รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวิน  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤกษ์กมล โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเตวิตธ์  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทรรศิกา  เห็นงาม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนพนธ์  เรียบเรียง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนัชพร  ฤกษ์ประสูตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธันวา  ธะนะสนธิ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร์  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนวภัทร  ขำมะณี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงวิเชียร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงลักษิกา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอริสรา  อ้วนพลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอินชุอร  กิจประสงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกชกร  การสมจิตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กิจผ่องศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกรกนก  สิงห์ดารา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกรนันท์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัณทิมา  อารีชม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชลธิชา  โสขุมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนงนภัส  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายนนธกฤต  หาศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนัฐถา  โพธิมา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนิศรา  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปฐมพร  พวงเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปณิดา  ไกรบุบผา โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปณิสตา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปัทมา  เกตุศักดิ์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปากีรนัม  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพรรธิชา  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงมลฑการ  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเมธัส  วิจิตรานนท์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายยุทธนา  ไวว่อง โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวนัสนัน  สกุลวิกรานต์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายวรพงค์  สัญพรหม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวันวิสา  สุขแพทย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศรุตา  ชวดใจ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอนงค์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์หลี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุชีพ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสุรศักดิ์  ทองลอย โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอภิฉัตร  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอภิมุข  การสมชน โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอริษา  สุภาผล โรงเรียนวัดไชยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกรชนก  ทองวัฒนา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกฤติพัฒน์  ทองแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญชพร  วรรณพฤทธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชณัณศยา  พิชิตกุญชร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชนวีร์  มีเจริญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แป้งทา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำรพ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเตชินท์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายถิรเดช  เขียวมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายทัชพงศ์  ทองเรืองรัตน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนชนก  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธัชกฤช  รัตนพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญพร  บุญธรรม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีทัต  เมืองลี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนวพรรษ  รื่นบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปภินวิทย์  สิงโตทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรวดี  ภูชะล้ำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพลอยดาว  มงคล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพัชรัตน์พร  พจด้วง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพันวิชา  เนื่องมี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพีรณัฐ  รัตนะอาษา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วีระสัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสโร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภคนันท์  ตรีศิลป์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรนิดา  แก้วเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภัทรพล  มะนาวหวาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภาคิน  ชื่นฤทัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภูเบศ  จิระวัธน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายฤชายุส์  ทำทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวรพล  กิจวรรณจักร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศรวิษฐ์  ม่วงศิลา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิภาภร  ศรีขัดเค้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสันต์ภพ  อาจนาวัง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสุชาบุณย์  เนียรประดิษฐ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสุทธิพงศ์  กุลมณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุธีรา  เสนาขันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสุภัคปรัชญ์  คำมูลตา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายหิรัญ  แสงอรุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอชิรญา  สดับพจน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอัฐรากร  เล็กดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอาชวิณ  อ่อนละออ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายกมลวิช  ทองคำโสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติพัศ  แก้วมาตย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชลนรรจ์  แป้นทอง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชัยณพัฒน์  สาคุณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชินพัฒน์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณฐกร  ยศต๊ะสา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณปภัช  ทองเกลี้ยง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัชชา  ประดับดี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐชยา  เขียวเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐชาดา  ศรีราณี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐณโชติ  ธรรมพร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์หอม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชาพร  เทศรักษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเตชสิทธิ์  เกาะแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงทองทิพย์  นิลสดใส โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนวุฒิ  โรจน์ทินกร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธนัชชา  นิลกระจ่าง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภัสกร  ผึ้งทัศน์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนฤมล  ยงกสิการณ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ศรีดา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบุณยาพร  สุขสบาย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปรมะ  อุ่นเมือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปรียานันน์  เวชสุวรรณสา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปิ่นลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปิยวุฒิ  คงวิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิงห์วิชัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเปรมสินี  บุญชาโด โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพรชนก  ยิ้มละมัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรรษศรณ์  ณรัตน์เกียรติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรสินี  นิลุบล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพิชัยยุทธ  รังผึ้ง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สอนสะติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยพิบูลย์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฟาร์ลีฮัทร์  สมหารวงศ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสงเทศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สมกาวิ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรชต  ชินนาทศิริกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงรัตนสุดา  ยี่รัม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรมีฤทธิ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวรเมธ  ทองกร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรรณรา  ไตรโยธี โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรัญญา  สมบุญ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวัชรภณ  ศรีทับทิม โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวิรินทร์  รื่นถวิล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศรัญญากรณ์  มากวงษ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศรัณย์รัฐ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  หมั่นเพ็ง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศุภกฤต  บุญมั่น โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสิรภัทร  อักษรศรีสกุล โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุจารี  ประสพภักตร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุพิชชา  เรเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอติกานต์  งิ้วเรือง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอนัญญา  หนองม่วง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอภัสนันท์  ร่มแสง โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอภิชญา  ลพพึ่งชู โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์โสภา โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอาภาสิริ  มูลสาร โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอารดา  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนปัณณวิชญ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชาญชล  พันธุ์ยาง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงกระโทก โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนภัสวรรรณ  ดีปัญญา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์หมาก โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชินาธิป  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คนซื่อ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนลัทพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนัชชา  วัธนวิสูตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปพน  พลเรืองทอง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพชญภรณ์  ปิ่นทอง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทนิษฐ์  อินทรลักษณ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทร์ธมนต์  บุญไพโรจน์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภาคภูมิ  กองพล โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวิเสด  วงค์เนตร โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอัครวิทย์  ประทิพอาราม โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกมลชนก  นิลเจียระไน โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิราพัชร  ระวังสำโรง โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชลิตา  จั่นบำรุง โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วชิด โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงทักษอร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนฤมนต์  ยั่งยืน โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิรชา  หวานสนิท โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปัญญรัตน์  บัวศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปิยวัฒน์  เกิดสุภาพ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพงศ์พล  เชิดฉาย โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศภัค  กระจ่างแจ่ม โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฟ้าใส  อุไรรัตน์ โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัสสร  ไตรย์พืชน์ โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรมณ  สมานหมู่ โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงรัศมีธรรม  โอภาสสุวรรณ โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรุจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนเสนาบดี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวีณา  เพชรศรี โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุชานาถ  สรกเมียก โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอนันตชัย  ปี่ชะวา โรงเรียนเสนาบดี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กี่เอี่ยน โรงเรียนเสนาบดี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุกพันธ์ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปิ่นมนัส  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น ป.6 วิทย์ประถม