รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎา  รสดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณกรณ์  มาชาวป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชานนท์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกัมพล  สุขโข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จักร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายคณิศร  คำจัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจลากร  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจันทกานต์  ฮวบเจริญ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิตรทิวา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจิราวัชร  วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชนกานต์  เพ็ชมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนิษฐา  เอี่ยมใย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชาเนส  คงสมพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชาลินี  กองปราบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณภัทร  ตระกูลทิพย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  บางเบิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงดาราวัลย์  ศรีดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เหรียญวงศกร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธิปพล  บุญธรรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายนัทธพงศ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนีนนารา  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปรชญา  นาคอัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายปรมะ  ธัญมลโชควนิช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประกายดาว  ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปานตา  พรมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยิ้มเกิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทะโสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพัสกร  บุญผ่อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชยากร  บางดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมผกา  ปลาสร้อย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝ้ายอ้าย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภาณุวัชร  ลอองศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภาดาณุช  สมยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภิควัฒน์  บำรุงขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภุมวารินทร์  เสียงเย็น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายโภควินท์  ลำตาล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงรจนกร  คำฟู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรัตติยา  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายฤทธิชัย  ราชานนท์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรณัน  พลรบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวสุวัฒน์  โชคทวีวรพงศ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายวัชระ  จันคีรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิภวาณี  คำผาย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวีรโชติ  วิมุติบุตร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิริจรรยา  พิภพพลพจน์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายศุภณัฐ  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสรณัฐ  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายสรวิชญ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายสหรัฐ  แก้วนาทม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสิริวิมล  แสงปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสิริวุฒิ  โกศล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชาวดี  อ๊อดหมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายอชิตพล  เจตนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายอนันตชัย  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอิทธิยา  รอบไธสง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเขาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกรวีร์  มาชาป่า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกัณตภณ  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายคริส  หาญสายพา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงสงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิราวัฒณ์  ปัตถา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเชษฐ์ตะวัน  คุ้มขัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงญาณิศา  ศรสันต์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึงญาติ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณิชากร  สุขสิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายดนัย  บุญชู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายทศพร  พรมวัน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  ภูทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนรีกานต์  จันแดง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพงศภัค  คำแสนเดช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพธรธร  สอนมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพิษณุ  ผองคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพีรพัฒน์  ดงดอนทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภรัคพล  พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรัฐพล  คำไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวริศรา  บุญตา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอัครพนธ์  ลิสสีมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงหลักษณ์ โรงเรียนบ้านวังสาร ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภัทราภา  พันธากุล โรงเรียนบ้านวังสาร ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกมลพร  มาลาศรี โรงเรียนบ้านวังสาร ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกันตพร  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังสาร ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร โรงเรียนบ้านวังสาร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธิติภรณ์  สัตยขจร โรงเรียนบ้านวังสาร ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพิพรรธ  ปุยเสาธง โรงเรียนบ้านวังสาร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศิริพร  พระอุ้ย โรงเรียนบ้านวังสาร ป.5 วิทย์ประถม