รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  คำเคน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชัญญานุช  โกศลจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภัทรพล  อยู่สบาย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอศัลยา  แสงเทียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนดล  เสือสอาด โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายภาณุวิทย์  สีพุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม