รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชาญณรงค์  ปัญจศิลป์ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเนตรนภา  สายใจ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภาคิน  แสนพะวัง โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรารัตน์  เจริญผล โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิทธิชัย  บุตรศรี โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพัตรา  คลังสมบัติ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอนิวัตร์  สุขศรี โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิราภา  เมฆาโพธิ์ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ป.6 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกชกร  นิ่มอนงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกมล  สุดสาคร โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกรกนก  โกศลวุฒิ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกฤตติยากร  คุ้มกัน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤตภาส  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษณะ  ฤกษ์ลักษณี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลีบัตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีตาม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกันยาวีร์  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำกัน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเกวลิณ  ทองธานี โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณากร  อินทรชิต โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายคุณานนท์  สีหารชนะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจตุรภัทร  โอสถหงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรทีปต์  อ้วนล่ำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรายุ  พื้นกระจ่าง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรายุทธ  ทองประสานศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชญานันท์  ตี๋จินดา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธิยา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชยกร  วิลัยเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชัยวัฒน์  เสาวโค โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชาลิสา  เพียรกล้า โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชุติมณฑน์กานต์  บัวสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายชูตระกูล  สีหนาท โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์หอม โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญารินดา  ยอดนิล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณชาณัฐ  พูลโภคะ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐนน  สีระวัตร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัชชา  อู่เพียรพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัชพล  ทาศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  เริงใจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริผล โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงดลพร  เทียบศรไชย โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงต้นข้าว  เสนาธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายตุลธร  นาคะนคร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธณกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  กำลังเสือ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนดล  พลอยภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนบดี  การีเวท โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนสร  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธนัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธวัชชัย  นรดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญชนก  บุรงค์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญยกันต์  โสพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ๊อดเอก โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธิติวุฒิ  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธีร์รวัช  อักษรสาร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธีระพงษ์  กลิ่นหอม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสดล  สุ่มติ๊บ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนภัสอร  ภาคาจักร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนรพร  แสนโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนิพพาน  ลัญฉตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวยธิรา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงบุญยวีร์  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปนัดดา  เลิศเรืองนภา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปรียาภัทร  จิตชื่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายปารมี  ผลมะพลับ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพงษ์พัฒน์  เลาะวิถี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพชรพร  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรธีรา  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรพรหม  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพัชรพงศ์  รวงกลิ้ง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพิชญุตม์  ภาคสุข โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพิรพัฒน์  ตรีเดช โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพีรณัฐ  วิเศษสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพีระกรณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพีริยกร  ลวดลาย โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภคพล  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายภทรมินทร์  แก้วคง โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภาวนา  ปรีชากุล โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายมงคล  เพ็ชรดำ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายรัตนกุล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวงศกร  สายจันทร์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวชราภรณ์  แสนสอาด โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวนาลี  มณีโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรกานต์  สุสุขเสียง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรรณนภา  เพ็ชรพราย โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรากร  มีวีระสม โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวีนัส  พัดสอน โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  คงเสมา โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศศิธารา  กุลากูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศิริญญา  ไวยทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภกฤต  หนักแน่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสโรชา  นัยเจตร โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายสัญจกร  สารีภาค โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสายเพชร  ธารีกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสิทธาชัย  ศรีนุ่น โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสิรวิชญ์  กิจอรุณ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุภัสสรา  พึ่งตระกูล โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุภาวดี  ยวงทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายอโนทัย  ช่างกุดเวียน โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิสรา  ราชสิงห์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอภิสรา  โชคดีวนิชวัฒนา โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายอรงค์กรณ์  บุญมั่น โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วอาจ โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย โรงเรียนประตูชัย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอารยา  ข้าวสามรวง โรงเรียนประตูชัย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอินทุภา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขันธนันท์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายก้องภพ  ใจตา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกัญจน์  เชื้อประทุม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปรีวัลย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกันตภณ  ทิพวงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกิตติกานณ์  โพธิคำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งขยาย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจักรพงศ์  บัวหลาด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิดาภา  จิตรีเนื่อง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจิรวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจีรนันทร์  ปิ่นเขียน โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลผล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชญานุช  สินธิพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนกนันท์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชยางกูร  จาดโต โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ธีราธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชลียา  ลิศนันท์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชวิลวิทย์  วิริยะกาญจนา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชัยวัฒน์  ละมุด โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชินบุตร  สัณหภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญาณิกา  คันทรง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณธกร  นุชเกษม โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฏฐชัย  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พจน์รังษี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันสมุด โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุข โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคารูป โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารทรง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  อารีย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐภัทร  ไวยครุฑ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนียมจำรัส โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำภูษา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงทยิดา  เชื้อนาค โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายทัตเทพ  ธรรมทัต โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทิพธิดา  แตงเทศ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนกฤต  จันทร์หอม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนกฤต  ชะโลปถัมภ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนดล  สุขกูล โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนเดช  เจริญรักษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนัสถา  ภู่สกุล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนาธิป  สุขเพ็ชรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญกร  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญชนก  มงคลทรง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธานินทร์  ด่านเทิดศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธาริกา  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีธัช  พิมายกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีรภัทร  ขันธรูจี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนธี  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยไร่ภูมิ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนพวรรณ  ชื่นดวงเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนมิดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนรินร์ธรณ์  ภักดีผล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนลินญา  จริตดี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนวัชปวีร์  กานต์วรพงศ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันทนัช  โกกนท โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงน่านนารา  ถีทัน โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนิศามณี  ขันธีสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายบรรจงพณ  โสคะใน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายบุญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงบุญญิตา  เกิดโชค โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงบุญณพร  พวงธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงบุญรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงบุญศิริ  เปาริก โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปพิชญา  อรรถีโภค โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปัทมาพร  ชำนาญเวช โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โตภาดี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปิยะวิทย์  ละอองศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิยาพัชร  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปุณณวิช  คงสมถวิล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วบุญทอง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพงศกร  วุฒิอังสโวทัย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพชรพรรณ  นิลพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพชรพล  พรเลิศ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพาลี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ผดุงแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพลวรรธน์  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพัชรพล  ศรีผ่อง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพัชรวิศว์  ศุภพันธุ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริษา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพาราดา  ชุมพร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผดุงสันต์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญดา  ทางกลาง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชญา  สุขโต โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชญา  เฉลิมโชติ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชามณชุ์  อามระรัตนะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  คงสมพจน์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพุฒิภัทร  เสถียรทิพย์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพุทธิวัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเพชรรดา  ฤกษ์อุดม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภคพร  ศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภควัตร  ทะวงษ์เงิน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัคชญานัส  เจริญศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขใส โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภัทรชัย  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญาถม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทราพร  ไพรศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภาคภูมิ  สุขใส โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภีมพิชชา  ธนูบรรพ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงมนัญทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเมสินี  รักษาศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายยศกร  เลขยันต์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงยุพากร  มงคลสนธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรฐาพิไล  ฐานพีรสิทธิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรวิตา  ร่วมสมัคร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เส็งพานิช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรักคุณ  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรักษิฎา  กรีสุธา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  กลั่นเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรัฐภาค  เจริญสุข โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ  โพธิ์สุข โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงลภัสกร  ภูตองโขบ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวงศธร  เทพไทย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวชิรวิทย์  เงินงาม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรพล  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวรภพ  ปานปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วแดง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  กล่ำทอง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสม โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรัทยา  ใยสำลี โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรินรำไพ  หอมไกรลาศ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวัชรวีร์  หมุดเพ็ชร์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวันชัย  สุขสมพืช โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวิชญะ  เรืองเดช โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวิมลวรรณ  มารุเกล้า โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิรวรรณ  คำแฝง โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศตพร  อินธาระ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศยามล  สุทธิโพธิ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศศิกานต์  สันติพจนานนท์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศศิวิมล  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศิรชัย  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศิรประภา  หาเรือนพืชน์ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิรภัส  อระแพทย์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุกลวัฒน์  ข้าวขาวแขก โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุทธา  เลี่ยวปภาดา โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุภกร  จริตธรรม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภกร  สุขสมบุญ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศุภกร  สุดสุภาพ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสวรรยา  อินทร์สุริวงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสาธิดา  จูลิ่ม โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริพิชชา  วงษ์พัฒนทวีกุล โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิริพิฏชญา  ไพผดุง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุณัฏฐภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีนุ่น โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุนันท์ษา  จันทร์เกตุ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุพิชชาอร  มากมี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอจลวิชญ์  สัมมาตรี โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอนุชิตา  บุญปั้น โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอนุวัฒน์  ศิริโยธา โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอภิวัชร์  คชเกษตริน โรงเรียนประตูชัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดแก้ว โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรกัญญา  ฐินถาวร โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอันนา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนประตูชัย ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงูธนิษฐา  สุขีวรรณ โรงเรียนประตูชัย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกวิณทิพย์  อาจเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกวีวัฒน์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายกันตพัฒน์  ปานกรด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายกิตติกร  กิจการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายกิตติพัศ  เจนอักษรกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจรัสพัฒน์  อัคนิมณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายจิรัชยวุฒิ  บุญชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชนินาถ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชยาภา  กิจจาภิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายฐิติรพงษ์  ทรัพย์ภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจที่พึ่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐนันท์  เฉลิมยศกิตติคูณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายตฤณภัท  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธนชาภัทร  มีสมญาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธนิศร  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธิชา  เว้งค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธีธวัช  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธีระกานต์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนวรัฏ  คงมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายปภพสรณ์  วิลัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายปวริศ  เหมดนสี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายปัณกรณ์  ปุรัตถิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปิ่นภิมุก  มมประโคน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายปุญญพัฒน์  หงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปุญพิชชา  เกตุคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายปุนภัทร  เวชทัพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายพัชรคุณ  จันทราภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพัชรพร  วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายพิพัฒน์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพีรดา  พละเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายภวัต  ตั้งใจรักษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ไพจิตจินดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายภาณุวัฒน์  วชิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายภูมิพัฒน์  นรานุต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงรสริน  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงรุ่งกมล  ต่อวิริยะตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายวิชญะ  ฉันทารุนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายศาศวัต  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายศุภณัฐ  กิตติวัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายศุภวิชญ์  แย้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายโสภณ์วิชญ์  เลิศสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกณิชชา  สุขฉัตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกมลชนก  เสือเปรียว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤตตฤน  วรรธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤตวัฒน์  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  โสมติด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกันยาพัฒน์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัลย์ณพร  ตันวรเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โชคกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกิตติพศ  อุดรสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกุลิสรา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายคณพัชญ์  เจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจักรทิพย์  โชคปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิณณพัต  หมู่ดวง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจิตณิชา  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชนันธร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชนิตาภา  ตรีลาภี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายชรพล  กิตติธรรมกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชริสรา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชวินบุตร  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชามมี่  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์ดาวไทย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงโชติกา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงญาณ์ณิชา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงญาณธิชา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงญาณ์สิรี  โพธิ์แพงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายญาโณทัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณนิดา  สุวรรณไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐ์  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐณณ  กนกนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐพงษ์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐวรา  เทียมมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองเนื้อดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณุฤดี  พันธุ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนกร  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนกฤต  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรตรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนัท  พาวิริทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธีธัช  ขิยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีระวิทย์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนภัสรพี  คล้ายมุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบุญรวี  แดงหนองแปน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเบญญาภา  อัศวรังษี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปวินท์  พิบำรุง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชคเฉลิมผล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปาวิตา  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปิติมน  สินเสริมเมือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพรชนัน  สรรเสริญทิม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพลอยชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพสุธร  ไกรสมรวม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพัชชานันท์  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชญากานต์  เมฆสมุทร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทิพรัตน์วราชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิริยะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพีธรัฐ  พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพีรดา  ผลผลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทรวดี  พระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภิรมน  ขยัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภีมภัทร  มามะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูธิป  สาธุนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูมิกร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูรินทรา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงมนตกานต์  สุขลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมัญชุสา  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชจันทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเมชาวี  เกิดงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงลักษณารีย์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวรภัทร  เลขะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรินทร์ทิตา  ท่าสระ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวสุรัตน์  รักษาศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิยะอมรเมธา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิภาวี  การะเกษร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิรตา  สุขสันติดิลก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศรัณย์  เสวกวิหารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศศิการ  ด่านคุ้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศุภวิชญ์  สมยอ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายศุภากร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงโศภิตณภา  คิวตระกูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสาริศา  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสิรวิชญ์  สวนขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุประวีณ์  วันนู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญต่อ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุภิชญา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุวพัชร  นาคกระสัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอชิตพล  ประทานวณิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอธิชา  โตพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอนันตา  บุญมาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอภิษฏา  อาภาวิทยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอรพิมล  โสภิษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอัครพงศ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอัครัช  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอาคิรา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายฮาริส  ฆ้องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจิรภัทร  งามบุญชื่น โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนิปุณ  สาโยธา โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรินรดา  เกรียงไกรวณิช โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวริศรา  เทียมฉิม โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวัลลภ  วาจาชื่น โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม โรงเรียนวัดนาค ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกรวรรณ  อนันต์ธนถาวร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายกฤส  อุตะระวิเศษ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกิตติยา  ใยสำลี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายคุณากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิดาภา  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจิรัชยา  เปรี้ยวเขียว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชัญญา  ผนวกสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปล้อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงญาณิชารีย์  พันธารีย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณณัฏฐณิชา  สระสันเทียะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยประณิธาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายณัฐภัทร  พันธะไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธนกร  มงคลพิทักษ์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายธนดล  ฉันทารุนัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายธนพิสิษฐ์  กางกรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนันทวดี  รังแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนิชาภา  โกวพัฒนกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายบรรณสรณ์  ฉอ้อนโฉม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเบญญาภา  สาริกานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายปัญญากร  ศรีเศรษฐนิล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงปัณณพร  นิกรประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายปิยะพงษ์  เตชะอมรกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพรธีรา  เข็มเงิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพัชรนภา  วัฒนามัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายพาทิศ  ผาสุขพันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพิชญธิดา  อรรถานิธี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายพิชญะ  รัตนไชย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายพิชญุตม์  สระบัว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายภครัช  เพชรกลึง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายภูรินทร์  วัชรพันธุ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายมงคลกรณ์  เฉลิมบุญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงมุกรวี  ชูขันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายรติกร  พุทธรักษา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  หลิ่มสุวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสุตาภัทร  ธีรทัตตานนท์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุพิชชา  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอนัญญา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอภัสรา  ตระกูลพร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอภิชา  นวลอุทัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายอภิมุข  แก้วเทพ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอมลมณี  แจ่มสิริทรัพย์กุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอรณิชชา  ไชโย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอินอาม  กรองกรุด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกชพร  กระจ่างเย่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกชพรรณ  ไวกยี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกมลนิตย์  ฉันทารุนัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกฤตยา  ใจมาบุตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกันตวิชญ์  พรมศรียา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเกริกศักดิ์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเกรียงศักดิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงขวัญอุษา  ไข่ทองดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเขมจิรา  ใบชิต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายคุณกร  คุณคณาวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิดาภา  นรธิปเดชากิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายชยพล  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายชวภณ  มะลิกอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์บัว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชุติเดช  มาศพิสิฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายญาณกร  อินทแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณปภัช  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดำกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมวรรณา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐพร  อัมพรพฤติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงทิฆัมภา  แก้วสุพรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมมาวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธันวา  เปรื่องประยูร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปรัชญ์  วรรธนะปสาสน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปวริศรฐ์  ศักดิ์ภัทรินทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพชรพร  นิกรประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพรพรหม  พรหมภมร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพีรดา  ขจรกิตติยา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเพชรลดา  ดำริกิจเจริญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปิ่นสลัก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภูริชญา  ชูขันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูริปกรณ์  กะสินัง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายยศสรัล  ชาติศรีสัมพันธ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรชต  สุคนธมาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายรชต  ไวยนาค โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรัตติมา  มีชูนึก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายราชศักดิ์  ไมตรีจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวชิรญา  อุสาหะการี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวิชชากร  เมณฑ์กูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวิรัชยา  ป้อมเงิน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสิรินดา  สุภิสิงห์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไข่ทองดี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิญญา  จิตรเหิม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอาเคร  ยาพระจันทร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงีริสรสา  ปองเสงี่ยม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกิตติพงศ์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกิตติภพ  สีนาคล้วน โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายจิรพัฒน์  มันทยานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายจิรพัฒน์  หอมอินทร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายณภัทร  มะกระทัศ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธนพล  เรือนเพ็ชร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายธิติ  ชัยยะ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพลอยณิชชา  ภัคกุลนิธิพัฒน์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายพีระวัฒน์  เสถียรนาม โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายรุ่งรดิศ  ฝอยเหลือง โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงขรินทิพย์  ศรีสุข โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจิรวัฒน์  สุคันธพฤกษ์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุขนาแซง โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชนิกานต์  เลิกพยัพ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชิดชญา  สารสุข โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายฐิติพันธ์  พันธารีย์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายณัฐภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายทัศพล  หนูจีนเส้ง โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสพรั่ง โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธนิสรา  เจ๊ะมัด โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธัญพร  ถนอมเงิน โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนิชานันท์  ผ่องไสววงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทโชติ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันท์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภัทรดนัย  วิหคเหิน โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภิรัญญา  ภูกระบิน โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมปรีดี โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวรวีย์  ตั้งรัตนเมธานนท์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรินทร์พร  คล้ายสังข์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวิชยุตม์  ยิ่งยวด โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสองนทีย์  บุญศิลป์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนประชาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขสุลาภ โรงเรียนประชาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชากิร  กะหละหมัด โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายธีทัต  ปรีชา โรงเรียนภูมิทอง ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพาขวัญ  คงคาลึก โรงเรียนภูมิทอง ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกัญณภัทร  ใจแสน โรงเรียนภูมิทอง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  เจริญภัณฑารักษ์ โรงเรียนภูมิทอง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสุเมทาธรษ์  สังข์ทอง โรงเรียนภูมิทอง ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนพล  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายนวพล  บุญประกอบ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายชินกฤต  ลิ่มจันทร์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายคณนาถ  เกตุแก้ว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายณัชภัทร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อิงคมนตรี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฏฐปพน  อิศราพิสิษฐ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายทัตเทพ  รัตนภุชพงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายปรัชญา  กังวานรัตนศิลป์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปรียาภัทร  วิธูเรณี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพอพบสุข  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายพีรวิญ์  คชเดช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภัทรดา  บุญแจ้ง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงวรมุณีภรณ์  นาคา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายศทธิธรรม  กลั่นกล้า โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายศภวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายศุภธนิศร์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกนกอร  ภาคาสัตย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายฒปกรณื  ยืดยาว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐณกัญญ์  อภิชาจุติกันต์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพรรณปพร  คงเพชราทิพย์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศิรประภา  วุฒฑกุล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอังศวีร์  สิริธนัฐไพศาล โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นายธีรดนย์  ปีประทุม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายนพลักษณ์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เล้าประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูธน  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมรกต  อ่วมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
717 นายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายจิณณธรรม  ตั้งสติมั่น โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายจิรัฏฐ์  จักรกฤษณ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายจุฬากรณ์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายชนัญชิต  เงินประดับ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายญาณาธิป  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงณพัฒน์  พัฒน์วิชัยโชติ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายณภัทร  อัศวธรรมรัตน์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายภูกวิน  บุญชอบ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายภูบดี  โค้วบุญญะราศรี โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายศรีณรงค์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายยศพนธ์  ฤทธาพรม โรงเรียนเจนอยุธยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายคมณัท  ควรคิด โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนภัทร  ดีปราศัย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธัชชัย  เอกอมรวงศ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปภังกร  คงหนู โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปาณัสม์  สุชาติ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูมิภัทร  วงกต โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวิชยุตม์  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสุภิลักษณ์  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนเจนอยุธยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนเจนอยุธยา ป.6 วิทย์ประถม