รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนาเดีย  วาแวนิ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฟาตะห์นา  มาปะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะตา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมติฮาณร์  อาแว โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงไมมูนา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอามีน  สาแม โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอารีรัน  กาเกาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงต่วนหัสนะห์  โตะกูบาฮา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนัสริน  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนิศรินย์  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะนอยายา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  วาเจาะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนูรุลซัลวานีย์  ฮะยีบากา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แนลูแล โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอิลมี  สาอิ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฮัสวาณี  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สือแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนาซีรา  บูเก๊ะโต๊ะขุน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนุรอารีญา  เปาะโกะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายแวมูฮำหมัดมูซอฟัต  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัสมะ  สาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 คณิตประถม
28 นางสาวคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนูรอัยนี  สามะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายอันวาร์  สิเดะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายอีฟฟาน  ประดับศรี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงฮาสีบะห์  อาบูบากา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายซูฮัยมี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนินัจญวา  นิกวง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายฟารุต  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลาม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายสากีรีน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอนีตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอะนีส  เจะเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงซูไฮดา  โวะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนัซริน  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนาอีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนูรอามีดะห์  บือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เปาะวาหม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนูรูลซาฟีดะห์  บาเละ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฟัตมาวาตี  จือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวิศรุต  สุทธาภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอับดุลเลาะ  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอิรฟ๊ะ  ปะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายคอยรูดดีน  นิบง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงซอฟูรียะห์  มะเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงซอเลฮ๊ะ  ดาหะซี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายซัยฟุดดีน  สือนิ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงซีตีซูไฮบะห์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงตักวา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงตักวา  ฮาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงตัสนีม  มะโระ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงตัสนีม  เงาะดีแม โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนากีบะห์  มะลาเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนุรฟัจรี  ดอเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนูรดียานา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนูรฟาติน  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนูรสานี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนูรอาเลีย  เจะอุเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนูรูนาตาซาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนูรูลอีมาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายบูรอันนุรดีน  ดาราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปียาณี  วาหะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  อาแแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มีนา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เป๊าะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมุมีนะห์  มะลี โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายมุสลิม  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมุสลีมะห์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  ตูหยง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายมูฮำหมัดฟุลกอร์  ขุนปลัด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรุสนาเดีย  หวันโส้ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงแวมานาล  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสารูซี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสุไลมาน  กียะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุอาดา  สะราเซะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอัซวารี  อูมาร โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอาดีลัน  ดุลซามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอาดีลัน  สะมะโต โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอานีซะห์  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอามาณีย์  เจะแห โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอารีน่า  อาแว โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอารีฟีน  ซาซู โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอาแอเสาะ  นอปู โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฮาสานะห์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนัสวา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนาดียะห์  โตะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนูรอัยดาซับรีนา  เยะวาแต โรงเรียนบ้านปานัน ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  อุมา โรงเรียนบ้านปานัน ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายซูไฮมิง  ยะโกะ โรงเรียนบ้านปานัน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนินัสริณย์  มะแอ โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัฟนาน  เด็ง โรงเรียนบ้านปานัน ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอามีน  การี โรงเรียนบ้านปานัน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอิฮซาน  มาแย โรงเรียนบ้านปานัน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัยซาน  อินทฤทธิ์ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนูรมี  สะหลำยาตี โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเรฮันนาน  มะลี โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอะนิส  บาเหมบูงา โรงเรียบ้านควนลังงา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอาซีฟะห์  มะแอ โรงเรียบ้านควนลังงา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายซาบาวี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนาปูรา  ลือบานะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายบูคอรี  แยะแย โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายรอซาลี  ปูตะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงฮาวาตี  มาหิเละ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนาซูฮา  สะดากา โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนารีหม๊ะ  อีซอ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนูรีซา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยายา โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะนุ๊ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงแวอริษษา  มะสาแม โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอาซียะห์  ตาเละ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอานิส  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอานีตา  สตาปอ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงคอตีมะห์  แซะอามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงซารีนี  กาซอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายไซฟู  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายนัสรี  แวอาเนาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายนัฮดี  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนูรญันนะห์  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนูรมา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายฟาอีซ  เด็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฟิรดาว  เพ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายฟุรกร  วาเล๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายมุสลีมีน  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายมูฮำหมัดอารีมัน  กอเดร์ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายลุคมาน  กาเซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุหัยลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอามานี  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายอามิร  วายี โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฮัสบูนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกะห์ยานี  มูโยะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัสมีนี  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงการีมะห์  กละ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายโซฟียูดีน  วาเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงไซนูน  แมกอโวะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงตัสนิม  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงตัสมี  สะแปอิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนัสรัน  โสะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนัสรูล  ตาเละ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนูรมี  กอและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนูรฮูดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรูลฮูดาห์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฟัตฮาร์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ลูมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฟาติน  มิงมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กะนา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฟิรฮาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฟุรกอน  ยีหะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมัลกือซง  สาและ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงยูนีตา  ตาบา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายไรยัณต์  มะแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลัยลาตูมุสลีฮา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอะมานี  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอะห์มัด  อาแซ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอัมรัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอัสมะ  อับดุลรอแม โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอาบีดีน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอารอฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอาหาหมัดฟุรกอน  เจะหะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอิบรอเฮม  มิง โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฮัลวา  ปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกระหวะ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดไกร โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศศิกาล  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงโชติกาญจน์  แก้วทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนพนธ์  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธรรมนูญ  เทพอุบล โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธีระเดช  นุ่นนุ่ม โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรรณชัย  ดวงแก้วมณี โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุธิสา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  เหมตะศิลป โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงคูไซปะห์  คาเร็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายซอฟวาน  แมแล โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนัสริน  ลอกาซอ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนุดอายีลัน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนูรมี  เจะมะ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฟาติน  แวสาเหาะ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายมูหามัดซัยฟู  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงรัยฮาน  หะยีสาแม็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายริดวาน  อาเซ็ง โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงรุสมีดา  มาลีวา โรงเรียนบ้านเขาวัง ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงซอฟีนา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนาสรี  ดาแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนูรีดา  บ่อเตย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงซาเรซ่า  สามะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนัสรี  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนูรอัยนี  มอลอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฟารีฮีน  หมะหลี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสมชาย  สาหมะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอับดุลคอเล็บ  เล๊าะยอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอัสรีย์  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอามีนะห์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนุรมา  อายะซาแม โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  หะยีตาเฮ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนูรอีมานร์  มะลี โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนูฮายาตี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสาวาณ๊ย์  แชยอ โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอิสมาแอล  แนปีแน โรงเรียนบ้านสมาหอ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนัสรียา  อีเเตเบ็ง โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟิรดาว  ยูลอนิ โรงเรียนต้นพิกุล ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงซากีนะห์  มะเก โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนัสมี  อาแด โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนัสรีมี  ดือราซอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงมูนา  นาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  อาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสีตีซาปีกะห์  ปาแว โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายอิบรอเฮม  ดิเย๊าะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนาดียา  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  ยาโกะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมุตัซซะห์  สามะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายมุสลีมีน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมุอ์มีนะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงซารีนา  เจะโด โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงซูไรฟะห์  แมจิ โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงตัสนีม  เวาะเยาะ โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุฟิตตรี  สาหลำ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนิโลบล  หนูเมือง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงซอบีรีน  มาแจ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเซาฟา  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนิซอฟียะห์  กาซอ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายมูหัมหมัดเจฟฟรี่  มานิ๊ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงรอกีเย๊าะ  สมาน โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอาดิล  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายอิบรอฮิม  โตะลู โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอิรฟาน  มะลี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอูลฟาย์  ชาลา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนินุรฟาติน  มะมิง โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนูรอาลียา  ชาลา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ดือราวี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายฟุรกอน  บาเหะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมุสลีมะห์  กียะ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรอยมีย์  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสีตีคอปือเส๊าะ  สือแมซา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอับดุลรอฟูร  อีปง โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอัยดิล  ซีนา โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอาลีฟ  สะการี โรงเรียนบ้านบะตะกูโบ ป.6 วิทย์ประถม