รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันทิชา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงลักขณา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยศทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำจุน ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตภาส  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญฤทธิ์พงศา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกุลภัทร์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเกริกกษิต  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณานนท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเจษฎา  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชวกร  อิชิดะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชวกร  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิตาภร  ปงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชานันท์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายตั้งปณิธาน  ยอดสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธนโชติ  วงษ์เจตวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญนันท์  พรหมประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรเทพ  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนิชคุณ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงบัณยาพร  แจ้งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปพิชญา  คอยหลัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภูริชญา  ถาคำดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายเมธาวี  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรวีพัฒน์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรักษิตา  จี๋เอ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายสิรวิชญ์  ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอลิสา  สาดเณร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายออมบุญ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอินทุอร  มั้งเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอิสริศา  เสือจันทึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกชกร  จารุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกนกภรณ์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกรกนก  อินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤตเมธ  สัจจะญาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกสิณกฤษฏิ์  สว่างวัฒนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายก้องภพ  ก้างพะซอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินณภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัณญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  อินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกุลนาถ  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเกสรา  สายแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเขมนิจ  บัวเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายคิมหันต์  โสรจสกฤษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจตุรพร  สีวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจิรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรภัทร  สุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิรเมธ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายฉัตรเมธี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชญานิศ  จตุนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญานิศ  อุตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนิสรา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชโนดม  ประถมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชยากร  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชัยภัทร  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชินโชติ  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชินวัตร  กานัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญารินดา  พละศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายฑศพล  วังสระ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดำแดงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐชนน  พงษ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฐชพนธ์  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐพร  กิจสินธพชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐวิภา  ชูไว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชกานต์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณิชารีย์  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายดนุสรณ์  ธิต๊ะยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายตรอง  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายตรึก  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเตชิน  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายทวีโชค  พัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงทอปัด  แก้วทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายทัชชล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงทิพประภา  พันธนะวาทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายทีปกร  บุญแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงแทนรัก  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนกร  จุ้ยประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนพนธ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธนพร  ตะราษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนรรณพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนวัฒน์  กิติเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนัชชา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนากร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญชนก  คำภิโล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธิติภูมิ  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนงค์ลภัส  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนภสร  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนฤดม  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนัฐสรา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  ชะวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายบวรวิชญ์  ต้าวก๋า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายบัณฑิต  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุ่มชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบุญญาภา  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายบุญยกร  ยานสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเบญจคุณ  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปณิตตรา  ประวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปนัดดา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เปล่งใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีสง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปัณฑิตา  หล้าสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุทธสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยวีร์  มณีกร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพงษพัฒน์  อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณวรา  แก้วจุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพศิน  ศักบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพัทธดนย์  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพัทธดนย์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพันธกิจ  ชัยธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพิชญุตม์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพกานต์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรณัฐ  ใหญ่สุจี๋ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีรวัส  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีรวิชญ์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงแพรชมพู  แสนวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภริตพร  สะอาดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ก้อนสีลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภาวิณี  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมิ  ขันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริช  จันทรดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายมีโชค  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายยศกร  วังเค็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายยศกฤต  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรัชพล  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรินรดา  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงละนิมรักฬ์  บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรธันย์  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวรปรัชญ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรรณพร  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรรณิภา  ทุ่มสักกะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวรสิทธิ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวิฏิพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิภาดา  อุดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิรัญญา  อินวงศ์วาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศิรวิชญ์  อินแสนสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภกร  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภโชค  ไชยวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศุภวิชญ์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสร้อยสุดารัตน์  กรุณา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสวรินทร์  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสาธิกา  สันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสาธิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสายธาร  อดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิรินทรา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสุทิวัส  คนต่ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุนันทา  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุภาภรณ์  รำไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุภาวิดา  ผลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุรชัช  หม่องยานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขาวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงโสภิดา  ผัดผวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโสภิดา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอนันท์ทพัฒน์  วงค์จันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอนุกุล  เชือมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอนุชิต  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันไร่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรกช  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอรรถวดี  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอริยพล  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัจฉราภา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัญรินทร์  ขวัญสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอัยรินทร์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอัศนัย  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเอนกพงษ์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเอมมิกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชณัญธิดา  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีระพัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนฤบดินทร์  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพีรดนย์  ตั้งสกุลเสริมสุข โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภาณุมาศ  ครูฮกซิ่ว โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเกษศรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวนภัสสร  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวพัชรินทร์  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพิจิตรา  ตันกุล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวราตรี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวณัฐชญา  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นายเอกวุธ  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งพวก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายจตุภัทร  ปิตากรุณา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายแจ็ค  คอลิน โอร๊อค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายธนภัทร  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธนภูมิ  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายธนยศ  ทองนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเนรัญชรา  ณ น่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายปิยะณัฐ  เสนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายพัชรพล  จันผล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภาคภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงรพีภาส์พร  แก้วก้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายวชิรกร  ปันคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายวชิรวิทย์  แลหมัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศรุตา  ช่วยเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอนุพงษ์  ตะวันแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายอภิมงคล  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายกตัญญ์  ตาชม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกฤติธี  ศรีใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญ์จรีย์  ลือยศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกิตติภูมิ  วงค์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเขมินทรา  ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจักริน  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจินตาภา  แก้วนันทะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิรชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจิรัฏฐ์  บำรุงชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  นายด่าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชญาดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชนิสรา  บุญนิฉันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชลดา  หมู่ก้อน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชัชพงษ์  คูเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงฐิติวรดา  สมนาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฐิติวรดา  เรือนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฏฐกิตต์  คำสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไวสาริกรรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐชากร  เกียรติยศนากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวันเหล็ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐนันท์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐรัมภา  มะโนวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณิชานาฎ  คิดสุขุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชาภัทร  คนทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงทริกยากานต์  ชัยเรืองเดช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายทินภัทร  การเก็บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายทีปกร  ชมชื่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายทีปกร  มะลิลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายโทนีเคฟิน  แอนดรูว์แวนเคนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนดล  บัวแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนากร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนาเสฏฐ์  ทำสวย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธันยพร  ราชคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรเมธ  ศรีชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธีร์วรา  กิตติกวินพัทธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนวพล  มงคลมณีฉัตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงบุรัสกร  คำตาพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปฐพี  แก้วคำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปรเมศวร์  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปริยา  ศุภการกำจร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปรีชญาน์  อุบลเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปวีณาภา  ปิ่นทรายมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปาลทัต  บุญประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปิยภูมิ  นุชนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปุญชซิตา  ปีลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพราวพิชชา  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพริมลตา  จันทิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพฤษกร  กองตุ้ย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพศินพงศ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตชะแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชญธิดา  จักร์เงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชญาภา  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพิรชัช  สุขแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิรญาณ์  เรืองสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ถายะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เที่ยงมงคลไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภัทรชัย  ใจดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภูธณิษา  กันทะขู้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภูพิงค์  ใจเอื้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ปัญจะเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายมหัสวัต  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรมณ  สุริยะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรวิสรา  พามี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรัชพล  ผลเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรินรดา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวชิรวิทย์  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวรภัทร  วรภัทรกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวรากร  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวศินี  กองจา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุขสินธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวีรภัทร  มณฑาทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เลิศมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศักย์วริศ  เอี่ยมชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิวกร  ดังขุนทด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภฤกษ์  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสรศักดิ์  เสาร์จันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสิริภูมิ  เสนใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุทธญาณ์  นาตัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุภจิรา  นาแพร่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอธิชา  สุทธวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอภิวิชญ์  กาพุทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอริสรา  ผาจันดา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอริสา  ความชอบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอิสริยา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตนัย  เขตประกร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ขาว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชัชญาภา  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายโชคชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุยะต๊ะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐภัทร  เขื่อนจักร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขสมบัติ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธฤดี  อุปมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธีรเดช  ซ่งจรัส โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงปราณปริยา  สนม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปุณยนุช  หัตถี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชญา  มีสุข โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิตติธาร  ใจดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวิภาดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายอัฑฒกร  โยปัญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤตเมธ  ปัตไตร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกันต์ณภัฐ  ปกรณ์กิจวัฒนา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกานต์ชนิต    สอนศิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกิตติธร  คมขัน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงแก้วกัลยา  กูลละวรรณา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายขจรเกียรติ  งามเริง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายคฑาทอง  แสงมะโน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจุฑามาศ  กมลขัน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายฉัตรดรัล  นันแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชญานันท์  มะโนปิง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชยางกูร  เวียงคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลลดา  ชุมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัชพล  ทิพวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงทรรศมาพร  ศรีระ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทรัพย์ทวี  สบบง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนกฤต  พินโยยิ่ง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธนัชญา  แก้วสด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนากร  วงศ์ชื่น โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญพิชชา  กุณา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธิติกานต์  กันทะสอน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธีรพัฒน์  เทพรักษา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธีรุตม์  หายโศรก โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนภัสศร  คำคง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนราวิชญ์  ภูมี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลำพิมาย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเบญจพร  ธิตะยา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปภังกร  เจนใจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายประภัทรกรณ์  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปรานปรียา  สาริกา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปวริศว์  นาสินพร้อม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปัณณธร  รักธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจซื่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพงศกร  กมลสิงห์ทอง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพรกนก  ไชยอักษร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรธนนันท์  วิลัมพล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฝ้ายป่าน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงมัณฑิตา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายรภีพัฒน์  อินทแสง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายรัตนกร  คำดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายรัตนบดินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิชญาดา  เขตอาดุลย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวิชยาพิมพ์  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวิธวินท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเวทิตา  จุดทานุต โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศิวกร  สุระทิพย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศุกลวัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสหรัฐ  จันธิมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสิรวิชญ์  สองสีใส โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยจำเริญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุรินรักษ์  แก้วหล่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มะลือวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายหาญณรงค์  สุทธิประภา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอชิรญา  การยศ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายอธิพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอรัญญา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอริสา  ยุชิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอัครพล  ทิพเจริญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกวินภพ  เพิ่มอุตสาห์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกานต์สิริ  บัวคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกีรติญา  ศูนย์กลาง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงแก้ว  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงเขมิกา  แซงดานุช โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายคณพศ  มาสุข โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงจิตตมาส  ปันโน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายจิรภัทร  กันทะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายจีรเมธ  หาญสมุทร โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งสาย โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายจุวาธิวัฒน์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชนาภัทร  ถาวะดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงชมชนก  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงชลันดา  ปาขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายชัชพล  จันต้าว โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายชินาธิป  ทาไชย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุทธวัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงโชติกา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายฐิรวัฒน์  พินิจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุทธิยัง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทร์นคร โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณัฐธิดา  ซื้อนาวงศ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาคม โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณิชกานต์  จิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณิชา  กุมพล โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายไตรรงค์  วรนำมณฑล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายทยากร  ดัดดีสอง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายธนวินท์  ปินตา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธัชพรรณ  วงศ์กันทิยะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายธัชพล  ชาวไร่ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงธัญญาวีย์  ดอกคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายธัญพัฒน์  ปัญญา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดยา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายธีรภัทร  บุญหลาย โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายนครินทร์  วงค์เขื่อน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายนพรัตน์  พรหมวาทย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนภัสสร  หมอยาดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายนวพรรษ  อินทร โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  เขียนทอง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายบูรร์พิภพ  งามทรง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงปภาพินธ์  พันธุ์เมืองมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พริบไหว โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุระป้อม โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายประภพ  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปราณปรียา  โนแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายปองภพ  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายปัญญากร  ขยัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายพงศกร  ุพิษณู โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายพณิชพล  บุญเชิดชู โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพนิดา  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพรรณวลัย  จันทร์หิรัญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพรรษชล  กันชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพัทธนันต์  ใจดี โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายพันธวัช  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายพันธวิศ  เจริญเรือนคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพัสวี  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายพิตพินันท์  กิตละ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพิมภวรรณ  บุญส่ง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงภคพร  ศรียา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภุมวารีย์  หลวงหล้า โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายภุริภัทร  คำทิพย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายภูมิมินทร์  คำเชื้อ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายภูวดล  วรรยุมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายภูวนัย  รัชฉัตรตะเทวิน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายมงคลชัย  จราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายยศวรรธน์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายยุทธศักดิ์  ธิคำมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายรัชฌานนท์  เกษณา โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายรัชต  เนียมสกุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายรัตนพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุริโย โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สืบแสน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงวรรวิษา  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวริศรา  เหมืองหม้อ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงศรัญญา  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายศรัญยู  สงนอก โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายศุภกร  สมแก้ว โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายสกุลวัฒน์  แสนบ้าน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายสาม  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสิริกานต์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายสุกฤฏิ์  ธรรมขัน โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุภารัตน์  จาริวงษ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายอดิสร  แสนบ้าน โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอนิสา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายอนุภัทร  คำนนท์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงอภิสรา  มหามีวรรณ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอ่อง  กิตติ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายอ่อน  ลุงซู้ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอัญชลีพร  ธิมา โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอัญชิกา  วงศ์แพทย์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดอกเป็ง โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงไอวรินทร์  สุดใจ โรงเรียนบ้านดู่ ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายจิรวัฒน์  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายญาณวัฒน์  เถาพันธ์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงญาณิศา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงฐิตามร  ขันธะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญทา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงณิชกานต์  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายทัศนวุฒิ  นามศร โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายปุณณภพ  หลักเมือง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายภัทธรณินทร์  บุญสุข โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสร้างคอม โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายวงศธร  คำฟู โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายวรินทร  จันมณี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายสมโชค  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชายเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายอนุกูล  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนริศรา  ปินตา โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพาณุวัฒน์  จันทนะ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชญฎา  สมสี โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจปิง โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุวภัทร  สังประการ โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอภิชา  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม