีนภูเขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หิรัญคุปต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงกาญจนาภา  เดชดำรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายกิตติวินท์  เจิมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงกุลปิยา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงเกรส  ธรรมานุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วฉลวย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชิดเชี่ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงขวัญกมล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายคมชาญ  สุขะตุงคะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงคุณิตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงจันทกานต์  สกุลลาภไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงจาณิสตา  คามาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สาราช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายจิรเมธ  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุจิรารุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงจุฬาพัตร  แสงม่วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงชนิกา  วงศ์ฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงชนิกานต์  ดนุไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายชยานนท์  เชิงชาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงชยาภรณ์  วิทยา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายชยุตพงศ์  รอสส์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงชาลิณี  โภคากร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงชิชญา  ฉัตรวิริยะโยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันพิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โชติสว่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงฐานิดา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงฐิตา  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณกัญญา  คุ้มบ้าน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายณภัทร  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงณัชนลิน  เอียดโรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงณัฏฐา  เซ่งปุ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายณัฐพัชรี  เกตทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องสิริโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณิชานันท์  สมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงณิชารีย์  ชุ่มเศียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงทรรศยา  แพทย์ประสาท โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงทรรศิกา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงธนชนก  บุญยัษเฐียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายธนวัฒน์  พฤทธิ์พินิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายธนัช  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงธัญชนก  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายธัญธร  กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายธีรภัทร  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธีระวิทย์  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายนภนต์  กอบโกย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงนภัสกร  ฉายสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงนภาศิริ  ส่งน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงนฤบล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายนัควัต  หมันจารุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงนันทกานต์  อย่างดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  ทับยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายนิติราช  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงนิธิวดี  ดวงเวียง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายนิรัติกรณ์  นัยกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงนิศรา  เกิดคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนิสรีน  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงนิสาชล  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงนิสิตตา  หัยภาค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายบดินทร์  แซ่ตั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงบุญญานุช  กิจทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายปฏิเวช  เพ็ชรละมุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายปฐมพงศ์  เสียงวิสูตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงปณิตา  ขอดิลกรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงปทิตตา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงปนัสยา  การเรียบ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปพัทธ์ศรัณย์  สมใจนึก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายปภงกร  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายปรัชญา  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงปริชญา  สุขวิริยางกูร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายปัณณธร  คงสัป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงปิ่นอักษร  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงปุณิกา  อภิชิตสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายเป็นไทย  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงไปรยา  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายพรเทพ  แกล้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงพรรณปพร  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงพรรทิพภา  หมุนวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพรลภัส  สิทธิพูล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงพริสร  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายพลวรรธน์  สินธุพาชี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงพัชรพร  พยุงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายพัทธตนนท์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองประดับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพิชญาภัค  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงพิชญาภา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงพิชญาภา  เอียดเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพิรุณ  แซ่โง้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายพีระพัช  เบ้าลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงแพรวา  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงภวิษย์พร  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายภัทรดนัย  บุญยัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงภิญญดา  รอกเรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงภิญญาพร  เป้าทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรักษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายภูมิกิติ  สุขแสวง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายภูรินท์  สมหวัง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงมณีประภา  สงคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงมนัสนันท์  กุลลิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงมนัสนันท์  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงมารีเปรมวดี  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงมารีมัธยา  เรทิฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงยวิษฐา  หนูพินิช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงรชาดา  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงลักษมี  พิทยานฤมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงลักษิกา  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงไลลา  มังสุรีย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายวรัญญู  บุตรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายวัลลภ  บุรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวิมลวัณณ์  รัตนโชติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายวีรภัทร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายศรัณย์  ปรือปรัก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงศศิมา  ว่องกมลชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายศิรวิทย์  คำนันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงศุจีภรณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายศุภวิชญ์  นาวารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุทธิธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงสวรรณญา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชาว์มานพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุ่มชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายสุรพศ  เมธาสุนทรพลณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายสุรพัศ  เมธาสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายอนรรม  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงอภิชญา  สิงดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอรณิชา  นาครินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอรวรรณ  ชอราชู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายอัคเดช  จิรสัจจะกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายอัครชัย  จีรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายอามีน  ปานทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอามีน  สาลิกา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงอิงอร  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอิชย์ชญา  รุ่งสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอินทิรา  มาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายอิสเรศนเรนทร  หนูชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงไอรดา  สิงดำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงธมกร  หุตะจูฑะ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงกชกร  ไพฑูรย์เจริญสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงจิรัญญา  คณะแนม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงชวิศา  ปั้นสวย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธิ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงนิลวรรณ  เหมือนแก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายปณพล  เกื้อกิ้ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงปภิญภัค  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงปริ่มเพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงปารณีย์  เยาว์ธานี โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทธิสัตยาภรณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงพิมชญา  หลิมรักษาสิน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงศศิประภา  คชถิ่น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงศิวพร  สุวรรณประทีป โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วแจ่ม โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่อุ้ย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงอรไพลิน  แก้วสุข โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงอันดาพร  สมบัติ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงอัสราภรณ์  อุระมา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1781 เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงจิรชยา  สมบรูณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1784 เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กชายซี จูน  ป๊าค โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายธนยศ  ชัยเกษตรสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงนายอน  ลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายปวริศ  เรืองศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงเพชรมณีภรณ์  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงศิรดา  อินดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กชายศิวัช มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายกฤติพัฒษ์  แซ่ติ่ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกิ่งกานต์  ตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 นางสาวกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงจัยดาอ์  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายชลัท  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายชินกร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงฐาปนี  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงฐิติมา  นาคพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 นางสาวณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงณัฐฐาวีรณุช  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 นางสาวณัฐพร  จุลลางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 นางสาวณิชชา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงณิชา  เหมรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงดรุณี  มาตรา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายดานิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวดารีน่า  ชาบาช๊อว่า โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายติณณภพ  คุณลักษณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายธนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 นายธนธร  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 นายธนบดี  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาวธีราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นายนนทิวัชร์  บุญตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายนราวิชญฺ์  คงคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 นางสาวนัซนีน  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 นางสาวปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวปิลันธน์  หมอแอ๋ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายพชร  เกตุแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 นางสาวพอฤทัย  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 นายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันติวิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงพิชาพัชญ์  โกยสมบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 นายเพชร  ขจรจบ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 นายภราดร  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายภูจิตร  จิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายโมเสส  คิม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 นายรณกร  ประสมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 นางสาววรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 นางสาววัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 นายศรัญญู  วงศ์ศิลา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 นายศักดิธัช  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายสุเทพ  เชตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายอชิระ  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 นายอดิศร  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงอรชา  บุญลอย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 นายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 นายเอื้ออังกูร  ทองมาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 นางสาวฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสนนันตา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายชยากร  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงชัญญา  วิทยปิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงณฐมน  เถาว์พงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายณปภัช  เทียนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายณรภัทร  ชูทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงณัชรวาดา  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายตฤณ  สุนทรรังสรรค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงทักษอร  พลดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายธัชริทธิ์  ทองอุทัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายธีรกานต์  อยู่เย็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายนิชคุณ  ผัสภรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงนิชาภา  อินทปัญญา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงบุญญาภา  จิรพิสุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายปภังกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงปวลาภินี  กิจจารึก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายพงศ์ดนัย  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงพรประภา  อ่ำขวัญยืน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงพลอยชมพู  เรืองกนกเศรษฐ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายพิชยุตม์  ชีวินประทีปส่อง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรเดชานิติธร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงพิมลณัฐ  อินทร์เพชร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายฟ้าคราม  สิงหสงคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายเมทาวิน  วัฒนศิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายโยดา  ทองถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายรพีพงศ์  สุระประเสริฐภา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายรุจชานน  ศรอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงแววปราชญ์  ตันติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงศตภาดา  บูรพศิขริน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงศรัณรัชต์  อุดมวิทยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงศิรัชญา  จันทร์ฝาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงษณภร  ทรัพย์มณี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงสรัลชนา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทีท้าว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงหยกนภัส  สถิตมโนธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงอัยนา  อนันต์ธัญสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงอาภาภัทร  นิรภัย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันตินิติวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุขนิคม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2003 เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2004 เด็กชายโกวิท  หละเขียว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กชายจรัสพล  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงจิรภัทร์  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กชายโจอาคิม ซอนนี่  เอ็คเนส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงชนพร  พรหมงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กชายชยธร  ไชยคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงซากิน่า  ลาก๊าฟ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กชายฐาปกรณ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กชายฐิติกร  รองเดช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงณฐิกา  ปาทาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงณัฐภร  ไชยนันทน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฎากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายเตชินท์  ดำรงกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายถิรพล  บุญส่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงธนภร  พรหมจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2021 เด็กชายธนภัทร  ใสเพี้ย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายธฤติพันธ์  รักชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กชายนราดร  กอแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กชายนวกิจ  เสริมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงบุษราพร  ยิบงามสิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายปรัตถกร  อังสิทรากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชายเปรมมนัส  จุมปา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กชายโปสรินท์  จันทร์แป้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กชายพีระประวิตร  แสงปรีชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายภูมินันท์  กรดมณี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายภูษิต  พนมวัลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายราเจท รอย  ทองนิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กชายวรเมธ  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายวรินทร  พราหมณ์ประยูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายวิลาด  พรหมเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายสิทธิโชค  รอดไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กชายอติชาติ  แซ่หลอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2046 เด็กชายอรรถเศรษณ์  ทรงคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กชายอู  ขาวกิจไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงกนกพร  เดียวจรัส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายกนกพล  ปานถาวร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงกรวรรณ  พรหมจรรย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายกรวิชญ์  การะคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายกฤตภาส  มาศวงศ์วงศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขปลอด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เลิศถุงเงิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำไชย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เนียมจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงกาญจนา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายกิตติกวิน  ฉลองกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงกิตติธิรา  ทองแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงเกศินี  ทองเอียด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายขจรจักษณ์  เจริญทั้งกิตติชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายเขมวัฒน์  มีกว้าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายคชานนท์  คชสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายคณาธิป  กระแสใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายคุณาวุธ  รุ่งทวีดำรงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงจันจิรา  กลิ่นพายัพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงจันทน์หอม  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายจิรกิตติ์  อุราพรรณอนันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศุกร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงจุฑามณี  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  อามีเทก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายเจษฎา  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงโจซีฟีน  อามีเทก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายชญาณ์  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงชณัญชิฎา  ประชุมพรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงชณิตา  แก้วคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายชนกันต์  สุขสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  หนักแน่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายชัชนันท์  จำสอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงชาคริยา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายชาติวุฒิ  นกแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงโชติกา  ลูกจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงโซจง  ลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงเฌอรัป ยังดลย์  กูรุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงญาณิสา  เพ็ชรคล้าย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงญาดา  อภิปัญญาโสภณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  ตังคอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ขาวรักษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายณภพ  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เกียรติสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไฟร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายณัฐกร  ตารมย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรณาลังล์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงณิศศา  แซ่หย่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายถิรเดช  ธัญประภัสสร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายทรงพล  ณ นคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงทรรสิกา  ลูกจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงทิพย์ธัญญรัตน์  สารานิตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายธนกร  หลักมั่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายธนพล  หวานดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายธนยศ  รุ่งบุญคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายธนะพัฒน์  พัฒนาสกุลวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงธัญชนก  อัคนิทัต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงธันย์ชนก  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายธาวิน  บุญเรืองรุ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายธีรภัทร  รอดกสิกรรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายธีรเสฎฐ์  ทิพย์รักษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงนงนภัส  ทุมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายนพดล  ชูดวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายนพศร  โมริตะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายนาธาน  โต๊ะสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายนิพพิชฌน์  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงนิศาชล  ไชยอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงบุญยวีร์  ประกายพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงปภวรินทร์  ยอดวารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงปวันรัตน์  ญาณวัฒนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงปัญญาพร  ตามชู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายปารมีย์  วรรณคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงปาริสา  ชุนวร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงปาลิดา  อนุจรธรรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายปิยวัช  สิงห์บุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายปุณณสิน  สิทธิกรวิวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุวรรณกาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงผลิดา  พินเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายพงศกร  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายพชร  สัตถาผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายพชรกร  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายพชรวัฒน์  เอกพงศ์วิทย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงพรกมล  เจริญรัตนพรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงพรชิตา  สวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายพศิน  ไตรศุลีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงพัชรกันย์  ลีลารุจิวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงพัชรพร  มากชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ทิพพิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงพิชญ์มันตา  เลอศักดิ์พงษา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงพิชญาวี  มานะจิตร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองใส โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายพีรณัฐ  ภานุมาศรังษี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงเพชร์พิชชา  เพ็ชร์ย้อย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  โรจนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงเพียงวสุ  ไกรนรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อิสระโกศล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายภานุวัฒน์  ธิดา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ย้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายภีมปวีร์  ภูมิชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายภูเบศ  พลพยุห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายภูมินทร์  มาลยเวช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายภูสิน  อัคสินธวังกูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงมณิวรา  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายมังกร  ชุมบุญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงเมลานี  พัฒนสิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงเยาลักษณ์  ยอดกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายรชณัฐ  ภัศดุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายระฟ้า  มาศเมฆ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายรัชฉาย  ฉายดิลก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงรุจิภา  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายวชิรวิชญ์  หลิมจานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายวชิรวิทย์  สิงหการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงวรกาญจน์  เทิดแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงวริษา  สมิธ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายวัศวรรดิ์  วิสิทธิภักดีกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงวิศรุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายวิศห์รุตต์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายวุฒิโชค  หาหอม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงศศิภัสส์  สิทธิโชค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงศศิรา  เสล่ราษฏร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงศิรภัสสร  พงศาวสีกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงศุจิราภรณ์  นาคแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงศุภนิดา  สร้อยทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงศุภวัลย์  จันทร์สัจจา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงศุภัชญา  กลับใจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงศุภิสรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงสมิตา  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายสิทธิชัย  ชมภูนุช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงสิรามล  มีเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายสุทธิภัทร  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2195 เด็กหญิงสุทัตตา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กหญิงสุนิสา  แมค เกรเกอร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายสุเมฆ  ลีพาณิชยบุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายอคิรา  เอกกิตติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  อัครเดชธนานันต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2200 เด็กชายอภิสิทธิ์  คำอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2201 เด็กหญิงอรปรียา  คหาปนะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2202 เด็กชายอเล็กซ์  ซีแวร์ต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2203 เด็กชายอัครพล  ลีลานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2204 เด็กหญิงอังศุชญาณ์  ศิริพงศ์ภัค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายอันดามัน  ทิศา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2206 เด็กชายอันดามัน  ลันสุชีพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2207 เด็กชายอาธาน แอร่อน  คลิฟตั้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงอิงรชา  พิมเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กชายอิทธิพันธ์  นิสภัครกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงอุรวี  พูนสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงไอร์ริษา  ควรกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงปลายฟ้า  กฐินใหม่ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงพิณทุศรณ์  เกิดเส้ง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงมณัญญา  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีลิพอนเขต โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ทองสุก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2217 เด็กหญิงจิรสุดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุตรแขก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงพอเพียง  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงรัตนาวดี  ปราบศัตรู โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงศิริฉัตร  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงอารียา  แสนนาม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายอิสมี  หัสนี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  สาเก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กชายกนลธร  มาเอียด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502) ป.6 คณิตประถม
2226 เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502) ป.6 คณิตประถม
2227 เด็กหญิงชนิตา  พันราช โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502) ป.5 คณิตประถม
2228 เด็กหญิงต้องใจ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502) ป.6 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงธารินฏา  ตั่นสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502) ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงณัฐนิช  หัสนีย์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2231 เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2232 เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 คณิตประถม
2233 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงชุติมา  พรมนิยม โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กชายธนภัทร  รักษ์สังข์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงธมลพรรณ  ภู่สาย โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงนิวาริน  พงษ์จิตติกุล โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2238 เด็กหญิงบิลกีส  เตียงน้อย โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม
2239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโมห์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กชายณเด็ชน์  สรุจมณีวรรณ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2241 เด็กหญิงทอตะวัน  เต็งรัง โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2242 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมมาศน์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2243 เด็กหญิงมีบุญ  เกษรศรี โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.4 คณิตประถม
2244 เด็กชายวริศ  เพชรขจี โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 คณิตประถม
2245 เด็กหญิงสุภัคพร  แก่นเพชร โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 คณิตประถม
2246 เด็กหญิงธันยพัฒน์  สุวรรณศุภพนา โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรสังข์ โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงภูริชญา  แสงประทีปทวี โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายสกลกันต์  เปเรรา โรงเรียนวิทยาสาธิต ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงที่หนึ่ง  ลิมปนาภา โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ป.5 คณิตประถม
2251 เด็กหญิงสริตา  เปาเย็น โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ม.2 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายไคโตะ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
2253 เด็กหญิงณัฏฐ์  กริชจนรัช โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
2254 เด็กชายทาคุมิ  วาทานาเบ้ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงปุญยวีร์  แลสูง โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.5 คณิตประถม
2256 เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กหญิงณัฏฐ์ลลิตา  ไชยจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายตฤณภัทร  วงศ์มี โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2259 นางสาวธรรมพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงเบญญพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.2 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กหญิงมิร่า  เบ็คโทลท์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.1 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงลิเดีย  อเซนอฟ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ม.3 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายทศพร  อัยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กชายก้องกิดากร  บัวอินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2267 เด็กชายคเชนทร์  สุขเอียด โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กหญิงดนุลดา  อินอักษร โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2269 เด็กหญิงภาภัครยา  วัฒนไทย โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2270 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  นรินทร์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 คณิตประถม
2271 เด็กหญิงสโรชา  คมสัน โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2272 เด็กชายอัฑฒกร  ปราบพล โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 คณิตประถม
2273 เด็กหญิงอัณศยา  พลล้อม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 คณิตประถม
2274 เด็กชายกฤตเมธ  พัฒนภักดี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2275 เด็กชายก้องภพ  แป้นชู โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายกิติทัช  นาคพรหม โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.5 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายกีรติเดช  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.4 วิทย์ประถม
2280 เด็กหญิงเกศกัญญา  เกตุอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ป.6