รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปารมี  ดูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชนทัต  เทียนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงธัญพิชชา  เรืองจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธาดาพงค์  ต่วนทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปนัดดา  ใสสม โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปพิชญา  บัวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายปวริศ  ภาชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพีรพัฒน์  อ้อยหวาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทราพร  ใจการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงฤทัยภัทร  สุขภิมุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุชาวลี  ณ.แพร่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายกฤษิกร  สันกว๊าน โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงก่อกุศล  งามจิต โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิตติพัฒน์  นาคส่องแสง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปาณิสรา  เป็งมา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพุทธิดา  ชุ่มจา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูรี  ขจรฤกษ์จารี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายยชุรเวท  ตาน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายยุทธภูม  จันทร์กรี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายรังสิมันต์  คำแปง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรพิพัฒ  พันธุ์โอภาส โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัลลยา  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติภูมิ  แสนโซ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงเขมิกา  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคฑาวุฒิ  ฐานพานิช โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชลดา  คำหมู่ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์งาม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณี  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนบดี  แสนเสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่งาม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัญสุดา  สุภาวะ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธารทิพย์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีรยุทธ  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนพวิชญ์  แสงจ้อย โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนริศรา  จักจุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนันทวัฒน์  พรมเดื่อ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนิชกานต์  อิสระบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนิรดา  ขจรไชยา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปาจารีย์  เสาวภาคย์โยธิน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปุญญิศา  สีธูป โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพรพิมล  ใฝ่ใจ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชรพร  รุจิกุลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ศรีนวลคำ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพีรวัส  พิพิธวงศารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภูวดล  กันหาลีลา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงมณีประภา  ชิณวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมิ่งกมล  วรรณิกร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวรินทร์ธร  สุขยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวริศรา  สุคะตะ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวัชรากรณ์  สุขใจบาน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศิวะพร  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศุภกานต์  บุญสาม โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศุภิสรา  เซี่ยงเห็น โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสิทธิชัย  ปินใจรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสุรพัศ  รัศมี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอนันต์ยศ  จำปาดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายอวิรุจน์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกฤตภาส  เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรัชญา  เงินเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนาดุล  คำมา โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิศาชล  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ โรงเรียนเทศบาล 2 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายโสภณวิชญ์  จันทร์ผง โรงเรียนเทศบาล 2 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋ามี โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูวนัย  เรือนกูล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภกฤต  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกรกนก  กิจวิวัฒน์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม้ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจุฑากรณ์  หอมใจ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายดนัยณัฐ  อ้อยกาม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ซิว โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปนัดดา  ฟักสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปิยนุช  ประเสริฐสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพนธกร  กรมแขวง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมลธิญา  ลัคณา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิศวะ  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสรัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุมิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอัษฎาวุธ  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปฏิพัทธ์  นิลนาราม โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมณีรัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศรัยณ์พงษ์  สอนเผ่า โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธีรพงษ์  บุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  คงทน โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวริทธิ์พล  คำบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสถาพร  ควรคิด โรงเรียนเทศบาล 4 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายคณานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียวขจี โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายจิรณัฐ  ไชยเเสน โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายชนันธร  แก้วใส โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั้น โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณิชา  วันดู โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายนันท์วัฒน์  จันทร์มีเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุพิชฌา  นาคทัต โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเทพ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตตินันท์  ดวงไชยา โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจตุพรรดิ์  ข่มอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิศา  ฉ่ำมาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธีราภร  ชัยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปุณวิชญ์  คูวาฮาร่า โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงไปรยา  ทองหมู่ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเพชรลดา  วาสอนใจ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูผา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูวนัย  ศรีณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายลัทธพล  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรรธนพร  จอมแปง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิรินทรา  เลื่อยสาด โรงเรียนเทศบาล 5 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอภิรักษ์  อุตตะรี โรงเรียนเทศบาล 5 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอาภาพร  กิติ โรงเรียนเทศบาล 5 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทำทอง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธีรวัฒน์  มหาโยธี โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนานา  โกโตะ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรุจาภา  ภู่รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงโสรยา  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายอดิศร  วงค์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ โรงเรียนเทศบาล 6 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายณัฐวรรธน์  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญญา  แดงสุภา โรงเรียนเทศบาล 6 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มโนจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 6 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกฤตวิทย์  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณภัทร  แดงทูน โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายยูลวา  บุญสม โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวชิระ  เสมอคำ โรงเรียนเทศบาล 6 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาล 6 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฤษณพงษ์  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกาญจนภัทร์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกานต์พิชญา  ศรีเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกุลธิดา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อุปรนัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายขสิณาวิณ  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายคเณศ  ศักดิ์สูง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิดาภา  กันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงจิดาภา  นำไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายจิรพงศ์  เงินเย็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายจิระเดช  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจิรัชญา  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจูเลีย  สวินตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาปรัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายชโยดม  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายชวกร  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายชัยนันท์  พันธ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชินา  สายโกสุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยามี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุริน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐวัชช์  จันทรกานตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วลับแล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายเตชัส  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงทยิดา  กิยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธนภรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธนัญชนก  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธาดารัตน์  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายบุญชรัส  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายปภังกร  พรมเส็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายปภังกร  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายปรมินทร์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำนวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเปรมรัศมี  จะตุนาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงผกากรอง  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพัฒิกร  จินดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพิชยพล  ศิริกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพิรญาณ์  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายพีรพัฒน์  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายพีร์ภวัฐ  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายพีร์ระพงษ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเพชรลดาฏ์  นิธิธกรจารุวัชร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภัคณิชา  วิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายภัทรพล  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายภาณพ  ขัดปินใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมพดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายภีมเดช  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายภูมิกิติ  จินดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายภูวเดช  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายรักษ์กวิณฑ์  รักษาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายวรชากร  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวัฒน์ชยพล  อินทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายวิวิธชัย  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศศินิภา  อ้ายตุ๋ย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภกร  สามิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายศุภกฤษฎ์  เสมอคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายศุภวิชญ์  อิโต้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายศุภศิษฏ์  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศุภัสชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายสินทรัพย์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายสิรวิชญ์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงอุตสา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทุเสนะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอ้ครภูมิ  เสรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายอชิรวิชญ์ฺ  เหมะภูษิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอรฑา  นักการีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายอรรถนนท์  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอริสรา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอาทิตย์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายิวิชยิน  กันทายวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤตภาส  ยานะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกฤษพร  หล่อดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกัษณ  สองคำชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกิตติมา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญวรรณรักษ์  ยอดบุญมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายคามิน  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิตตกานต์  ปัญจขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจิตตินี  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ลำน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจิรัฏฐ์  โยธาวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนันชิดา  ร่องอ้อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนารดี  ทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนิสรา  คำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชยพล  เหมยแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชวัลวิทย์  สิริลัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชินภัทร  ต๊ะเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชุติมา  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชุติมา  คนกลาง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดมิ่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทพิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายฐิติวัฒน์  รัตน์หทัยธาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณฐกฤต  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณภัทรฆพงษ์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ยศธนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์  พูพานเพิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐดนัย  ขันตี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐธิดา  แปงสมุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐปกรณ์  ดูดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐวลิลญ์  พิพิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณิชา  จินะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณีรนุช  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงดาวชมพู  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดิศรานุวัฒน์  ต๊ะชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายเตชินท์  กิตติเตชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายทินภัทร  แปงสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกร  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนกฤต  ศรีมามาศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนดล  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนนันท์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนวินท์  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนัชพร  เอื้อพรจิรชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนัสถา  พวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธรรมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ค้าโค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญพิชชา  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธันยพร  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธิตยา  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนวพร  พรเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคปิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนันทวรรณ  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนิติธร  สีสัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนิษฐ์ญาณิน  เมาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายบรรณวัฒน์  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงบุญญาเวศน์  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปณิธิพิชญ์  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาชนนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาณิสรา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมูลคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปารณีย์  อภิจิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปีรันทร์  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปุญญาภัส  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเป็นฤทัย  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพงศภัค  คำสองสี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพชรดนัย  แดนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพทศิษย์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรนภา  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรนิรุชา  คันธภูมิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรหมธิดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพริมรตา  คำใย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพฤฒินันท์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนภัทร์ธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพัทธ์กวิน  ผัดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพัทธดนย์  หอพิชญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัทธนันท์  วังวล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชญธิดา  กัณธะคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพิชญุตม์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิธุกานต์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพิสรัล  คำไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรบูรณ์  ธิสาระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภัณทิรา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภัทรทิยา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภัทรพล  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัทรภร  โชติษฐยางกูร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภาวัช  ลีลางาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ้งนิล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเมธาพร  ขยันขาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรวิสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัศมีแข  ปงคำเพย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเรณุกา  ภูรีเชาวกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายฤทธิกร  โลหะกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงลลิตภัทร  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวชิรญา  สิทธิวะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวชิรยา  ยะตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวชิรวิทย์  ทาทาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวรปรัชญ์  ผือเขียว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรณณิดา  ซุง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวรัชยา  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรินธร  วงศ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรินรำไพ  จิระเศรษฐภัทร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวริศรา  เลิศทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวิชชากร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขเกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวีรปรียา  เรือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศศิวิมล  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิรประภา  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิรวิชญ์  จุมปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศิรวิชญ์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิริ  ศิริชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิริกาจน์เกล้า  ประสมสุข โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศิวัช  ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายศุภดิตถ์  ไชยธนเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุพรรษา  อิสสระบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชชา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เครือบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเหลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสุรวิช  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่ารักผล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอภิชัย  ลือจิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอภิพัฒน์  หมอเก่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอภิวิชญ์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอริสรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอัครชัย  สายคำปัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอัครภพ  บุญจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอัณชลี  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอาภัสรา  โตนแห่ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเอกไพลิน  ปิยะมาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายชินาธิป  ใจลา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายญาณศรณ์  แก่นมั่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายณัฐพล  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดิลกระวีพงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายพงศธร  สุภาวะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายภัทรภูมินทร์  โชคจิตติพัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายรัชพล  มีเชื้อ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายศิรณัช  โยวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายสิริภูมิพงษ์  สีเหลือง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงกุลวดี  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายคีรีบูน  พรหมเผ่า โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเจนธารา  ทนทาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนัญชิดา  เวชมะโน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณัฐชนน  ใจแจ้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐนรี  กัลป์เจริญศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนารักษ์  ประดับศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลิขิตาภิวัฒน์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไก่งาม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธนะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงบุณณดา  บุญวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพฤษภา  แสนมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทองคำ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภูษณิศา  เทือกธรรมมา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมนต์นภา  หมั่นไร่ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงล้านนา  ไรลี่ย์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวาเพชร  ใจบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายอัษฎา  คำกระจาย โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายชยณัฐ  ไพฑูรย์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายณฐปกรณ์  ประสิทธิ์เสริฐ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายณฐวัฒน์  นุมัติ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายธีรนัย  บุญยัง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธีรวัฒน์  อินรางค์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงปริณดา  บุญสุข โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์มี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงพอเพียง  พงศ์พันธุ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พวงมาลัย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวชิรวิทย์  เผ่าตุ้ย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวรันธร  ไชยวุฒิ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญใจ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงพันธ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มณีธร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำทร โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่เล้า โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชรินรัตน์  จงศิริวงศ์ปรีดา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชิติพัทธ์  มุสิกะ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญชูเกียรติ์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คันธโชติ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนาสุนทรกุล โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนภชา  สำเนียง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพรไพริณ  เย็นจิต โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิรดา  อ้อยบำรุง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิลาวัลย์  ฟักแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  หนักตื้อ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวาสนา  เดชะบุญ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สำนักนิตย์ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภิมุข โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุภัทรกาญน์  ปงคำเฟย โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุภาวิณี  สุนันต๊ะ โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอจลวิชญ์  ตองแหลง โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอนันตญา  อวนขวัญแก้ว โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอรปรียา  หนันถา โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอิมทรา  ใจบาล โรงเรียนประชาบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกมลพัทธ์  กันธายอด โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายจิรไนย  จินาเฟย โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชำนิกานต์  แก้วมา โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงประภาภรณ์  ปัญญารัตน์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอารีวรรณ  เตชะวงค์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรพรรดิ์  วีระโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงทัชชกร  ไชยรินคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตตะรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุทธิดา  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศิริเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกนกวรรณ์  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกรวรรณ  ปะละสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชนัตถ์ภรณ์  ผลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินใจรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธีรธรรม  คำมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปพิชญา  พันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเถิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญาไว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงไปรยา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิชญฎา  ไชยกุลเจริญสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพีรพล  บัวประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพีร์วาทิน  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงภูริชญา  บุญทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงลวิตรา  พันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวรัชยา  พรมเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวันเฉลิม  วิไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงศุปิภรณ์  วงค์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายสุรศักดิ์  เดชชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  หมั้นขัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายอภิวัฒน์  สุนันต๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปุณรดา  ชวธนโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวิลันตา  บัวประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงคนธรส  สวนขยัน โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำมา โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายนนทกร  ธรรมปัญญา โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายกุลณวัฒน์  ลิมะตระกูล โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขเจริญ โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวริศรา  จำรัส โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวริศรา  ตามไป โรงเรียนศรีชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม