รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพีรญา  ลุ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมนัสดา  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวรกร  เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวรพล  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวิทวัส  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสุธีกานต์  แสวงเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุภัชชา  พุฒสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงออมสิน  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจารุวิทย์  ธนผลผดุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจิตตานันท์  มหาเจริญสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิรัชญา  วัตรสติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณธิดา  ปิยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัฐปนนท์  นาเวชวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัฐรัชต์  ตั้งสวัสดิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัทธนกฤต  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายดรัณภพ  นนท์ภัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์เลขา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนันทภัค  ตั้งสวัสดิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนันทวัฒน์  เเสงสุริฉาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภัทรพล  ผ่องภักต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศรีสัจจา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกรวีร์  จารีย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤตเมธ  รื่นเริง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญจปภัสส์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอวัฒนาวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกำชัย  กำไลแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจิรณา  ปิ่นคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนัญชิดา  กลัดปิ่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชยพล  ชัยยะบุญธนิตย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชยพล  เจริญสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยพัฒน์  มีวาสนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชัยภัทร  ทองสมนึก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยวุฒิ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายโชติพัฒน์  สุดประเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  จิรันดร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อมรัมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไหมละออง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณฐภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  น้อยแท้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  จำปาทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐนันท์  เล็กประชา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเดชินท์  พงษ์เถื่อน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงทอฝัน  วัฒโน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงทิพรดา  ม่วงทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนกฤต  จันทนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนพัฒน์  มุ่งดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนภัทร  เรืองจิรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธิปก  รองพินิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธีร์ทวัช  แก้วน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธีรนาฏ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรสิทธิ์  บุญรอด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายนนท์  สินเดิม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนพวรรณ  สุขโข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กวีกิจวิศิษฏ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนวกร  ประภาสะโนบล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนวพร  ประภาสะโนบล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนิติธร  ปรีดิศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายบัณฑิต  พุ่มไสว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปุณฑริกา  จันทรวิเชียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรธีรา  คำเทศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มเปรมใจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชรนันท์  พรมมาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพัทธดนย์  สุวลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมีมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชชาภา  พลายแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภัคร  สมิทธิวิโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายพิสิษฐ์  ประสาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพีรยา  อุดมลักษณานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพีรวิชญ์  น้อยจำรัส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทรดา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภาณุรุจ  ครึกครื้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายภูปกรณ์  ใสแย้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโภคินีณัช  นิลงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายมนุเชษฐ์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศ์วาลย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรวิธิดา  อ่วมเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลภัสรดา  จงอยู่สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงลภัสสินี  ทิมจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงลลดา  วรเดชทวีสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงลักษมน  บุญคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงลักษิกา  ดิดสุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวนิดา  ขลิบสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวรกร  ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรณัชชา  ดลลชานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายวรภัทร  สุดคง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวรวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายวรัญญู  พุ่มศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวรินทร  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวิชญาพร  เอกวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์พรหม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศลิษา  ประกอบพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศิชา  เนียมสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศิศิรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภกฤต  อมริต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสรกฤช  ดวงสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสรนันท์  วัฒณะกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสลัลรัตน์  เพิ่มทองมาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสิรภพ  อ่วมเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุกุลยา  เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุธีกานต์  สินเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุธีกานต์  หนองมีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุภัชชา  นามมั่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงหทัยกานต์  พัชรวิโรจน์สกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอนันตญา  พรมแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิภูมิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายอัทธยา  แตงยิ้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอิทธิญากรณ์  พุ่มลำดวน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกนกภรณ์  ประสาตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกร  กราดกลิ่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  ศิริกุลณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญฐณณัฐ  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญฐณา  ปัณพรฐิรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกิตติ์รวี  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกุลปริยา  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงคณิศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายคมชาญ  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจตุรวิทย์  งามไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  บัวสด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจักรพงศ์  ปราบณรงค์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิตตานันท์  เปี่ยมลาภ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิตสุภา  เกตุใหญ่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจิรพนธ์  พงษ์เกตุกรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิรสิตา  อรุณโรจน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรัชญาณิช  ทองดวง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชณิชา  สุขอนันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนาภา  นิมสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนิตา  แท่นนิล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนิษฐา  เจียรพสุอนันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชมนาด  เพชรชมภูพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชวพัฒน์  พรรณรายน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายญาณเดช  เกษแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายฐานิต  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณกร  ปริยวิชญภักดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐวรา  แสนสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณิชาภัทร์  เบญจมานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงตุลาวี  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงทัชชภร  นิลเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทิพกัญญา  ศรีถม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายทีฆทัศน์  โมรา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนกฤต  ยี่สาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนปพน  ชุ่มกมล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนพร  พึ่งแพง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนวรรธน์  คำวงค์ษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตต์การุณย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อร่ามศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พวงกระสันต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธันดล  รัตนเสถียร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธิติพงศ์  หนูกลัด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธิติวุฒิ  แสงดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรวัฒน์  ราชวัตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนภัสกร  อวยศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเนติวิศน์  ภู่พันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายบุญยวัฒน์  ครื้นจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายบุริศร์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปกป้อง  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปทิตญา  โพธิ์คำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปริญ  เหล็กแท้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปวริศา  ปรีชากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปัญญาพร  ทะลือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปัณณ์  เฟื่องนภากิจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปาณิสรา  มะมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาณิสรา  วันไกล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปารณีย์  อยู่พรหมชาติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิย์วรา  เล็กพิทยา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปิยาภัสร์  เพชรมุณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปุณยวิชญ์  แพนพา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพชร  อยู่สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพรหมพิริยะ  จุ้ยสำราญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพศวีร์  มหารัศมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชชานันท์  อินทร์ปรุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัชรมัย  ไหมสีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชญ์นรี  แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูนสวน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพีรภาคย์  ป้องกัน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเพ็ชรไพริน  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเพียง  ประเสิรฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแพรววนิด  พ่วงลิบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภรัณยู  เผือกผ่อง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรภร  ทองขาว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทราพร  ปานเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภาสกร  กรกุม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภาสกร  อยู่ชมบุญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภิญญดา  แย้มปลื้ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายรพีภัทร  เพชรประดับ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรมิดา  สายทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวรพล  ยิ้มศรวล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวัชรากร  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวัลย์วลี  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวิศวัช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสายกลาง  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิปปกร  มีเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสุถกร  ม้วนสุธา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุนิดา  สนับแน่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสุภโชค  ทรัพย์บัว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุวพัชร์  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายหิรัญกฤษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอณัญญา  บุญมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอภิวัฒน์  ์พรายมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอัญชิสา  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอันน์นา  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอาทิติยา  ฉิมเฉย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกรวิชญ์  อินแป้น โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายไกรสิงห์  ไทรงาม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายชลันธร  วรรณะ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายณภัทร  รุ่งอภิญญา โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายธีรภัทร์  ปิ่นทัศน์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปิยาอร  รุ่งเจริญ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพาทิศ  น้อยสอาด โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวคลี่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายมกรกิตติ  รัตนสิงห์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงลภัสรดา  อารยาภิชาติ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  น้ำใจเย็นฉ่ำ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายชญานน  อิ่มคล้าย โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีกาญจน์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐภัทร  ลาภสถานกุล โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายไตรภพ  บุญธรรม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนภูมิ  ดีเด่น โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพอเพียง  พนัสนาชี โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุภกฤต  ปรัตถจริยา โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอภิชญา  พานเนตร โรงเรียนอรุณประดิษฐ ป.5 วิทย์ประถม