รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤชณ์รพี  แก้วมณี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตพร  เจริญยศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันยพร  เนาวรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกิตติญา  นาคเกตุ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลปริยา  อินหันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจารวี  อาจวิชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรกร  แตงอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชมพูนุช  อินหันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชาพร  พันธนะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายดุลยุตม์  เขตตรีจักร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนโชติ  พงภมร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวัฒน์  พุกกลิ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณมาศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิภาพร  ผะอบเหล็ก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปนัดดา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปารเมศ  เมฆเมฆา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปิยะวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  ศิริรัตนพงศ์ธร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภูมิธันวา  เซี้ยงสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภูริพัตร์  มะโดด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายรุจดนัย  พอใจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวงศกร  ทับทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศรัณย์พร  เสาทอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศิวารยา  ทองดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศิริ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอชิรวิชญ์  เนียมนาค โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเอกพันธ์  บุญเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกวิน ทาคุโตะ  โนซาว่า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุปผาพ่วง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกันต์กวี  จันทโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรเทศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายณฐภัทร  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐชนน  คล้ายท่าโรง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธนรัตน์  เมืองทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธัญลักษณ์  ทับทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธันยพร  สุขานนท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพีระวัฒน์  โภคัยจตุรภัทร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภาคิน  เฮงเจริญตระกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวงศพัทธ์  ธูปเกิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดเกตุ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอรรถโกวิท  ประทุมวงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกรณ์ดนัย  ผลาผล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกรณ์  อินสูนย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกรวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤชย  ดอนกาวิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤษตเมธ  เมณกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกลธีป์  จันทร์โท โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาภัค  สิทธิเกษร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกันตินันท์  จันตรา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งสลุด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายฆฑาเทพ  อาสมาน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทิมา  เมืองมูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิตรชญา  อู่ตะเภา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจิรัชยา  จรัสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิรัสย์  กองกันภัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเจนนี่  ท็อป คริสเทนเซ่น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชญากานต์  ชูมาลัยวงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนมวัต  จรียะธนา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชาลิสา  สินอำพล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชินาธิป  เอี่ยมสอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชีแสง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่กลัด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงเกษม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรพงศ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐนภา  ทองคล้าย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐภัทร  พอใจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐวรา  ใสสะอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือป่างิ้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณิชกานต์  พรมโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดลพร  พาลี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนเดช  ทองยิ้ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนวรรณ  ช้างขุนทด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนัญญา  วังยาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงรักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์วาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนราธิป  บุญกล้า โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนราพัฒน์  เพ็งพึ่ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนราวิชญ์  คำตัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนาคินทร์  ศรีดาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิพนธ์  พุฒสมบัติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายบุญยวัฒน์  ทวีอภิรดีสุนทร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายบุณยทรรศน์  บุญสินชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเบญจภรณ์  โป๊ะโดย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปณาลี  เยาวสัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปรัชญา  ใสสะอาด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟองชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิจิตรา  เจศรีชัย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจจิตแจ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคทองคำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแพรไหม  ขำเพชร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภัทรณศักดิ์  ทภัทรธนกฤป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงคะอุดม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภาวัต  ทองดอนยอด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์เชื้อ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูเบศวร์  คำบุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูภิญญ์  ภูมิเขต โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูมิรพี  น้อยดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายมนัสนันท์  มิคะนุช โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายยศพัทธ์  คำค้อม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรมยกร  เพิ่มพรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัตนากร  สุขเจริญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรัญญา  ประสงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรายุภัสร์  ตันพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศุภศิรี  แทนปั้น โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศุภิสรา  โสรินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสุกฤษ  แสงบัวแล้ว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุจิรา  แถวโพธิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นม่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุภนิดา  องศ์บุญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กลิ่นฉ่าง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอชิรวิชย์  พิสิฐภิญโญกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกชพรรณ  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายกานดิศ  เกิดแก่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเกวลิน  ศิริวรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจิราพัชร  แพทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจิราลักษณ์  กล่ำทัพ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชยากร  สุขหร่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชัญญา  ชวลิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายชัยชนะวุฒิ  ครุธทิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นมี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงญาณิกา  มันตะวัตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณภัทรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณฤกร  ชุ่มวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐวี  เทศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายดิรศกุล  ไชยพรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเตชินท์  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธนวัฒน์  ศศิวิมลกาล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายธนากฤต  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายนพรัตน์  พันสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปฏิพัทธ์  พัฒน์ติณณภพ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงไปรยา  จิตรสมัคร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพณิชย์ศร  วรรธสุต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพรรณวิภา  เสือไว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพันมิตรา  ธนูศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชญาพร  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญาภร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภาสวรรณ  เขียววิไล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายวนัชษกรภ์  มีมุกเกิด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวรญา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิภาพร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภกฤต  จิตสำรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายอภิวิชญ์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอลิสา  อ่ำสอาด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกชพร  ทรงไพรเดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกรกช  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกฤติพักต์  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจีราภา  เสาแสง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงฐานิยา  ธนะโชติวราธร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัชชา  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฏฐริกา  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปภัสวดี  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปริญากร  ตั้งตรีธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พรหมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์  ชูจิตรฐานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงภคมน  กฤตภูวพงศกร โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวศินี  สุขิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงศิรประภา  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอารยา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอุมากร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกษพร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกษิดิศ  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกันตสิทธ  แพร่ไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกันตินันท์  เร่งเงียบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัลยา  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกุลชวาล  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกุลิสร  นิลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจิรเมธ  สร้อยพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิรัชยา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิชัยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเจษฎา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฉัตรานันท์  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เทพมาศ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชนกนันท์  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนิตา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายฐาปนพงศ์  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณพจน์  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฏฐธนกฤต  เขตร์จำลอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พริก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงทักษอร  ศักดิ์ทัศนา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธนัญชนก  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธรรศธรรม  นนทพัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญวรรณ  มีประกอบ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรภัทร  หลิมศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนภัทร์  นวนแดง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนักรบ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนิธิศ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนิพล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนิลเพชร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิลวรรณ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปณัดดา  เถื่อนทองดี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปรัษฐา  พัชรวิชช์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปัญญาสิริ  อักษร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปาริตา  หมอกมืด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พลูคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุณยนุช  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพรธีรา  วุฒศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชรพร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพิทักษ์  เถื่อนสอน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพีรยา  ครุฑหลวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพีรัช  คล้าพิณ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเพ็ชรชนก  เพ็ชรนารถ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภริณญา  ทองรวย โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภัทภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรวดี  เที่ยงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภาคิน  ไสยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมัณฑิตา  วสุวัต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวรกร  นิรัญศิลป โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรดา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวรพล  แจ่มมี โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรรณารดา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวรวีร์  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรัญพัชร  เหลืองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวุฒิฃัย  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศิรประภา  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์โชติ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศิวกร  บุญเสรฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศุทธิกร  ใจนุกูล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภกฤต  ภิรมย์คำ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสิรยา  เฆมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุธินันท์  เลาวกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุภพิชญ์  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุวภัทร  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายหฤษฎ์  เลิศรังสิต์กุล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอชิรญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอิสริยา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอิสริศา  สุทล โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมก โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอุ้มรัก  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวชิร ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกชกร  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อัสดิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายกิตติธัช  กุลเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเกวลี  ไผ่เรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงเกษมณี  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงขวัญมนัส  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายเฉลิมเกล้า  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายชนาภัทร  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงชลิตา  สุขกมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงชโลทร  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชัญญานุช  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงญาณิดา  อำภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงฐิตาธรรม  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายตุลธร  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายเตชิต  ป้อมประสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธนัชพร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนธาดา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนวพร  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนัทวรรณ  สีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปนัดดา  ทองใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปวิชญา  ไวยุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายปิยวัฒน์  เทียบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายพงศกร  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพลัฏฐ์  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิชญาภา  รักสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิราชรัตน์  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภัสกร  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายภารัณ  กล้าเดินดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายภีมวัศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายเมธพนธ์  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายวชิรธรรม์  กองเทียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายวทัญญู  ชับเจริญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวรพรรณ  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายวินัย  ภู่โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายวุฒิภัทร  นพศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศรณ์จิรา  ใจตรงดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงศุรัตน์ฏิการ  ไกลราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายอดิศร  อ้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายอธิภัทร  อินทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายอภิวิชญ์  สุทธการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอมรเชษฐ์  ณัฐกุลจิรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอรรถกริช  น้อยพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรุงเสริม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกนกพร  สุจิตรา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พรวรรณะศิริเวช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกรวิชญ์  ปานม่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกฤตพร  ปานสนม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกันย์ทิกาณญ์  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัลชนิกานติ์  พัฒนสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกิตติคุณ  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิติพัฒน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกุลจิรา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงขวัญสุดา  เมฆทวีป โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจรรยพร  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิรนันท์  ลำปะละ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจิรสิน  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายจิรัฏฐ์  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชญาภา  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชนาธิป  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชรันยณ์ภรรค  เต่าเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชลิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณฐปพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มาเกิด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐณกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐดนัย  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรปูน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐนันท์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐพร  จ้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐมล  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐวรรธน์  คชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐวุฒิ  งูคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนพล  มายะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนัยนันท์  วรรณรุณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนาธิป  ขำฉา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธัญสินี  อินบึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธันยชนก  มูลชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธันวา  กิมทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนภสร  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนภสร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนภัสวรรน  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนัฐพร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนันท์สินี  วระลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเนติธร  คมขำหนัก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปณภัต  มันตลักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปวรวรรณ  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาณิสรา  เยาวกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปิยสุวรรณ  มั่งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปุณณภพ  เงินมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปุณยนุช  คงเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพงศกร  เพ็ชรนารถ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพณิชา  เมืองเยาว์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพรชนก  นิลเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพรภวิษย์  เนาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพัทธดนธ์  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพีรดนย์  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพีรพล  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพุฒิพงศ์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภัทรดนัย  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภิริญาดา  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภูตะวัน  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายมนัสวิน  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมีสุข  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงยลพัชร์  คัฒมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงยาณิดา  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรณิดา  กาญจนอุดม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายรดิศ  แกล้วเกษตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วอารีลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงรัตศิกรณ์  คงประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรุจิรา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงลักษิกา  ทันขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวริศรา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวิภวานี  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิภาภรณ์  สงค์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิภาวี  จุลบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศกลวรรณ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศรัญญา  นราพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงศิริกานต์  จุลกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายสถาปนา  แม่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสิรภัทร  พุ่มมาลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสิริมา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุพิชชา  อัมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุภณิฌา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุวินิพรรณ  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอนัญญา  ชะบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอารดา  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทิดพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอิสรา  จิตจำรัส โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเอซินเน่ ฮาเร็ท  ออดิกานว่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐวุฒิ  แชงชน โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายเสกฐวุฒิ  น่วมด้วง โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวดี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายกฤติพงศ์  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายกฤษกร  ต่อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายก้องกิดากร  ขยันชม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จีนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายกันตธร  สุขหนุน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายกิติศักดิ์  เกตุโสภา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายจิรวัชญ์  เจริญอึ้ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจิราพร  ผึ้งอาศัย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายเจษฎา  บำรุงเชื้อ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชรินรัตน์  จับสังข์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงชลพรรษ  ตั้งสุวรรณเจริญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงญาณิศา  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวชชะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายณิฌานันท์  งามสม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงดวงตะวัน  ม่วงจีน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงตรีรัตน์  เพ็ชรไทย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายธนกฤษ  ศรีแพรแดง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายธนดล  ดีแจ่ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายธนวิชญ์  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายธรรมรัตน์  อินเท้ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนัฐมน  แหยมดอนไพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงน้ำเพชร  เล่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนิธินาถ  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนุศิตา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หลง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายเมธัส  ทองใจบุญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายวงศธร  จอเจริญพานิช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวรารัตน์  ภู่บุตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวริศรา  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวริศรา  มะลิเทศ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายวสุ  จักขุจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายวัชชิรากรณ์  จาถา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายวีรภัทร  ทับทิมเทศ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสิริกมลณัฎฐ์  เกตุหอม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสุชาดา  แดงเจียม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุวรรณนิษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายอดิศร  เมฆโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกนกขวัญ  ทรัพย์สุข โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกันตภณ  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกัลยา  สิทธิ์สันเทียะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายขวัญชัย  เรี่ยศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเขมิกา  สวนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายคชาธาร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจอมธนา  ศิริรัศมีวงศา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายจักรพงษ์  รอดบัว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรนันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงฉัตรียา  คล้ายทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชณาทิพย์  อ่วมรอต โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชัชญา  อะนะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชัญญษนุช  ไม้เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชาลิณี  อยู่จันทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วหล่ำ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณธีพัฒน์  ทองบาง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณภัทรสวรรณ์  เพชรพิจิตร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูตะกูล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิราพงษ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธรรมิตาว์  หอมทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธัญชนก  สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธีรเมธาวิทย์  ชาวลุ่มบัว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินพะหะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณสาร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนิศามณี  พลขันธ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปนัทดา  อ้นพา โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมแดง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปัญจสิริ  มีบุญ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปัญญา  ฉัตรเจริญพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปิยภัทร  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพรนภัส  นิ่มจัน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพรรณประภา  สุขเกษ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญพันธ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชญาภา  หลวงแสนเชือก โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพีรดา  มะลานวน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภัทรธร  หุ่นลาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภัทรภูมิ  จิตการุณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภูมิรพี  วิสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภูริชญา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงโรฟิชา  สระทองมี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวรณัฐ  อินพะหะ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวันวิสา  สุขใส โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวิรัญชนา  การสมนุช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขวัญเมือง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวีรภัทร  กันสาย โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศรัญญา  กุลเดช โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศรัญญา  เมืองทอง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศิวกร  รูปเขียน โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุกานดา  รอดขาว โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุธิชา  พัดแสง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอภิสรา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอุมากร  สมิงไพร โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอุษณีย์  บุสดี โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพิภู  ศรีวนิชย์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายอินทัช  ลีลากนก โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงณิชาวีร์  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีชูโภชน์ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภตระกูล โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ป.6 วิทย์ประถม