รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงใบเงิน  แก้วทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์จร โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีพาด โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวาสนา  ดวงขาว โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรนันท์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกัลยณัฐ  นันทะลือชัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  เชยนาม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันมี โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายณัฐพัชร์  จิรนิรัชกุล โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายณัฐภาคย์  มูลอนันต์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนกร  ทิมวอน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธนัญชนก  แตงเล็ก โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนากร  มีขวัญ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีวันกิจ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปิยะวดี  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปูริดา  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วิภูนารา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายมโนชา  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวัฒณชัย  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิรัญญา  พุฒสุข โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุชัญญา  คงแสง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงออมรัก  เสตสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิวะพงษ์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกอปฬบุญ  จาจุรัตน์จามร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัคษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติภพ  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายคนาธิป  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายจักรภัทร  อินธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายชนกนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชยพล  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายชยากร  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณชพล  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณฐกร  ทองแทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายณธนกร  สายโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชชา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ศิลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มห้างสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายทรัพย์สิทฐ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนกร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกฤต  รักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายธนชัย  พูนฟัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธนโชติ  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายธนทัตณ  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธนพงศ์  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธนพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายธนวัฒน์  จันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธันยพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธีภพ  สอนทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรภัทร์  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธีรวัชร  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนภัสกร  แดงโคเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายปฎิพล  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายปภิณวิช  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายประณิธาน  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงประภัสสร  สาริมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปรานปริยา  ใหม่น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายปวริศ  ดียัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปวริศา  สนใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายปองคุณ  จันคณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายปุญณกัญจ์  บุญก่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายพงศกร  วงษ์จันเรื่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายพชรพล  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพลิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายพหลพล  เลอสุวนิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพัชรพล  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  วิโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญ์นิภัค  เลาหสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายพิชญุตน์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายพีรพล  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงภควดี  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภาคิน  กันยุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายภานุรุจ  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายภานุวัฒน์  งามตอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภูศรินทร์พร  จีนคำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายมรรษกร  มากมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายมังกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายรณกร  เปาวนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงลักษมีกาญจน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายวชิรวุธ  นิยม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายวทัญญู  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงวรัชยา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวสุวี  มาขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศรุตา  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายศวัสกร  เจนวิชุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศุภกิจ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายสกฤษฏ์พงศ์  ผมปัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายสิทธิเดช  เขตต์ฬุคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายสิรภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายสิริภัทร  เสตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายเสรี  กลมเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอติชา  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอภิญญา  พานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเอมมิกา  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกมลพร  พัชรพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกรกมล  ผลชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกรวิชญ  โต๊ะยะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกรวิชญ์์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกฤตพร  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติเดช  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกวิน  นันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญยาณี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกิตติยา  คงทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายคนัมพร  วิปปัสสะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจรัสรวี  อ่อนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจันทกร  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจุฑามาส  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนิตา  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชลกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชัญญา  มามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชาญณรงศ์  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายชานน  จำปาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชารีฟยา  ชะรัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชินดนัยย์  คำผง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชินภัทร  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชิษนุพงศ์  ชะนะมาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชิษนุพงษ์  วงศ์ธิมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงญลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริจฉัตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายฐากูร  เวลาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณชพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณตะวัน  ปะระราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฏฐกร  ตั้งติด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฏฑณิชา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอยไพรฮวบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณาฏชา  เกิดไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงดลลพร  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงทักษอร  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายทินภัทร  ป้อมเสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายทินภัทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไท่ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนกรณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนกฤต  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนกฤต  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนกฤต  ล้นลุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนชาติ  วงษท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนโชติ  จันเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนดล  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนดล  เง่าฝอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนดล  แสงมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนพล  ป้องบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนพัต  ยิลเลียดอห์ล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธนภรณ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนภัทร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนภัทร  รอดมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธนัชชา  เสลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนากร  จันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธรรษธร  ดวงงา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธัญธิตา  ญาติพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธัญวิชญ์  ผันนภากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนนทกร  แก้วบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนภัทร  กันธุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนรกมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนเรนทรฤทธิ์  ท้าววิลาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนิษฐา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเนติธร  คำชด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายบัญฬริกา  แก้วก๋อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายบุณยกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเบญญาศิริ์  ผกามาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปตฤณกฤต  มาเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปัณณทัต  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปันฐิตา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปุณณสิน  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพศวีร์  แสนธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพิชญพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพีรดนย์  จักคาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพีรยา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพีีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภวินท์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภูตะวัน  แสงนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงเหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายยศพล  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายโยธิน  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรชฏ  นาคสีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรักษิตา  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงรัชนันท์  วีนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายรัชพล  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรัตนชัย  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรัตน์พล  พาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายราไชยศวรรย์  ฉ่ำชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวงศธร  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวงศพร  มะวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวชิระ  รักภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวรภัทร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวสิษฐ์พล  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวัชรากร  เอกไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวาคิน  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุววรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวีรภัทร  จันมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายศิววงศ์  รอดไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายศุภกร  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสมิต  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสรนุช  ทาบุตตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายสรัล  หนูทวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสรัลพร  ลีสุขสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสหชาติ  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคสุภากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุชาดา  นงพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสุภโชค  นามคาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคนธตุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศีลธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงอัจริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอานนท์  สุกใสเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกุลลดา  บางณรงค์ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิรนันท์  คลี่สุข โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงจิรัชญา  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสือราช โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปิ่นมณี  งามเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายสถาพร  พันชนะ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกฤตพจน์  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายกฤติพงษ์  เชื้อไพรวัน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกฤติยา  สร้อยโต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณคาม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายเกียรติกล้า  หมอนทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายจักรกฤษ  ภาวงค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายจิรวัฒน์  จบคุ้ม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายชนะสกุล  แก้วแกม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายชนาธิป  ฮาดแมน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงชรินรัตน์  ยะคำ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชลธิชา  เปลวเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายชัยวัฒน์  ตาคำ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายชาคริต  เจริญสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายชุติเทพ  คงคาน้อย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายณัฐวุฒิ  อบเชย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณัฒพัฒน์  แสงพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายถิรโรจน์  ฉิมพ่วง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายทัศไนย  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายธนกฤต  อ่อนวัน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธนภัทร  พรมสวย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนวิชญ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายธนัช  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงธนาภรณ์  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายธนู  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายธราเทพ  ด้วงพลู โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายธวัชชัย  แสงพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธัญชนา  แก้วแกม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธิดาวัลย์  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายนพนนท์  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนฤมล  ขุนแพง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายนันทนัช  พรมแจ้ง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงนันทิดา  ปิ่นงาม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายนาบุญ  ขวัญมอม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายเนติพงษ์  ด้วงเบ้า โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอไธสง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพงศธร  ภารี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพชรพล  น้อยลี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพราวนภา  ทองสี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพฤษรัก  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัชรา  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายพาณุวัตร  พรมมา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพิสิฐ  ฉิมปาน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองนา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพีรภัทร  อากาศสุภา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภัณทิวา  แก้วศิลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภาสินี  สีลาทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายเมธา  จรรยาศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายยุทธภูมิ  เกตคต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนกรกุล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงรตพร  อยู่คง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายรัตนากร  แดงด้วง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงรัตนาวดี  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวนัทญา  เสือประสงค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายวรพล  สุขยุ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงวรางคณา  เจริญวงษ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายวาคิม  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายวิทวัส  นกมั่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงวิยะดา  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายวีรชัย  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายวีรชาติ  ไทยเลี้ยง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศรุตธร  สุขเณร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายศุภโชติ  อิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายสหรัฐ  อบเชย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสิริกานต์  โพธิ์สำโรง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสุกัญญา  สีแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายสุทิน  ศรีคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงเสาวภา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายอติณันท์  ขวัญมอม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายอนิศักดิ์  หุ่นทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอรอุษา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงเทพธิดา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพรพรรณ  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงสุกฤตา  พึ่งประยูร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงอุมลวรรณ  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.4 คณิตประถม
1095 นายกิตติชัย  ภูชมชื่น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายไกรภพ  กันทะนะ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายนราวิชญ์  ทองแบบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 นายพิพัฒน์  คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายภูผา  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 นายวงศธร  บุญใสยัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนคำหล้า โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 นายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายศตวรรษ  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายศิลา  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวอรรฆพร  ดีมาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงกฤษชวรรณ  คำเลี้ยม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงเกิด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายชลเทพ  ยอดยนสุข โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายดลภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายทศวรรษ  คำสิงห์นอก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายทินภัทร  คำโสม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธีรภัทร  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนิติลัดดา  คำพรม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปภาดา  หนูตา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ภูครองนา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวรันธร  พันธุ์มาก โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชลดา  ม่วงจีน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงณัฐฐริกา  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานนท์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฐวดี  คงช่วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงเทวารัตน์  รุ้งแวง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายธนวัฒน์  กวยทอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายธีมากร  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงนัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปัณชญา  อินผล โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงวิชุดา  รักอยู่ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปรีชา โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วด้วง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงชลธิชา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชาตรี  ปาคำ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกัน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธัญลดา  ชูศรี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนพเก้า  บั้งบาง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปราณีย์  ต่างใจ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายพีรภัฏ  เลิศล่อง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพีรภาศ  เลิศล่อง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพีระพล  วงษ์สาลี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายภัทรชัย  บุ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายภัทรพงศ์  เกตุกอง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงวรัทยา  ปลัดท้วม โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายวัชรพงศ์  ก้อนเทียน โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวิจิตรา  ปาคำ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายศิทธิชัย  ประชาจักษ์ โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงสาวิตรี  คงจริง โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนศรี โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอิทธิพล  พรหมมื่น โรงเรียนบ้านหัวยผักไล ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นนาอาน โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงธารารัตน์  อ่อนคง โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายปวัฒน์  นะชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงหัสลัดดา  ช่วยพิมาย โรงเรียนบ้านนายม ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอังสุมาริน  คำทองแก้ว โรงเรียนบ้านนายม ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีงาม โรงเรียนบ้านนายม ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร โรงเรียนบ้านนายม ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านนายม ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  แควป่าสัก โรงเรียนบ้านนายม ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายกฤษณพร  ใบปกทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงกันยารัตน์  แก้วท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายกิตติภูมิ  สิ้นขุนทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายคงศิริ  อ่อนสม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายคุณภัทร  โตเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายคุณานนท์  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงจีรวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายชโนทัย  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายชวัลกฤติ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงชวิกา  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายชุติพนธ์  หมอเสน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายฐิติกร  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงฐิติมน  แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายณัฐนนท์  สมนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานานนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนานันท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงณิชนันท์  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงณิลัดดา  เหล่าทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายทินภัทร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายธนกร  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายธนดล  ศรีภิรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายธนวัฒน์  คำทา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงนภัชชา  ศรียังคะบุตร โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงนภัทรสร  สนที โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงนภัสกร  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายบุณยกร  ขยันเขตการ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายปณชัย  สิงห์พา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงปภัสสรา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายปรัตถกร  วงษ์ธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงเปรมฤดี  หลิ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายพัชรพล  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายพัชรวิทญ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีชา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงฟ้าใส  คำลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงรุ่งนภา  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายวรโชติ  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบไทย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายวัชรพล  ชอ้อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายวัชรพล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายเวชชัยยันต์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายศศิธร  เหล่านภาพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงศศิวิมล  เจ๊กตี่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วชัยศรี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายศิริพรหม  อ่วมชู โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายเศษฐพล  เกษปา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงสายน้ำ  เณรทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสุนันทา  หมูทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายโสภณัฐ  จับแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายอนุชา  ทั่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงอริษา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงอักษราภัค  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงกรกมล  สาวก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงกาญจนา  มาวงศ์เดือน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายชนโรจน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชนาภา  แซ่เหล้า โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงชนิกานต์  เผื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงชลธิชา  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายชุติพนธ์  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงฐานิกา  พวงบางยาง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายธนภัทร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายธนภูมิ  จันทร์ประธาตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงธนากร  วงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงนติกานต์  อินทรขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงปภัสสร  แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพรธีรา  พรมไหมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงพลอยชมภู  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายพิสิษฐ์  สนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพีราวุฒิ  เรี้ยวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีภัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงมินตา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงยุพดี  จันทร์นุช โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมกลัด โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายรุ่งรวิน  สีดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายศิวกร  ยาสี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายศุภวัฒน์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงสมิตานันท์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงสุพัตรา  บัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงอภิระดา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลชนแดน ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกชกร  มีพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกรรณิกา  สีขียว โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกัญญาภัค  พินิจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกาญแก้ว  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกุลรดา  เชื้อบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุทัย โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงจิรัชยา  มูลหา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงชญาภรณ์  ยงเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงชนิษรา  เนตรท้วม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงชลดา  ตาตุ๋น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงช่อเพชร  แสงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฐนรี  สร้อยนอก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงณัฐพร  ฝ้ายเยื่อ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงณิชานันท์  อ้นซัง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธณัฐชัย  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธนพร  ครองผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายธราเทพ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนพเกล้า  ทุมพิลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงนฤมล  คล้ายเทพ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนิศาชล  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพรรณารักษ์  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพริมชนก  นันทะพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงพิชา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายเพชรเกษม  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงเพ็ญวิภา  รุ้งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงแพพรรวา  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงภัทราพร  ก้อนพล โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงภารดี  จันทรา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายยุทธนา  พิมทอง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงรัฐดาวรรณ  มาอยู่ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายรัตนพงศ์  สรุธจั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวนิดา  เกาเทียน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงวราพร  ม่วงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงวิภาดา  ดวงบุบผา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวิภาวดี  หลีฮวด โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวีรภัทร  กงเดิน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายศราวุธ  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศักดินนท์  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงศิรดา  หารไกร โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงศิริพร  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายศุภสวัสดิ์  จันลา โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรมั่น โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเศกสรรค์  ชูฟัก โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสมพล  ทาเรียน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสมัชญา  สุขสอน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุภาภัค  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายอภิวัฒน์  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอรนลิน  ตรียันต์ โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงเอมิกา  ห้อยปาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสวี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงเกตมณี  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงครองรัศมี์  ธรรมมะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงจิรัชยา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายชลกรณ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงชุติมา  เนตระกาศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญใจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายณัฐพร  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กชายธนดล  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงธัญพิมล  หวานชอบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงธันวา  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายธีระศักดิ์  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงนภัสกร  ชมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงนภัสสร  ถ้วยทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงนฤมล  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนันทพร  สุขแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กชายนิรันด์  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงปราริฉัตร  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กำยุค โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงพรรณราย  ฉิมสาหร่าย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงภณิดา  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายภานุพงษ์  โปยโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงรินลดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงวารุณี  สงทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชินคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงวิไลภรณ์  อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงศิริพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงศิริรัญ  ศุภชัยวัฒนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงศุภิตา  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงสมิตานัน  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงสุกานดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงสุธิตา  จันทรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายสุรวินท์  ทองคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงหิรัญปัญญา  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงอรอุษา  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงอรัญญา  กุมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายอลงกรณ์  จันคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายอินทิราช  วาที โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายก้องปฎิภาณ  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงกาญจนา  แท่งทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขาธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงกุลณัฐ  พลทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงไข่มุก  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายคฑาวุธ  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงจุฑามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงชลธิชา  หนูเขียว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงณัฎชนันท์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แดงงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายทนงศักดิ์  กลัดปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายทะนงศักดิ์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายธนภัทร  ศิริ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายธนาวุฒิ  สกุลมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงธวัลยา  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงธัญสุดา  อิ่มลอย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายนพดล  ป้อมแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายนพดล  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายนวนนท์  กันจร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายนิลพัตร  มาขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายปฎิภาณ  กรสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโครต โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงปริณดา  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายปวริศร์  สีไพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายปวิชญา  จันทร์แตง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงพลอย  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงแพรวา  สีนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายภัคพล  สีธินัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดษ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายภานุ  สิงหฤทษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายภูเบศวธ์  อ้นอิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายภูริพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงมณฑกาล  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายรวิภาส  อริยศิริอาภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายรัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายวงศธร  กระตะสิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายวิรุฬห์  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายวิษณุ  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ็กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายวีรภาพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายวีรวัฒน์  แพงศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงศศิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายศักดิ์ประเวศ  แป๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายศักรินทร์  ทองยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงศิริพร  ประจำตน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีครองธรรม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายสุกเกษม  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงสุจินดา  น้อยเทศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงสุรัตนา  ยาแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายสุริยา  ยอดบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงสุวิมล  จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงเสาวลักษณฺ์  พูนประสาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงแสงดาว  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายอดิสรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายอนุพันธ์  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมจีบ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงอลิษา  ผ่องผิว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอิงนภา  หล่อพรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงอุลาวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงกมลชนก  ทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายกฤษฎากร  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กะพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกาญจนา  ขำตระกูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงจรรยา  พุ่มชัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายจักรพันธ์  มีไร้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงชญานินท์  สนองคุณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คุ้มไพรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงชลนิชา  ชะนะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงชลลดา  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงฐิตาพร  หมีแช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายฐิติกร  อุ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายณภัทร  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณัชฐาพร  พันธ์วัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายณัฎวัฒน์  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายณัฎวุฒิ  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงณัฐกานต์  อุดมปิติสุขกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายณัฐชัย  เกิดโห้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฐริกา  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงทิพวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธนกร  วันสาลี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายธนกร  หอมไม่หาย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายธนพนธ์  พันธ์พูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายธนภูมิ  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายธนวรรธน์  กุลแพร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงธนสร  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายธรณ์เทพ  ศรีขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงราช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงนุจิรา  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายบุณยพัต  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายปรเมศร์  เทียนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายปรีดา  ปลิกแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายปวริศร  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปองคุณ  อยู่เมฆ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายปอริศร  แช่มจู โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายปัญญา  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายปัณณพนต์  กระจงกลาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายปุณณวิชญ  อินงาม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงเปรวดี  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายพงศกร  จูไหล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพงศกร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายพงศธร  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงพรญาณี  นรดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายพัตฎะ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  เพชรไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพิจิตรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามารถ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงเพชรจรัส  น้อยนึ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงแพรวา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายภวัต  แก้วนิลเพชร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายภัทรดนย์  แสนสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภานุสรณ์  เพชรแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงภาสินี  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายภูวนัย  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายเมฆินทร์  โสนาพูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายรัชพล  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงรุจรวี  ภักดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงรุธิดา  โสดามา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายลัทธพล  นาคส่องแสง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายวงศกร  เหล็กโป้ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายวชิรศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงวนัสนันท์  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมบวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายวัลลพ  บุญโฉม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวิลาสินี  ดาบาง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายวีรกุล  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายวีรพล  ทองมาดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายศรัณย์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงศิรดา  ขุนสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายศิรศักดิ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายศิวัช  ศรลัมพ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายศุภกิจ  แก้วนิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายสามารถ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายสุกนต์ธี  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายสุทธิชาติ  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายสุริยา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงสุรีพร  จรัญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายอธิพล  เสมอกุญชร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอนุพงษ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงอรวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายอัศนัย  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงจิตติมา  คำตอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงชลดา  เขียวขำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงแทนขวัญ  คำจอน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายวีรชัย  ทองปาน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงสุชาดา  มรกต โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแบบ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกสิวัฒน์  ขวัญนาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญสายัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงเกวลี  จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงขวัญรำไพ  พวงทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายธนกรณ์  ดำรงค์ไทย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายธนกฤต  คำแล่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายธนกฤต  คำแว่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มารัด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงนาตาชา  สุขพิสาร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายปรวิทย์  สมวงค์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงประภาพิมพ์  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วจิตร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงเปมิกา  รักเมือง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองริ้ว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงพิมพ์วลัย  คงวัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อตระกูล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงมัณฑนา  มณีกุล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงมาริษา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงมินตรา  วงษ์บุตรดี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงวิชชากร  กันผง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงศลิศรณ์  สุขถนอม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายศุกลวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายสุวิจักษณ์  อินสีทา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงไอริน  สีนวน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายกรไชย  ทองบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายกรินทร์  พาแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงเขมรุจิ  สีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายจิรเดช  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรวรเมธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายชยกฤช  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายณฐนน  สีทาสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กชายณตะวัน  ศาสนพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงณัฐนันท์  สนเทียนวัด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงนภัสสร  เทินสระเกษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กชายนราวิชญ์  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายพนธกร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงพรสวรรค์  วิริยะกุลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายพัชรพล  บัวผัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายมหพล  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายวชิรพล  วันชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงวิชิราญาณ์  ราษฎรดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงศิขรินทร์  สักขะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กชายสิรภพ  เทียนเงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงอรวรรณ  รัชตะกมลชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงกรรณิการ์  เชื้อคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีละเตสัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายกฤตพรต  ทองยศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญเนาว์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ภูเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมดวงสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนดำรงกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายกัณตภณ  บูรณะสีม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงกานธิดา  อินสุริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายกิตติพศ  เตชกิตติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงกิรติรัตน์  ท้วมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงกีรตา  คำปอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงกุลปริยา  ตาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงกุลปริยา  ต่างใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายเกริกชัย  บัวคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงเกสร  วิลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงเขมิกา  ธนธิติวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายคณัสนันทุ์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายคุณากร  มนูสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายจักรีพงศ์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายจิรเดช  หงสไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 นายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มารี โคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงชญานี  ดุรงค์บรรพต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายชวนากร  จันทะลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายชวินทร์  หลวงนิหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 นางสาวชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นางสาวชุติกาญจน์  อิ่มเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงญาณภัทร  ชะนะมาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายญาณวุฒิ  พังคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองกี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายณภัทร  เย็นใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์  นอนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  ทาระธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 นางสาวณัฐธิพร  สารีอาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงณัฐนริทร์  เอกธันยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒกลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายธนกร  พายภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 นายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายธนทัต  บุญใย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักดีวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายธนากร  แซ่จิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นางสาวธมนวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงธรณิศร  บุญยองศิริกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 นายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายธรรมสิทธิ์  วงศ์ประทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายธฤษณุ  ธนัชญาเขมธนัช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงธัชญา  ถิรรุจธนพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงธัชอร  พรมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายธีปนกรณ์  ทองหล่่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 นายธีรภัทร์  สิงห์จีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 นายธีร์รัตน์  ธรรมจักร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายนนทภพ  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายนพคุณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงนภัสปพร  มีชาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงนรินทร์ณี  รักมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงนวรัตน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงนันทิชา  ขยันหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงนารีกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายบัณฑิชา  เทพศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 นายบุรินทร์  ลพเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายปฏิภัทร  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 นางสาวปทิตตา  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงปนัดดา  บุญชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายปรเมศ  เป็งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายปรีดิยากรณ์  วิเศษสังหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงปวริศา  พรมมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงปัญจพล  ธัญรัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายปัฐวิกรณ์  สร้อยมุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายปัณณวุฒ  ก้อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงปัสนานันท์  งามเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงปานชนก  วรรณนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงปาริตา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายปีติ​ภัทร​  เจริญ​สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 นางสาวปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายผลิตโชค  ประภาตะจิตติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงค์สุริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 นายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำปั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายพงษพัฒน์  พรมจีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายพชชย  กิจอุดมวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายพลกฤตเดเมี่ยน  คอลลินสัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายพลพล  พลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายพีรพัฒน์  เรไรวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายพุฒิพงศ์  รักผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงภัคภรณ์  แก้วเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายภัทรดนัย  คดขวาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงภาณิชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงภารดี  ศรีมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายภูชิสะ  โพธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายภูเบศ  ประสมหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายภูมิอภิรักษ์  เกื้อเผือก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายภูระพี  ฉลองชัยตระศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงภูรินทร์  วะสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายภูริภัทร  สถาอุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายภูริภัทร  แสวงรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวมนัดดา  จันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงมาดีน่า  ฟารร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงเมษา  พะตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายยศวร  พิกุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายยิ่งยศ  คุ้มชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายรชต  พุทรวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงรชยา  โทรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายรอซีนคาน  ปาทาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายรัชชาพงษ์  แก้วเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายรัฐธนนท์  ฐิติพัฒนภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายราชพฤกษ์  สุริยามาตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงรินรตา  โสขุมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายโรเต็ม  ชารอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์  กุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายวงศธร  บุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงวชิรินทรา  บุณโสภิณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงวรัญญา  บุญศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงวรัทญา  เชื้อฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงวราภรณ์  กาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาววริศรา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายวัศพล  โพคาทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 นายวัสสพันธ์  ฐิติวัสส์สุขทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 นางสาววิชญาดา  จันทวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงวิรดา  แสงล้วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายวีรศักดิ์  สีตุธะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายศวัส  นามวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายศิริชัย  ศุภตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงศิริพร  ปรักมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายศิริภูมิ  เริงวิจิตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายศิริโยธิน  รู้เจน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงศิริรักษ์  มะโนขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายศิวัช  กองเตย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายศิวัช  แก้วเสมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายศุภณัฐ  ผึ่งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายศุภณัฐ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายศุภวิ​ชญ์​  พุฒกลาง​ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดเที่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายศุภวิชญ์  ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงศุภัชญา  รอดพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงศุภิสรา  ขันธวิธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายสมภพ  ขาวนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงสาริศา  คุ้มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายสิปปกร  โวหารลึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายสิริโชติ  ทองเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงสิรินลิน  ศรีดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงสิริรัตน์  เพชรอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายสุกัลย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงสุจริต  ชาวด่าน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงสุชญา  บะคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 นายสุพศิน  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงสุพัตรา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายสุวพิชญ์  นาครังษีนพคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายอชิรวัฒน์  พุทธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายอดิศักดิ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงอนงค์พรรณ  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงอนันตญา  มหารัชตะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายอนุกูล  อุ้ยมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงอภิชญา  นาคมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงอรปรียา  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายอัครินทร์  บุญนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอาภัสรา  มณีกันตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงอาริษา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงอารียา  นีแมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กันต๊ะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงอินทุสุดา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายแอนดริว  เอิร์นลี่ย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายโอลีเวอร์  แดเนียล นิโคลส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกฤติกานต์  พุลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงกวินนา  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงกวิสรา  ลุนสำโรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงกวีณา  เหิงคำแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงกันยกร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายกีรติศักดิ์  แก้วกรเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายกุลธวัช  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมกามินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายขวัญเพชร  เมรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงจารุพิชญา  วงศาลัก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายชัยวัฒน์  จูเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายณฐนน  กล้ารบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงณภัค  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีจอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายณัฐพัชร์  พลสีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายติณณภพ  ธีระสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายธนภัทร  ด้วงโป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายธีรเดช ยูกิ  ฮาระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายนรวิชญ์  มณีนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายนิปุณ  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงบุญนิสา  ทับคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงปรียาภัทร  สายแขม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายปัณณวิชญ์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายปุณณวิช  ชันดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงเปมิกา  ภูกองชนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายภัควัฒน์  ภัครัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงภัทราภา  สุวรรณแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายภูดิท  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายภูเบศ  พรมเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายวงศกร  เครือสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงวรวลัญช์  เสนารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงวฤณภัส  บุญยินดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายศิวัช  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงสิริวิมล  สมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายอนิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงอรัสนันท์  แจ่มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงอริษรา  ม่วงมุกข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงอวิกา  ยอดมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงอัญชิสา  พฤกษะวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุพรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กชายกันตพัฒน์  มูลจักร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1989 เด็กชายกุศลิน  ดิสโร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กชายจิตติพัฒน์  โนจรมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กชายจิรเมธ  สีมาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กชายจิรสิน  สอนเวช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงชญานิน  ปิติเหมินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายชนาธิป  ทิศกระโทก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กชายชนิตว์นันท์  แสงเขียว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กชายชัยสวัสดิ์  ยมจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
1998 เด็กชายเทพศิลา  แก้วแก่นจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
1999 เด็กชายธณชัย  ภูนัสสูง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วลี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กชายธนภัทร  เทศอินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กชายธนิสรณ์  แสงอยู่ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กชายธราธร  ลีลาคูณากร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงธัญชนก  พรสันเทียะ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงธิชานันท์  สมศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2006 เด็กชายธีรภัทร์  พันธมาศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายนราสินธุ์  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงนรีรัศม์  อันชู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงนัทกานต์  ชัยเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลานอก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงประภาพร  ตั้งแต่ง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงปัญญาพร  แป้นไม้ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงปาริศา  เขาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายปิยวัฒน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กชายปุณยวีร์  เครือกิจกุลหิรัญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงพรธิดา  คุ้มดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  จันทคนธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงพีรดา  ลิตรลา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงภัททิยา  เคนไชยวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายภัทรพงษ์  เสวสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงภัทรวดี  อุปรีที โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายภูมิภัทร  ทิดเคลื่อย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กชายภูมิรพี  บ่อทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงรสิตา  โสประดิษฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2026 เด็กชายรัชชัย  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2027 เด็กชายรัชพล  พามี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชัยทร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กชายวัชรพงศ์  มั่นศรีเจริญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กชายวิชิรายุทธ  คลังเขษม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายวิศรุต  อ้วยโฮม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กชายศรัณภัทร  วงษ์สุธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายศักดิ์นฤน  เจนะ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กชายศิริโชค  ศิลาแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2035 เด็กชายศุภกิจ  ทองวิก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายสรวิศ  เสนสม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายสรอรรถ  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขสีฟัน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อุดอ่อง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงสุภิศรา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงหุ้ยญิน  จอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายอัมรินทร์  พรมภักดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กชายอานนท์  ศิรินวล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
2044 เด็กชายอิทธิพัณธ์  จันทนป โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงกมลฉัตร  คล้ายแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายกฤช  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงกฤติมาปธานิน  เปรมกมล โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายก้องเกียรติ  ทุยคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำแหง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงกัญญาภัสส์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงกานติมา  บุญสมปอง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็งกระโจม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงขวัญข้าว  คล้ายแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงจิระภิญญา  ขันทองเฮ้า โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันเขียน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กชายชนรัตน์  จันทร์เอ้ย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงชนิสรา  แดนเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงชิญาดา  ขวัญใจรักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายเซตาเนีย ดาส  ติดชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายณรงค์กร  โลหะเวช โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงณัฐการ  ก้อนคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงณัฐฐา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงดวงกมล  เบิกใจ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายตะวัน  โกษาจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงธนพร  กาสร้อย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงธนพร  ชาวพงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมบรรทัด โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงนฤมล  เนตรเกตุ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงนันทนา  เพ็งสลุด โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทะชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงบุญญรัตน์  กุลศิริ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กชายปกรณ์  พรมสี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายปฏิพัทธ์  วังคีรี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงปรียาภร  เมืองไทย โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กชายพงศกร  สายจันทร์ยูน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงพลอยกมล  ปั้นโฉม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายพันธิตร  อรรถาวีย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงพิชญานิน  เถาว โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงพิยดา  อาวรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงภัทราภร  กันธุ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายรณภพ  กรงเงิน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  มั่นโยม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มเพชร โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงวริยา  พันธุ์ชู โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมดี โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงวิภาพร  เห็มมันตา โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันพอน โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงสาวิตรี  เณรเจียม โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงสุชัญญา  กมลรัตน์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงสุมลทา  พรหมหาญ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงสุมลธิยา  ธาตุจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาวอนันตยา  ร่องจิก โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงอรทัย  ยงเกตุ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงอุมาพร  จิระเดชประไพ โรงเรียนเสรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงกชกร  ครองยุทธ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงกชพรรณ  เพชรมล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงกรรณธิญา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายกฤษณะ  ราชโคต โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายกษมธรณ์  วงษ์เพ็ญ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายก้องกิดากร  การมงคล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายก้องนรินทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายกิตติพงศ์  ขุนทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายกิตติพงษ์  มาวงศ์เดือน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กชายกิติภพ  แสงทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายกีรติ  บัวทับ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงกุลปรียา  จั่วทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายเกรียงไกร  ปิ่นทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายคณิศร  ศรีศักดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายคุณานนท์  สุยาอินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายจักรกฤษณ์  มาสวังแสง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงจันจิรา  ครองสัตย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายจิรโรจน์  จับบาง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงจิรวรรณ  โดตันคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรนาค โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายจิรายุทธ  จูจันทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงจีราภรณ์  เนียมหอม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วัชรรัศมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงชนัญญา  สายทะโชติ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์มิน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายชนาธิป  ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงชนาภา  มาแพ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงชนิฎา  ก้อนพล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญภาพ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บาลจ่าย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงญาณิน  คุณเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงญาตาวี  ทองปอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายฐานพงค์  ประสงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงฐิตากานต์  เข็มทิศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายณฐกร  แสนนา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงณธิดา  ลือยศ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายณภัทร  สีหัวโทน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สาทะราช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงณัฏฐ์นธี  แสงทิพย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สวนดอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายณัฐชัย  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิง๊ณัฐพร  ศรีอินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายณัฐพล  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายณัฐพล  บุญก่อน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจัด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างยิ่ง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายณัฐวุฒิ  แพทย์สิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงดุษฎี  บุญกอบเกื้อ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายเดชาชัย  วัยเทียน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงตรีรัตนดา  หอมหวล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายทัศน์เทพ  วงษาศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กชายทาวิน  นิมดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กชายธนกฤต  อ้นโม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงธนนันท์  แต้ลำพัว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงธนภรณ์  ลำทรง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายธนศักดิ์  ปัญญา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายธนากร  สุคนธรังสี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายธนากร  หยองใหญ่ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปักกลาง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงธัญชนก  วชิรเลิศวิทย์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายธิติวุฒิ  เหลี่ยมวง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงธิรดา  โยศรีคุณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายธีรโชติ  กาปั่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายธีรภัทร  แก้วแดง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายนพเก้า  จินะการ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายนพณัฐ  แพงสี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายนพรัตน์  คงแสงชาติ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงนฤทิพย์  ดีสอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงนฤมล  ราชประชุม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงนาซิม  โมอั้ดต๊าร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กชายบริบูรณ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงบุษรารัตน์  บุญมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายปฎิภาณ  แก้วท้วม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายปรรณพล  โปยขุนทด โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงปรัชญาพร  หน่อท้าว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงปาณิสรา  สุกใส โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงปารมี  เมืองแป้น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายปุณกันต์  กรุดศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงปุณยาพร  คำมนตรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงเปมิกา  ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายพงศกร  พวงชมภู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงพชญาภัค  ทองมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงพรนัชชา  กมลรัตน์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงพัชรียา  มุ่ยนาม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงพิชญ์ณาฎ  วงศา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงพิชญาสินี  อุปดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงพิชธิดา  ยศปัญญา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายพิชยะ  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กชายพิชัยภูษิต  ทุมขันธ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อยู่เย็น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงพิมพ์ลักษิกา  บุญศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงพิมพิศา  อันนารี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงพิมรพัฒน์  นันทะสาร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2192 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญไทย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  คำหอมกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายพีรภาส  วงษ์หอม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2195 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ประเสริฐ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายภัทรกร  ภิรมย์เนตร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2197 เด็กชายภูริ  อยู่นาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงมญชุ์วรัชญ์  ศรีสมวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงมนัสนันท์  วังจ่อ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงมลิวรรณลักษณ  ท้าวขรงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายยศภัทร  เพชรนาค โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงรมย์นลิน  วัฒนะ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2203 เด็กชายรัชตะ  สุดสวาท โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายรัฐพงศ์  ปั่นจั่น โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์พา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2206 เด็กหญิงรุจิสา  พรหมเดช โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2207 เด็กหญิงลักขณา  กองศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กชายวงศกร  ฐานะวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กชายวรเมธ  รักคำ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงวรรณพร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงวรรณพร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงวรวรรณ  ชนชี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงวรัญญา  ขุนละคร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กหญิงวรัทยา  ทศรักษา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงวัลลภา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงวิชญาดา  พงษ์จิตภักดิ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2217 นายวิมพ์วิภา  วาหมงคล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ป้องอ้วน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กชายวุฒิชัย  ปิ่นจัตุรัส โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กชายศรัณยพงศ์  จอมวงค์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2221 เด็กชายศราวุธ  คำมา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2222 เด็กชายศวัสกรณ์  แดงด้วง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2223 เด็กหญิงศศิภา  สวัสดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กชายศิระวีร์  ศรีบุรินทร์สกุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงศิศิณัฐฐา  หมื่นจงใจดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2226 เด็กชายศุภสัณฑ์  โล่ห์มาก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพหน้า โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงสวรินทร์  เทียมวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมไหมทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงสุกรกาญจน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงสุจิรา  มาจาก โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายสุทธิภัทร  มารัต โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายสุทธิภัทร  อุ่นแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงสุธาสินี  แพนดี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงสุธิศา  เสนารักษ์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงสุพรทิพย์  วงคำแสง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2237 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกตุประยูร โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2238 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันวาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายแสงรวี  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2240 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่บิน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงอจลญา  สีทอง โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2242 เด็กชายอดิเทพ  ทองปาน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2243 เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  กัลยา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงอติชา  จันทา โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2245 เด็กชายอธิป  ชุ่มบัว โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงอนันตญา  กงถัน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายอภิชัย  สอนชัย โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กชายอภิวัฒน์  วันลี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงอภิสรา  สีทำมี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงอรจิรา  จันดากุล โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงอรชุมา  ลาสมศรี โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2252 เด็กชายอรรถชพล  จันทร์สอน โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงอลิสา  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงอังควิภา  คำชมภู โรงเรียนเสรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2255 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขงาม โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงอาธิติญา  กระจ่างยุทธ โรงเรียนเสรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม