รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนเทพประทาน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์พลางกูร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลธารินท์  ธนกรณ์ไพศาล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลปริยา  ขวัญมาศ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงแก้วเกล้า  บวบนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชัยยงค์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณปภา  บัวเผื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเตชินท์  ธูปหอม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์ศรีธารากุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธันยชนก  ใจรักษา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนพวิชญ์  อิทรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปฏิญญา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปฏิพล  แซ่เตียว โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพชรดนัยธ์  ด้วงกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรพรรษา  กุลพันธ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัทธนันท์  แดงทองดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มยัง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพิสิษฐ์  เงินแจ้ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภารินี  คำดำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายยศพันธ์  ศิริเผ่าตระกูล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวรากร  โฉมงาม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายสุธีระ  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอนัญญา  บุตรแปง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกชพรรณ  มากซุง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกมฐพัชญพงษ์  น่วมเจิม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกมลพรรณ  ผิวสะอาด โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญผ่อง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วม่วง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจรัสพร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิตนาถ  ขันแก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิรชญา  มะสิน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชาญาฏา  รักขิตะวัฒนา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชิตา  สังขจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัชชา  บุญคำ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายไทพัฒ  ไทยภัทรพงศ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธมนวรรณ  แจ่มทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธีมา  อภิชาตบุตร โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนภัทร์  รัตนาคม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปภาดา  หวังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปราณปรียา  มงคลวัจน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิณศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองรอด โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  ทรวดทรง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพงศกรณ์  สมบูรณ์ญา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพงศ์พิชย์  ทับทิมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพนิตพิชา  แท่งทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรวลัย  ศักดิ์เติม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชมบุญตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมลภัส  โชติตันติมงคล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศรชา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภูเพชร  ทับทิมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมานิตา  อ่วมอิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรดา  หวังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายรวิพล  อยู่ศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงรัตนาวลัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรรณภา  บุญมี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายวรวัฒน์  เผ่าอุ้มผาง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวิสิษฐ์พล  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศิริยุภา  กระแสเทพ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศุภณัฐ  พุฒสติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์หม่อน โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุธิดา  สุขเส็ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ญาติ โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอนัญญา  เสาวรส โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอิงลดา  กาศสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเกื้อกูล  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายจตุรพร  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจิรชยา  สีมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรภัทร์ธนะกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายจีระสิทธิ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชัยภัทร  ขุนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณชนก  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐ์จรรยา  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐพร  กะระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเศรณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐกานต์  จวบลอย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายดำรงศักดิ์  อินทรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายเตชิต  ปิยะจรูญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธนดล  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนภัสรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายนริศร์  ปาลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปาณปรียา  บรรเจิดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพชรมน  ตันหยงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพรรณภัทร  กุลทนันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพลกฤต  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพันธุ์พลัฎฐ์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรชต  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายศักดิ์อธิช  บูรพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภากร  เถาว์แล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศุภิสรา  อินสำเภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายสิรวิชญ์  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอริณยารัตน์  อัศวีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายอัครพนธ์  เพ็ญนคร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเอื้อการย์  สุขเอม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมลพิชญ์  สอนวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกฤติกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญจพร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยาณี  รักขนาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกาญจนา  เพิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติกานต์  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเกียรติยศ  ปรีดามณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิราภัทร  พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มคูณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนัญชิดา  เต็งริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลนรรจ์  ชื่นผล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณฐกร  ชอบรักษ์ฉันท์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณฐพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณพวุฒิ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณภัทร  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณลงกรณ์  กาววิไล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่ำเพี้ยน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐนันท์  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพัชร์  คงด่าน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทรงวุฒิ  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทีรภัทร  สอนเม่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเทวิกา  โตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญชนก  ธนัชลาภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญนภัสร์  จันดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  ม่วงพรหม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีระพงศ์  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภัสนันท์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนิรวิทย์  ปันอิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุณยานุช  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปพิชญา  แนมบัว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จินานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปรีณาภา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปัณณศรณ์  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปาณัทพงษ์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปาณิสรา  ชนะนาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปาริชาต  สังข์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปุญญาพัฒน์  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเปรมศิริ  เนียมเปรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพชรพล  ดีมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพเพชร  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรรณภัค  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชยากานต์  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพีรกานต์  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงแพรวา  มากโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูวศิษฎ์  ยศธนู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมณิชสรา  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรชต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรัชพล  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรุจิราพร  เสริมเผือก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลลิตภัทร  คำบาง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวณิชญา  ทีสี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ปรักมาส โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวรัญญู  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภากร  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสัณฐิติ  น้อยนาเวช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอธิปภูมิ  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอภิชญา  หะทะยัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอภิรักษ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอัญชิสา  กุมพล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีลาเวียง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกวิณฐิดาพร  คุ้มโศรก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายกิตติ์ธวัช  พิมพ์พา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงเขมฐิณี  บุญจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายคณาธิป  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายชยานันท์  มั่นศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชยานิน  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายชัยรัตน์  แช่มทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายชิติพัฒน์  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฐกรณ์  สากุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐนัย  วงพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงทรรศนันท์  บุญพินิจพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายเทวินส์  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลี้สกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุดยอด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพัชรินทร์  มีกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิยดา  สวนดอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภัคนันท์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายยศวริศ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวนิดา  บุญยัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงวนิดา  รักสนิท โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายศักดิ์พิพัฒน์  กลั่นเขน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายศุภสิน  มีแฟง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายสหัสวรรษ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลิอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายอัสนี  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกนกพร  ศรีอุทัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกิตตินันท์  เพชรเอ๋า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกิตติยา  ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกุลนิดา  รอดเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มะณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายจีรวัฒน์  เกตุเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเจนจิรา  แสสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  คำมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชญานิน  มากมูล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณิฃาภัทร  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศิริวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายตะวัน  มินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงทิพปภา  เผ่าคนชม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธนพร  คล้ายจริง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนพล  ปารมีสี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่นเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญชนก  พรมสันเที๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธันวา  ตรีภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปรัชญาพร  เรี้ยวภูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปวีณ์กร  ลิอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพรชัย  สุทธมนัสวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรรณาสา  แก้วโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นไล้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพีรกานต์  ช้างทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรัชชานนท์  อินแบน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงลลิตา  พรมจีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศิริวรรณ  มณีศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุคนธรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุภมาศ  อาจสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสุรเชษฐ์  แย้มแสง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอดิรุจ  แตงอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอธิรัฐ  เสาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอัญชลี  ตรีภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤชณรงศ์  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกฤษฎากรณ์  คงนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัณฑิมา  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัลยกร  ลีทุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเกตน์พิชชา  โพธิ์มะณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายคณิศร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชัยวุฒิ  สุขเอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิตากร  พูนเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายต่อตระกูล  บุญแทน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธณกฤษ  วิเศษแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนกฤต  จันทรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนากร  สอนจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญชนิต  ชูนิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธีรเทพ  วิทัยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธีรภัทร  สืบสาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนภาพร  แสงตุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันทนา  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนิชา  จุ้ยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปภิณวิทย์  คำบัว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงประภัสสร  วงษ์แดง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปัญญากร  ศรียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาจรีย์  เปี่ยมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรพิมล  หลุมพุก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพัชระ  อินทสอน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัทรธิดา  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเมธากร  คำจ่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายเมธีชัย  ไชยฮด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรวิภาส  เขียวต่าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายรัชกฤช  บุญโชติวฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวชิรวิทย์  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวริศรา  พุ่มภาชี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวรุตม์  พวงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวิชญาดา  นิมิตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศุภกานต์  กล่ำทัพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศุภมิตรา  พูลคล้าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสถาพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองเปล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุวิมล  ทองพู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอนรรฆ  บัวผุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอรรถวุฒิ  เหมเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอริศรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอัฒกร  ไข่เกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ป.6 วิทย์ประถม