รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  หิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติกร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเขมทัต  เอียดยวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคีมตภัท  เนียมมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคุณากร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงคุนัญญา  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจตุพงศ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิราพัชร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลิตา  โปหลง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาริณดา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติชญา  มณียศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  กิ่งกาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐชา  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐวัฒน์  หุพาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทักษอร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  เรืองผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภูมิ  จุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวัฒน์  สีคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนินวัฒน์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธีญาภัทร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภสร  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนรกมล  พาศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนราวิชญ์  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนัฐธิชา  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุมาสะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันธ์ธนัน  มลกุฏเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคำเงิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปณต  สังข์สิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปพิชญา  เก้งศิลา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปลายรุ้ง  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวริศา  ธนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปัทมาวดี  อินตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาจารีย์  จันทรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปานตะวัน  ทองสม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยะพัชร  ภูมิมาก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณยนุช  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรนภิศ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพรหมพิริยะ  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขขี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพีรภัทร  กาบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงแพญารินทร์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงแพรวา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภากร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภาคิณ  จันนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรมย์ชลี  ทิพย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายรัฐวิชญ์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เต็มราม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายวงศกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวรพล  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายวรภัทร  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวริศรา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวัทธิกร  ระหาร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภชัย  รักทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสัณหวัช  ศรีศิลา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสิรภัทร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายสุทธิกานต์  ชาญพาที โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุธีวรางค์  ปูขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุวรรณา  ผลเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงแสงเทียน  ดีทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอภัชญา  ทองถม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอรนลิน  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอรุณทิพย์  เทียนงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอัญชลิกา  อุปสัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอัญญาณี  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอิทธิพล  อัครธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฮัซฟา  ฤทธาพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกนธิชา  คำสี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกรรณิกา  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกรวีร์  นุ่มคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤตยชญ์  สังข์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤตยากร  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤษฏิน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤษณะ  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤษณะ  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกลันธ์  เพ็ชรศิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญวรา  วิศาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกันฐาภรณ์  ใยตาล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกันตวิชญ์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกานต์ภูมิ  ปิยะเดช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติ์ภูเมศ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติศักดิ์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตสุวรรณ  สุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงขวัญธิชา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเขมรินทร์  อินทะระนก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคมเดช  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแคททาลิยา  ดาร์นเลย์ เดวิดสัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจตุรนภ  เบญจเลิศยานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจตุรภัทร  จุลนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจรรจิรา  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจรรยาพร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจรัญญา  เสือยืนยง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิตติมา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรกิตต์  ชัยยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิรชฏา  ชุติวโรภาส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรภัทร  ไชยแป้น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิรวัฒน์  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรวัฒน์  กุดธิง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรสิน  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิราพร  บุญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิรายุ  พันทวีหก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โตยะบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชนะนันต์  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชลธิชา  การเร็ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชานนท์  ใสสด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชิดชญา  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชินภัทร  พัฒนพิชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชินาธิป  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายโชติชนิต  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฌาณิสา  จันทรนาคมูสิก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายญาณพงษ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณิกา  รัตนนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงโญศิกาญจน์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฐานิสสร์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐานิสา  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐิติพันธ์  ทำนุดวงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐกร  สมขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณฐกร  อาจวารี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณภัทร  ขุทสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณภัทร  เบ็ญจกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปรุเชษฐาสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์สงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐชยา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นบางเตียว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐพล  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถาวรธนิศร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐวัฒน์  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัทภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชนันท์  ระวิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณิชาพร  โชติดิฐสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายดนัยณัฐ  ตันเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเดชาธร  สาทนิยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายต้นน้ำ  ศรีมาโนช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเตชินท์  หมกทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายถิรวัฒน์  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนกฤต  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนกฤต  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนบูรณ์  แซ่โก้ย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนภูมิ  จันทรพรพรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนะดี  สิงขร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนากานต์  คงทุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนาภา  ผลบำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนาวดี  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธรรมนูญ  ช่วยประคอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธัชวัฏพล  วีริยานันท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธันวา  โก้ยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรติ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรภัทร  บุตรเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรเมธ  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนภสร  สหกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนภัสรพี  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนรเศรษฐ์  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนริศรา  วานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนฤนาท  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนวัช  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนัชชา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเป้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนัศรุจน์  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนิติพล  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนิธิกร  หนูฉ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิภานัน  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดฉิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเนรมิต  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายบดินทร์  ระงับทุกข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายใบบุญ  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพาหุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปฏิภาณ  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปพัชญา  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปราชญ์ชวิณธ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปริณภัทร  ไทยวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปัณณกรณ์  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปัณณธร  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปานรพี  อยู่มัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปารเมศ  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปีย์วรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปุณณวิช  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเปรม  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงโปรดปราน  หนูมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงผกาวรรณ  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศกร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพนิตนันท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรนัชชา  พะสิริ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพลอยใส  ลีนานุนารถ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพัชรพร  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพัชรพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพัชริดา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัณณิตา  ผลากิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพันธมิตร  สุทธิเส็ม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพาขวัญ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพีรวิชญ์  พาหุการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเพชรลดา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสัตติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์บวย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภัทร์นรินท์  บุญแข โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภัทรภณ  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นมาลา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภาชินี  ปานชู โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภิญญาพัชญ์  เจนการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภูริพัฒน์  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูรี  กุลศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมญช์ุพิชา  หุตะจูฑะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเมทนี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายยศกร  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายยศวรรธน์  นรินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรลดา  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงรวิสรา  คงสะอาด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรังสิพล  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายรัชชานนท์  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายรัฏฐกฤษฎิ์  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีบุก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนทน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  มากะฐิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรัตนาวดี  เรืองติก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายริสกีร์  มะมิง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จิรเสรีอมรกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเรวัตฒะ  เจียบบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเรืองรัฐวิชญ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายลัทธพล  นุกูล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรรณิศา  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หรรษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวรินทร  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรินทร  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวัลลิภา  ผลเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ตันฑเวช โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวิรัลพัชร  การประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวิวรรธน์  ช่วงชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศตนันท์  วุฒิกรภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศรัณยู  เขม็งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศราวิน  ครูเส็น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศศิพิมล  อาจกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศศิวิภา  วรรรธกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชนะโก้ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายศุภกร  วรุดมสุธี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภกร  สุขจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภกฤต  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศุภรดา  คงเลิศวรากร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสลิลรัตน์  จันประเทศ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสาลิณี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิริพร  ตันไทย โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผลการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุชาฏา  มธุรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุปรีย์  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุภวรรณ  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสุรเดช  วัจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุวีรยา  ผลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายโสภณัฐ  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงหทัยกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอนวัช  พืชเกิด โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอภิรักษ์  ยกคง โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอภิวรรธน์  สุระกา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิวิชญ์  อินเจือ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอรรณพ  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอักษราภัค  ใบหา โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอังกูร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอัมพิกา  ทัศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอ๊าดนาน  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอาทิตญา  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเอมจิรา  คงกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐกร  เชิงชาญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐฐา  พรมสมปาน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธนวัฒน์  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธันยพร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายภัทรดนัย  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายภูมินัฐ  รักชื่อ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายรัชชานนท์  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงหฤทัย  จ่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พฤกษ์ดำรง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชนาธิป  ฟุ้งเหียน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชานนท์  ไพรพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันท์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐชา  เดือนจำรูญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณิชากร  พรมคีรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงตรีกาญจน์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธัญชนก  มาศรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนชุลี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธัณยธรณ์  ทองคำไทย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายบุญโยดม  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปัญชลี  สุขจิรัง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิญชาน์  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพีรภัทร  พึ่งสมบัติพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวิวิศน์  วิโนทัย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศิวา  ไชยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภิสิทธ์  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกลลัค  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เศียรอุ่น โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายชนาวี  สุทธิเพชร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะภูวรัชต์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัชชา  หันช่อ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัฐริณีย์  เตี่ยวสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงธนพร  แรงแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายธีรัชม์  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงปรัชญาวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปัณณพร  โฆษานุภาพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงภทรกมล  จาริภักดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวงศ์ธวัช  เจี้ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงศศิธร  มูสิกิ้ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายสิริธินวัต  สนธิ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอภิศรา  คมกล้า โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงิจิรดา  เกาะสมัน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายกรมพณพภ์  พันธุ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายก้องภพ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายคณิศร  จุงจิตร์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายคุณานนต์  สินแบน โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฉัตรฑริดา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงฐาปนี  ปานทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณภัทร  คราวะพงษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนดล  ทองเนื้องาม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธันย์รดี  เพ็ชรพลาย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาวาล่อง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธีระพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนงนภัส  ทับทิม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนันทิพัฒน์  ยี่สูย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปภาอร  อินทร์พรหม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายแผ่นดิน  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพฤกษา  พินทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรภัทร  วิทยา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรลาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกชนิกา  ชำนาญเรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงชนนิกานต์  นาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนิกฏามล  ทองวล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชนินาถ  จันสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายณภัทร  ศรีชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปาวิญาวรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเปมิกา  ผลพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงพิชญธิดา  การะชัด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงรติมา  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงรัตนมน  ตรีศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายราเชนทร์  สรศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงวรินดา  กล้าสมุทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงวินัฎชา  มะลิสะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงศิริวรรณ  เร็วเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุพพตา  คงสง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอนิสรา  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายอิทธิกร  สุขสัจจี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายกรวิชญ์  นิลบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  รุ่มจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจิราภร  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงทิพย์วารี  ตั้งมั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธนกร  พลายชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีโลกย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนันทิยา  ผลอิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายนาคา  อารีชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพรนภา  อายุสุุข โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสกาวเดือน  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายอนุพงษ์  เท่งวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอริษา  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกฤษกร  ชมขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศิริตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  บุญย่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกิตติพงศ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกิตติพัฒน์  จิรกวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกิตติราช  โสดารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกีรติกา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเกริกกันต์กฤษฏิ์  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงคณิดา  สรรเสริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจักรภัทร  จิรอลงกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจัยดาอ์  หัสนีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจิรนันท์  บางอ่ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายจิรายุส  โรจน์บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายฉลองชัย  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฉัตรฑามณฑน์  จีนเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชญานิศ  สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนาณัน  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชนาธิป  วนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายชเนน  น้อยสำลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชัชวาล  เพชรไพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วาณิชถิระญาณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชุติกานต์  ฉากพุดซา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชุติมา  ทศวิชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงญาณกฤดา  เจตนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐภัทร  ด้วงก่อเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงดวงแก้ว  ถาวรวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงตนัตดา  เหมสลาหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายตรัยคุณ  พิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายทนุธรรม  ไพรบึง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายทัตเทพ  อัมพรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงทิพย์ติยา  อินทระระนก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนภูมิ  เจริญชนม์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธมลวรรณ  รองเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธรรมราช  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธันวาณวัชร์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธิติมา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนภาพร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนรรัตน์  หาญช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายนัทธพงศ์  บริพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายนาวิน  ผิวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใจฟู โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปติมา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปริษา  เปียกบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยมณฒ์  ลิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปิยมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเปมิกา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงผกามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพงศกร  กลับคง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพชร  จันทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพนา  สืบสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรรณดาวส์  สงวนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิริษา  โชครุ่งเจริญยิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพีรวิชญ์  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพุธิตา  ชาติชำนาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงแพรทอง  ศุภรส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฟ้าใส  ผะสารพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภควา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภัณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูนาค โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภาสวุฒิ  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภิณณ์  อติสุธาโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภูผา  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูวรินทร์  ขันติพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมะลิษา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายรชต  เกื้อผล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายรักษกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายรักษิต  อ้นเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูมิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวรวัฒน์  รองปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวินุสรา  ยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิรประภา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศุภกฤต  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสวรส  หมายดี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสุกนต์ธี  จงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พืชพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญฉลาด โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุนิสา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงหยกศิวนัล  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอติคุณ  มลิเครือ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอธิพงษ์  มหาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอภิษฎา  รามสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอรกัญญา  สังข์ชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอริญชยา  คอนมั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอัครพนธ์  พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอันดา  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอันดา  สันสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอัศวะเทพ  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอารียา  เหมรา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอิสรีย์พร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายกันติทัต  บัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายจิรวัฒน์  คงครอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงญานิศา  หิรัญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  มหาสุคนธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายณัฐภัทร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงดาวประกาย  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายธนพล  สันองค์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายธีรไนย  แสวงผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงนันท์ชญา  ทาษาวิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายนิธิกร  ทองหล่ำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายไบซอล  หัสถาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายปฏิพล  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงพรนภา  วัดสี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพรไพลิน  ระวังภัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงพาขวัญ  พัฒคีรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงศศิรินทร์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายสิทธินนท์  ดิษฐาเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอรปรียา  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอับดุลลาเต๊ะ  หะยีบาเหม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกนกพร  หนูปล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกนทิชา  บุญคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกฤษฎา  คงศรีทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกฤษณะ  บัวเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกฤษธนา  มังคะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกวีศักดิ์  ชูพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกันตินันท์  ดำแดง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินฉ้วน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายขัตติยาภรณ์  ทองเครือ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายคณาธิป  บุณกานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงจิราพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็ชรใส โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายฉัตรไชย  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายฉัตรมงคล  จินุพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชญานุช  ปานทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แซ่เตง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชลธิสา  แสงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชวัญชัย  เพ็ชรสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายชาญวิทย์  จีระโร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายชาติศิริ  จงจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชิชา  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจนกิจธัญไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรราญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายญาณเมธี  การเร็ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงฐิตารีย์  เครือกลิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายฐิรวัฒน์  โกยดุลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายณรินธร  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีบ้านดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณัฏฐ์ฌลปัทม์  ศักดิ์สูง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณัฐพัชร  เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูนผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐรัชต์  โลหะการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฐรัฐ  กล้าศึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัทญามี  มานพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขนาบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายดุลยพล  อมร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายเตชินทร์  แสนเฉย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเตือนใจ  บุบผา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายทรงภพ  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงเทวิกา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนากร  บุตรหลำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธัญชนก  กวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธัณยวิชย์  ผลทวี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธารทัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธีรพงษ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธีระวัฒน์  แท่งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนพดล  ปิดใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนภดล  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายนฤดม  ณ นคร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนันทิกานต์  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนันธิกา  มีศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อร่าม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายบารมีทรัพย์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปกรณ์  ศรนิรันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปณัฎฏา  ประกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปณิตา  หนูอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายประภัสร์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประสงค์กิจ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงผาสุข  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพรณภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพรรณภัทร  คงดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพฤฒิมา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัชราวัล  หนูขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพันธ์ผกา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพิชญางกูน  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพิภพภัทร  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพีรญา  มงคลบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพีรนัฐ  ย่อแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพุทธรักษา  บู่ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเพาพิลาส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ผลงาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายเฟาซี  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายภคิน  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภัทรกัญญา  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทรธิดา  กระจ่างศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทรนันท์  นมัสการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภาสกร  ชูทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูริ  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงมณฑกาญจ์  พุดคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายเมธัส  อดทน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเมธี  มุขแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรัชฎา  แซ่ชี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายรัชนาท  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายรัฐศาสตร์  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเรืองศักดิ์  รักษ์บุญ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงลลิตา  มงคลสินธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวรรณอนง  มณีโชติ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวรัญญู  บุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายวรากร  บัวเผียน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวันปิยะ  มีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวีรภาพ  ทิพย์รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายวีรวิชญ์  อันทการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คงรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายเวทิศ  ต่อผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายศานติ  กลิ่นมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรนาค โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายศุภพลพัฒน์  อะกึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศุภภัคสรณ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงหการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงศุภัชญา  เรืองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสรายุ  พึ่งผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสิริยากร  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสุขชัย  มุดา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุชาดา  แสวงการ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุภาพร  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุภาวดี  ดรุณมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสุริยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอชิรญา  ทศกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอดิเทพ  ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายอนุภัทร  อยู่ยืน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริผล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอมรเทพ  วตะภรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอรนภา  ยสนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอรอินทร์  อินทีลาด โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอรอินท์  สงวนนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอรอุมา  มีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอาร์ชาวิน  นนทรี โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอาราดา  กาหลง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอำนาจ  จินดาพล โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอิทธิพล  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พลพิชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอินทิรา  รองปาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอุไรวรรณ  การประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายฆนาคม  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายชากิร  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายณธาน  ณ ระนอง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงณฟ้า  ช่างเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายณัฎฐพล  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายธันยสิทธิ์  พิมานพรหม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนูรัยดา  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงเปมิศา  ตันเก่ง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายพลาธิป  พรหมสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายพิภัทร์ยศ  ลาภธนวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายภัทรเดช  ทองนอก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายภูวเนตร  นาคจุติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายมรุพงศ์  บุตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงรสิกา  เจียรนัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายรามิล  นิชพรกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงวิลันดา  บุญรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  หมายแร่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงศิรญา  สกุลแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุธาสินี  โกยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอนันตา  อายุบเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกรชนก  จุลนนท์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกฤติน  เรืองนะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกวินนา  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกาญจนี  ส่องแสง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงจันทร์ติฉาย  บุญเฉิด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ใจดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายจิตรพัฒน์  หาดขุนทด โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจิรวรรธ  ทองทิพย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำขำ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายจิรายุ  รายาจิตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณประเวก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชลกร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายชารีฟ  อัลฮัมดานีย์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฎฐพฤกษ์  ศรีสัจจัง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผดุงชาติ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาซำเคน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายณัฐวัตร  หัตถการ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนพล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธนวิน  เสมอภาพ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงธนาวดี  โกลิบุตร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแก้วบุญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธิติกาน  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธีระเดช  จันทร์คง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธีระเทพ  เสนคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายนาเมร์ต  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายบัสลันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเบมิกา  ลีลานุนารถ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปรเมษฐ์  บุญมี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปริยากร  ผจญภัย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปรียาภัทร  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพงศ์ปณต  กอบกิจธีรโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพชรพล  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพสิษฐ์  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพัทธเมธ  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพัสกร  มาศมหาศาล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายฟาลาห์  เศกปทาน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภวิกา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงภัททิญา  พรหม์ภัทร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ใจเย็น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ก่อสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายภูกฤษ  ค้าของ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายภูบดี  ชูเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายภูรินทร์  พิเภก โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกธรรมเสถียร โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมาศธัญกาญจน์  พรหมพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายยี่สิบเก้ามกรา  แก้วบุตรสา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงเยาวดี  กิไพโรจน์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรักษิณา  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋วนเจนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายรัชชานนท์  ตวงสิน โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงรัตนภัทร  ตันประภา โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงรินลดา  ฉ่ำชื่น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงเลอาร์  อารียา เมแยร์ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวรัญญา  เผือกสีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวรินธร  เผือกสีแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงศุภรัตน์  มงคลธรรม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายศุภากร  แซ่อิ๋ว โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายสร้างบุญ  จินดาพล โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสารชา  แพใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุพิชญา  มีหิ้น โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุวรินทร์  เพชรจุ้ย โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายอดิศร  นาวาล่อง โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอธิดิตย์  ไกรคุ้ม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายอภิธาร  เผ่าจำรูญ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายอันดา  หลีสาภิราช โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่องาม โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสรยุทธ์  ปรุงปลื้ม โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุลา โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงกอมารียะฮ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเจนนี่  หมั่นมา โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญจิตร โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐติกานต์  คงโส โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงไดอาน่า  สมุทรสารัน โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงธนพร  ง้าวชัย โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธรรมรัตน์  หาผล โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนันณภัทร  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนัสวา  ศุภรส โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงนุสินา  หาผล โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายพีรภัทร  หมาดสตูล โรงเรียนบ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุนิสา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายกฤตนัย  หมันการ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปกรณ์  ปรุงปลื้ม โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปัณฑ์ธร  อักษรศรี โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวรรณิศา  น้อยปลา โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงวรัทยา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอัยรินทร์  น้ำนบ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอาราดา  วาหะรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายเอกภพ  ทองคำ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม