รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขึมสันเทียะ โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษา โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพิณทิพย์ภา  จำปาสิม โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายภัทรพล  ทองเพชร โรงเรียนบ้านวังบาล ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายวิทยา  พิมสอน โรงเรียนบ้านวังบาล ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายทินภัตร  แถวบุญตา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนดล  ป้องท้าว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดปาน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศ์ธร  อัศวสิทธิกิจ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญจอาม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรินรำไพ  ขะมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศุกลวัฒน์  บูรณะชัยศิรินุกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสมบัติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งนอก โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัญญาภัค  พารา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกานต์อนงค์  พูนทวีเจริญสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ยะพา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิรัชญา  ช้างเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชลกร  ทรงชัยมงคลสวัสดิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชัญญา  ฤทธิรอด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงฐิดายุ  แซ่หลอ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สระทองอยู่ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฐกฤตยชณ์  ทองดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายทรงพล  พิมพ์ยา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนดล  ใจเมทา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธนพร  แดนสวรรค์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนพัฒน์  มีแสง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์แต่ง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนภัสกมล  น้อยพี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิติภูมิ  ไทยตรง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปพิชญา  ช้างเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกรโสภณ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปราณทิพย์  ศรีระชาติ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปัทมเกสร์  ปลื้มเนตร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปานระพี  สวัสดิ์นที โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิยณี  ภูวเกียรติกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพนัชกร  ยอดคง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพรธิดา  ภูวเกียรติกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรปวีณ์  มงคลวัจน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัทรวรี  เมฆาพันธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภาลฎา  พงษ์ประภาส โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภิศมา  อุ่นอุ้ย โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิภาวินี  คำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศรัณยาพร  กระจ่างวงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศศินา  หม่องคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายสิงหา  ตะใบ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสิทธิโชค  ม่วงเงิน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิรภพ  ศรีทับทิม โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธสอน โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่เถา โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอรวรรณ  วัฒนศัพท์ โรงเรียนผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กามิน โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนกฤต  น้อยซาคำ โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนิศร  เกตุแก้ว โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสม โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธิพย์ติญา  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 คณิตประถม
84 นายชินภัทร  พุทธวงศ์ โรงเรียนเมตตาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายศักรินทร์  ช่างทอง โรงเรียนเมตตาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริชัย โรงเรียนเมตตาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัญญาภัค  พักใส โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิดาภา  มาลา โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปรัชญา  ภูติยา โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเปรมศิริ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิกานต์  ปานขาว โรงเรียนเมตตาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกฤติ  ชูกิตติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤติเดช  ฉันทบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกุลภรณ์  เบ้าสุด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทับมีบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชัญญา  ศรีจันทริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชิตาภา  นนบุญตา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายฐัธษกร  หงษ์บิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐณิชา  หีตเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงดารุวรรณ  สายยืด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทัชชกร  อ่อนศิริ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนวัฒน์  เสรีสันติกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายธีร์ธวัช  ขวัญบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนนทภัทธ์  พลกัลป์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายนวพล  เกษามูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายบุณยากร  เมืองยศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญสิง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปุญญาพร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปุณยาพร  มูลสา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพัชชา  นานทิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์วรัตน์  บุญมีมาก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภูษณิศา  เชาว์ดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายเมธัส  แปววัง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายยศกร  แก้วกิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวัชรธร  ธีรธรรมธาดา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศิริหัสรังษี  อริยะวงศรศิริ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรภพ  บรรจงทอง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอภินันท์ภรณ์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายอัครเดช  สีมาก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ม่วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกฤติยากร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญสุดา  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิรัชญา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชญานิศ  ชูกิตติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชญานิศ  ทับมีบุญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชนัญชิตา  แต้วัฒนา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชริสรา  ฉิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชลิดา  ทองเลาะ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญดาพร  มิ่งรอด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐิตาพัชร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฐกร  ลาภมหกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำโฉม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐกรณ์  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนรี  หีตเพ็ง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุรพพงษานนท์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัณฐากร  อินทร์ทูน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงดนิตา  นามะกุณณา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทิวาภรณ์  วจีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนกร  เหลืองทองคำ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนพร  อินทร์ทูน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวินท์  พิมลา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธันยพร  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธีร์ทิวัตถ์  ด่านรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนภัสกมล  ก้อนจันเทศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนัฐธิดา  คุณอุ่น โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนัทธ์ดนัย  นุริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันทนัช  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองอิ่ม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปริยากร  พันผง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปรีญาพัชร์  สิริโรจนมัย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปุณณ์ธเนศ  บุญฤทัยกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปุณยาพร  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพขรวดี  ผองแผ่น โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพรธวัล  คงปราการ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญาพร  แย้มยุบล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภคพร  เรียงผา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัณฑ์ชาติ  เพชรภัณฑ์กุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัทรกร  ชมมา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธ์หอม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเมธาวี  ซอนจำปา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงยุวรรณดา  ด้วงมาลา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรวิสรา  เพ็งแสวง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวงศพัทธ์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชยชม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวันอัศวิน  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวีรลักษณ์  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสิรวิชญ์  พันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสิริภัสสร  สิริชีวกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  นงภา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุฐาปนี  มุสิกไชย โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอภิชญา  อนุสินธิ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอภิรักษ์  อัศวธิติสกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัญชพร  โสดบ้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชญานิน  สะโรดม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงญาณิศา  คงป่า โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรมาลารัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนภัทร  สีหะนาม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรเดช  ยอดบุญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปพิชญา  พั้วป้อง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ลาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายพงศกร  นงค์ภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำคูณ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศรีรัก โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภูญดา  ขันธกสิกรรม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมณีรัตนา  เตวะสุ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวิทศรุต  คุณนะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลีลาเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายสุเทพ  กำแซง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุปรียาภา  กองแพง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอิมมานูเอล  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายชนาเดช  กุลกรอม โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชาคริยา  กองพล โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงญาณันธร  คำมุงคุณ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวญาณิศา  อารีสุก โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวณัฐพร  ช้างลา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวณิชาภา  สอนสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายธนบดี  พิพัฒน์พรหมคุณ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธัญชนก  มะโนทน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธีรเทพ  บุญมีมาก โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวนัชชา  สุวรรณโสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายนันทพงศ์  ชินภักดี โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปานไพลิน  อุปรี โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวปิยณัฐ  กวยวงศา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวปิยะธิดา  ทองธานี โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพรรณพร  โสมสุพรรณ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพิชรีภรณ์  ติดโนน โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายพิสิฐ  จันทร์พิทักษ์พร โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวรัชฎาภรณ์  อินทร์พินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสิงห์โต  บุดดา โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสินชนา  ธนยานีรนาท โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวอรทัย  ข้อทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวอังคณา  ทาทุม โรงเรียนเมตตาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงเกวลี  พรมชุลี โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสมภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์แหวน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลิตา  โสนา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงโญลัลดา  โหละสุต โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนวพร  อภัยพรม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ล้อมแพน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนผา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภิญญดา  หลีพันธุ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายลลิตา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรรณพร  อินทร์พินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศาสตรา  หนูภา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงหาญ โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสิริภาส  ผิวผ่อง โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอนุพงษ์  พาทา โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรไพลิน  ชัยงาม โรงเรียนเมตตาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฐิติพร  ม้ายอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงฑีฆสรา  นรเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงตติพร  ภาคภูมิ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงพันธ์ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด โรงเรียนจิตพิมล ม.2 คณิต ม.ต้น