รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ลอย โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์สินี  บัวริคาน โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทมณี  โสขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิภรณ์  สื่อสาร โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชุติมา  กันศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงญาณิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญานิกา  ทองพลับ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุณเรศ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษยมาศ  นาคขอน โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปณิตา  อ่อนดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วละมูล โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพิพรรธ์  ขวัญชู โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เปรียง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมณีภรณ์  ปิงเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวริทยา  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิมลมณี  ชัยลินลา โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อินทรปรางค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสรภัส  เทศกุล โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสาวิทตรี  คำจันทา โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุขกมล  แก้วสง่า โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปานมี โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุนิษา  ทองเหลือ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุพนิตา  ปรางค์ทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุรภา  ถิ่นซื่อตรง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอชิรญา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอนัญญา  มั่งแพร โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอรอุมา  บัวมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงไอรดา  พูลนุช โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกรรณีการ์  รุ่งบาง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทร์มี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกันต์กมล  ชูมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกัลญา  สุขไธสง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามศิริ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัลยาณี  จำรูญ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิจติพงษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกิตติพงค์  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวจันทิมา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเจนณรงค์  จู๊ดศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชญานุตร์  บุญคง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชนาธิป  ดอนทราย โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชลธิชา  พระโฉม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐธภูมิ  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นวงษ์เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายตนุภัทร  จ๋อยทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายตรีรัตน์  พูลประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายทวีศักดิ์  ผุยลา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวทิติภา  ผ่องนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนโชติ  หนูสุก โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธนภรณ์  ไผ่เรือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนภัทร  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญทิพย์  สินมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธัญพิมล  นาคคงคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนวัช  เม่นหมอก โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนัทชา  บัวทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนิตยา  แตงอ่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวนิภาพร  จันทร์เขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงหนองบัว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวปพัชฌา  เนียมสวรรค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปริยากร  เครือคำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปองวุฒิภัทร  คงวิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปัญญดา  ยิ้มดี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปารเมศ  หมื่นงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปิยพงษ์  พุ่มมี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเปมิกา  มีอุดร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพนิดา  วุฒิมานันท์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพรนภา  แย้มทัศ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพลอยไพลิน  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพัชรพล  ไชบพงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ยิ้มแตง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงค์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภัตจิรา  อ่อนดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภาคภูมิ  พรมสว่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภาวินี  ด้วงมั่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูวดล  คุ้มสอน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงมณีนุช  สิงหาส์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายมนัสชัย  คำเขียว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงยุวดี  น้อยนึ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายระพีพัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองอยู่ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรัตนา  เจริญใจ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรัสรินทร์  ตุลากัน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวรโชติ  แพ่งมิ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรารักษ์  รอดเมือง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ทองพูน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศักดิเดช  แสงยศ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวศิริวรรณ  โกลาหะฬะ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายศุภโชค  ทรัพย์ประสม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงศุภากร  ขันแก้ว โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นายสหรัฐ  ทองมั่น โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิทธิราช  วิจิตรพงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสินีนาฎ  เนียมมา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสิริยา  เสือเกิด โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสิเรียม  ทิทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุทธิพร  สุดาสุด โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุพรรษา  สนธิงาม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสุพัตรา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมผา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายเสฎฐวุฒิ  รอดปลี้ม โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอณุวัฒน์  จันทร์ดี โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายอดิเทพ  แบนคล้าย โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอรัญญา  เคนแคน โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอัครชัย  ตันสิริล้ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเอกณัฐ  วิจิตร์พงษา โรงเรียนวัดโบสถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภู่รุ่ง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชัชวาลย์  วงค์อินพ่อ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฏฐภัทร  สีกล่ำ โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนาดา  บุญเทียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปลายฝน  อินทร์นา โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพัสกร  ปานพรม โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สีทอง โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส โรงเรียนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วิจารณ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมชื่น โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงประภัสสร  เรียนหมี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิตานัน  ปุ่นปาน โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงคุณัญญา  เหลือผล โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายทวีวิทย์  เนียมครุฑ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรพรรณพิษา  จันทร์คง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม โรงเรียนวัดเสนาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธันยพร  ดีแจ้ง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนารีรัตน์  อะเวลา โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชยาดา  รักแก้ว โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิวิมล  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสิริมงคล  จันทร์คนึง โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็งเพชร โรงเรียนวัดเสนาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมเสน โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีทะบก โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรจรัส  พวงเงิน โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพิพัฒน์  จันณรงสอน โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภาณุพงศ์  อินเชิดฉาย โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรชตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศศิประภา  ฟางเฟือง โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสตูล  สุริยวงค์ โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสมฤดี  สีจ้อย โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสุรชาติ  สระทองขม โรงเรียนวัดหนองมะคัง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจรูญวิทย์  แสงพารา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐนันท์  สามงามเหล็ก โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวริศรา  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยี่วังตะกู โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว โรงเรียนวัดเขาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจันทรา  คูสว่าง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายเฉลิมพร  บัวเงิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายณฐภัค  วัชนุชา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพญา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกร  นันชะดา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธนศักดิ์  ทับเอี่ยม โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนฤมล  ภูกองชนะ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดดำเนิน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายภูริช  สุดนุช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงหเดช โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเมธาวิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชฎาพร  บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชัญญาณัสม์  รุ้งทองทวีชัย โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนันทิญา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปัญญา  มีสา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิรญาน์  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีบุญวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทองสุก โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวรปรัชญธ์  มาเที่ยง โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรรณวนัช  เล็กมี โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรสรณ์  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสรณ์สิริ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภกร  ทัพวัฒนะ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นทับ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดจันทร์หอม โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 นางสาวกนกพร  ขุมขำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวจินตนา  ยาจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวชนกาญจน์  เผือดนอก โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายชูวิทย์  ปูจิปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวญาวิภา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงฐิติวรดา  วาสนา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายธงชัย  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวนฤมล  สีลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวนิภาภัทร  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายปฏิภาณ  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพัชญุ์ศิตา  คณาธำรงค์พัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวภัทรสุดา  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายเมธี  เชียงไตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวเยาวลักษณ์  มั่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายรัฐฑกร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นายวีรพงศ์  กรมโนนไทย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวศกุลตลา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอารยา  งามล้วน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอำพา  กันตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเกตน์สิรี  คล้ายหล่อ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจิระเดช  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนิภรณ์  อ่อนพรม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชุติมา  สาสีดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายฐิติภัทร์  สุวรรณแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐนันท์  เรียะประโคน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญติด โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเทวารัณย์  มาดงทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนกฤต  มีสอน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนชิต  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนัช  เชียงคำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนารีย์  คำยวง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนาวุฒิ  พรมเสน โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วถม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนฤมล  เสวาภัย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนัทพร  คุ้มเนตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันท์นภัส  พานทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนิชาภัทร  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบุณยานุช  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเบญญากร  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปิยะพาขวัญ  ตาฉิมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเปรมมิกา  ม่วงรัก โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ประไพร  เทพราชา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัชชรา  ลาสม โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัชชริตา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรภูมิ  พรมมารี โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภัทรวดี  จันฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมีนาพร  สมแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเยาวพา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงลักษณพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวงศธร  อุบปัญญาคำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวราภร  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวริษฐา  พรรณา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศิวกร  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุจินดา  แย้มแสง โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอนันตญา  เสนานุช โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอภิรดี  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอัจฉราพัทธ  อินถา โรงเรียนบ้านท่าสะแก ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายกรวิชญ์  อู่แสนขันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายชวิน  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐชพร  สิทธิเชน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายทิณวงค์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนโชติ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมาพัด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายนราธิป  จันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายพสิษฐ์  ปีตะเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายพัฒนศิลป์  คชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพาณุพงษ์  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพินิต  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายโพธิกร  แรงคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายวีระชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกรนุช  แสนลาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจันทกานต์  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจิรภัทร  สุภางค์รัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเจษฏากรณ์  สีแสงเพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชลดา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชัยอนันต์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงญาณิดา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณชพล  แสนแทน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธงธวัช  เลี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนกฤต  ตาดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนกฤต  เมืองมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนนันฐ์  มั่งมี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนากร  อรุณธนวินิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนาดุล  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธาวิน  สีสว่างโชค โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธีรเทพ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีรภัทร  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธีรษา  เสือสา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนนทกร  จูจ้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนัทธี  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนิติพงศ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเนตรนภา  ภิรายนต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพชรพล  วงศ์ปู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพศวัต  พิมพ์ปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพัชรพล  สุขยอด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัชลิน  สว่างธนะกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพุฒิพงศ์  กัลยาเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายมังกร  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายรัฐพล  แซ่หว้า โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรัตนาวุธ  ขุมขำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวรางคณา  แสงศรี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศิรวิทย์  ทอนแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสรยุทธ  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสิริภัทรา  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสุธิวัส  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสุเมธ  การคิด โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอนุชา  มาตี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอภัสสร  นิลาวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอมินทรา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอรุณี  ทรงชัยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอุดมรัตน์  มุสิกอ โรงเรียนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลยงค์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกีรติกา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงชนิสรา  โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายชัยณรงค์  ทาสีดา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุทธลักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายธนิสร  วงษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงนิศามณี  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายพลาธิป  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงภัทธีมา  ลิปุก โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายวีรชัย  บัวเหม็น โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอาทิตย์  แคเขียว โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกรวัลลิ์  กฤษณะคุปต์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายคมกฤษณ์  กลมไธสง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจีระประภา  เขียวรี โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชนะชัย  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวณัฏฐณิชา  พากัณหา โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณัฐชัย  ป้องน้ำไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณิชา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
479 นายธีรภัทร  มาซิว โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนัฐภูมิ  คำพุกกะ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปฏิมาพร  เพชรเกตุเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำเสน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวยุพารัตน์  จันทะราช โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวันชนะ  เชื้อทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นางสาววิชญาดา  บุญสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศิราณี  เบ้าทอง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวสุพรรณษา  บัวยิ้ม โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวสุรีย์พร  ช่างเรือน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นายอัครวินท์  มะลิวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจามิกร  กาวี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจีรพร  ปันดิ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายชาชี  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัญชญาพร  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงยุภาวดี  นามวิเศษ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสายธาร  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอนิชา  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอรณิชา  เรืองวิชัย โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอัญชัน  ขันดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกรพินธุ์  ซ่อมแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกฤษฎา  กันสี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกฤษณ์ธร  เพชรัตน์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายกิตติกวิน  สุขสุดา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายกิตติพงศ์  นาคคงคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายคุณากร  สันตลับ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนชัย  บุญสอาด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนาคิม  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธีรพงษ์  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนริศรา  ทะตัน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวนฤมล  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนิรมล  บับภา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเนตรชนก  กุนเสน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปริญากรณ์  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภาวินี  สระทองสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายรพีภัทร  พิงไทยสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองมอญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงรังสิมา  กองจา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวราลี  วงค์นก โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายวิวัฒน์  ทิใจ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวีรพงศ์  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายศิวะ  ประกอบบุญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสราวุธ  ผาลา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายสุทธวีร์  มาบุญลือ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอรอุมา  เตจ๊ะปุ๊ด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกฤษฎี  ศิลากลาง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัญญาพร  อุดเรือน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวเมือง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจิณณพัต  นุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจิรายุ  สายนำพามีลาภ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายเจษฎา  สมอคำ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายฐิติโชติ  สุขสุดา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐภัทร  เทียนบูชา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเทียนชัย  อินงาม โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญามาศ  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธีภพ  อรอ่อน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธีรพงศ์  เครือขวัญ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนำชัย  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำมา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนูรอิซ่าห์ อูมมาอิร่า  บินยังยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายบัณฑิต  สระทองสงค์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปราเมส  เลาสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปรีชา  นาสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปาริตา  ไปนา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพัชรพล  สนกันยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพัชราภา  พันทวี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภาคภูมิ  ไกรโสภา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเมธาพร  วิพงศ์เดช โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายโยชูวา  บัดติยา โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรีน่า  อ่ำเกตุ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวรดา  ดีป้อง โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุจิณณา  สุมงคล โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุชาดา  คงเทพ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอนุชา  สุวรรณ์ดี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอริสา  จันจุติ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอังคณา  สาลี โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชนวีร์  พุกอูด โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนคำ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณัฐทิกมล  ชมมี โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายณัฐยศ  ขุนจารย์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธนวินท์  แซ่สง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สาริกิจ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเบญญาภา  อักษร โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์สิงห์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพาณิภัค  ฟองใหญ่ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณศิริ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงศุภานิช  บุญอาจ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอนุจรี  ทรงเจริญวงค์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอภิชญา  นาเจริญ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอรัญญา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสรัญลักษณ์  แก้ววงหิว โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุภาพร  อินบ้านยาง โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกรกนก  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายกวินทร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายกันต์ธีร์  ชูเขียว โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงชลธิชา  บุญแนบ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายชูชาติ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐวฒิ  ต่ำทอง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนวรรธน์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายธนวัฒน์  พรมช่วย โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายนพเก้า  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายประวัณวิทย์  มูลพรมสอน โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายปิยาวัฒน์  พิศวงค์ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพิชญธิดา  กางพรม โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  คำนอก โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายพิริยากร  สุขทุ่นฟุย โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  สุขโอ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงภาวิตา  สีอูด โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายเมธิชัย  บุญภักดี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงลดาพร  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายวัชรากร  พ่วงมี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวารุณี  คงหนองลาน โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายสรสิช  ดาด้วง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอภิสรา  สุวะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอาภารดี  เงาศรี โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอารดา  บุญเครือพวง โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนคำมา โรงเรียนบ้านหนองลาน ป.5 คณิตประถม
620 นางสาวกมลวรรณ  สีแสง โรงเรียนบ้านนาหนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงปารวี  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านนาหนอง ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกรรณิกา  กันยาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทพ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายกฤตภาส  ทับสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายกฤษฎา  สิงขร โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกันนิกา  ธูปทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสืออย่าง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงจิตรดา  ทองดี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายจิรพงศ์  จำนงค์ศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายชัยชนะ  ศรีทา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายชัยยนันท์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐตญา  แสนลาด โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชเสนา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐพงษ์  น่วมเฟื่อง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงธดากรณ์  พิมเสน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายธนาวัฒน์  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายนพพล  จันทร์ช่วง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนลิน  ทองหึง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพรรณิดา  เกษาแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์เมธาฤิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายภัทรพล  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงศตพร  สีแสง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสิริลักษ์  แก้วกุดเลาะ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอารักษ์ขณา  เอี่ยมโอษ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ป.6 คณิตประถม
646 นายกฤษฎา  จันคีรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกานต์มณี  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายบูรพา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงประภัสสร  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ปาน โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพรัชพร  ชะออม โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายภัทรพล  ระโส โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวสุชญา  รังษีรัมย์ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงอรกัญญา  สีบุญ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอาริยา  มั่นคง โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปัณฑิตา  มั่งอ่อน โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายคมสันต์  สอนเจริญ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายพีระพงษ์  สารีเกิด โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงลลิตา  ทองทา โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอรพรรณ  ไพรวงค์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายจรณินทร์  ดรศรีโยเพชร โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายชนชน  แจ่มพวง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชลนิภา  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐวิภา  พุ่มเผย โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายก้องภพ  บัลลังก์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธีระพัฒน์  กันละเรศ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนนทกร  แก้วพงษ์ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนนทชัย  สร้อยสนตน โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายบวรลักษณ์  บัวทั่ง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปรัชญากูล  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุ่งชมกลาง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บัวทอง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงศุพัชรินทร์  บัวทั่ง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอภินันท์  อินทร์โฉม โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฏฐพล  ท้วมพันพงษ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายทศพล  อำคา โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสิรภัทร  รัตนโค้น โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสิราพร  ทองโอย โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอภิวัฒน์  กันคำ โรงเรียนบ้านนาคล้าย ป.6 วิทย์ประถม