รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกิตติกา  ถิ่นแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชานนท์  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฐิติชญา  เกลี้ยงดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐกันต์  ต๊ะวิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณฤดี  ศรีเจริญภาภร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวสลับ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเดโชชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนโชติ  สิทธิเสนารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมงาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธิราช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อามาตร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปาลปวีณ์  สินมณี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายโภคิน  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมนรดา  ก๋าแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  จันจัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเมธาพร  คนธรรพ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวิภาดา  แสนสนั่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเวโรนิกา  โบบูล่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศุภสุดา  มาใจวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรชพร  จะวะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายโอบเอื้อ  พุ่มพวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกมนธิดา  วิระคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกฤตภรณ์  พรินทรากูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤตภาส  ภูจักรเพ็ชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤติณภัทร  หวังต่อผล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกวิน  สุราษฎร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายก้องภพ  เพชรประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิตติชัย  วรรณศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติพร  วิกาหะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินกุณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายคณพศ  คันธวัง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายคุณานนต์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายจิรัฏฐ์  บัตริยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิราธิป  สารดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชญานิน  วังกาวรรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชนนิกานต์  อุดคำมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยานะวิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนิสรา  กล้วยทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชัญญา  โชติเดโชชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชาลิสา  ิพายัพท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายญาณวรุตม์  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐิตาพร  ใจรัด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัชชา  คงนภา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฎฐ์ทวี  ภัทรวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกผึ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชากานต์  คลศิลป์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเณศรา  สายวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงทญิตา  เสนาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงทักษพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธณชกร  ดวงหอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนกฤต  แสงบัวแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนกฤต  โกสินทร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนเดช  งามสะอาด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธวัชชัย  อุดแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญญาพร  เพ็ญศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ส่างกาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนภัสรพี  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนริศราภรณ์  แก้วสุ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนฤพล  อยู่ดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลอยอนุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนันทพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนิกร  จันทราพรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์เวียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนิติภูมิ  นุ่มนวล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเนติกานต์  เชาวดีนุกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนาพงษ์ชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปริญชยา  ปริญญาจารย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปริตา  พุทธลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปัทมพร  กาศเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปานหทัย  แย้มละม่อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพชรพล  อินต๊ะหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรรณปพร  ตุ้ยบุญมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพิงครัตน์  แก้วบาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชากร  กลมกล่อม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชชาภา  รำพรรณ์รัก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชญธิดา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทาบุญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญาภา  ชวนมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชนาถ  ดาวดึงส์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผัดผ่อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แตกฉาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภรภัทร  ไชยยงยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัทรวดี  รังษี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมะโน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันนิกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริคุณ  มีโส โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมัตติกา  คำยวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเมธาพร  สิกขานุกูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงยติยา  กุลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรวิพร  รักการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรัฐภูมิ  เพสอูน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ราชคม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ทองเอม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใบบ้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวงศ์วริศ  ทอดเสียง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวณิชพร  พรหมเมฆ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวนัสพร  สารนันต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวรพิชญ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวสุธรณ์  คำพิมลหิรัญรัช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวัชโรทร  ทัพกฤษณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์ศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวีธรา  ครองสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภนัฐ  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศุภรดา  ตั้งกิตติพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภเสกข์  กระหวาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพัชฌา  แมตสอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุวิชาดา  พิลมพัตร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอธิชา  ปวงจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอรรถพันธ์  สุริยะวงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอรรถสิทธิ์  อินเต็ม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอิทธิกร  ญาณบุตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอิศรา  อังกานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเอกศิษฏ์  รสเกษร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกนกกร  อิ่นศิริ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจิดาภา  มากมาย อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายชนม์ณพัทธ์  วิเศษ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี่ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงชนิดาภา  มหามิตร อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญานะ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณชพล  เสาร์แดน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณญาดา  อ่วมทิพย์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายณฐกร  คนงาม อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายณัชพล  สายาจักร์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำดวน อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฐนรี  ดงคำ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐพล  พากเพียร อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองอินทร์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐวิภา  สมฤทธิ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายธนโชติ  เดือนเป็ง อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธนพนธ์  ปัญญามณีทรัพย์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายธนภณ  เวฬุวนารักษ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายธนยศ  คำมี อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยพัฒน์ถาวร อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุทธนะ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนันทกานต์  หงษ์ร่อน อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนิชาภา  สุริยะทัศน์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุทธินันท์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายบรรณสรณ์  แปงใจ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปภณัต  สมจิตร อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปวิชญา  ปิงใจ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายปัญยณัฏฐ์  ศรีทัน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุมี อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายพงศพัศ  วังวัฒนกุล อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทะฤาษี อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นันตา อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายพชร  ปัญญาเพ็ชร อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพัชรดา  จันทร์เดือน อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุกใส อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิรดาภร  ศรสมฤทธิ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายพีรวิชญ์  มาอุ่น อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพุทธรัก  เทศกระโทก อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายภัทรบดินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายภัทรายุทธ  ศิริพันธ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงภัทรียา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายภานุพงษ์  ถาดทอง อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภูมิภิภัทร  พวงดอก อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงภูริชญา  สายสินธุ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายมนัสชนก  อันทาน อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงมาลินี  มัชฌิโม อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายรัชชานนท์  จุมพิศ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายรัชพล  กาศแสวง อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงรัญชิดา  คำดำ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรละเอียด อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายวิธวินท์  ถือนิล อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวิรัลพัช  หมายชม อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายศาสตราวุธ  แสงมณี อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศิโรรัตน์  มังกรณ์ อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายศุภากร  เหรา อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุวิษา  สุภาษี อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายอชิรวุธ  สุกใส อนุบาลแพร่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายอังกูร  สุวรรณ์ อนุบาลแพร่ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอิสรีย์  ปลงใจ อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง อนุบาลแพร่ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกนล  ปัญญาไวย อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤชณัท  ฆาระวาส อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกษิดิศ  รักนา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายก้องภพ  กำยาน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชมเปราะ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกันตวิชญ์  เวียงนาค อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุปนันท์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติพน  ปัญญาเพชร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ถิ่น อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงงามพร้อม  ค้างกอ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจักริน  คำทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจักริน  ใจปัญญา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิตรวดี  แสงทอง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรนันท์  เกาะกลาง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจีรภูมิ  เครือใจ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นคง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชนิตสิรี  โป่งเส็ง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชลธิชา  บุรัสการ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชัชรินทร์  มีทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชัยกร  ม้าชัย อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชาลินี  กาวี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชุติกานต์  ชัยธรรม อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณพัธ  นักเทศน์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณรัณ  อินต๊ะวงค์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัชกุล  ผาทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐฉราภรณ์  ประมูล อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐชา  วงษา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐพงษ์  กวางทอง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงดาริการ์  แสนทวีสุข อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเดชาภิพัฒน์  แสงศรีเรือง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนทัต  กลมกลอม อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนภัทร  คะชา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรหล้า อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิชาพรรณ  ธัญญะ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธานนท์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคมั่น อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปทิตตา  อินทรสัตยพงศ์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปภิณวิทย์  กาวีวน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงประภาสิริ  แตงร้าน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพัลลภ  แสนใจยา อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชญาดา  เผ่าฉาน อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพิชญ์  ตนาวรรณ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำวัง อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัทรภร  ขานไข อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงมนัสดา  สายตรง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงลักษิกา  สุขทรัพย์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวชิรวิทย์  แซ่อื้อ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรกมล  รัตนนวล อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวรินทร  บุญพูล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวัชพล  ธรรมชัย อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิชญาพร  พันธ์เดช อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวิภาวดี  สีชมภู อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศรัทธิญา  ต่างใจ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายศุภณัฐ  สมิง อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  มานพกาวี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ยศ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัจจิมา  อิ่นศิิริ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอัญชนา  ข่มอาวุธ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอาทิตญา  ใจดี อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอิสยาห์  นันทิยา อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ธีระศานต์ อนุบาลแพร่ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเอื้อคุณ  ผุสดี อนุบาลแพร่ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม อนุบาลแพร่ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกรรวี  วงรีระ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกฤษฎกรณ์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงฉวีวรรณ  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายชญานนท์  ใจคอดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายชนินทร์  วงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชินกฤต  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีตาบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงดริณัฏฐ์  แพทย์สมาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายธนพัฒน์  โชติศรีพันธ์พร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายธนภัทร  จุนต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธนัญญา  คำชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธัญพิมล  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กระจ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายธีรปกรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายนนทวัตร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายปัญญา  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธุกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายปิยภัทร  ใจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายพงศกร  นันติกา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายพบพริษฐ์  พรมวังขวาง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายพิพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายภวิชษ์  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงภันทิรา  ปันทิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายยุทธนา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงลักษมณ  โสพรมมี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงลักษมี  โมกศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายศุภกรณ์  แก้วติน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสิรภัทร  กลัดคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตราช โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจฉลาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอริสรา  ฝั้นนา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอริสรา  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายอิทธิกร  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกมลพร  คำปุ๊ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกานพลู  หมื่นนาค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเกณิกา  ปาละ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชยานันท์  ประจญมาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ประสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัฐธิดา  คูหารัตนากร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธีร์ธวัช  เป็งจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพันธุ์วษา  ตาโน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิมพิกา  เสาร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงมนทกานติ  แก้วสลัก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวรินทร์ธิดา  สารคุณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสิริรัตน์  วัดสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกมนทรรศน์  แสงบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกุลธรา  ม้าดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงเกศกมล  ชมชื่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจินจุทา  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายชยางกูร  เวียงยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงฐิดาภา  เชี่ยวพานิชย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โพธิรังสิยากร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายติณณ์  สารพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายถิรธนา  ทองนุช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายธนกฤต  หล้าคำมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายธนบูรณ์  แก้ววัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายธนวัฒน์  ดาวนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงธัณญวรรณ  มาเรียง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายนรินทร  คล่ำคง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนันทภัค  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายปฐมพร  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปวีณ์พัชญ์  สีดาวเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายพชร  ลงณ์วงศกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงพริสา  เวียงนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพลอยพายัพ  มุดเจริญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายพสธร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายพิชญุตม์  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพีรดา  หงษ์สิบเก้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายพีรวัส  บ่อคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฟิลิเซีย  ลาร์สสัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงมานิตา  ปรีชนุปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายยศพนธ์  ฤกษ์วัฒนากูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรินรดา  พรมตา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายวรินทร  เพชรถม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวิริยา  ศิริเดชพันธุ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงศตพร  วงศ์เวียน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชั้นขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เตียนจักร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายสืบสกุล  ตันพรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายสุดปลื้ม  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายอธิวัชย์  อินทรภู่ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอิง  มทนางกูร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอินธิมนต์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงไอริสา  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกรณ์ดนัย  ติใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกฤตพร  ดีมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกฤตพล  จักรผัน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกวิศ  ฝึกหัด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกันต์ดนย์  อุปการ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกันตพัฒน์  สบัติทรัพย์สิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
671 นายกันต์ฤทัย  ทาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกิตติภพ  รสหอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชาญณรงค์  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณชพล  ไชยมงคล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัชชา  ทินนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐชนันท์  แสนคำล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัฐนารี  คาดสนิท โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงติชิลา  จตุพิธพรลัคนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนกร  กาทองทุ่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนภัทร  สมทา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธนัชญา  คำห้าง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธัญธร  กันยะมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เชิงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธันย์ชนก  วังคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายนพดล  จันทร์นันทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ุดี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปฐพี  บัวนาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาชินวร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพชร  หมดมลทิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพิชญกิต  คนชม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิมลทรัตน์  ตรีเทพชาญชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพีระพัฒน์  โกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สอนแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภัควลัญชญ์๋  ท้าวน้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงภัสอร  ทิพย์ปลูก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายมธุกร  ทองประไพ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายยศวริศ  ไชยวงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงรสิตา  มะทะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมารัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายวรพล  พุทธมนธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวรรษชล  สมปา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวสี  โรจนมณเฑียร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวีรภัทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศุภกร  ขำละหงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายศุภณัฐ  กองวี โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสรณ์ภณภัสตร์  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายสรวิชญ์  สุติ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสรัล  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุธีธิดา  บัลลังก์นาค โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอเนชา  เช็มวิชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอภิสรา  กาญจนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอริศรา  คชาวานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอัศวฤทธิ์  แปลงใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง โรงเรียนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายเกียรติภูมิ  วิกาหะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายจิรภัทร  ยาถี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงชลกร  เถระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงชลธิชา  คะจรรยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงชัญญานุช  โทบุราณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงญาณิศา  นันทิยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายฐิตินันท์  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายฐิติวัสส์  สุนันสา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายณฐกร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอนจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฏฐพร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ทรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายณัฐกร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐพล  กาศสกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงณัฐวรา  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายดนุพงษ์  รัดน้ำหิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายเดชบดินทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายเทพพิทักษ์  ผ่องจินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายธนกฤต  วุฒิญาณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์กัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายธนพนธ์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายธนากร  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายธนากร  เลิศศิริกุลดิเรก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธรรมดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงธัญชนก  ฉิมพ่วง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงธันยมัย  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายธันยากร  ศรสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายธาดา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันนะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายปรัตถกร  หาญอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปราณิสา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงพรธิดา  เวียงฉิมมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายพฤฒพงศ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายพลพล  อิศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายพิชญะ  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายพีรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยานะสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายไพชยนต์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายภูมินันท์  อินโองการ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิ่มพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายภูริวัฒน์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายภูวดล  คำมูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายเมธาวิน  มณเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายรชต  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงราชาวดี  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงวนคีตา  จักรสี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายวรพล  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายวราพงศ์  ทะสอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายวิชญะ  เชาวน์มาศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายวีรณัฐ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายศิรวิทย์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายศุภชาญ  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายสราวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสโรชา  สะสม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสิพัศน์ณกัญญา  หมื่นยอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสิริวรรณ  พันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายสุพศิน  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงสุพิชญา  ชากิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายสุรจิตร  กวางคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายสุรชัช  ม่วงอยู่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายสุวิชัย  เกิดปานทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายอชิรวิทย์  หุนสระน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายอภิรัตน์  ป้อกันทัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายอลงกรณ์  กวางอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ นิติภูมิ  เพเธอร์เซ่น โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอินทิรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายเอกลักษณ์  วิจักษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกวินธิดา  คนไว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกุลศิริ  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเขมทัต  วิลัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายจักรพงษ์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจิรัชญา  เถิงคำดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชญานิศ  กังหัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชนาเมธ  ยศหมึก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงชยุดา  พริบไหว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายชลทิศ  อู่จีน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายชัชฤทธิ์  มะส่าห์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชาลิศา  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชินดนัย  ครองบ้าน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณรงศักดิ์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณัชพล  กาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุณาตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณิชกานต์  เฒ่าเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงทิพานัน  มิวันเปี้ย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเทวฤทธิ์  แมตมาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนกร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนชาติ  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนยศ  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธนวัฒน์  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายธราดล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำปาจี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธีรกานต์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธีรเทพ  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนฤชยา  มีสวาย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปริยฉัตร  กำนันตน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายปรีดาวัฒน์  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปวิตรา  กองงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพรนิภา  ดวงตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คำวรรณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพายุ  สุวรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตวัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยาสตรี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภัทรพล  วงศ์สอน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเมธาพร  รินทระ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายรัชชานนท์  แสนโยธา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายรัชโยธิน  สงครามรอด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายราชพฤกษ์  เชื้ออ้วน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวรชัย  ยอดตาคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีจะตะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายวรสิทธิ์  บรรจุ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงวินท์นิศา  เฉลิมฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงวิริยา  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายศฎายุ  โพธิ์ไฮ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวมนัสวิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายสิริพัฒช์  พิทักษ์สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสุกฤตา  วังเชียง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วณะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอชิระวิชญ์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอภิสรา  แย้มทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายอรรถวิทย์  อะจิมา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงกมลพร  จตุรพักตร์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายกฤตย์กรณ์  ดอกแสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ภพ  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงกัญจนพร  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายเกียรติภูมิ  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายคณาธิป  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายจีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงชญาทิพย์  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายชลวี  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายชิติพัทธ์  ณ นคร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายญาณวัฒน์  ร่องซ้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายฐิตินันท์  คำชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงณฐมน  ธนดิตถ์กิตติกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงณฐรักษ์  ทมภักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายณภัทร  เวียงนาค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิ่นจอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายณัฐฐ์เอก  จากน่าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายณัฐวีร์  วงศ์เขียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงณิชชา  อินทนนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายติณณ์  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายทัศพล  สายเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายทิพากร  พอจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนกร  ฝั้นมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงธนพร  นามสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธนพร  ใจยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายธนวันต์  แก้วเกิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงธันย์ชนก  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วอาทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนภพร  จันทนู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนภัสรัญญ์  ดวงดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายนราวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายนวดล  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนันทัชพร  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงนิชาภา  มาลัยกรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงปรภาว์  จันภิลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายปฤณ  อินโองการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงปัญญรัช  สายเทพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายปัณณวิชญ์  เทพอาจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายปัณพงศ์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กชายปิยพล  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงปิยมน  เมืองมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงปุญญิศา  ขีดแต้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงปุณยนุช  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงปุณยาพร  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  เวียงโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายพชรดนัย  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กชายพชรพล  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงพรธิณี  อุดคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กชายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายพลาธิป  หินทองแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายพัทธดนย์  ตูหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายพัทธวีร์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายพีรบูรณ์  โสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายพีระพัฒน์  พรมโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายภคพล  จอมมานพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงภควรรณ  คชสถาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายภัคพล  พลซา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายภัททากร  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงภัทรภร  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายภาวิช  บรรจงอักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอดเทิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายภูริวัฒน์  คงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายภูริวัฒน์  พรงรังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายยงธนัท  บุญสูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายรัฐธชา  ตะริโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายวรปรัชญ์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายวรพล  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงวรมณี  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายวรินทร  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายวัชรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงวิรินรัญชนา  บุญสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายศตพล  ปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายศิวกร  จินดาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงศุภพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แตงร้าน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายสรวิชญ์  ตันตื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายสรวิชญ์  สอนทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายสรศาสตร์  เฝือชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงสรัญญา  สารดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์สูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายสุธินันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงสุปรียา  มูลเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงสุพิชชา  ทรัพย์สุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุภัคชญา  ธูปนิ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายอติคุณ  โล่ห์ทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายอนุภัทร  ปิลาผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายอภิรักษ์  สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายอัคคเดช  ปั้นสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงกชกร  จันทอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายกณวรรธน์  อุปนันไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกนกวรรณ  วังกาวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายก้องกฤษดากร  เป็กทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปราบเสร็จ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสิริปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกันยาวีร์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายกิตติพงศ์  ดิษเสถียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกิตติวัฒน์  เผือกจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกิติกุน  วันทยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายกิตินันท์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบุรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงเขมกา  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุลานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายจิตรภณ  สุกใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงจิรัชญา  ติมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงจิราภา  งามสังข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายชนาธิป  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายชยดิลก  คำมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เสนานุรักษ์วรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายชัชวาล  สุขสถิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายชาญธาดา  มีรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายชินกฤต  กันทาสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทรากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงญาณิศา  ประสารยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายฐปณต  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายณฐกร  ร่มเย็น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณภัทร  สันป่าแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิ่มสาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายณัฐกิจ  ชัยวิโรจน์กิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายณัฐวุฒิ  โฮ้งจิก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงดลภัค  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายต่อตระกูล  แตงโสภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายทีปกร  คันทะไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์ยนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธนภัทร  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธมกร  มนกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธราวุธ  วงค์ตะวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธฤต  ไววาง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงธันย์ชนก  วงค์แปลง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธีรภณ  หนองถนัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายนภดล  กัณตีเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนวตา  กันทะรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายบวรภัค  อัญญะโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปภาวิชญ์  สมคิด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปวริศา  กาสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายปองคุณ  สมิทธิตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายปัญญาวัตร  มะทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายปัณณธร  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปาลิดา  สมเป็ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพณณกรณ์  คำยวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  คลองศิล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพศวัต  ชัยภิวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงพัตรพิมล  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพัทธดนย์  วารีกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพาทิศ  วรรณคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ม้าหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิชญาพัณ  พงศ์พัฒนะนุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ชัยเลิศวีระกร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพิมพิศา  ฐานะโภคิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพีรพล  นิลเกษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงแพรวา  อินสวรรค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายภควัต  มณีทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงภัททิยา  วงค์สกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายภัทรกร  ทะนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงภิรัญญา  ปีอาทิตย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายภูธิชย์  สืบสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายภูรินทร์  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงรพินทร์  ทามี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงวทันยา  ใจปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายวรุณกานต์  ใจโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงวิมลนัฐ  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงศรุตา  เหมืองห้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงศิรดา  กันจะนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายศุภกร  ธัญญะสถาพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายศุภวิชญ์  ถาปะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ถาปนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายสรวีย์  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรสกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายอติคุณ  หรัญรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอภิชญา  หวลบุตรตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขจรัญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงเอื้อการย์  ตุ่นคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายกรวิชญ์  กันตี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่างอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงกุลภัสร์  อภัยกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงชยนุษย์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงณภัทร์ชฎา  ประเทศรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงณัชชา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายณัฐกมล  แสนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กชายณัฐพล  สุมทุม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงทิวารัตน์  อินทะจักร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายธนากร  ถิ่นหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงปาณิสรา  รัตนเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทิพย์ทวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงพีรดา  สมรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายภพธนภณ  หนองกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายภรัณยู  สุวรรณศรวล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงภัทรวดี  ต่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายศุภกร  อินปรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายศุภวิชญ์  หนองแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสาริสา  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงสุนันทา  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายอภิรักษ์  ลือโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายอภิวัฒน์  เจียงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายอัครวินท์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงกมลขนก  ใจส่ว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงกฤชญา  แสนพินิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายกฤตเมธ  มูลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายกันตเมธ  ใจปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายกิตติพงศ์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงเขมจิรา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงจรัสรวี  วีรกิจจรัสสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงจีราวรรณ  เกาะกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายเจษฎา  คำแดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายฐิติพงศ์  อินธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายณภัทร  จิตพิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายณัฐชนน  บุญคง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายเทพมงคล  ผัดผ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายธนธัส  ดีวิหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธนัชพร  สายทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายธารวาที  มัดจิต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายธีรัช  งามเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวาโย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  พรมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงปราณปริยา  อารมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพิชามญช์  ลัมยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงภัทรภร  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงภัทราวดี  กวางประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภิญญาดา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายภูวเดช  บุษบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงวรัญญา  อินริราย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงวริสรา  กุมารแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สำเภาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายวุฒิพงค์  กาเผือก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายศุภกร  ต้นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายศุภวิชญ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายสันติพงศ์  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงสุจิรา  อุ่นอมรชัยกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายแสนกล้า  แสนชนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอนภัช  สนวา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายอนุชา  ทิพย์หม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ฝาย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกนกพร  ดำรงค์กุล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายเกื้อพงษ์  ลิศกาญจนาพร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงฑิตยา  กุนวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กชายตนุสร  เละเซอะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กชายธาวิน  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กชายปัญญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กชายปัณณฑัต  สง่าแสง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงพิณัญชิญา  อินทเจริญศานต์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กชายภูตะวัน  ยังดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายยชยุ  พานิชธนาคม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายวเรศ  ศิริอ่วม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายอนุวัตน์  สายถิ่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กชายเอกมงคล  เมฆอากาศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงกมลกร  มาหลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกมลพรรณ  ทองสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายกฤตนันทร์  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มันหาท้าว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปานสารี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชติวิบูลสายสอด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงกันตรัตน์  เวียงแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายกันตินันท์  จันทรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงเจริญนิวัติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงเขมจิรา  เหล็กน้ำคบ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงคนึงนุช  จิตพยัค โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายคุณากร  เขื่อนหนึ่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงแคทลีนา ชาณัฐธิดา  เงียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายจักรพรรดิ  ยศตระกูลสิริ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงจันทกานต์  จามา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณภักดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมเชย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงชลลดา  โอชา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงชวิศา  ศักดิ์วีรสุวรรณ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายโชติพงษ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงฐิติกา  อะมอ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้ววีระพันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายณัฐนนท์  ปัญญาไว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงณัฐวรา  ทะเบียนธง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงณัฐิกา  สุทธการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงทักษพร  เต็มใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายธนโชติ  มาหายศนันท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายธนโชติ  วังแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายธนดล  หนองหล่าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายธนพนธ์  สียาหงลดานนท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายธนวินท์  ปัญญามณีทรัพย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงธีธิมา  กาบแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ส่อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยวงศ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงเบญจาภรณ์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายปริยากร  เทียนขาว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงปุญญิสา  บรรเลง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงพงศ์สุภา  ปี่กลอง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงพลอยสวย  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายพสธร  ใจจันทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงพิชชาพร  หอมสุด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตุ่นอินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายพิสิฐ  หงษ์สี่ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายภควนิษฐ์  แสนเมือง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายภัทรนันท์  ปะละใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนักรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายภากรณ์  กันตะกวาง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงภิรทิยา  สมตัว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายภูริ  ระวังการณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงมัญชรี  อยู่ลือ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายเมธิชัย  ท้าวชินกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงรติมา  บูรณสิงห์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงรัศมิญา  สุราช โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายรามิล  โป่งสม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงวนารี  ใจอูบ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงวรรณวลี  กาศสนุก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงวรรณิษา  หนองโกมล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงวิมลสิริ  วันวิเศษ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายวีลดิษ  เดชอุปการ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองลมัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงศิรภัสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงศุกลภัทร  ช่างทองเก่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรชา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายสุรชา  ขอสวยกลาง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงสุรางคนา  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงสุวรรณชาติ  มีรส โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงอชิรญา  อินต๊ะอิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอชิรา  สมัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายอภิชาต  อุตสาห์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายอภิวิชญ์  เทียมแสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจนันท์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงอรณิชชา  ศรีธิยศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงอริยทรัพย์  ไชยมงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายอามิษ  อิงคะวณิชพงศ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอารีญา  ทรวงแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายกิตติคุณ  จิตผ่อง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  ถิ่นสุข โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายจารุเดช  กาทองทุ่ง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายชนาธิป  น้ำหล่าย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายณภัทร  วังแสน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  สิงเห โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงตา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณิชานันท์  มีฤกษ์สม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเจริญนาวิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายทัตพล  ธุรกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายธนวัฒน์  เวียงยา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายธนสาร  อารยาภิชาติ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงธนัญชนก  ติวงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงธนัญชนก  ฟูคำ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังสี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจเกษม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายนราวิชญ์  อันทะชัย โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปพิชญา  สารดี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงประภัสสรา  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงปาณิสรา  กาวีแดง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชนารัตน์มงคล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพัชรีพร  จี โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายภคพล  หมูสาร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงภวิศย์พร  หิรัตนพันธุ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนตลาด โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายภัทรพล  ศรีแก้ว โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วกัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงมินรชา  กู่ก้องสกุล โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงรัฏฐณิชา  วังลึก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงศรันย์พร  คณาวรรณ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายศิรวุฒิ  แสงเมือง โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักรพรรดิ์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงสิริยากร  ลือราช โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงสุประกาย  สุดใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงสุรัชยา  แนวณรงค์ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงหทัยชนก  ใจชิน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงปรีดารัตน์  ขืมจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงภวิภา  นากอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายวีร์กวิน  ธนพูนประสิทธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงกฤติกา  สถาภี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวเกตน์สิรี  เลาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวเกษสิรินทร์  ฟองย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงตีรณา  พันเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายธนกร  วันทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงบันฑิกา  ปัญญาศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงบุษกร  มังคละคีรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายปรัชญา  โนรินททร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงปิ่นมุก  ฝาเรือนดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวพันธ์ทิชา  ธรรมสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวพิชญา  ประสารยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงพิมพิกา  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวรสสุคนธ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายอชิรวิทย์  ปริวาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 นายอนันตชัย  บางสี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาวอารยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงศิราณี  พันธ์ุดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายเฉลิมรักษ์  วิเวกวิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กชายพิทยา  นิยากุล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายเอกศิริ  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงกฤติกา  เกตสี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายจิราพัชร  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงณัชชานันท์  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงธัญพร  โกศัยสุขพัฒนากูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงพรรณธร  สการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงพัชญาดา  ดวงใน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงสุธาวัลย์  วังแผน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงอุษณี  กันยามี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ป.4 วิทย์ประถม