รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุธาดา  จักสาน โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุวนันท์  ไพรศรี โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยกร  ธูปหอม โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวสุธิดา  บุญคำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธาวิน  งามขำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่นบัว โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สากลม โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงพัชราพร  พรมบึงลำ โรงเรียนวัดจุฬามณี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญเนตร  อาจดี โรงเรียนวัดจุฬามณี ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤตพจน์  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกวิน  นมเนย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุ่มไม้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัลยกร  นิรันดร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กลั่นคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญชนก  สีม่วง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงโฆษตา  กอนโพด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วเข็ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชนกานต์  ศรีชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนาภรณ์  พุ่มกล่อม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชีวาพร  เผือกเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายญาณภัทร  ทองทวี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฑีฒวัฒน์  มุณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณธพล  บุญวังแร่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฏฐ์  กลิ่นรอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐกรณ์  เปี่ยมเนินกุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั๋นแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสำราญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐวุฒิ  อริยะวงศ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายติณณ์ธนา  อินทิรารัศมิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายทิวัตถ์  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  ดอนชาไพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนภรณ์  หงส์ประดับดาว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนภัทร  สุขคล้า โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนวินท์  มานะคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนาดล  โตเขียว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธีวรา  คงธนศุภกร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภัสประภา  หลวงละ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายบุณยกร  ศิริขวัญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนารถ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญญพร  คงแสงทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงประภาดา  อินทร์มะตูม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปัณฑ์วรัตม์  เรืองมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณทัต  สืบจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปัทมพร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิยธิดา  เทศกาล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพรรณธิดา  ผลสำโรง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพระพิจิตร  มีสุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญมาทัน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพสิษฐ์  วัฒนกสิวิชช์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัณณิตา  จันดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิชญากานต์  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพุฒินาท  น้อยด้วง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัคจิรา  มณีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภัทรพล  กิติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภัทรพล  ทับพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรศยา  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภาณุพร  คำลือ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายภูรินท์  ทิมโต้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายภูวสิษฏ์  ตั้งวงศ์ธเนศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเมธาวี  พ่วงท่าโก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายลัทธพล  เลิกนอก โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวรภัร  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวรวิทย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรัญญา  เอิื้อนยศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวราณุพงษ์  ชื่นจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศรัญภร  พัดพรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  รักษาล้ำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศลิษา  ชำนาญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายศวัสกร  เกตุนาคมณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายศิรพงศ์  วราวุฒิเกียรติ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิลาพัชร  เทียนหลง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภณัฐฒพัฒน์  กรมเวช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์อารินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุวรรณภพ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุธิมนต์  นิลอนันต์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอชิระ  มั่นมาตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอภิชา  ตาลเยี่ยน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอรวรา  สุขวัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอัยเสริม  อินทร์ตลาดชุม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอาธัญญา  พรมทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอุรชา  โกจิราพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกรกนก  อุดมสุข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตพล  พัวสื่อ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  สราญทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์มณี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์น่วม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์มณี  สนศิริ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกิตติศักดิ์  โม้พวง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเกรียงไกร  บัวอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเขมรุจิ  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคมน์  อะทะไชย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักรภัทร  มัทสึบารา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาณี  แย้มมา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนม์เฉลิม  คงเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชนิสรา  ทองพาน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชลิดา  วรกุลวรรธนะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชาลิศา  คันศร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เครือมิ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายฐาภพ  เดชอมรศักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณภัทร  รอดทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัชพิมพ์  คำกาศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ฟักเอม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐชนน  สุกากิจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐณิชา  น่วมแหยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทองศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกญจนาท โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายติณณ์  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนยศ  กุคำอู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนาภา  คำชุน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธัชชัย  จุ้ยทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัยเรียญ่า  ตรีสาร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธาดาพล  นาคามดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธิตินันท์  เพชรมั่ง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธีร์จุฑา  นุ้ยเย็น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภัสสร  ชะลอน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภิสา  อ่ำเทศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนรภัทร  รอดเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนฤเบศวร์  เนตรแสงศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนวพรรษ  เขียวเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนันท์สินี  น้ำวน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนิชคุณ  ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนิฏินัย  เช้าวันดี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนิศารัตน์  จุ้ยขาว โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนุตประวีณ์  จำปานา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุญญาภา  หงษ์ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเบญจพร  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงประภานิช  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปริยากร  สุขล้ำเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปัณณธร  คำแป้น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปาณิสรา  ดีจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปารีณา  นาคชา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปิติพงศ์  อ้วนคำ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปิ่นปริฉัตร  เกตุพุฒ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปุญญาพร  สระสม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเปมิกา  สีสังข์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรพรหม  โคกพระปรางค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรรณผกา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรรทิตตา  อ้วนวิจิตร โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพรลภัส  บัวงาม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัชรพร  บวบมี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชชาอร  พานรอด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพีรนนท์  แสนเสนาะ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเกลอ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพีรวัส  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภัทรชนนน์  มาอยู่ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภัทรพงษ์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัทริดา  ม่วงศรี โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภัสสร  ช้างพินิจ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภิรัญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงโยษิตา  แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลักษณวรรณ  ซุนพุ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรรณกานต์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรรณวิษา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวรวิชญ์  บัวอิ่มพันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวีรวัสส์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศตพร  ผลอินทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศรันรัชต์  บุญมาทัน โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศิธร  มุ่งลือ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภกฤต  ศิริญชัยกุล โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสรณญาดา  คลังสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนลิ้ม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุชัญญา  อยู่มีคง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสุทธิพงศ์  คงกรุด โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุนิสา  เรืองโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุวภัทร  ฉิมวิหค โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุวภัทร  สัสดีเดช โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอนัญพร  จันฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอภิวิชญ์  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอรอินทุ์  ธูปชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอินทุอร  มณีสุโข โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอุษานลิน  พร้าโมต โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเอื้ออังกูร  สีเอี่ยม โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงไอลดา  เดือนเพ็ญ โรงเรียนจ่าการบุญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกฤติพร  ด้วยสาร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิจมิตร โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  แสงตูม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐติกาญ  ขำประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภัสสร  แดงเรือง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปุญณิศา  ขุนทอง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจุฑามาศ  โอชะ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยแสงแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธีระพันธ์  บุญอาจ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปาริชาติ  ทั่งพรม โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีระภัทร  สิทธิเขตการ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภิชดาพา  สมวงษา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริพร  น้อยคงดี โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทิพย์ธรรม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
221 นางสาวศิริลักษณ์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศรีกมล  อยู่อ่วม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐนพิน  พุมมา โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงใบเงินทอง  เกลาฉีด โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงใบทองเงิน  เกลาฉีด โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายปุณณภพ  ทองคำตา โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  พงษ์สิงห์ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ดอนไพรอ่อน โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนรากร  คำพานิช โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกิตตินันท์  พรมดี โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายพรพิพัฒน์  คะละออม โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวิทวัส  ละออจิต โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศิริประภา  เสนา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสิทธิเดช  แซ่หยาง โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกุลธิดา  มะนาวหวาน โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิริยากร  ทองพลับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงทิพรัตน์  รักชาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกรภัทร  ทองจุ้ย โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายเดโชพล  เงินกลั่น โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายตะวัน  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนัช  มะเซิง โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธนิศร  ศรีสาตร์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศิรประภา  ใยมี โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายศิราศักดิ์  ปั้นคุ่ย โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปิ่นปินัทธ์  พันแจ้ง โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงรติมา  บำเพ็ฐพันธุ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงรพีพร  แจ้งโล่ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิธร  ขุนวิชัย โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสุพศิน  กองจะริตร์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอรสุนีย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวนิชภัทร  กันฟัก โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุภัตสรา  สีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนวพร  ปรีชาวนา โรงเรียนวัดเนินมะคึก ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพรพรรณราย  พร้าชาวนา โรงเรียนวัดเนินมะคึก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิติพร  ดอนผิวไพร โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายเดชชนะ  ฮัวะจินดา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธนาพงศ์  ขุนโต โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรัญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอุรัญยา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายกล้าณรงค์  โพธิ์แดง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจิติศักดิ์  แก้วสุข โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนิดา  เปลี่ยนเหล็ก โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัชชา  มาลัยทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐภัสสร  มาทอง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธรรมลังกา โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนรินทร์นารา  คุณารูป โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวขำ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัทราวดี  พุ่มพวง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมณีรัตน์  เสือเพ็ง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมนต์ตรา  น้อยใจมั่น โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอัธพล  ทองเชื้อ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกชกร  โฆษชุณหนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญกอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์ดง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกรรวี  ระเวกโฉม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายกฤต  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นสมสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายก้องสกุล  สักกายะกรมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติจารุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเขมชาติ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายจารุพัฒน์  มารุดเกล้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายจิรกร  ดาราวิทยากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายจิระพาคิม  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญาดา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายชญานิน  นครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชญาภา  นันทนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชนาภา  มณีสุโข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายชวนากร  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงชุติพันธุ์  เหลี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงฐิติวรดา  อุดมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณชพล  อุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณดีรา  นูนคาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณภัทร  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัชชา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฎฐพัชร  เขตกัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายณัฐกิตต์  ลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐดนัย  พ่วงศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฐนันท์  คำสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฐนิชา  มั่นนุช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณิชญา  ชื่ออารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายตรัณณ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายทอแสง  เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายทัศนพร  จิตต์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายแทนปิติ  ธีระบุตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายธนพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธนวดี  ดอนเย็นไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธราดล  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทับจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันจู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจารย์พล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธิติณัฏฐ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เงินจั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธีรตา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายนนทิวรรธณ์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนภกมล  พาทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายนรภัทร  คงสุจริต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนฤมล  วันทนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายนิธิศ  เข้มมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงบุญธิชา  นวลจีน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายบุณยวิชญ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปพิซญา  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปภาวรินท์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงประวีณ์นุช  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปวริศา  บุญญาธนาผล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปัทมพร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายปิยวัฒน์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปิยวัฒน์  ฮับหลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายปิยวิสิฐ  ปฏิยุทธพิริยการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปุณยนุช  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพริมา  เหมะวัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายพันธกิจ  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพิพัฒน์  ดีหนอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายพีรชา  น้อยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายพีรวิชญ์  จันต๊ะสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพูนกานฎาธ์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงแพรวา  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายฟิสิกส์  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายภูกวิน  เงินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุติทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายภูมิภัทร  เพ็ชรแอน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภูมิรพี  นุชพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายเมธา  มีบึงพร้าว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายรวิพล  วงศ์ตัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายรัชชนันท์  วงษ์จันทร์หาญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายรัชพล  พริกทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายรัชภูมิ  เรือนเย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายรัตนรังสรรค์  แก่นมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองชาวนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายวรปรัชญ์  คชนิล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวรมลวรรณ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวรวลัญช์  จรูญโภค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวรากร  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายวริศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวริศรา  กะเหล็งเปา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายวสวัตติ์  พงศ์พัฒน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวิชชาวัฒน์  สุขกล่ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงศศิฌา  อ้วนไตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเทียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายศิริวัฒน์  นามสีฐาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายศุภกร  ยาวขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายศุภกฤต  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายสิทธินนท์  กุขุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสิราวรรณ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายสุริยาวิชญ์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสุวิจักขณ์  จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอธิชา  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายอนาวิล  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอรญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอานุภาพ  จักษุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายอิศราภรณ์  อิสรภักดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกชรัตน์  ศักดิ์วัชระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนกันทา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกฤติญดา  สิธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกลวัชร  อินทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกวี  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกวี  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกษิดิศ  ทองมีมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญจน์พร  เพชรยิ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกัณฐ์วิรัญล์  พุ่มสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกานต์กมล  เขียวมงคล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกานต์สิรี  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกุลจิรา  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกุลณัฐ  ไตรหา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงคุณัญญา  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจตุภูมิ  หล้าชิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจักรภัทร  สุนันท์ชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจิตติพัฒน์  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจิรกร  กาศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองแฟง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเจ้าพระยา  โสภนางกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชนะเดช  ติกะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชลนิธิ  ทับบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชลรดา  นารากรทินภัทร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชวัญข้าว  กลิ่นรุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชัญญานุช  มาแก้ส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชายแดน  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีบัวจับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงญาตา  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายฐิติศักดิ์  พาสนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณภัทร  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัชธฤต  ศิริมาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัชพล  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทับหุ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เลิกจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐ์พรนภัส  จงปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฏฐพัชร  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฏฐวี  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐจิราภา  กิจเจตนี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐชญา  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันธะวุธ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐดนัย  กันสี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อู่ทองมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณัฐพล  คุ้มฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณิชา  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายตุลย์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเตนาคา  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเตวิช  นาจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธนกร  ทำทูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนพร  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธนภรณ์  พูนบ้านแขก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนภัทร  ปัญจนา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนัชชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนัสเสฏฐ์  นพภัสสร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนาเพชร  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธรรมลักษณ์  อริยธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธัญพิมล  ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธัญรดา  ปัญญาปิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีธัช  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธีมาพร  เนียมฝอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธีร์จุฑา  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธีรพัฒน์  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีรภัทธ์  เรืองปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนธกร  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนนทพัทธ์  มีจักร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนพมาศ  แก้วทองหลาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภัสนันท์  พาทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนวพรรณ  สุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนันท์พนิตา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายนาราวุฒิ  เขียวบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนียาส  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายบุณยกร  เริงเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงบุศรารัตย์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวีระ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปรนิม  ควรใจช้า โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายประกาศิต  จันตาเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปรียมาศ  ผ่าทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายป้อมเพชร  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปัญญวัฒน์  ใจชอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์  เขียวบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนะสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปัณณทัฎท์  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปาณิสรา  ครุธดิลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปานอนงค์  รวยอบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปาลิดา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปิญชาน์กัญ  เขื่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปิยมินทร์  มากมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกิดพินธ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปุณยาพร  เชษฐ์วิสุต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  คำเภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเปรมฤดี  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงไปรยา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพงษ์ประณต  เกียรติวุฒิอมร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพชร  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพชรพล  ทาโส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรชนิตรว์  ทองอรุณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตันสุหัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพริศา  นรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพลภัทร  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพลวัฒน์  จิตต์ธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพลอยประดับ  ปิ่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพศิน  ศรีพัฒนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพสธร  กิติคุณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพัชรพล  ศรีภรมณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพาขวัญ  ศิวิไล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพาขวัญ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงหะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพิชญ์กานต์  พุดดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิชญธิดา  ช้างงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชญา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เถระรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุขหล่อ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิรญาณ์  ดิษฐสาคร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพีมธาฎาพร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพีรณัฐ  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพีรดา  ยศถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเพชรปกดิน  ฟังนิยมอมตะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภรัณยู  เฮงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภวัต  รัตนภาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ญาณธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภัททิยา  พจน์จิรานุกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัทรวดี  บัวผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภาณุเดช  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายภาณุวัฒน์  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงภิญญา  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายภูมิปัญญา  โสภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภูษญานนท์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงมนสิชา  เคี่ยมทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรฐาฑิตรา  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรวิสรา  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายรัชชาพงษ์  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรัฐคุณ  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรันชรัต  ภักดีรัต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวรัณญา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวริศรา  ตันติกาโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวาสิตา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวีรภัทร  ฉิมอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวีรยา  โกศลรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเวธกา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศศิญดา  จารุภาพัชร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงศิริอัมพร  จันทร์ส่ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศุภกร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  กิจสุวัสกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสรชัช  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสวรรยา  บุญดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสหยศ  กลิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสันตพงศ์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสิทธิภาคย์  โสภี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุกฤตา  สุวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุกัญญา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุพชชา  กันธิมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุพิชญา  มหนิธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสุวิจักขณ์  ส่งเมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุศิล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุศีล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงโสภิตนภา  สันตะวัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงหทัยภัทร  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอชิรญา  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอธิวัฒน์  อินทรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอโพลินาลิโอ  เดลลาโน บีชานเตงโก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอภิชา  พงษ์เศวต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอรภูรี  หอมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอรวรรยา  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัยรินทร์  พงศ์ธนกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองรัศมี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอิชยารัศมิ์  ธรรพรังษี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอิรฟาน  อัครมนัส โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอุรุชา  เจียรละมุน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายไอรวิล  อ่อนจงไกร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญสินี  แข่งขัน โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอารียา  หล่ออินทร์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐนันท์  หลิมเจริญ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายปภังกร  พรสุวรรณ์ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงงามลักษณ์  พิพัฒนชัยไพบูลย์ โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายณัฐพัชร์  จงจิตร โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โพธิพูล โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายทีปกร  ดีมากมี โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพาแต่ง โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายเจษฎา  มีตาล โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธีรกานต์  รวยสูงเนิน โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปิยวรรณ  นุ้ยเย็น โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงรัชธร  เทียนไพร โรงเรียนสะพานที่ 3 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายสิสิร  กิจสนาโยธิน โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายกิตติธัช  เขียวลี โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายศิริพงศ์  ตันน้อย โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดวังแร่ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายติณณภพ  ทองรอด โรงเรียนวัดวังแร่ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายขันฏิพงษ์  ก้อนคง โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายปกรเกียรติ  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายจักรพันธ์  ทวนทัด โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปิยะนุช  คลองจะโป๊ะ โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชียงอ่อน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงสินีนาฎ  บัวประเสริฐ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอิสระ  ทองเหลื่อม โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจิรกิตติ์  ผ่องสนาม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายพงศธร  สระทองเติม โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสิริกร  ติครบุรี โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงธิติมารัตน์  มั่นสุวรรณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกิดเกตุ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชิติพัทธ์  สอนท่าโก โรงเรียนวัดวังเป็ด ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปีใหม่  หลานวงศ์ โรงเรียนวัดวังเป็ด ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงรุจาภา  เสียวสิกร โรงเรียนวัดวังเป็ด ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธีรตา  พรรณขาม โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายศุกลพัต  แปนไมล์ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสิทธิชัย  ด้วงฟู โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายสุรัตน์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  บัวจันทร์ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐธิดา  พัฒนแหวว โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเปรมกมล  คงใจมั่น โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสิริกัญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงหทัยชนก  นิ่มนวล โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอมรเทพ  ณะพล โรงเรียนบางระกำ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภัครจิราพร  ปานทอง โรงเรียนบางระกำ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปะนามะโก โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธนชล  ปรีชา โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชูเนตร โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอาทิติยา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายธนภัทร  ไกรเกตุ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายวิเศษลักษณ์  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิรดา  บางยิ้ม โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุทธิณี  โตบึงกอก โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอรจิรา  ยิ้มแตง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมุจิรานันท์  สมสร้าง โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปฏิภาณ  ช้างทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 คณิตประถม
656 นางสาวเนตรนภัทร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพรชิตา  หล่อทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์คูนอก โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุจีรา  นามกระโทก โรงเรียนบ้านคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายก้องภพ  พันจันทึก โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายธเนศ  ทองดอกระเดื่อง โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายภูผา  ด้วงดี โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงเกสรา  เจริญสม โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจีรพงศ์ศักดิ์  มีมาก โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชาริณี  จันทะบุตร โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงฐิติมา  รักษางาม โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธีระพัฒน์  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเพชรภิรมย์  จันทรัง โรงเรียนบ้านปลักแรด ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอนุชิต  ด้วงบ้านยาง โรงเรียนวัดทุ่งชา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายศรราม  พันธุ์มงคล โรงเรียนวัดทุ่งชา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพีระภัทร์  เพชรโรจน์ โรงเรียนวัดดงโคกขาม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงลิสา  กุลคำ โรงเรียนวัดดงโคกขาม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐชา  รักแก้ว โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงทิพภานันท์  คงมี โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขใส โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงบัญฑิตา  วันทัศน์ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฐิตวันต์  บุญเครือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณชนก  ชัยสงค์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพรสุดา  ใจวัง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายศุภกร  ยอดสิน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลักษณทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงจันทรา  สุนาอาจ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรดา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาแจ้ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายณัชกร  ภาพลงาม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลึงเอี่ยม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณํฐวดี  หมื่นทวงศ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงดารินทร์  เปรมทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีท้วม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทับเพ็ชร โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนันทัชพร  เนียมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนันทิชา  ภ ูมี โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงประไพพร  มนพลับ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปัณณรัตน์  นิ่มขาว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปิยฉัตร  กันยาประสิทธิ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพัตรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพินสุดาภา  เผือกทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพิพัฒชัย  อ่ำโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายภัคพล  แรตทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูขันธ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงภาวินี  คงทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงมณฑกานต์  บัวทอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายมีน  สุขเหลือ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงยุวดี  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายรังสิมันต์  ยมมา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวรนุช  เมฆเขียว โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวันพาดี  สิงศักดา โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุตาภัทร  บัวโอ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดสิน โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุภาวดี  มั่นคง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอรปรียา  ฟักปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอริสา  เล็กกลิ่น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอินทิรา  เขียวปั้น โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อุ่นสนอง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วจู โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธัญยาพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธันยากร  โสภณ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนันทิพร  โลนิกิจ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวริศรา  เนียมโต โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ธนู โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศุภณัฐ  ด้วงฟู โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงอริสา  กลึงแบน โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทะสี โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เรืองปาน โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพงศ์พล  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บำรุงศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภัทรลภา  โพธิ์บุญ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรัฐศาสตร์  สับสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวราศิตา  เปรมใจ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวาสนา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวุฒิชัย  หอมรื่น โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพรามย์ โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอธิชา  ม่วงเก่า โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอัญญาภรณ์  กลมกล่อม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอาทิตยา  สิบหมื่นเปี่ยม โรงเรียนบ้านหนองกุลา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปาลิตา  นิราราช โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายพงศธร  หัตถบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายภัทรเวช  คำพิลา โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ทัดทอง โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกนิชนนท์  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธีระสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายกันต์ธีร์  บัวทัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกันยาวีร์  พูลหน่าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายการัณยภาส  ขันธะสุโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายกิตฏิพศ  โฆษิตานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายกิตติทิต  มากมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายกิตติภัฎ  ภู่คอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงขวัญชนก  จุมพรหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายจิณณวัตร  เทียนหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจิดาภา  จิตต์รำพึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงจิดาภา  มหามนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายจิรภัทร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายจิระ  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกี้ยวเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายฉัตรชัย  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายเฉลิมชัย  สีราดเลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงชนมณี  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายชยพัทธ์  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายชยุตพงศ์  คงกรุต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงชัญญานุช  พุกอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงชามาวีร์  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงชาลิสา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายชิติพัทต์  ถิ่นน้ำใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงฑิตยา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายณภัทร  สุขรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงณัชชา  ทิพนัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายณัชพล  อ้นเกตุ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ลำโนรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เถาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายณัฐชนน  อนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายณัฐดนัย  อทิศนาธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐภัค  เฮียงคำซาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงดารินทร์ดา  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายเตชินท์  ฉวีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายทฤษฎี  บุญคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงทักษพร  ภูลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงทักษพร  ศิษยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายธนบดี  บุญวังแร่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงธนพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงธนพร  เกิดบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายธนวิชพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ภู่คอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายธัชพล  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะเมธิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงธัญญารีย์  ฉัตรนิธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนพัชนันต์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายนรภัทร  นานา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงนัทธมน  สาระม่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงนันทพร  ตั้งเขตการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายนิธิ  พงศ์ธรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายประกาศิต  บุญมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายปวินกฤษฏิ์  เจวประเสริฐพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ้งบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายปุณณ  บุญวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปุณยนุช  ยอยยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายปุณวัสส์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงไปรนัดดา  อินทรพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายพชรวินท์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายพรพิวัฒน์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงพรรณชนิดา  สวนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพราววรินทร์  สิงหะบุระอุดม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงพศิกา  แสงฉันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพัชรดา  สุภาเฮียง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงพัณนดา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายพิตตินันท์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายพีรณัฐ  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายพีรพันธ์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพุทธธิดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงเพชรชราภรณ์  สอดเนื่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายภัทรนันท์  ภัทรเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายภัทรพล  พลธีระ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายภาคภูมิ  ช่างปราณีต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายภูวภัทร  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายภูวิศ  อาจองค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงมนต์นภา  บุญวิสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายยุทธิชัย  ชุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายลภัสกร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงลักษณารีย์  โฉมแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงลาวัณย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายวชิรวิทย์  คำทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวรนิษฐ์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายวรปรัชญ์  ชินลาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายวรานนท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายวสุพล  ลีสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายวัชรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวิรัชญาณ์  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงศิริกัลยา  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายศิวกร  พินากรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายศุภกฤต  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสรัญรัตน์  แดงมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงสุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายสุธีรภัทร  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุปรียา  รักษาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคแจ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงสุริญาพร  หมื่นใจโม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายสุวโรจน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายสุวิศิษฏ์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอชิรญา  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายอนาวิล  ศรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายอภิเชษ  คำมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายอภินัทธ์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอรณิชา  ลองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอรพิชาฌ์  ปราบริปูตลุง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกชกร  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกชพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกมลชนก  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกมลชนก  ลาทำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกรกนก  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกฤตชญา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกฤตตนัย  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกฤตติกุล  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกฤตภาส  สายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายกฤตยชญ์  น้อยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกฤตานนท์  รุ่งสาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายกฤติรี  สีที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกฤษฏิ์  หล้าจอมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกวินทิพย์  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกวินธิดา  จินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกวิสรา  นาคะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกษมา  สุทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายก้องกิดากร  นุชสาคร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายก้องเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายก้องภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกัญญา  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีโย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหมจันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกันต์กวี  วิรัชวิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกันติชา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกาญจนศิริ  เอี่ยมกร่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกานต์นัชชา  กันชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกิตติภพ  อินไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกุลจิรา  สโมสร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกุลณรีพร  จันพุฒ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายขจรยศ  สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายขุนนนท์  เหล็กคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงเขมจิรา  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเขมจิรา  ตาลช่วย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายคชรัตน์  พันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายคณณัฏฐ์  ต๊กควรเฮง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงจรรยพร  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงจันทมณี  พูนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงจันทราภา  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงจันทะภากานต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงจารีรัตน์  พารา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงจิตรพิชชา  ลอจิตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงจิรประภา  บัวเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายจิรภัทร  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายเจตบุตร  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงฉัตรตวัน  มากศรทรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชณพัฒน์  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายชนกนาถ  เผือกวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายชนกานต์  เซ้งเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชนม์ชนก  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชนาพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงชนาภา  ช่างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงชนาภา  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวรภัทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชนิสรา  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชมชฎา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงชมพูนุช  แหลมไทยสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายชยพล  เบ้าสารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงชยาภรณ์  มานาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายชยุต  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชลธิชา  พรมณาเวช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายชวนากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชวิศา  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงชวิศา  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชัญญา  วันมาละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายชาติตระการ  ขันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงชาลิสา  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายชินรัชต  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายชิษณุพงศ์  นำบุญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนวลอ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชุติมน  อ้นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงโชติชญาน์  กลิ่นขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงญาณิศา  ขบวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงญาณิศา  คำพิโลชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงญาณิศา  ไม้ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายฐณโรจน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงฐิดายุ  สว่างวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงฐิตวันต์  เอกวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงฐิติกานต์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุคันธวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณฐดนย์  คันธา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณภัทรภวินท์  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายณรุทธิ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายณัชพล  พรมสีนอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉาวบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิสุทธิพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์แอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐกมล  งามเจริญจิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายณัฐกรณ์  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐกัญญ์ญา  เดชเดชา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณัฐกิตติ์  คุ้มสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณัฐชยา  อูปทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐชา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงณัฐชา  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐธิดา  เผือกชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายณัฐพล  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณัฐภัทร  ทำบุญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณัฐภัทร  ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณัฐยา  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐวดี  เสลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณัฐวศา  ทิมศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณัทนิพพิชน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายดรัณภพ  มีดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงดวงกมล  นาคชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายเตมียาเวส  ปราบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายทรงสิทธิ์  มีคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงทัศพร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงทิพตะวัน  จุ้ยมีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธนกร  โพธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธนกฤต  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธนกฤต  สวยวาปี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณทัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธนนท์  ติระการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธนบดี  คงสุขโข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนบดี  ประวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธนพร  คำผัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธนพล  จินดารัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธนภรณ์  เปลื้องแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธนวัฒน์  ใจนางงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธนัญญา  คดคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงธนันท์พร  หาชอบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธนาภา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงธยานี  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธรรมปพน  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธรรมรัตน์  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายธัชชัย  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงธัญกมล  สิริภานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงธัญชนก  สันติเสวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธัญชนก  เถื่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธัญญาสิริ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธัญญ่า  เกิดนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงธัญทิพย์  เสมเต่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อู่ไทย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธันยบูรณ์  ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธันวา  มีอุดร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงธารารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผุยมูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายธิติ  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธีรเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธีระโชติ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายนนทพันธ์  สุขป้อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายนพชัย  ภูมิเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนพรรณพ  แพงผม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนภกมล  วรรณพิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภัทร  มีสมใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนภัทร  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายนรภัทร  มาศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายนรภัทร  ยิ้มน่วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนราพิชญ์  ขานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายนราวิชญ์  มูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายนเรศ  ตุ๊แสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายนลวัชร์  คนิกา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายนวคุณ  ประภาหาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายนวภูมิ  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงนัชชาวรรณ  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลิ้มเรืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงมั่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนันทภัค  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายนันทิพัฒน์  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายนันทิพัฒน์  เกตุปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หาญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนาตาลี  วงศ์เศรษฐภูษิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงน้ำน่าน  เทพหยด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนิชา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนิชา  โตแป้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนิชานันท์  ชุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายนิติภูมิ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายนิพิธพนธิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายบวรทัต  สีแว่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมกระมล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงบัวชมพู  โสวัณณะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงบุญยวีร์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงบุณยกร  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงบุณยวีร์  มนะเกษตรธาร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายบุลกร  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายบูรพา  มีสีบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงเบญจาสิริ  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงเบญญาภา  นวลปันยอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โต๊ะดอนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปณิชญา  โล่ห์เลขา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงปณิฏฐา  ภู่ทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายปณิพัฒน์  กระสันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายปภังกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปภาพินท์ธิดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปภาวิน  ยิ้มอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงประภารัตน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงประวิชญา  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายปราชญ์  แก้วเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปรีญภรณ์  บางยิ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปรีดียา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายปัณณพัชร  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปัณศ์ชญา  อินทนาชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปาณัทญา  มั่นมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปาณัสม์กมล  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปาณิศา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปานตะวัน  คงดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปานวาด  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปารีณา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปิยธิดา  ตำหนิงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปิยะธิดา  คำด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปิยากร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปีใหม่  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทับเชียงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปุญนมิดา  ตั้งบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงไปรยา  มาตรหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพชรพล  ภูวนผา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพรชนก  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพรปวีณ์  กล้วยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพรภวิษย์  คงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพรรษา  นาคเงินทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพรวิรัตน์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพราวรวี  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายพศวีร์  บุญเครือชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพอเพียง  ขุมขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพัชรพร  เซ็งมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพัชรพร  เมืองชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพัฒนธันว์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายพัทธดนย์  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพาขวัญ  อุนทุโร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพาณิภัค  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายพาทิศ  รอดคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่วงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงื่อนจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงพิมพ์รัตนา  หมอนแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพิรชัช  ใจมูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพิราภรณ์  ม่วงไหม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพิราวรรณ  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงพิริญาภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายพิสิษฐ์  วงศ์วัฒนาอังกูร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายพีรพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงพุทธิธาดา  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เบ้าชารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงแพรวา  พรมสว่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภคิน  วงศ์พนัส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายภัทรดนัย  แชนลีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายภัทรนันท์  เมฆบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงภัทรานิธฐ์  ช้างสีทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ครุฑกะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงภัทราพร  นาคหาดกระบือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายภัทรินกร  บุตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายภานุวัฒน์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายภีมากฤต  มะโนรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายภูธเนศ  หล่อพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายภูธเนศ  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดารุณิกร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงมนัญชยา  พร้าชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงมรกต  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงมาลิสา  ศรีจันโท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงมิ่งกมล  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงเมธาพร  พันธ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายยศภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายยศวรรธน์  น้ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายรชตพัฒน์  โพยมชัชวาล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงรวิกร  ศรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายรวีโรจน์  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายรักกานต์  รักท้วม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงรัฐกานดา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายรัตนโชติ  ภู่จุฬา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงรัตนมณี  คำเครือคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายรุจิภาส  ใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายเรืองวิทย์  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงลลิดา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงลักษมิกร  ห่วงศร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงลักษิกา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงวงศ์ลดา  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายวรเมธ  พรมสีนอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงวรรณกร  จันทรมิล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงวรรณิดา  เขียวปั้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงวรรธนภรฐ์  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายวรรธนะ  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายวรเวทย์  อ่ำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงวรัชยา  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวรัชยา  อินทรสาโรช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงวรัญญา  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงวรัทยา  ปานนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายวรายุทธ  อินทร์โสตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงวรารมย์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายวริทธิ์นันท์  วาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวรินรัตน์  แดงเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวริษา  สุดวังยาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงวสุธิดา  นุ่มตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงวาทินี  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงวาลิตา  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงวิชญาพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายวินทกร  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์เต็บ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายวีรภัทร  ปลิกแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงวีรภัทรา  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงศรัณย์พร  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงศรัณยภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายศรัณย์ภัทร  วาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายศรัณยู  โสภาสิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายศรายุธ  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายศรีปัญญากรณ์  คำหมอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายศรุต  พันธ์โยธี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายศักย์ปรีชา  สรารัชธนินท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายศิรชัช  จันโสดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงศิรดา  นันทาเมฆ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายศิระ  มีชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงศิริพร  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายศิริวัฒน์  เขียวนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงศุจินันทน์  เนียมเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายศุภกร  ช้างพินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายศุภกร  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงศุภิศรา  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายสงกรานต์  ทับสร้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสรชา  เขียวดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายสรวิชญ์  นาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายสรอรรถ  แก่นคูณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงสวรส  คงธนโภไคย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสวรินทร์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสิทธิโชค  สาตร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายสิทธิโชค  แก่นเงินตรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายสิทธินนท์  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายสิปปศิวกร  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายสิรวิชญ์  วามะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงสิริกัลพรรษร  สุรฤทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงสิริรักษ์  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสิริรัญญา  อุ่นทิพย์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงสุกฤตา  ติณะคัต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายสุขสันติ  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงสุจิรา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสุชัญญา  กันฟัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสุทธิดา  สวัสดิ์นะที โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสุภัทรวดี  ยอดมั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสุรจักษ์  รักวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สุวรรณมุสิโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงแสนดี  มียวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงอชิรญา  มั่นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอชิรญา  ใยสำลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอติกานต์  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงอติพร  เพชรมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงอนงค์นาถ  สากลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายอนรรฆ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอนัญญา  อ้อยมณฑา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอนัญญา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงอภิชญา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญ่จันทึก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายอภิชญาน์  อินพหล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงอภิชาดา  ภู่พันสาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายอภิภู  หาญขุนทด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอภิษฐา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ้ยเย็น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอรปรียา  ผลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอรรถพรรณ์  เรืองกนกกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอริสรา  ปางยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอริสา  วินิจผล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอัครวินท์  จินตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอัจฉบุญณ์  บุญกลั่นสอน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอัตชริญา  โลมาบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอันติกา  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอันทร์ชลีณา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงอาทิตย  ปานสี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงอารยา  ดิษฐ์สุภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอินทิพร  จันทร์แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายเอก  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายเอกธนตนันท์  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกนกมุก  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงกมลภัทร  หมวกอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายกรกฎ  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงกรกนก  คุณวุฒิดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกรรญศร  ทองอ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงกริษฐา  บุญเลี้ยง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงกฤตจญภรณ์  เถื่อนเครือวัลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กชายกฤตเมธ  ละลอกแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงกฤษสิริ  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายก่อบุญ  ชาติรังสรรค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บูรณะชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กชายกันณ์  เกษวิริยการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายกันต์ธีร์  วุฒิธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายกันตภณท์  กันทะชมภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงกันติชา  ม่วงพรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายกันตินันท์  ศิริรัตนไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายกัรยกฤต  ใจสมัคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงการต์มณี  จุ้ยเจ๊ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กชายกิตติธัช  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงกุลิสรา  ปัญญาเทพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงขวัญชนก  สุกากิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายคุณากร  จันทร์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายคุปตภูมิ  ภู่พงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงจารุพรรณ  พูลเกษร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงจิตตนารี  ยอดสุวรรน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงจิตติภัทรา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายจิรบดี  ไตรธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายจีรเดช  ปล้องนุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กชายเฉลิมชัย  คำวอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงชญาณิณ  ทองน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มมุ่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายชยพล  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กชายชยพล  ใจกาวิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงชยานุช  ชมใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายชยาวุฒิ  วิสาขะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายชลสิทธิ์  อิ่มอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายชวิน  จันทร์นาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงชิตาภา  เนียมสุภาพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายชินพัฒน์  เกิดคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กชายชินาธิป  ชนะจน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงซอญญ่า  บาชนาเกิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กชายญาณวรุตม์  ดีชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายญาณาพันธุ์  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กชายญานภัทร  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายฐนภัทร  สุดประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กชายณฐพล  มีพาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายณวัฒน์ ไรอัน  ดัฟฟิลด์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงณัจยา  ไทยตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กชายณัชพัชร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงณัฐจิรา  จิรังนิมิตสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กชายณัฐชนน  สีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลทวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มสินทวีคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นภาศิริปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายณัฐวัศ  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงณิชนันท์  เสามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงดรัลพร  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายเดชาธร  ชาวเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายเตชัส  ภูมิลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กชายถิระ  ศรีจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงทักอักษร  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายแทนคุณ  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายธนทัต  ถวิลประภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายธนพงษ์  ปานรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายธนพบ  โพล้งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงธนภัทร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์สกุลพิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงธนัญญา  แสงเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายธเนศ  ทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงธรรม์สมร  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อภิบาลไกรศร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงธัญพิชชา  อริยะวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายธันว์  น้อยจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายธีธัช  มีประกอบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายธีรโชติ  ทองรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายธีรพล  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงธีราภรณ์  ชั่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายนรภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายนรวัฒน์  สุปน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายนาวา วิลเลี่ยม  ฟอร์เรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายนิติธร  โม้อ้วน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายนิรวิทย์  โพธิ์เกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงเนตรดาว  นุชเฉย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงเนตรทิพย์  อุดมผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงบุญญาวาส  ฤทธิรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงบุณยานุช  กาลัญณุตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายบุรเศรษฐ์  ธนาบูรณศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายปณิธาน  กล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงปทิตตา  กลิ่นรอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงปทิตตา  ไรวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงปพิชามญธุ์  เรืองพรศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายปภังกร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงปภาดา  เจนรุ่งโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงปริยากร  เพิงเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงปลิญธร  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงปวรพชร  สัตนาโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายป้องเกียรติ  แก้วตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงปิญณ์มาดา  สุ่มพิทักษ์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายปุญญพัฒน์  คุ้มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงปุณธดา  กาญธนปกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงปุณยวีพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงไปรยา  สันติอาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายพงศธร  ทัดทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายพงศ์ภัทร  โพธิ์พล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายพจน์  จำปีพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายพชร  ฉายรัศมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพรณัชชา  สุวรรณโณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพรนัชชา  น้อยใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงพรรณภสรณ์  กองดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กชายพลภัทร  พุ่มเถื่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงพัชชุญาดา  กัณหะกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  ภมรไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กชายพัฒน์วิทย์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยิ้มศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายพัทธวี  ทวีเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มั่งสูงเนิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงพิริสา  ดิษฐจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายพีรพัฒน์  กาวิระพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงแพร  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กชายภคพล  บุญประคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กชายภรภัทร  นวลจีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กชายภัคพงศ์  น่วมบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงภัทรพร  บุญรักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กชายภัทรภณ  แสนอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายภาณุพงศ์  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กชายภาพตะวัน  รัตนมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายภูดิส  สายเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายภูมิใจ  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กชายภูวกฤต  นาคคล้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กชายมังคลชาติ  เสือสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายเมธานุวัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงร้อยดาว  ทองศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กชายรังสิมันต์  หมอป่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายรัฐธีร์  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายรัฐนันท์  ภู่ระย้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายลัญฉกร  วิลาสินี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กชายวงศธร  เมฆประดับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มหน่อแนว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายวทัญญู  งามพิชิตชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายวรธันย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงวรัฏฐา  ชวนมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงวรินทร  จ่าเชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงวัชญาณินทร์  เผ่าผาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายศรัณย์กร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงศศิกานต์  แตงบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงศศิรัตน์  จำเริญศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงศิรภัสสร  กลิ่นมาลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายศุภโชค  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กชายศุภณัฐ  กล้าจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์จะบวก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงสาริศา  คำเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายสิรภัทร  ดิษฐจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายสิรวิชญ์  สะนะวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภัทรรังษี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงสุรดา  ฟักทองอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายสุรพศฎ์  ดอนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มีแลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพโรจน์วุฒิพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายอชิตพล  ทับทิมแท้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงอชิรญา  พันธ์แจ้ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายอดิศร  หวาเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงอภิปภา  กลิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายอภิวัฒน์  สามี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงอรชพร  ปุระหล่า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงอรัญญา  พรหมเมศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายอัครพล  พิทักษ์รัตนพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายอิลยาส  ซาห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงไอย์วริญญ์  จันทร์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงกชนันท์  เผ่าหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกชพร  กันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายกตัญญู  ปึ้งสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายกนกชาญ  ภูตีนผา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายกรภัทร  พงศ์สิริพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายกรวิชญ์  พุ่มแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินโส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกฤติมา  ฟองจางวาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกฤษณา  มาท้วม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พุมเมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์หะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกิดไผ่ล้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมโณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปานจักร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮวดศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงกัณฐิกา  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกัณตพงษ์  ฉิมนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงกันตพร  อุดมวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกันตวิชญ์  ห่วงมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงกันตา  ธงแสนเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายกันตินันท์  ศรีทุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์ตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ้มทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มั่งขันหมาก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรศรีธนพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ด้วงภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกาญจนภัช  ทัพละคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายกานต์จณสิทธิ์  นุ่มฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายกานต์  ดีรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายกิตติกวิน  อินธิแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกิตตินันท์  จงกล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงกุลณัฐ  เสืออินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายเกรียงไกร  สุชวลิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายไกรวิชญ์  เทพภูตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์ขุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายคณาธิป  เลียงชัยศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายคุณสยาม  ชัยอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายคุณานนท์  ณรงค์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายโฆชิน  โตอุตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายจักรพันธ์  บุตรเชื้อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายจักรภัทร  สีแสง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉิมแบน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายจารุกิตติ์  เพชนพลานุรักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงจิณณภาดา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริโชติสกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงจิตติภัทรา  จุลพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายจิตรพล  จินะอุดร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายจินตภาณัฎฐ์  นาคพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงจิรชยา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายจิรภัทร  ทองพลับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงจิรภัิญญา  นาคหวัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงจิรวดี  จันทร์สร้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายจิรศรณ์  ปรีชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉิมชั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายจิรัชญา  ประสาทศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศาโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงจิรัชยา  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชูศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายเจวิน  นิเวศวิวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายเจษฎา  โตแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายฉัตรภณ  จันทราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงชญารัตน์  สมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายชณฑร  แสงผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงชนกนาถ  ก้อนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงชนกสุดา  ชำนาญจิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงชนกสุดา  ด่านเจริญกิจกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงชนกสุดา  มาทับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายชนม์ฐพัฒน์  จันทร์รอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายชนาธิป  พันทะไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงชนาพร  สุวรรณปักษิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายชนาสิน  ชนะชาติปรีดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธุ์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชนิตา  พันธุ์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายชยวร  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายชยวิชญ์  วรรณศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายชยากร  มีไผ่ขอ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงชยาพักตร์  องค์สวัสดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงชยุตา  โพธิ์สะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงชลดา  ดีดน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายชลสิทธิ์  จงสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายชวกร  ขำเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายชวนากร  สินเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายชวินโรจน์  กฤตสุนันท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายชวิศ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงชวิศา  ทองสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยจ้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงชาลิสา  ป้อมบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงชาลิสา  ฟองกาวี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายชิณณวรรธน์  กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายชิติพัทธ์  เกตุน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายชินโชติ  ถุงเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงชุติกานต์  อ่วมมีเพียร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายโชคตระกูล  แหวนเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงโชติกา  สงวนวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายโชติพัฒน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงญาณินทร  กิติศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงญาณิสา  ทับจีน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงญาดา  หวังเรืองสถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงญาดา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายฐกฤต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงฐณัฐนันท์  ยอดจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงฐิตวันต์  โพธิ์ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงฐิตารีย์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขบัว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานถม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายณกรณ์  นาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายณฐภัค  ศรีน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายณธกร  เสตะจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงณัจวรีย์  เกตุเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงณัชชา  มาดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายณัชพล  เขียวทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงณัชราภรณ์  แย้มสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ก้อนพรหม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จุ้ยเจ็ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิมุขตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณัฐกรณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุปินะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณัฐชนน  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายณัฐชนนท์  สิทธิวรรณรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงณัฐฐา  คำสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุทธิภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปัสสุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  อ้นสิงห์มา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีิถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มาอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายณัฐธัญ  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายณัฐนันท์  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พวงเนียม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทธิภักดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงณัฐรดา  วชิรปรัชญากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายณัฐวัฒน์  มากงาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายณัฐวัสห์  นาคตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงณิกกัญญา  คุ้มฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงณิกุลภรณ์  นันทิภาคย์มูลกิต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เนตรสว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงดุจฉัตร  ยอดวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงตระการตา  นรัตถรักษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงตีรณา  จุลมุสิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายทรงกลด  แสงอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงทักษพร  ภุมมาพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงทักษอร  อิ้มอนงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายทานุทัต  กรุจั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงทารา  บางนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายธนกร  พุ่มพวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายธนกร  ไขทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายธนโชติ  ภูธรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายธนธรณ์  นิลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายธนธัญ  พลอยไพเราะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายธนพัฒน์  คำบุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายธนภัทร  บุ้งทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงธนวรรณ  หมอนสอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธนวัฒน์  จำปาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงธนัชชากร  ม้าเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายธนัทเทพ  คำโฉมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายธนาธิป  มีพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงธมนวรรณ  แบนคล้าย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายธรรมาวิทย์  ระลึกมูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายธราเทพ  แผ่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายธวรานนท์  แก้วลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายธัชธนพงศ์  สาระทันธนสุเมธ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงธัญชนก  ไฉยากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงธัญพิชชา  จำปาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงธัณญพร  เทศดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายธัมฤทธิ์  คำแมน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายธานัท  แดงแสงทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายธีร์กวิน  พันธ์วงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายธีรเดช  ไพศาลพิสุทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายธีรภัทร์  จิตอมร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายธีรภาพ  เจียงกองโค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายธีรัช  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายนครินทร์  อมรวิภาดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายนนท์ปวิธ  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายนนทวัชฒ์  ภู่จั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนพภัสสร  คำจริง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายนภัทร  อายุยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงนภิศ  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายนราธิป  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงนรินญรัศมิ์  ญาณวีร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงนัฐธิดา  ดอนแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงนันทกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศเสม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงนันทภัค  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงนันทิกานต์  มากชุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงนัยน์ปพร  จองปันต๊ะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงน้ำเพชร  คะระนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงนิชกานต์  ศรีเวียง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงนิชฌกุล  แย้มสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายนิติพล  ภู่ปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายนิติวงศ์  โคตรเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงนิพพิทา  ใจชาญสุขกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายนิรัช  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายนุพัฒน์  ปกป้อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงบงกช  สุวรรณโฉม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงบุญญาพร  มนต์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายบุญญาศักดิ์  ผิวอ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายบุณพจน์  อนุมัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญปั้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายบุณยวัทน์  จันทร์คุ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงบุตรตรี  อินคำไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงปณณภา  กัณหะกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปพิชญา  ภูวเนศวร์บดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายปภังกร  คร้ามชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายปภังกร  โรจน์สว่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิติเวสส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เถื่อนวิถี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายปภาวิน  ทับหุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายประกายวิชญ์  ทวยทัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงปริณดา  แก้วดวงเล็ก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายปริยวิศว์  เนรมิตฤดีดล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปวรลักษณ์  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายปัญญาโชติ  เขียวหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายปัณณธร  มติยาภักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงปัณพร  รังษิรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงปาณิสรา  พลนิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปาณิสรา  หุ่นดีด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายปานรวัฐ  บุญญาวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายปาระวิชย์  เสงี่ยมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายปิยวัชร์  อินทรคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงปิยะวดี  พรมฝาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปุณณ์ชญานิศ  โกวิทยานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงปุณณภา  สังขดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงปุลพร  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงเปรมยุดา  เนวมิตฤดีดล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ปิยะธาราธิเบศร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายพชธกร  ยิ้มสะบาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายพชร  ไชยารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายพชรพล  เพ็งแจ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงพนิตพิชา  มีพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงพรธิดี  เกิดคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพรนรินทร์  อุ้มวารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงพรรณปพร  ดาศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงพรรณสิริ  สิงห์เผ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงพราวไพลิน  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายพลกฤต  ลืออ่อนดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงพลอยใจ  สุขพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ลิ้มทองเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายพัชรพล  ติวุตานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายพัชรพล  แก้วป้องปก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงพัทธมน  นิยมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงพาขวัญ  เดชาสิริบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองจุ้ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมสงฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงพิชญานันท์  สงสัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสูง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายพิตติกานต์  ไพรศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาริยะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงพิมพ์ใส  คือขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงพิมพ์ใส  ดือขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  หนูเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงพิรานันท์  สิทธิผลธนาสิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายพีชญุตม์  รักษาสัตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายพีรณัฐ  มั่นเจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายพีรณัฐ  เทพขันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายพีรพล  เรณูมาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายพุฒิพงศ์  พงศ์ศรีประชา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทินกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณลภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงแพรวา  พุ่มรส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงแพรไหม  มาสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงฟ้าใส  วรศรีหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงภควดี  สอาดพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงภรปวีณ์  บัวแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงภัคมนต์วรรณ  โพนดวงกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงภัชรีย์  เพ็ชรไพศาลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงภัณฑิรา  จูฑพลกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงภัทรธราธารณ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายภัทรวี  สารีภาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินแตง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงภัทรียา  สิทธิบุญมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายภากร  สุขชื่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายภาคิน  อินเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายภานุวิชญ์  วงศ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงภิญรดา  พรหมสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงภิณญาพัชญ์  พุทธสอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายภูเบศ  เกตุสวาสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายภูผา  ท้องฟ้าจำรูญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัณฑิตกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายภูมิวสิษฐ์  ภมรไมตรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายภูริ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายภูริชร์พัฒน์  พัชรอารี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงภูริตา  อิศวภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายภูริภัทร  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายภูวรินทร์  เนื่องสิทธะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองพรวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแผ้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงมาริษา  กนกสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายมาวิน  นีลปานานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายเมธรณ์ธันย์  ตุ้มสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายเมธากานต์  สมยาณะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงหนองลาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายรณกร  วรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายรตน  โตอุตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงรติมา  เกษมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงรพีพงศ์  ดาบกลาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฉิมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายรัฐภูมิ  ประภาสะโนบล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายรามจิตติ  เพิ่มพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงรินทร์ดาพร  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หุมสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงรุ่งรวี  กาญจนเสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายรุจินพ  ช้างเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงลักษิกา  กลางหน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายวงศพัทธ์  พุทธิเมธากุลสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายวชิรจักร  โฉมศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรามวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรถาผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายวชิรวิชญ์  นามเรืองศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายวชิรวิทย์  จรรยพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายวชิราวุฒิ  ทีบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงวณิชชา  นึกอนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายวรโชติ  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายวรปรัชญ์  มีสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงวรพรรณ  คูณหาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงวรพิชชา  ไตรธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายวรภัทร  อารีย์พัฒนไพบุลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงวรรณภา  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงวรวรรณ  ภู่พุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงวรัญญา  เนียมชาวนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงวรัทยา  คงเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงวราลัญช์  อิ่มอ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงวรินญา  ไชยมงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงวรินทร  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงวริวรรณ์  กายแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงวรีภรณ์  ทองขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงวโรชญา  ศักดิ์นภาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงวัชยาภรณ์  ปั้นฉาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายวัชรพล  ครุฑวิ้เศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงห์วี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรารักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงวิชญาพร  ธูปหอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายวิทวัส  พ่วงขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายวินท์ทากรณ์  ศรีสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงวิรฎา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายวิวรรธน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงวีร์สุดา  เอี่ยมละออ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายเวธน์วศิน  เทพหยด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงเวธนี  แก้วปลั่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายศรกฤช  นาเอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงศศิชา  แทนนิกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายศักดา  ดอกไม้เงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายศิรปกรณ์  บุญเรือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงศิรภัทร  เทศหริ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายศิรวัฒน์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายศิรวัฒน์  ดำดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายศิรวิทย์  เดชแฟง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงศิริณา  เปลาปาระโก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงศิวพร  มีบางซื่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงศุทธภา  คณานนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายศุภกร  บัวพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายศุภกิตติ์  รอดพงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายศุภกิตติ์  เทพมาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายสรวิศุทธิ์  ดีนิล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงสาริศา  สิงหเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายสิทรานนท์  เจษฎาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงสิรพัชร  ศักดิ์กรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงสิริกร  กฤตฤกษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายสิริเชษฐ์  จุ้ยวอน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  รักษาคม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงสิริยา  พรหมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงสิริยากร  คงเขียว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงสิริยากร  เขียวขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยุวดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงสุทัชชา  เขียวมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายสุประวีณ์  ปานแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายสุภเวช  หนูเทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตระกุลจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายเหนือฟ้า  พงศ์อัครชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายฬียาพล  เทียมดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายอชิต  สิงหะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พุ่มพวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงอติกานต์  วงศ์เมืองใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงอธิชา  คุ้มสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายอธิษฐ์  สัทธานุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงอนิศรา  พิลาสจิตต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงอนุธิดา  พันหลัก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายอนุวัฒน์  อู่นาท โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงอภัสนันท์  รองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงอภิชญา  คนชม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มสวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงอภิชญา  ธิสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงอภิชญา  สาทรกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงอภิชญา  เกิดโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงอมรวรา  ชัชวาลรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงอรนุช  หงันเปี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงอรรจนียา  อุ่นยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงอริศรา  อยู่กล่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงอาคิรา  ฝังสมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอิสราพร  อินสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงอุษาพรรณ  แซ่เตีย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายกนกภาม  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กชายคมชาญ  นักระนาด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กชายจิรกิตติ์  ตองกลิ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงจิรภิญญา  เนตรโม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงจุฑาภัค  นวลทิม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กชายชยุตม์  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยรา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงธนัชภร  เพ็ญน้อย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1945 เด็กชายธีรภัทร  บุญลาภ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กชายนพสวัชร  เณรพัด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงพธู  ธรรมโณ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กชายภาคิน  วรนารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กชายภูบดินทร์  ป้อมจักรศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสันติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงวธันย์กร  อู่พุฒินันท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงวริศรา  จ้อยทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงวิรงรอง  คล้ายหัด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1955 เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญต่าย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กชายอภิวิชญ์  ชุติปัญญาภรณ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กชายกฤตภาส  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายกอปรบุญ  บุญกอแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงกุลธารินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักศักดิ์สยาม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงวัฒนะสุข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายจุฑานนท์  บุญเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายชนินทร์  บุญวังแร่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงชาลิสา  เชื้อสายมาก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงฐิติภัทร  บุญไทยชุบ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงณัฐนิช  จันทร์กำเนิด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อ่องอร่าม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตุ่นหรัด โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มุตะระ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงเตชินี  มีมาก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงทิพย์หทัย  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายธกร  แพรม้วน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงธนน์ธรณ์  แก้วกระจ่างสินธ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายธนัฐกรณ์  อู่พุฒินันท์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมชัย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นป้อง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายธีรศักดิ์  รอทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายนิติภูมิ  พิงสำนัก โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายบดินทร์  เลี่ยมสกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายบวรศิริ  ถาวรชาติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงปริยากร  ทองสนิท โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายปุญญวัจน์  ศรีทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงพรจรัส  คุ้มจุ้ย โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงพรไพลิน  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายพัสกร  รมณียกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงเพราพิลาส  แดงด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นหอม โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงรวีนาถ  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงรสิตา  สินจำนงค์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงรัตนวรินทร์  ปานภู่ทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายเรวัตน์  ปารีศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงลักษณาปวีณ์  คำจริง โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงวรวีร์  ฤทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงวศินี  พรอำนวยทรัพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายวายุห์นันต์  สังข์วงษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายศตวรรษ  วังศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายสรชาติ  สิงหเดข โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงสรัลชนา  เลาะเซ็มวัน โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายสิรภัทร  เมธาภัทร โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายสิรวิชญ์  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงสุพรรษา  ธูปกลิ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงจิดาภา  แสนอุบล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กชายฉัตรพฤกษ์  นาคนาคินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายธนกฤต  ไทรนนทรีย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายนิธิพงษ์  ทรงพันธ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กชายพนลวรรธณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กชายพีรภัทร  สุภลาภ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2015 เด็กชายภูริณัฐ  เผือกพงษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กชายสุทธิพจน์  พูลโพธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงสุพิชชา  วาทมธุรส โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงหนึ่งเดียว  ชุลบุตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงกชวรรณ  เกตุทิพย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายกฤษณะ  มั่นเจริญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายกันต์กนิษฐ์  อินทร์รุ่ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงขวัญตระกูล  จุติวรกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงจุฑามณี  รัตนารถ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงชญานิศ  เจียมทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงชณัฐฐาน์  พรหมนิพนธ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายชยางกูร  ประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงชยานันท์  นาคเจือทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงณธัญพร  เกิดศาสตร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายณรรฐพงศ์  แตงตรง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินวอ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงณัฐนันทน์  น้อยเนตร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงณิชกานต์  กฤษณมนตรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงณิชาภัทร  พึ่งศักดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงดากานดา  จันทวงศ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงต้องมนตร์ตรา  ตัณฑจรรยา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายธนกฤต  อินทุย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายธนวัฏ  คลิบขิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายธนัชพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงธนัญญา  นันทพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงธมลวรรณสรณ์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายธีรโชต  เฮียงก่อ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงนวรัตน์  เรือนเย็น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงนัทวิรินพัทน์  คำบุญศรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงนันทภรณ์  เปรมทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กชายบริพัฒน์  กุลภโรทัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงปริยากร  คุ้มจุ้ย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายพงศ์พิชญา  ทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงพรธิภา  ประทุมชมภู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายพลกฤต  ระฆัง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายพษวัฒน์  เสนตา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายพีรวัส  ทองชู โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงภาพิมล  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงมิลลิยา  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงรัญชิดา  มานา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงวรัญญา  ราชขวัญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายวุฒิชัย  บุญเซ็ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงสาริสา  เกตุดี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงอณัญพร  อินคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายอภิมุข  บุญดีวงค์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวคำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายอัครชัย  ดอนคำไพร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  วัฒนชีวโนปกรณ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงชนิสรา  ภานุไพศาล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2069 เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2070 เด็กชายณัฐภาส  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2071 เด็กหญิงธนพร  ขุนชู โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2072 เด็กชายธนภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กชายธนวิน  ทาหาร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2074 เด็กชายปริยวิศว์  อนุรักษ์ศักดิ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กชายปัณณพงศ์  ทั่งทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  สุภาพ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.4 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงเอมิลี ณมน  แรย์-โคแกส์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 คณิตประถม
2078 เด็กหญิงเอื้ออาทร  ยิ่งจรัสแสง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กหญิงถิรัชนันท์  พัชรพานิช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงปวริศา  เจียรพิพัฒน์กุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กชายอนรรฆวี  ชูจินดา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายกษิดิศ  หวังดี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายถิรวัฒน์  พัชรพานิช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายภณ  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงกชพร  รุนชิต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2086 เด็กหญิงกนกพร  คงเชื้อสาย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2087 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2088 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมยัง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2089 เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2090 เด็กหญิงกรวรรณ  จงรักษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2091 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2092 เด็กชายกฤษฎา  ตาคำแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2093 เด็กชายกวีวัฒน์  สัยโฆส โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ราชนาจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กชายกิตติเดช  บุญพิมพ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2096 เด็กชายจตุพร  ห้อยพูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กชายจีรพงษ์  พันธ์ประมูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กชายชนะชัย  ในยะนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กชายชนัสปกรณ์  กองฤทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กชายชวกร  ภาพติ๊พ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2101 เด็กชายชวกานต์  สละเสือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงฐานิต  ทองคงหาญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงณัฎฐพร  สร้อยทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2104 เด็กชายณัฐฐ์ธนัน  ศรีภิรมย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กชายณัฐดนัย  สุดใจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายณัฐนนท์  กันสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2107 เด็กชายณัฐนันท์  พงศานิจยุคันต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2108 เด็กชายตันติกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายทัตพงศ์  โนยศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2110 เด็กชายเทพประทาน  บรรจง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2111 เด็กชายเทพพิทักษ์  รอดชมภู โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2112 เด็กชายธนกร  เสือคงธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2113 เด็กชายธนกฤต  โคกทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2114 เด็กชายธนโชติ  ศรียอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2115 เด็กชายธนโชติ  เทียมทัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2116 เด็กหญิงธนัชพร  ดินดำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2117 เด็กชายธนิสร  สุขเกษม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายธันวา  นาควิเชตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2119 เด็กหญิงนงลักษณ์  พิ้วปิม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2120 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กชายนนทพัทธ์  แซ่ล้อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กชายนพรัตน์  ทิศอุดร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงนววรรณ  ศรีธรรมมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2124 เด็กชายบัณทัต  ดีสุด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2125 เด็กชายปราชญ์  มณีน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2126 เด็กหญิงปวีรดา  เอี่ยมอิศรากุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2127 เด็กชายปิติภูมิ  การะเกษ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กชายปิยะบุตร  แสงนพรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2129 เด็กชายพงศธร  ภาคทวี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2130 เด็กชายพงศ์พล  บุญปู่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กหญิงพชญาดา  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2132 เด็กชายพนมพร  สุขโชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2133 เด็กหญิงพรชนิตร์  แก้วทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2134 เด็กหญิงพรชนิตว์  ทินนต์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2135 เด็กหญิงพิชชาภา  มาฆะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2136 เด็กชายพิพัฒน์พล  พันธุรัตน์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2137 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลิช้ำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2138 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โทนธนู โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2139 เด็กหญิงพิราวรรณ  แก้วกำยาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2140 เด็กหญิงพุทธินันท์  พวงทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2141 เด็กหญิงเพชรธิชานันท์  บุญศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2142 เด็กชายภคพล  โคกปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2143 เด็กชายภัทรดนัย  มุขทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2144 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรสุขเสงี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2145 เด็กชายภานุวัฒน์  คำโบสถ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กชายภาสวิชญ์  สายยุทธ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2147 เด็กชายภูมิภาส  รักศาสตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายภูวภัทร  มายุรส โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กหญิงมัณฑนา  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2150 เด็กชายรชต  ไชยจำนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มาลา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กชายรามิล  วังตระกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มีสุขแสงจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2154 เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กชายวรพล  สุปินานนท์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2158 เด็กชายวรภัทร  มาอิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงวราพร  เพ็งแข โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กชายวิฑูร  ชมเชย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทาสี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2162 เด็กชายวีรภัทร์  มาส้มซ่า โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กชายศภณัฐ  สิทธิ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2164 เด็กชายศรุต  โชติรัสสะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2165 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2166 เด็กชายศิวณัฏฐ์  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2167 เด็กชายศุภชัย  มั่นคง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายศุภณัฐ  ส่งเมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2169 เด็กชาย่ศุภสิน  กลอนแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2170 เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองเกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กชายสมิทธ์  ภู่หมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2172 เด็กชายสรวิญช์  เป่าทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2173 เด็กชายสรวิศ  โกมล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2174 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มนงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กชายสุรเชษฐ์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2176 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เชยกัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กหญิงอภิชญา  ผะอบทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายอภิวัฒน์  สุขแสงสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงอัยริสา  อินทร์สูรย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
2180 เด็กหญิงอาริสา  ยางสูง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 คณิตประถม
2181 เด็กชายกชกร  จันเกษม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กชายก้องกิดากร  อ่ำอยู่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงกาญจน์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 นายกิตติคุณ  น้อยนึ่ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กชายกิตติธัช  เหล็กฉิมมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายกิตติพัช  เพ็ชรภูมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงจิตรรุจี  ด้วงท้วม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงจิรัชญา  เนตรโม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายชลวัฒน์  กระทู้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงฐานิตา  สมุดไทย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงฑตฐิตา  ทองศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญจันทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายณัฐพงษ์  ฉิมพาลี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายธนกร  นันทยา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายธนวัตน์  พลพักตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์เงิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงธารณ์กมล  เมฆแจ้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียมเมฆ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กชายพลเชฏฐ์  วัชรธนากรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉิมปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพิลา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเกตศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงแพรวิไล  ม่วงเย็น โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายโยธวาทิศ  บำรุงดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายรัชภูมิ  คชพงศ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิมพ์มี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงวันวิสา  ขุนสุริยะ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กชายวิวรรธน์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายศิรชัช  จันทเขต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายศิริมงคล  นวลนิ่มเอี่ยม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กชายสรภัสทร์  ธุรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงสิรินภา  ยิ้มแจ่ม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กชายอชิระ  เหลือบแล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กชายกฤศ  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2217 เด็กหญิงกัญศณัฐ  สุขฟอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2218 เด็กชายกันตภณ  ศรียางนอก โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรวงค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กชายกิตติธัช  สุขไผ่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงแก้วสวรรค์  พันธ์กนกจิรกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงจริญญา  อินเกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2223 เด็กหญิงชญานิศ  ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงชนาภา  คงสุวรรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงชมพูนุท  โตสำลี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงชริณทิพย์  สมบัติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงณัฐกมล  สุขม่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงณัฐชยา  แตงกลับ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กชายณัฐชัย  โสภนางกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2231 เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2232 เด็กหญิงณัฐพร  สวนม่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2233 เด็กหญิงเตชินี  บุญพรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กชายทีรภัทร  พรมมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงธนัชพร  อ่วมวงษ์สุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กชายธนัท  ศิริพงษ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงธนาพร  ธูปหอมทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2238 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทัยสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2239 เด็กหญิงธารฟ้า  งามอัจฉริยะกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายธุวพัส  เกตุโต โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กชายนราธิป  มาสะธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2242 เด็กชายนราวิชญ์  ช้างพินิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงนวนันท์  ญาติประชุม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงนุจรี  ยินดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงบุญรยา  เทศปาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายปภาณ  บวรมาดิษฐ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กชายปลาบปลื้ม  มณีน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เรณุมาร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงพัฐนิฌา  แก้วปัญญา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีบุญเรือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานบุญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงพิลาสินี  ฟักวงศ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายเพชรรุ่ง  คุ้มศรี โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงภควดี  คุ้มพวง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายมกรธวัฒน์  เทพนรินทร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2258 เด็กชายมีนา  แสงอ่วม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงยุวาธิดา  สุขโชติ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กชายระพีพัฒน์  พิณทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงวรรณารักษ์  คงเงิน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ปรุง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กชายวัฒนวัฒน์  มีเมือง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณ์ดวง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2265 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ยะพา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงศศิธร  หยาดเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงศุภนิมิต  แสงเทียน โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายศุภัษศวัฒน์  พูลทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชาบาง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงสุชานรี  นงลักษณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงสุพรรษา  บู่ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2274 เด็กชายสุรเสกข์  สุวรรณเนตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.4 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแหง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2276 เด็กชายอดุลยรัก  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กหญิงอรปรีญา  พูนมะเริง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายอาทิตย์  จิตรงาม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ป.5 วิทย์ประถม
2279 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กหญิงจณิสตา  เมืองยศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กชายชยธร  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กชายชานนท์  นาคอริยกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สุภลาภ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กชายณัฐชา  นาคะเมทินีนนท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2298 นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณกาฬ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กหญิงทยา  แซ่กัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กชายธิษณัช  ปิยเธียรสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กหญิงนรมน  จันทร์เครื่อง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงปริยากร  ราชพรมมินทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กหญิงพิชญา  ยิ่งตระกูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายพีรณัฐ  สุรวัฒน์ปัญญา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กชายภพกวี  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.3 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กหญิงศุภานัน  ตันติจารุกร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.2 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ม.1 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2327 เด็กชายกฤตานนท์  แหสมุทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2328 เด็กหญิงกวิสรา  นุชเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2329 เด็กหญิงกัลยาณี  อังศุไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
2330 เด็กหญิงกัลยานี  พันธ์ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2331 เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.6 คณิตประถม
2332 เด็กหญิงชนัดดา  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
2333 เด็กชายณัชภพ  ปลั่งกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2334 เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนสมบูรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.5 คณิตประถม
2335 เด็กชายณัฐภัทร  อาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2336 เด็กชายณัฐศิวัช  จารุกิตติ์พงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม
2337 เด็กหญิงดารานาถ  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป.4 คณิตประถม