รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวปรารถนา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นายเมธิชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายวีรพล  มะลิภา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภู่เพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายอุทัย  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนำพล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายทินภัทร  อิ่มจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพันธิตรา  ภูนาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวารัตดา  แก้วต่างนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายศักดิ์ชัย  ทวนขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฐิติมา  วงศรีเทพ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัพรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญวลัยลักษณ์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาลิสา  ทนทาน โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐยา  หารกล้า โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนวัฒน์  สีหาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัทรริดา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศุภัชญา  กรุณา โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วรรณสาร โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนรินทร์พร  หาญคำ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนันทเดช  สุขคำ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนิรินธนา  ทองมาก โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงศศิพร  จาโว โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสิริกร  สมรูป โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุณัฏฐา  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโคตรศรี โรงเรียนบ้านท่าด้วง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกนกพล  หุตะการ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติพงศ์  อุดฝั้น โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิรชยา  พุทธรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิชานันทน์  ภักดี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนดล  อยู่รักษา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธีระพงษ์  เกิดนพคุณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัช โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปิยะวารี  อิทธิพล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกชกร  จิตรครบุรี โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญถา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเจ้าทัพ  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนัญชิดา  กีรติสิทธิกุล โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายฐิติกร  คงคำ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนวัฒน์  คะเณวัน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธารวิมล  กินตายายนา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธิดารัตน์  กินตายายนา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันธมน  จ้อยน้อย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉ่อยทะนงค์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัสสร  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวันกานต์  แคล้วกลาง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศุภณัฐ  ถาวรชาติ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทคราม โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุนิตรา  พลกัน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์จร โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุภัทตรา  ธงชัย โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอณัชชา  ราชวงค์ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลชนก  พลสุภี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธันวา  ทลาไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปณิตตา  แก้ววันนา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพิพัฒน์  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงรัญชิดา  สีทานวล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอาคีรา  แคนดา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนัญญา  มณีฉาย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนวพล  ยิ่งคำแหง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรณชัย  บัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรภัสสร  กางพันเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงบุญฑิรา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกนกพร  บุญราวี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกมลรัตน์  โสทองเมือง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีจันทร์เวียง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกรวรินท์  จงใจมั่น โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกวีทรา  หล้าน้อย โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเกวลิน  สุธงษา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเกศวดี  สอนโพธิ์ตรุ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงจรรยวรรธ  แสงมาศ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจีรนันท์  คำแพ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชนวีร์  ทวีค่ำคูณ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนัญธิดา  คำชู โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงโชติรส  เนาว์กา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองอยู่สุข โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงดลนภา  กุนมล โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายถิรธนา  มาขุมเหล็ก โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกร  พร้อมสุข โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชชาพร  คำเพลิง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงแพรวา  ธุหา โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภาวิตา  พวงศรีแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงลลิตวดี  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศวะวาทิน โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสัชฌุกร  ดากระบุตร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุภัทรา  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงโสรญา  สิงห์เส โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงหยก  โพธิสมภาร โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอัสนีย์  สีเผือก โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอินทิรา  กระสายทอง โรงเรียนบ้าน กม.35 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเทศธัญกิจ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณฐชกร  ควรประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมฆธนานันท์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธนโชติ  สวยทรัพย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนนทพร  อนนท์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนัฐณิดา  ปัญญาคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิริกร  บุญพา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดีสุข โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงญาณิศา  คำจันทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณธิดา  ขันแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธีรโชติ  สีหาบุตรโต โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนัฐชา  ถุนพุฒดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนันธิดา  ช่างปัตย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายปกรณ์  ขันทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปัทมาพร  ทับมั่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนจิรวัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพัทธิฎฐา  จันเฮ้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำเนิดกลาง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัทรภรณ์  กงนะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสาวิตรี  เครือขวัญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วดวงใน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอภิญญา  บุญไชย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอรญา  พุ่มทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกนกนิภา  ภายไธสงค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษชาติ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชาริกา  ปาทาน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์นาแค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรหมรักษา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรดนย์  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนิธิญา  โฉมยา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยะพัชร  สิงห์ที โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุุญญพัฒน์  นำหน้า โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  บุญนาค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงแพรวา  ศิริโกสุม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภัทรพล  กองแก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภานุวัชร  ธวัชกุลภิญโญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมุกตาภา  วงษา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์อำไพ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวัชรดล  เมืองใจมา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศศิชัย  กล้าหาญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศุภกร  วิทวัสภาส โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสินีนาฎ  แก้วยม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุชิชา  ภู่สวรรค์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ใจยวน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอัฐภิญญา  แดงตา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชญานนท์  งามสมทรง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนันฐกานต์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิราภา  วันสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชยพัทธ์  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงญาศินี  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวเณศรา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเณศรา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงติยาภรณ์  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธัชพล  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธันวา  ใจยง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่นเดช โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเบญจวัลย์  เชษฐ์ชัยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงประทิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพนธกร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวแพรไหม  เหล็งสุดใจ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภาณุ  งามเฉลียว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายรพีภัทร์  พรมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวิรดา  กกขุนทด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวศรัญญา  กลมกลึง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวศศิประภา  บุญชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกชพร  ปัณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่องนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายก้องภพ  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญณัฐ  อัตถีธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกานต์มณี  แสนลี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาวรผล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจตุพร  กันหาพร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจรรยพร  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจารุวรรณ  ุอุทรดัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนัญธิดา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชวกรณ์  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชุติมา  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฎฐชัย  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนณัฏฐ์  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนพจน์  อัมพาต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงบงกช  นากงาม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปภาวี  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  จีนมหันต์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวริศา  เขียวนิล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปวีดนย์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โกมาร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปุญช์กนก  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาศภมร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเปมิกา  พันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพชรกมล  หวั่นหวาด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพรพิพัฒน์  พูนธนากร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพัทธ์ธิชา  ศรีเฉลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมชนก  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมปราง  สหรัฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์พิศชา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภคพร  สะขะโล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภาณุพงษ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภููมิภัทร  ทองเหลา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรตนพร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายรัชพล  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรัฐศาสตร์  ถาปนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงลักษมน  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวงศกร  สมรัก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวณิชย์ญา  สุขีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวรภัทร์  มิลังค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวริศรา  ตันชนะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวัชรพล  ปิ่นทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวันชนะ  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพอวยชัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศุภกานต์  ปาวะนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสภารัตน์  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิรพัชสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสิรภพ  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุภัสสร  เม่นไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสุริยะ  บาขาว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อำพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอัครวินท์  เนียมกลั่น โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอาณัฐ  สาระธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอารยา  ศรีพะเนา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต ป.4 วิทย์ประถม