รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลมาณีย์  กาเต็มมะดี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซันญบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เปาะยอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงซัลสบีล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงต่วนฟาเซียร์  อัลบุฟรี โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงตัสมีย์  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายนิยานยา  นิแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนุรนาตาชา  เจะเละ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฟัฏฮียา  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฟารีดา  มีนา โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโรซา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอนัส  เจ๊ะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอัสรี  มะเตะเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฮัลวา  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฮาฟีรุส  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายฮิลมาน  มะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายเจ๊ะฮาซัน  หะยีมะลี โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายชารีฟ  นิบานา โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงซอบารียะห์  แซเมาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายซอฟียุดดีน  บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายซอรีฟ  ดือเร๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายซัฟวัน  เจะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงซัลวานา  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงซารูวานิง  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายซีฮาร์ม  เจ๊ะสนิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายซูเฟียน  ลาเต๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงโซเฟีย  ดามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนลินธารา  ปัญจโกวิทย์ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนวมินทร์  มะตาเฮ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนัจมี  ดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนัซมี  สาและ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนาซีลา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนาซูวา  พงตีขอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนาตาลี  รักษ์ธรรม โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนาริสา  แวและ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนิซูกุรนัย  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายนิไฟซอล  เจะโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายนิวัจญดีย์  นิอามัน โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนิสารัตน์  มะกาเจ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนุรศิลา  สแลแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนูรซุลฟา  บือราเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนูรนัซนีน  เบนอาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนูรนาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนูรรอยฮาน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรอิรฟะห์  อาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนูรีซัน  แวบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปฏิภาณ  ปาณิกวิน โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพาตีมะฮ์  ตาสา โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายฟาเฎล  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายฟาอิซ  สะอะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฟาอีซะฮ์  หะยีสูหลง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฟิรฮาน  แวมายิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมุรณี  ซาซู โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัน  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  สาอิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเมลินี  แวดาราแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรอปีซะห์  สาแล โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเราะห์มานีย์  มะมิง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงแวนาซูฮา  เจ๊ะนุ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายแวมูฮัมมัดนูรดีน  แวโด โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศิราณี  รอโต โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปฏิคา โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุภัชชา  มะสูยู โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอนันดา  ยูนุ๊ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอนาวิน  ช่อสามารถ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอับดุลเลาะห์เมอเซร์  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอัฟนาน  เจะอาแว โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอัมณีย์  เจะสแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอัลซอรีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอัสนียา  สือแต โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอาฟานดี  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอามีน  อับดุลมานิ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอารีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิลยาส  สะแลแม โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอิสมาแอ  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอุซมี  เจะเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฮานีตา  สะมะแอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฮาวาติฟ  สมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลวานีย์  มะแด โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกูซัยนา  ตวนมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกูซัลฟาร์  ตวนมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงซันดานี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายซัลมาน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงซากีนะห์  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงซารีปะห์  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงญัสมีน  มะฉุ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐภูมิ  เทพพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงดามีญา  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงต่วนฮุสณีย์  จิใจ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  เจ๊ะยิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนัสริน  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนาซูฮา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนาตาชา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนิกัลยาณี  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนินัสเราะห์  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนุรไลลา  ไวยากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนุรอาลีซา  ลือแบซา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนูรอานีซาห์  ดอเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนูรอาลียา  ลือแบซ่า โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนูรฮัรบีณีน์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายไพซอล  หลงงัน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายฟัยซอล  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เจ๊ะนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฟาเดียร์  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฟิตรี  เรืองเพชร โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฟิรเดาส์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายภาสกร  อ่อนพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายมนัส  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายมุูฮัมหมัดนัสรี  การี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายมูฮัมหมัดนัยฟีน  บือโต โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลาวี  สะอี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายมูฮำหมัดไซนุรดิน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายมูฮำหมัดไพซอล  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงแวฟารีน  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายแวอิสมาแอ  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายสุไลมาน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายอดิกันต์  แม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอริสนา  ศรีจรูญ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอัฟฟาน  สูตี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายอามีน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอาริจญ์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายอาลีฟ  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอาลีฟ  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายอาหมัดฟาเดล  ขำแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายฮาซัน  โต๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเกวลิน  เทพพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชัซวานี  และหมัน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายซาวาล  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงซีตีซูไฮลา  สะรีเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายซุรฟียาร  อาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงซูมนาน  สมาแอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงโซเฟีย  สะมีแล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนัซมีย์  ตาสะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนัสริน  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนัสรีน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนาซูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิจัสมิน  ดาแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิวานิสา  ตูแวโวะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนิอัฟรูน  นิมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนิอิกรอม  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนิอิสกันดาร์  กูมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิฮัยฟา  งือเน๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูร์วูลเลีย  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนูรไอร์ดา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนูรีดา  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะอาลี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนูรูฟาตีหะฮ์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปูตรีนัยยูวา  บากา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรพรรณ  มานพ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฟาริดทร์  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายฟูซา  ยา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงมาดีนะห์  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมาวัดดะห์  สะนิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมาศีเราะห์  สาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายมุสตากิม  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงมุสตานีร  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายมูซักกิร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายมูฮัมหมัดฮามีซี  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรณชัช  เลื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงไลลา  ยาแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวัชระ  เย็นรักษา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายแวอารอฟัร  ปอสอตี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสิรภัทร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุไลลา  โต๊ะอีแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอรรถพล  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอริสรา  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอัฟฟาน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอัฟฮัม  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอัสรี  ปาเนาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอาตีฆะห์  กามาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอารอฟัต  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอิลฮัม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอิลฮาม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอิลฮาม  หะดอมิ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงไอยวริญท์  โชติมณี โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงไอลดา  สะแหละ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไอลดา  เนื่องชมภู โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงฮัซวานี  ยือรา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฮานีฟา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฮานูน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายฮารอฟัต  เซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฮุษนา  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกนกพร  บินเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกฤตบุญ  บุญภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวกันตา  สุดเสมอใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายกานต์ทอง  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวจารวี  รังสรรสฤษดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเจตนพัทธ์  บินหะยีอารง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชฌาณา  อิสกันดาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชามทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณทกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายชุกรัณ  กนกเหมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงซาบีร่า  วารีสมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายณัชพล  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวณัฐฐภร  สาแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประกอบชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐนนท์  ทองช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นายดาเนียล  สะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายไดญาซ  แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนกร  อัมพุกานน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนะดา  มาลินี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนัทธมน  อเนกวิทยากิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนาธัน  ศรีเปารยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนิ-นฎา  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนิตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิฟาติมา  หะยีสะแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนิศรา  นิลหกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนิสรีน  สาแล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นายนิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนูรีน  สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซค  แม็คแนล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปิยกานต์  รุ่งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพชร  นกน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพัทธนันท์  แม่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวแพรไหม  อ่องสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะยอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงภร-รดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภูวริศ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงมนติยากร  บุญยะวันตัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงมาหยา  มาเจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาววีอาร์ม  จะปะกิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศุภกิตต์  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสิรภพ  เกตุเรน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงโสภิตา  แตกกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอันนีซา  หะยีดามะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอามีณาย์  ดาโอะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกัลมานี  เจ๊ะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงซูไรดา  เจะนะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายดาเนียล  อาดหมาด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนัสรีน  ตันหยงจึงงา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนารีมี  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนิซุลวาน  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายนิอิฟฟาน  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายนิฮารีฟ  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายนิฮารีส  นิสนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายนิฮารูน  เจะเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนูรฟารีนา  ปาแนจากะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนูรอีมาน  จูมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนูรูลอัสมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายเนาว์ฟาล  หิแต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายฟาฎิล  เจะสมาแห โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงฟิตรียา  แวหะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายมูฮัมหมัดนะฮ์ดี  แวอายี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามาลอเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายมูฮำหมัดอัรฟาน  บางปู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรนา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวานีตา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายแวมูฮำหมัดอัซรอร  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงแวฮุสนา  แวยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอัชรอฟ  จิเหลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายอับดุลดัยยัน  หะยีสมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอากลีมา  ดาหมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายอารอฟัต  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอินอาม  มีนา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอิบติซาม  สนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายอิมรอน  อุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
338 นางสาวกอฮีเราะห์  บาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกัสมาวาตี  กาหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงการีมะ  มาดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกูก็อฟฟารี่  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกูฮัยดัร  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเจ๊ะซารีนา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเจะอัฟฟานี  สะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชฎามาศ  หมูดเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงโชลิช่า  เตซาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวซัลวานี  แวหะมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงซัลวานีย์  เจ๊ะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงซาฟารีน  มะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงซาฟีรา  บินมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงซาฟูราห์  ยีดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงซาฮาร่า  ตาเห โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงซีมีญ่า  มูฮัมหมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงซุลฟา  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวซูรัยยา  สิเดะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงซูรานี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงซูรีตา  ดอกา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวซูไฮลา  แวสุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงโซรยา  บูงอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงไซรีดา  อารง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงดานิช  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายดุลยวัฒน์  แวดราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงตูแวอาลีซา  มะเน็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายนครินทร์  ศิริ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนัซมี  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวนัสรี  สาและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงนัสรีน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนาซูฮา  อีรอแสม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนาบีลา  เจะและ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนิกามีรา  ดือราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวนิซาฟีซา  นิมะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวนิซารีนา  แวมูดอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนิฟาตีฮะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนิวีฟ้าค  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนิสรีน  ดำสมุทร โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนิอิลฮัมเดียนาร์  ยูโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนุรฟาติน  ยุโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  บอซู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  แวดาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  มะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนูรมา  อาบูลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนูรมี  หะยีตีมุง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนูรอัสริน  อาวัง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนูรอามานี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนูรอารฟะฮ  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนูรอูมัยเราะห์ชะมีนา  เจะเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนูรฮยาตี  เซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวนูรฮาซีกีน  ดาโหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวนูรฮานี  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดาราแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวนูรฮาลีดา  เจ๊ะโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนูรฮาอีละห์  เจ๊ะแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนูรีตา  กาเร็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนูรียา  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวนูรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  อาแวเล๊าะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะฮิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลขงู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงฟัตฏาณีญะห์  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงฟาฎีละห์  สุไลมาน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงฟาดีละห์  มาแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงฟาดีลา  เปาะโน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฟาติน  จะปะกิยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฟาติน  แวหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฟาตินดาเรียร์  พิทักษ์จิต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงฟาตีมะห์  เจะปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  แวนาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวฟาตีฮะห์  มาหิเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจะสะมาแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงฟาร์ตีมะ  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงฟารีณี  เวาะเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงฟิตรีนา  อูบูดี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงฟิรดาว  หะยีตาเยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายฟิรฮัน  ประดู่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงฟีรดาวน์  โยะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภูวดล  เจะอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมาซีห์เตาะ  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงมาเดียญัล  มาลายา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงมารีน่า  ราชกิจ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงมูรณี  แวดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงมูรนี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นายมูฮัมหมัด  อุมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดีน  รายิกัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมี  เปาะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงยัสมี  บราเห็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเยาวรี  ดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายรอมฎอน  เจะฮะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวรอฮานา  โตะแวโซะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายริฎวาน  มาแฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายรุสกี  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรุสดา  แซมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวรุสมีย์  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงวฐินี  นิเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นายวันอิสเฮาะ  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวันฮัสณีฟาร์  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวานีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงแวตัสนีม  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงแวฟาตีเม๊าะ  กาเจร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงแวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงแวอัสนา  มะมิงเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงแวฮัซวานี  แวอาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสราศินี  มายศรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสีตีฟาฐีมา  ยีตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุธรรม  รอบคอบ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุนิตา  เจะดาโอะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวอนิตา  ปุโรง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอริสรา  อาแย โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นายอะหมัด  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอัซมีย์  บากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอัซวารี  กะอาบู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอับดุลรอหีม  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอัฟณาน  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  แวดือเระ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอัลฟาตอณี  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอัลอิคลาส  วาโด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอัสวานี  ทันยูภัก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอาดีละห์  ดาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอาฟีฟะฮ  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายอาริส  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวอารีนา  สามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอาลาอ์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอาวาตีฟ  แวสะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  บือราเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอิรฟาน  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอิรฮาม  หะยีอาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวอิสเร๊าะ  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอีนดิลอัซฮาร์  เกษฤทธิ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเอชรัต  กานี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวฮัมดียะห์  เจะหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงฮากีม๊ะ  จำปีพันธ์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวฮาซียะห์  ปูเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงฮาซือน๊ะ  สุหลง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงฮานีสฟิตตรี  มะลากอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฮารีฟะห์  สมาเฮาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงฮุสนา  ตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงคอยรุนนิซาอ์  เจ๊ะมุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงซูไรดา  หะยีเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงตัสนีม  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัซนีน  มะมิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะมิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนิตัสนีม  สะดากา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนิสรีน  ศรีวิเศษ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีแวนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนิอานีส  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนูรซัฟเฟีย  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนูรฟัจรี  อาลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนูรฟัตมี  มารอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  อิสสะหะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนูรฟิรดาวน์  บอสู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  โตะมาตู โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรีน  กาซอร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนูรุลฟาติน  มะเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนูรูลซาฟาวาตี  มะแซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฟารีดา  บูงอดิง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฟิตรียะห์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงฟุตรีนูรุลอาตีระฮ์  อาแว โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายมัรวาน  ลาเตะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  หวังแอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงยัสมี  ประพายวรรณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายรอมฎอน  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวันอิลฮัม  แวอุเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอัฟนาน  ยูนุ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอัฟฟาน  ตานีแล โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอัยนูนมัรดียา  สะอิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัสวานี  มูซอ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอาดีลา  สีตีเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอาบีร  เด็งนิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอารีฟาร์  ดือราแม็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอิบติซาม  กาเซ็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฮาชีมา  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฮาซานะห์  การี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกฤตากานต์  นิตยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายกอฟฟารี  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจัสมิน  โมฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณจงขจร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายชยากรณ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายชลพัฒน์  ตั้งแก่นนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชัชชญา  อัลอิสฮักก์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายชาครีย์  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชามีมี  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชินชนิสศา  ปัตตศิริเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงซัลซานา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงซัลซานีน  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงซามีมี่  มาศสมันต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงซีรีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงญาณิดา  สาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณฐกร  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฎฐชา  บรรจุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงดากานดา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงต่วนอินอาม  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธนัญญา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายธภัสธร  กลัดกลีบ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินตวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธัชไท  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายธีรพัฒน์  ดำปาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายนพกร  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนภัสรา  ฉายสกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนราวดี  สุวรรณกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายนฤพนธ์  สุทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนวิยา  เกาะยอ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนาเดียร์  สีบู้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายนินัซมี  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนินัสรีน  ฮะซานี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนิสรีน  หลำสะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายบริพัตร  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายปัญญ  นิธิอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายปิยทรรศน์  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายปุรเชษฐ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายพรหมเทพ  โกตัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิชญธิดา  กอพูนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  นวลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายภคพล  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายภน  ยุวธนากร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงมุเนาะวาเราะ  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายมูฮำหมัดลุตฟี  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงโยลันดา  พรหมเห็ชร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงศรัญญา  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงศรัณย์รัชญา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายศิวกร  ประไพเมือง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรมหาลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายสิปปาธร  สุวรรณโร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงหทัยกานต์  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอนิศา  วาเงาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายอัฟฟาน  มีเหาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอัยมุนี  ร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอัรติิส  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอาอีซะห์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายไอดาร์  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงฮัซนา  หีมสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายกตัญญู  ปานเล็ก โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกรจักร  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกรรณากร  เอื้อภักดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกันตพัฒน์  นิลฉิม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกูซัยฟุดดีน  ยามิรูเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายคีฏร์  กำภู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่องชนิล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชนายุส  ชคทิศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชวิศา  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชัยชยานนท์  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายชารอน  หะยีมะเด็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชิษณุพงศ์  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงโชติกา  จารุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงซัรฟาฮ์  ลือโมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงซีรีน  ดือเระสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงฐิตา  พิริยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพรหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฏฐ์ชิยา  จารุธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐ์ธีร์  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐฤกตา  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงดานียา  ชูเดช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายดีน  เดอรามันห์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธนาวดี  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธรณัส  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธรรม  ศรีสุด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญชิตา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนรากร  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนันทนัช  พุทธจักร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนันทศิริ  จาระเวชสาร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนิธิศ  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนินาวัล  ซีเดะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนินูรอัลฟีร่า  รัศมิมานโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนิฟาริด  มะนีวัน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนิอัลมาส  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนิอินซาน  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  ยุโส้ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงบัซลา  เวาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงบัลกีส  มหะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงบัวบูชา  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเบญญากร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปกปกรณ์  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงประยูรชณัญญา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงประสิตา  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปรัชญาธร  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปราชญาพร  ลุนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปัญญา  ภูริสมิต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปุณิกา  ปริปุนณังกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเปมปวียา  สุคนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงเปมิกา  อึ้งรังษี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพงศ์ปณต  เทพจารี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรภูมิ  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพลเสฏฐ์  พันธ์สิทธิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพัชราภา  ประมงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกัลยานิวาท โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิมพ์กานดา  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิรดา  พิศแลงาม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพีราวิชญ์  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพุทธธิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภักดิ์  ต่วนศิริ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภัคจิราพร  รุ่งวิชานิวัฒ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภัคพิชา  ลิ้มจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภูธน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภูภัสรณ์  ประดับ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงมณินทร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมธุริน  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงมาดีนาห์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายมาวิน  เกียรติสุต โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายยศรัณพศุฒป์  ภาณุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงโยษิตา  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรติมา  แดงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายรัชชานนท์  ทักษิณสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายรัตนากร  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  โชติวัฒน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายลัมอานี  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวรปรัชญ์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรัญชนา  ลาภาศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวรัตถ์  ลาธิโน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศุภากร  เพชรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสรวิศ  ไชยา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสุริยา  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอธิกิตติ์  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอภิชญา  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอรปภา  รตนัตยาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอะห์หมัดอารีฟ ซับรี  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอัครชัย  อังศุภานิช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอัฎลีย์  หะยีหมัด โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอัฟฎอน  หะยีมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอัยฎิลล์  มหัตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอัสนา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอารดา  ทักษิณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอินอาร์ม  มิ่งสมร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอิรฟาน  สะแปอิง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอิสรีย์  บินอุมา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกชพร  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีไพร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีทิพย์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงซูไลลา  ราแดง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายณัฐดนัย  คงทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายทนุธรรม  วันทอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายธนพัชร  ปัญญารส โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายธรากร   มะโนปลื้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่จิ๋ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายนพรัตน์  พรเทพ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงนริน  ดาด้วง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายนัฎฟีย์  ชูดำ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงนุจรีย์  กังวาลสันติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงนูรมีน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายบริพัฒน์  วงศ์มะเริง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปวริศา  สุตราม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงปิยวรรณ  พุฒคง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงพลอยแก้ว  อินทร์ยง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงพิชนาฏย์  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายพิทยาพรม  พรมสุกขี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงภัทราวดี  วรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงวรัทยา  ป่าสวน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงวิภาดา  แวววันจิต โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทนา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายอดิลัน  มามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายอมรเทพ  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายอันวาร์   บิลและ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงไอลดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายกรวิทย์  แวยี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกฤตธี  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเกียรติสุววรณ  อุ่นวิมล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์รถ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงขวัญวาริน  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจารุกร  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจินดารัตน์  ดีนึ่ง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชมชนก  น้อยมะดัน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณลัดดา  อารีกุล โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฎฐิธิดา  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐชนน  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหาด โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณิชากานต์  สุคนธปฏิภาค โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายเดชาธร  สุลาลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเตชภัทร  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงทิภาพร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงทิภาพรรณ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนโชติ  รักแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหลง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธรรมธร  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีร์ธวัช  หนูไข่ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนัจญ์วา  ดอมา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนัสรีน  กามะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนัสรุนณ์  สาอิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนิโซฟา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายนิฮาซัน  นิกะจิ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนุรฟาร์  โต๊ะมีน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนุสฟาติน  มีมุสิก โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนูรซีรีน  ซารี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนูรีซา  หะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายบวรทัต  เกษร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์งาม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปลายฝน  เจริญทิพย์ชูเดช โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปาณกวิน  จรรศิลป์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิชชญา  อายุยืน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิชญสินี  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชญา  กดแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพีรดา  เรนทร์สถาน โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เตาะมะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงมีนา  - โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายมูฮัมหมัดบัดรี  ลีแซ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวันเฉลิม  หาญราชา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศศิกาญ  พันธัง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศศิธร  สอนนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศุภกร  ต่อน้อย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสนทนา  พุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสาธิมา  บุญปัญญา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสิริรัตน์  แจ้งเนตร โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  เปาะเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุทธิดา  พันธุ์สุวอ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสุภวัฒน์  รูปโฉม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสุรนันท์  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงโสรยา  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอดิศร  แก้วไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอรจิรา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอรัชพร  นครวงค์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอัมรี  บือซา โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอัลมะห์ดี  แวสะแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอัสมา  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอาตีกะห์  แดเบาะ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอิลยาส  อาแว โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอุรัสยา  พวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงไอยวรินทร์  แวสือแม โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงฮาบีร่า  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล2 วัดตานีนรสโมสร ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกชพร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายกรวิชช์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายกรวิชญ์  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายกฤตเมธ  เมียดกลม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกษิรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงกัญญพัชร  กุมภิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกัญญานี  นาคสังวัจฉระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกัญญาภัคส์  ตั้งก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายกิตติธัช  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายกิตติภพ  ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกีรติกา  สันตะโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกุลธีรา  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายเกษมพันธ์ุ  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายเกาซัร  เบ็ญราซัค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่ซี่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายจักรี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงชญานิศ  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงชฎาณัฐ์  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชนัญญา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงชนัญธิดา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายชยานนท์  ศานติพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายชวนากร  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำนิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายชากีรีน  อาแวกาจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายชิติพัทธ์  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายชิษณุชา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายชิษณุพงศ์  แซ่เต๋า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงซัลวานี  มาเส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายซูเบร  อาอาบี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงซูไฮลา  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ธรรมวิฐาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงฐิติชญาน์  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงฐิติภัค  ประถม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายณภัทร  เสือพล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณภัทรลภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายณัฎฐ์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายณัฐกรณ์  โต๊ะหลาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงณัฐชา  ดือราเซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณัฐทยากาญจน์  นันทวชิรปราณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงณัฐธยา  การขยัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณัฐวรา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตนุ้ยแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายเตชินี  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายทบธรรม  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายธนคุณ  จีรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายธนชาติ  ทะนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธนพล  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายธนภัทร  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงธัญวีร์  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายธีรินทร์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายนนทพัทธ์  สั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายนภัทร  ตุ้มแช่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนัจญมี  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงนัจญวา  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนาเดีย  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนิซุนนียะห์  ยายอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนิเดียร์นา  นิอามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงนินาซูฮา  สาเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงนินูรุลอัย  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงนิอารีนา  หะยีแวะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงนิอิฟติการ  สะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนูรซูเฟีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงนูรตัสณีม  ดือราโอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายปพันธ์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายปวริศร  จันทะนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายปัณณธร  ดำรงสุสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปิ่นมณี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายเผ่าเทพ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายพัทธนันท์  จินดาวัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองน้ำดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพิยดา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพีรชยา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายพีระวิทย์  พุฒยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายฟัยรุซ  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายฟาฎิล  หมัดหมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายฟาอิซ  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงภคพร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงภริตพร  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงภาวิณี  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายภูริ  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงภูริภัทร์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายภูริเศรษฐ์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายภูวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายมูฮัมหมัดชาริฟ  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายมูฮำหมัดสมิลัน  ดอเปาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายยศกร  ยังดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายรัชพล  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายฤชายุส์พงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงฤดี  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงฤดีกมล  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงฤดีพร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงลภัสรดา  ปัญญาภรณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายวขิรวิชย์  เรนทร์สถาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายวรพล  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายวรเมธ  ไชยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงวรรณรดา  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงวรรณิดา  แดงแพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายวรฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงวริศรา  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายวโรดม  มุนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวันอัยชาห์  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายวันอิบรอฮีม  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายวาทิต  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงวิอาม  หะยีเจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายวีรภัทร  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายวีรากร  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายวุฒิจิรัสย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายศุภวัทน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงศุภัชฎา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายสมปราชญ์  สังข์สร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายสิรภพ  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายสิรภพ  สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รัตนมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงสุณิต้า  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสุภิชญา  สะอะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายอจลวิชญ์  เจียมรัตโนภาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายอชิรญาณ  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายอนัส  แวกาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงอะลาวียะฮ์  ยะโก๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงอัซมี  หะยีวามิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายอันวา  แวหะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงอัมนี  เจะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายอัยยกานต์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายอาณาจักร  หวันชิตนาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายอาดัม  เจ๊ะโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายอาดิล  ดามูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายอาบูมูบารอฏ  อาบู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอามีนา  อาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายอาร์นีส  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายอาริฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอินติซัร  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอิฟนูรีฟาน  แวบือซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายอิมรอน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายอิฮซาน  หะยีอัมเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงเอมิตา  ประเสริฐศิริธารา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  วาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงฮาน่า  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงฮานีฟ  สาเหะดูดุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงฮาสวานี  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกมลชนก  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกมลรัตน์  แวดราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกรกมล  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกรรญดา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกรรณภัทร  ยีเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกรรนริศ  วสุลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกรฤทธิ  เซ่งเอียง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกรวิชญ์  ฮะนิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤตยชญ์  จันทรดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกฤตยา  กังสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกฤษฎา  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายกฤษดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายกลวัชร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกอฟฟา  สัสดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกัญญาภัชร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกัณต์กมล  ภาระกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายสีนวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกันติธาดา  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกันธิชา  จันทคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกาญจนา  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายกิตติ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายกิตติโชติ  โชตนภูติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกิตติภพ  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกิตติภพ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกูฮานาน  ศรีระเด่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายเกริกเกียรติ  สาวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเกวริน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงเกษพิชชา  บุญศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเกียรติภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงโกลัญญา  ประยูรชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายขวัญชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายเขมณภัทร  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ภูมิแสงนภา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายคณาธิป  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายคณิศร  พรหมขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงจันทัปปภา  หนูชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงจัสมีน  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงจิดาภา  พูลนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายจิรวัฒน์  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจิรัชยา  อุปมัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายจิรายุส  รัตณรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายจีรพัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายจุลจักร  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชญานิศ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชญาพร  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชฎาพร  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายชนพัฒน์  จันทรจักษุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายชนวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชนสรณ์  วงค์สระใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชนัญญ์ชานันท์  คงธนถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายชนิตพล  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชยานนท์  กรุงมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชลพร  เสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชลลกานต์  บำรุงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชัชฎา  ทองแก้วคงภัทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชัญญานุช  สวัสดิ์ประสิทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายชัยพัฒน์  สังข์วัดชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายชาคริต  หะยีหัสซัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายชาร์รีฟุดดีน  วันสามัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชีรวิทย์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายซอฟรี  อามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงซัลวา  มะโรหบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายซากิร  หมินหมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงซาเดีย  อัลวานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงซาฟิตตา  มูหะมะสาเล็ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายซีรอจญ์  ฮัดญีสิดดิก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายซุนนัตต์  แวสามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายซุบฮี  กาแบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายซุลกีฟลี  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงซุลฟาห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายซูบัยดี  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงซูรีญา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายฐากูร เกื้อภาระ  เกื้อภาระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายฐานทัพ  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชัยพงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายฐิติรัตน์  ทองดุลดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณกมล  สังเกต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณพวิทย์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณพวุฒิ  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณภัทร  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณภัทร  ฉันทศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณัช  เลิศพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณัชชา  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณัฎฐาพาสินี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณัฏฐกฤต  หงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัมพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายหนู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นิลน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วสุณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทับมุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฐวุฒิ  จาปรัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณัศรูลล์  บาโง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณิขนันทน์  แซ่หง่าน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณิชกุล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงดานิช  หามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายดาเนียล  หะยีเด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายดิยาฮ์ฮุดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายตนุภัทร  ชนะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงตัสนีม  ด๊ะหยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายเตชภณ  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายทัตพล  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายทินกร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายทิวากรณ์  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนกร  งามสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธนกร  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายธนกฤต  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายธนกฤต  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธนโชติ  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธนธัส  ชาติภัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนบูรณ์  สระทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนพนธ์  เก่าเงิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธนพร  จิตภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายธนพล  ทับเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายธนวัฒน์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงธนัฎฐา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงธนาภา  แวววันจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธมนชนก  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงธัญชนก  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธัญชนก  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตชู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยชีพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตโกบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงธัญยา  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธาริษา  วรรณเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธีรดา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธีรตา  เสรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธีร์วรา  พิทักษืสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนพภัสสร  มาสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนริศรา  มามุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนริศรา  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงนะดา  มันอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนะดา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนัจวา  นาวินพัฒนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายนัทธพงศ์  แดงวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะดือราแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนัสรีนี  กาหม๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนัสรียา  มะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายนาซวัน  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนาเดีย  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนาเดีย  อาแวและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงนาบีละห์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนาร์กีฟ  แวดือรามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเฟือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนาอีมีย์  มะนอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนิจัสมิน  สามะอาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายนิชนันท์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนิตัสนีม  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนิธิวดี  ประคองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงนินาดียา  อูมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงนิฟัสดูวาห์  ดะยังหมีด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายนิมูฮำหมัดอาซิล  สุรารัษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายนิวีซาม  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนิอานีส  เด่นอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายนิอิมรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนุชนาฎ  รุยไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  กะจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนูร์เดียนา  เส็นหีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะดือเระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ราโมง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนูรอามาล  ซู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงบัวบูชา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงบายาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงบิสมี  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงบุญติญา  สุอุตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงบุญยิกา  เทพขุน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงบุญวรีย์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายปฏิหารย์  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปฐวี  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปณัฎฎา  เทพทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปนัดดา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปภัชญา  โกตัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายปรมินทร์  ชุมน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงประภาภัทร  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายปรัตถกร  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายปราบปราม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายปริญญา  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปริทชมล  เจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงปริยาภัทร  เครือแตง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปัญญาวีร์  ณปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายปาฏิโมกข์  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วงาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงปานรวี  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปาลิดา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปุณญฤทธิ์  ศรีอาภรณ์ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปุณฑริกา  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายเปรมศักดิ์  โกงกาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพงศธร  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพรนภัส  ชามทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพรนภัส  บุญโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพรรณวรท  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายพรรษา  แหวนหรุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายพล  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพลอยจุฑา  จันทรอิสระศร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮั่วเจียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายพสิษฐ์  ทองบานเย็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงพัชรี  ทองวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพัชรีย์พร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพัฒชนก  สะอียา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงพันธิตรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายพัลลภ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงพิชญ์พิมพ์เงิน  เสาะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพ็ชร์ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพิชญา  ศุกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพิมพ์ณัชยา  เกียรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูไชยยัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพีรฤทธิ์  คะเลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงฟาฎีละฮ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายฟาฏิร  เจ๊ะสอเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงฟาเดีย  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายฟาอีซ  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงฟิรดาว  กูนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายภรภัทร  คงประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายภวัต  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงภัทร์ชลิน  ไกรศิริพัชรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายภัทรธร  แป้นไทย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายภากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายภูรนท์  กลิ่นวรากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายภูริ  ปัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงภูริชญา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภูวิศ  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงภูษิตา  อุมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงมนทกานติ  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายมนัสกร  สุเนย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงมลธิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายมานซูร  โจทย์สัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายมุหัมมัดอัฟฎอล  จะอ๊อก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงมูนีรา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงเมธาวี  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเมธาวี  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายโมฮำหมัดซารีฟ  มะเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายยุสรี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายรัชชานนท์  บุญทองศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงรัชฎากร  จะนะจินา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงรัชฟีรีน  รัตนจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายริฎวาน  รักสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายริดูวัน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงรีสมะร์  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายรุจฮาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงรุลลาร์  เปาะเสาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงรุสวาณี  แบเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงรุสวาเนีย  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงลลนา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายลัญฉกร  ไตรเมศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงวรกานต์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายวรพล  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายวรัญญู  เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงวริยาพร  พงศ์สุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายวสุวิศิษฎ์  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายวันอันวา  หวันกะมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายวันอิบรอฮิม  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายวายุ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงวาริญานิล  เจะเล็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงวิจิตรา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงวิชญาดา  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายวิชวิมล  ไวยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวิรินนดา  อิสมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายวิสิฐพงศ์  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวีรญา  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายวีรภัทร  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายแวฟุรกอน  เจ๊ะหมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายแวฮาซิร  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายศักดิ์วุฒิ  กุลวงษ์มาณะโส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายศิรชัช  พรหมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงศิรภัสร  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายศิรวิธย์  จิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายศิวกร  ซังขาว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายศุภณัฐ  อ้นชดชาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงศุภสุตา  สุวรรณนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงศุภิชญา  ตินตะชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงษิญดา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายสรธวัฒน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายสฤษฎ์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายสิงหราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสินีกานต์  ชุณหภากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายสิรภพ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ฆังมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายสิริโรจน์  พันทสิริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสิริวิภา  พาลีเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายสุวราชย์  เพ็ชรโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายหรรษกร  คำมุลนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายหฤษฎ์ปิยังกรู  ยกล่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงอโณชา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอดิสรณ์  ผดาศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอทิติญา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภู่เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอนัญลักษ์  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอนันดา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอนันดา  เจะและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายอนาวิล  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอนิสษา  ยูนุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอภิญญา  จรัสสาธรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายอภิวัฒน์  ปี่แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายอภิวิชญ์  มูนีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายอภิศักดิ์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายอภิสร  เพชรประคอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงอรรถกานต์  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอริศรา  จิตประกอบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอังค์วรา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายอัซฟัร  ปาวัล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอันวาซ  หะยีเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอันวาร์  เจะแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายอัฟฎ็อล  มา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายอัฟนันต์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายอัฟฟาน  หง๊ะเจะเเอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายอัมมัร  อีสมาอีลอาฮมัด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงอัรวา  สาแล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงอัลวาณี  กาซอร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอัสนา  อาวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอาคิสมี  อายเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายอาดิล  เหล็มเด็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญไฝ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอามีณี  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอามีน  ลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงอารยา  ตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายอารอฟัต  การี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอารีฟีน  แมะเง๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอิซตีฟาร  แวมายิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายอิทธิ์พงศ์  เจนพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วมลทิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงอิฟติการ  อาเบะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายอิมรอน  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายเอกภวิษย์  ขวัญมนิจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายฮะลีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงฮัซซูน่า  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงฮัซวานี  บือแนปีแน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงฮาริสรา  สามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายฮารีส  หะยีเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงฮาลีมะห์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงุแวนูรอัยนี  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกุลยา  เกลี้ยงบุตร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายฆอยเดร์  แยนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายชนะพล  บัวประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กชายชารีฟ  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายฐากูร  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงฐิติภัทรา  โพธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไกรไทย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงธนภรณ์  คงเอียง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายบุคอรี  โต๊ะอิสอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายปฐมพัทน์  หวานดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงปพิชญา  รักประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงปยุดา  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงเปรมสุดา  เรืองยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายฟัยซาล  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กชายภคพล  มุณี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงภานิชา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กชายภาสกร  เจริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายภูเมศ  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงวริศรา  บุญชู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงวันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงแวซูฮัยลา  แวนุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงหะนีฟ  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงอันดา  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงอามีรา  สาและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายอารีฟีร  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรซ้อน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงกมลชนก  สันติพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สดากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายกัณธนา  อักษรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงกานต์สิริ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงการ์ตินี  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุสาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงขวัญธิวา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงจัสมิน  รูบายี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงชญาณี  สุขขี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายชนะพล  แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงชลธิรา  แวเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงซะมีมี  หะยีสาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงซาเดียร์  มิเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงซาฟียะห์  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงซาฟูเราะห์  หะสีแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงซีตีตัสนีม  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงซีตียัสมีน  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงซีฟะ  สามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายซุบฮาร์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงฐิตินันต์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงณภัทรสร  สีดอกบวบ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายณัฏฐ์ชนน  จันทร์แพทย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายณัฐชนน  ไชยนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงณัฐธิดา  โทวาท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายณัฐภาส  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงณัฐมน  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงณิชาการต์  จินาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงเดียร์นา  แวนิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงตัสนีม  บอซู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายทศพล  คงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายธนกฤต  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายธนวัฒน์  เซียววัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายธรรมรัตน์  แม่นสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงธัญจันทร์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงธามาศ  คำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญจาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธีร์ชากรณ์  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายธีรเทพ  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายนที  ขำพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงนฟิตดาว  วาเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรหัวบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เลิศนภากร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายนรวิชญ์  ทองกาวแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงนัจมีย์  แวสามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงนัจวา  อิสลาม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงนัสริน  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงนัสรีน  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงนัสรีย์  มาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายนัสรุล  อารยะสรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนาดา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงนิตยา  แสงสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายนิรอมฎอน  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงนิสรีน  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายนิสุลัยมาน  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงนิอารีชา  โต๊ะสามารถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงนุรอีน  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงนุศริน  มามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงนูรตัสนีม  อุมาร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  เวาะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มาแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงนูรอันดา  กราซุย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงนูรอารีตา  อูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงบัสมีน  หะแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายบารมี  อุชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่ตั่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายปัณณทัต  บัวขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายปารเมศ  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปิยนันท์  คงเทพ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายพงศ์ภีระ  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพริสร  ภูมิสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงพัทธมน  แดงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายพิตตินันท์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงฟารีดา  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  โต๊ะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายฟิตฏรี  ชมฉาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายฟูรกอน  มาหะมุ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทองตัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายภูริ  คงบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายภูวิศ  ดำนิล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายมนพันธ์  ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายมัซลัน  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายมุมิน  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  หะยีสุหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายมูฮำหมัดซากิฎร์  มะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายมูฮำหมัดตอริก  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายมูฮำหมัดอาลาวี  วณิชชาพิณิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายเมธิชัย  ขาวสนิท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงยาสมีน  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายระพีพัฒน์  สมสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ปานเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภักดีชน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายรุสกี  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงลลนา  ดือเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายวชิรวิทย์  จินตานุสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายวรชิต  ดีชูศร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงวรรณฟิห์ริน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายวันฟิลัสฏิน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงวีนนาบีลา  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายศรัญญู  เด็งแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายศรัณ  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัศวะเดชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงสิตานันท์  มะแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายสิทธิกร  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายสุทธวิชญ์  คาระวะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายสุทธิลักษณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายสุพศิณ  จันทร์ดำ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงสุพิชญา  สีทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสุพิชญา  แปะกุ่ย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายอนันต์ทศักดิ์  บุตรตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงอภิสรา  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอะมะนี  หาสัตว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายอะลีมุนตะศิร  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงอัฟนาน  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงอัลฟาติฟ  บากา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอัลมาส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงอัศมารินทร์  มะกูวิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายอัษฎาวุธ  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงอัสมาร์  เจ๊ะมูซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายอานัส  มะมิง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงอานิษา  สาและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายอาบีดีน  เบญญากาจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอามีรา  สลาวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงอาริษา  จารงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอารีฟะห์  กาเซง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงอารีฟา  สุรินทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอินอาม  ตอแลมา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายอิบนุอาบัสสุกรี  ยาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงอิมตินาน  หะยีอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายอิลดิลอัฎฮา  มามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอุรัสยา  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายเอกภาวี  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงเอมกมล  ธรรมใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงฮปีย์ปิลลาฮ์  เบญจสมัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงฮันนาน  ราฮิม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายฮากีม  หะยียูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงฮานาน  อาหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงฮารีนี  มะสาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงซาวียะห์  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีปูเตะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงต่วนซาฟีย๊ะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงนัศมีณ์  เดนดายัด โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนาดียา  แวมูซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงนาเดีย  สาแม โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนูร์นรมา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงนูรอาวานา  มูซอดี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายฟัสรี  กาเดร์ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายมูฮำหมัด  บาราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายรุสลัน  กะมิยอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงอารดา  ชูดรุ่ง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงต่วนตัสมียะห์  มือฆะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงนูรูนัยซา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายพชรพล  อุ่นขำ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงฟาเดีย  หะยีมูมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  มะแซะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กชายรอมฎอน  กามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงกาซาร์  มะนอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงเจะนายีปะห์  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายซอฟูวาน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายซอลีฮีน  มะเตะเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายซัมซูดีน  เจะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายซาฟาวี  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงซูเฟียนี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงซูวัยยะห์  กูนิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายไซด์อุสมาน  กูริส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงต่วนนัซมีย์  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายต่วนนุรดิน  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายต่วนนูรฟี  แวดาโอะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายต่วนอับดุลฮากีม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายต่วนอิบรอเฮม  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงตัสนีม  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนัสรีน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนาบีลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนิฟิรดาว  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนิฟิรดาวห์  กามาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงนูรเดียนา  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงนูรตัสนีม  การี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงนูรฟาติน  เซ็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงนูรวาตี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายนูรุดดีน  ตาสาเมาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายนูรูลอาลิฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงนูรูลฮีซานีย์  นิแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงนูฮา  ตาเละ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายบูรฮัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงผกามาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายฟัยรุส  พันกาแด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงฟารีดะห์  รัตนเรือนสี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายมะซอและห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงมาฎีนะห์  ยามาซิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงมุรณีย์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายมุสตากีม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายมูฮัมหมัดคอรี  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายมูฮัมหมัดไอมีญย์  มะยิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายมูฮำหมัด  เจีะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายมูฮำหมัดซอฟวัน  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายมูฮำหมัดดาฟี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายมูฮำหมัดฟิกรอน  เจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายมูฮำหมัดอัยดิลอัฎฮา  เจะอูมาร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายมูฮำหมัดฮาริส  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงยัสมีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายรุสลัน  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงวาตี  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายอดินัน  แหละสิติ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายอับดุลรอฟัต  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  แวสากอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายอับดุลเลาะ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายอับดุลอาซิซ  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอัฟนาณ  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอัฟฟาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงอัสมะ  มามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอานัส  แวมามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายอาฟาณี  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงอามานี  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอารอฟัต  ซีตีเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายอารือฟัน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายอิบรอฮิม  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายอิลฮาม  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงฮันนะห์  อัลมูบาร๊อก โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงฮาซานา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงฮาซียะห์  สนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงจีฮาน  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงซานียะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงซูไวบะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายนิกอวามุดดีน  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงนิสรีน  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงนูรฟาติน  บินเจะอาลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาบิ๊บ  เปาะโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายมูฮำหมัดเฟาซาน  ฮาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงรอเบียน  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงอะนีสะฮ  สามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายอับดุล  เจะและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงซามีมี  บากา โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงณัซรีญาณ  เดร์แม โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงนูรีดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงรูฮาหนา  กะลูมี โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงอาดีหละ  วาเย็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายอิรฟาน  วาเฮง โรงเรียนบ้านชะเอาะ ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงซาฟีนี  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงนาตาซะห์  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงอนุสรา  หาแว โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กชายอูบัยดีลละห์  เจ๊ะโอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงอูลฟา  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงกูสุไลลา  สะมูโด โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงซูลเปียนี  วาเตะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายไซฟุดดีน  กอแต โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงนูร์บัยดูรี  เมาะจิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงนูรลัยลา  วาลี โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงบัลกีส  ดาแมะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  กาลาแต โรงเรียนบ้านราวอ ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงแวฟุดลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายอัฟฏอล  คาเด โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายอาริด  เถาะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายอีลียะห์  อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านราวอ ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงฮุสนา  หามะ โรงเรียนบ้านราวอ ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายไซฟูดิง  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงนาซูรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายนุรอูมูนอัยมาน  โต๊ะนาบอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงนูรูลฟารีดาซ์  เปาะเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงบัลกิส  ตือเง๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงฟัรฮะ  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงลาตีฟะ  หะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายอัซวัน  บากา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กชายอับดุลเลาะ  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายอามีนนุรดีน  อาดูแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงอารีนา  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กชายฮาฟิฟ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายซาการียา  สือฆี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงต่วนมูนา  นินาวา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงนัซรีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงฟาซีรา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงฟาติน  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซีร  อิสฮากีย์ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงรอยฮาน  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงสากียะห์  ยุโซ๊ะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงอัรวา  นะนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงอามาณี  เดง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงอามาลีนา  มะแซ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงอารีณี  สาแม็ง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายเฮรี่ย์  กีติง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงซูเฟียนี  หะยีหะมะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงนารีมา  สาและ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงนุฟาเอรา  มูซอ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงนูรทัสนี  เวาะน๊ะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงนูรมี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงนูรูลยัสมิน  มะสา โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายฟิรเดาว์  อาแว โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายไฟซอล  สนิ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายมูฮัมมัดฟัตฮีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายอิสมะแอ  อ่ายหล่า โรงเรียนบ้านบางหมู ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงกูนัดดา  กูเดร์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงกูฟาซียะห์  เจ๊ะนา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงกูฟาห์มี  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กชายซอละห์ฮุดิน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงซูใบด๊ะ  ฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กชายซูฟียัน  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงซูรายา  มะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงซูไรยา  เด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายต่วนฮานาฟีร์  รอยา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงนัจมีร์  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กชายนัสฟุตดีน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายนัสฟู  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กชายนัสฟูร์  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายนัสรู  สะมาแอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายนัสอูดิน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงนาเดียร์  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงนายีเราะห์  จันทอง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงนุรนาเดีย  เมาสู โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงนูรคัยราห์  โต๊ะกานี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงนูรฟาดีญาร์  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงนูรฟาติน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงนูรฟายูรา  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงนูรอัยมี  เจ๊ะเถาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงนูรอาตีฆะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงนูรียะห์  ยือฆิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงนูรูลซอลีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงฟาตินนาเดีย  ดาริต โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1723 เด็กชายฟิรดาวส์  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงมัสนูรี  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กชายมุสตากีม  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายมูฮัมมัดอิลฮัม  สาและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กชายมูฮัมหมัดอิซรอฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  แวฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายมูฮำหมัดการาฟี  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายมูฮำหมัดนุรดีน  อาแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายมูฮำหมัดฟาดีลัน  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายมูฮำหมัดอาซูวัน  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงรอฮายา  อูมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงรัศมี  โต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงรุสนี  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงแวซาฟีดา  ช่วย โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงแวรุสลินดา  เย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กชายสูฮัยมี  ดอมอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กชายอับดุลฮากีน  เมาสู โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงอัรฟาบัลกิส  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 คณิตประถม
1744 เด็กชายอาฟีม  มะนาเซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะสแลแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายอุมัร  เบ็ญหมาด โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงฮันนาน  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงฮัสวาณีย์  เวาะเย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงฮานีซา  เจะฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กชายฮาสซัน  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงกัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงซัลวานี  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 นายซาฟาร์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวซาฟีนา  ฮามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงซาฟีนี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงซาฟีรา  สาวิตรกุล โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เดะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายญามาดี  บราเห็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายต่วนฮากีม  สมุทรางกูล โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงตูแวซีเราะห์  ลอมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายนัซรูดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายนัสรู  อุมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงนูรซามาณี  บูเกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงนูรอีมี  เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงนูรีฮัน  ลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงนูรีฮัน  แยนา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 นางสาวนูรุลฮุดา  เปาะมิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวนูรูลอัยฟาตีฮะห์  วามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงปาตีเมาะ  มะเด็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงปาตีเมาะ  อะแหว โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายฟัยซอล  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวฟาซีรา  ดือเระ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงฟาตินี  สนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 นางสาวฟาตีมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงมัสรีนา  โต๊ะกาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาวมีมี่  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงมูรณี  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสกี  บินยะปา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 นายมูฮัมหมัดฮาดาฟี  มามะหะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงรอปีซะห์  ลอมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายแวมุสตอปา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายแวยุสรัน  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงสารินี  เจะแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงอาดีละห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 นายอาดือลัน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายอิบรอเฮง  สะนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงฮัซวานี  อะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงฮัซวานี  เวาะหลง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวฮัมซะ  เจะและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงฮัสนะ  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายฮาฟิซ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงเจะอานิส  เจะแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงซากียะ  ดีซอย โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงซามีลา  มะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายซูกราน  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายซูเฟียน  ดะแล โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงซูฮัยลา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงโซเฟีย  ดะแล โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงต่วนนูรัสมี  บีรู โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายต่วนรอซวาล  เจ๊ะกาเซง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงนัสซูวานี  เจะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงนัสรีญา  มายิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงนาดียา  อาแว โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายนิฟัดลี  กาดี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิแห โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายนิฟาดิล  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงนิฟิตรี  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายนิมูฮัมหมัดอันวา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงนิฮานีฟา  ปอเลาะห์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงนุรนานีซา  สาและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงนูรซากีรา  ดะมอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงนูรฟาซานา  เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงนูรมี  สือนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงนูรฮายูรัย  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงนูรีซา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงนูรูฮุสมานี  หะรงค์ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายบัดรุลฮีซัม  มะแอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงบิสมี  ยาซิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงฟัยโรส  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงฟาดีลา  ชาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายฟุรกอน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงมูนา  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟี  เจ๊ะสแลแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู  เหยง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายมูฮัมหมัดนูรูดีน  ฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายมูฮัมหมัดบีลา  อูมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายมูฮำหมัดนาวาวี  มะแซ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายมูฮำหมัดไพซอล  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงยัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงรอยฮาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงลาตีฟาร์  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงอัซมานี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายอับดุลดัยฟาน  เจะเละ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายอับดุลบาซีร  บินสตอปา โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อาลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายอับดุลอาลิฟ  รามัญ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายอับดุลฮากิม  วาแนง โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายอัลอัซวา  มินาเตะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงอามาลีนา  วิสาสะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงอารีตา  เวาะซอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงอารีนี  มะลี โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงอาลามีน  บูเกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงอินตีฮา  แบรอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงอิลมูณา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงฮันดานี  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายฮาเซ็ง  แดเบาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงฮาตีซัน  เบ็ญดาวูด โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายฮารีฟ  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงฮาสาน๊ะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงนูราณี  สมาแฮ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงมัสณีย์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กชายอิรฟาน  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงฮาวาตี  แมแล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงซัมซียะห์  เจะมะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงซูฟียา  สุวัฒกุล โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงนาซูฮา  สาและ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายนิอัมราน  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาเหาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีพ  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงซัลวาล  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงซูลีนา  อีมุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงนิบัดรียะห์  วายี โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงนูรรีฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงนูรีย์  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะลง โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1871 เด็กชายมูฮัมหมัดมุสตากีม  สามะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 คณิตประถม
1872 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน  เจะโซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงอาวาติฟ  วาลี โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงณาร์ดีฮาน  เจะแต โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงนัซมีย์  เจะเมาะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เจะเม๊าะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายแวชารีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงแวนูรไซดา  แวเตะ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายอัดนันท์  เจะและ โรงเรียนบ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงฮานีซา  อยู่นุ โรงเรียนบ้านกลาง ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายกูฟารุก  อับดุลบุตร โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายคอยรนนาอีม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงคอยรลนีสา  ฮะยีบิลัง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กชายค็อยรุน  มาลามาลี โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายซาฟีอี  อิสมาย โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงซีฮาม  สะอะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงซูใฮลา  จารู โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กชายโซฮากีม  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายไซฟูลเลาะ  แวปิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงนัสรีน  คาเร็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  เปาะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงนูรอัยนี  บาราเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  รัตนดิลก โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงมูนีเราะฮ์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กชายมูบารอค  นิแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1901 เด็กชายมูฮำมัด  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กชายมูฮำหมัดเตาฟิก  มีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กชายมูฮำหมัดอาติฟ  หะสีแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1904 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กชายยูนัยดี  บาโง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงรุสมีณา  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงวาอี  เจะเอาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงวีอาม  แมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายอับดุลฮาฟิส  วาแต โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงอัมนา  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กชายอิสกันดา  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงฮันนาน  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กชายฮาฟิซ  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กชายซาฟีร  สาและ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงซุลฟาร์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงซูไบดะห์  มะหมีน โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงตัสนีม  มะแต โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงนัสริน  สามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงนัสรีฮา  กูนิง โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายนากิีบ  ดาราแม โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงนาซูฮา  มะแตหะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงนาเดีย  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงนูร์ฮาวา  เปาะวอ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงนูรีซาลวา  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงฟัดดูวีน  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายมะนุ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงมูนีฟา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายมูฮำหมัดเซาวาล   อีซอ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายยุลัยบีน  แวซู โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงร๊อยยาน  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงรอยฮาน  แวบือราเฮ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายวันฮาซัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอัฟนันท์  อาแว โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงอานีฟาน  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงอารีนี  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงซีตีคอลีเยาะ  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงซูฮาดา  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงนุรฮัยฟะฮ์  อาแว โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงนูรซาฟีร่า  สาและ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงนูรีซัน  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยีหามะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์  ยารง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงมุนีฟะฮ  เดร์ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  ดีแม็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1946 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจะแต โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1947 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  บราเห็ง โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงลาตีฟะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กชายอานัส  สาเมาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงฮาซามี  เยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงซูไฮมี  เลาะยะพา โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงซูไฮลา  อาต๊ะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายนิมูซัมมี  ฮามุ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงนูรดียานา  เจะบู โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงนูรยาวารียะห์  ตีเยาะ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฮัยฟาน  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายอารอฟัต  มูซอ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายอาลีฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายชยากร  แววทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงซูไรดา  นูเตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงซูไรดา  ปิยา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงต่วนนาซูลรี  นิต๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงนัจญมี  สะแม็ง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงนัสริน  สะมาแห โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงนิกัลยา  โตะชาย โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงนูรฮะฟาวาตี  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายบัดรี  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงปาตีเมาะ  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไวยประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊ะ  ปูตะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายยศกร  วิทยาน โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงยัสมีน  ประสพนุข โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายวระพงศ์  เนตรขันท์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงแวฮัมซียะห์  บาราเฮง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  สะรี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายสุกนต์ธี  นิลอินจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงอานีส  เจะเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายอาลียาซ๊ะ  เจ๊ะและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงนุรมี  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงนูรูฮูดา  นิมะ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงบูรัยด๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงปาตีฮะห์  อาบู โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กชายมูฮำหมัดกันดาฟี  ยาเลห์ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กชายแวอาหมัดคอราฟีย์  สะแต โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงสากีนะ  วานิ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กชายอับดุลฮากิม  มะดีเย๊าะ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงอาดีละห์  ยานยา โรงเรียนบ้านปุลากง ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กชายอานัส  สาแม็ง โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงอาแอเสาะ  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปุลากง ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงญัสมีย์  ยาเซะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงไลลา  เปาะเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงนูรนัสรีน  เจะแล โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงฟิตรีมา  หะยีมะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงมารีซา  กูโน โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงมีกรือซง  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงอาซียะห์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงฮานาน  แวกือจิ โรงเรียนบ้านตันหยง ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงฮาบีบะห์  แม็ง โรงเรียนบ้านตันหยง ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงนัจวา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงนิฟิตรียะห์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงรุสนานี  ลอเด็ง โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงอารีนา  สาแล โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายซอลาฮูดีน  เวาะยี โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายลุตฟี  แวนิ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงสูไวยะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายอิมรอน  มะแอ โรงเรียนบ้านเปียะ ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  แวสุหลง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2009 เด็กชายซุลกิฟลี  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงซูซานี  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงนูรฟิตเราะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงนูรูซะวานีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงฟาดีละห์  สนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กชายมะนุ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงมัสรีน  เหาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงมาซีเตาะ  ยีมามุ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงรอยม๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงสุหวายบะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กชายอิลฮัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 คณิตประถม
2021 เด็กชายอุสมัน  สะแม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายตัรมีซี  สามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายนัสรี  สะนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงนูรนาซอฟ๊ะ  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงนูรฟาซีลา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงนูรฟาติน  แยนา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายฟะฮมีย์  เจ๊ะหมิ่น โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายภณภพ  สาเร๊าะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงมริษา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายมะตา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายมูฮัมหมัดบาดาวี  จิหนิ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายมูฮัมหมัดรีซัน  ยาบี โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายมูฮำหมัดอีมาน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงรอกีอะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงรัสมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายแวซูลกิฟลี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงโสรยา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายอภินันท์  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายอับดุลกอยยูม  หะยีอุเซ็ง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายอับดุลรอฟิด  เตะเหร็ม โรงเรียนบ้านบางราพา ป.4 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายอับดุลเราะหมาน  แวหลง โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายอานัส  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายอาเล็ฟ  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายอิลฮัม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านบางราพา ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงซูเฟีย  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวนุชฟาตีหะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงนูรคอลาตี  หะยีเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวนูรอัดลีน  เจะบือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 นางสาวนูรูลฟาตีฮะห์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงฟาติน  มะสะนิง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงสูไวบ๊ะ  หมัด โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงฮาฟาวาตี  แวเจะ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงซีตีซูลัยคอ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงนินาเดีย  แปเฮาะอีเล โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงนูรไอน์  เดวาดาแล โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงคอยรียะห์  แวฮามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงจริญญา  ระดิ่งหิน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงซอฟัรณี  วาโด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงซันฟามีน  หะแย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายซากิฟ  ยือลาแป โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงซากีหน๊ะ  อีแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงซูเฟีย  หามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงซูไรดา  เจะหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงซูวัยบะห์  สามาณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงดาวีนา  กาเต็มมะดี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงต่วนโซเฟียร์  ปาแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงตอยีบะห์  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงตัสนีม  แลแร โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงตาฮานี  สาเล็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงนัจวา  แวนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงนัสเรีย  แวสแลแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงนาซิฮะห์  สอเฮาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงนาเฟีย  เจะแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายนิติกร  ขจรจิตต์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายนิอิมรอน  มะวี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงนุรอัสมาณี  ตาเหร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงนูรซากีนะ  หะยีอาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงนูรซามีมี  แวมายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงนูร์เซาวา  เจะแต โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงนูรดิยานา  ตาเฮ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงนูรดีนา  สิติเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงนูรฟิตรียา  สาเล็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงนูรมาร์  มาหิเละ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงนูรอาซีลา  สาเล็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดือราโอะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เบญญากาจ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงนูฮานีฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงบิสมี  เจะหลง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงฟาติน  โตะฮิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะตาเหร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงฟิฎรี  มูเหล็ม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงฟิตรีนา  สำเล่าเฮง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงฟิรดาว  ดือราแมหะยี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงฟิรดาว  สามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ระใด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจะเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงฟุฎลา  ซะนิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงเฟาซียะห์  เจะเด็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงมายีดะห์  มะแอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงมาลินี  เห็มปาเกบู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายมุสลิม  ลาเตะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงมูณีรา  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายมูฮำหมัดอาดัม  อาแว โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟีส  ด๊ะหยี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงยัสมีน  จาเงาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงโรสนานี  ยูโซะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงวันซูลฟาฮ์  เจะอุบง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายวันฟัครอรอลซีร์  เลาะสะนิง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงวันอัยชะห์  เหาะแอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงวันอารีนา  แวซู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงแวฟาซียะห์  ยูโซะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงแวมุมีนาต  แวนายี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงแวมุุมีนะห์  แวนายี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงศาสนา  ยะโกะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงสุไลดา  ยูโซะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงสูวานียะห์  แวและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายหารีซ  มะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงอัฟนาน  มัสปอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 นายอัฟฟาน  หะยีมะลี โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงอัศวรรณ  มูซา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงอัสมะ  ดือรามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงอัสมี  ตาเยะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงอัสวาณี  โตะเวาะม๊ะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กชายอานัส  แวดือเระ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงอานีซะห์  สาและ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงอามานีย์  มัชปอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กชายอามีรต์  ฮายอ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงอารีนา  เจะกา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงอิลฮัม  แวดาแม โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงอุไรเราะห์  ลีแซ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงฮัมดียะห์  แวอูเซ็ง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงฮัสนีดา  ทรงเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงฮาซีรา  แมเราะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงฮานาดียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กชายฮาฟิซ  กรมเมือง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  สิเดะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงฮาวารี  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงฮุสนา  มามะ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายกาญดิษฐ์  จิตหลัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กหญิงซอเฟีย  นิละ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงซาวานา  จะปะกียา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงฐานิตา  ขวัญอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กชายต่วนยัซลัน  กูโนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กหญิงนัสรียะห์  มูหนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2157 เด็กชายนิกกี้  เจ๊ะดาโอะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2158 เด็กชายนิมูฮำหมัดฮาฟิซ  นิและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงนูรดีนา  สลำเหม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กหญิงนูรอีม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงนูรอีมาน  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงนูรฮายาตี  แสมา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงฟาฎอนียะห์  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงฟาดีละห์  ซือแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2165 เด็กชายไฟซอล  ดาหะซิง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2166 เด็กชายไฟซอล  เต๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2167 เด็กชายมุสลิม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2168 เด็กชายมูนีร  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2169 เด็กชายมูหัมหมัดดานาอีม  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2170 เด็กชายมูฮัมหมัดมุสลีมีน  เจะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2171 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2172 เด็กชายมูฮำหมัดอัลยุฟรี  โว๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายวันนัสรีน  แวอุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2174 เด็กหญิงวาณีตา  สือบา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กหญิงวาณีตา  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงแวซาฮีดา  มามุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กชายสัมฤทธิ์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายอับดุลมุฮัยมิน  ศรีงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2179 เด็กชายอับดุลรอฮีมห์  ศรีตุลาการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2180 เด็กชายอับดุลเลาะห์  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2181 เด็กชายอับดุลสลาม  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กชายอัฟฟาน  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2183 เด็กหญิงอัสนี  แวจือแร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กหญิงอัสมา  แวเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2185 เด็กชายอัสมี  แวเย็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงอัสรีนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กชายอัสรีย์  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2188 เด็กชายอาดีล  นิซาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2189 เด็กหญิงอามาณีย์  กาเซ็ม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2190 เด็กชายอาลีฟ  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กชายอาลียัส  ปูเกะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กหญิงอิ๊บตีซัม  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2193 เด็กชายอิฟฟาน  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2194 เด็กชายอิลยัส  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2195 เด็กชายอิลฮัม  ยะโงะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 คณิตประถม
2196 เด็กชายฮาซัน  สุติรันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 คณิตประถม
2197 เด็กชายฮารูน  น่วมนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 คณิตประถม
2198 เด็กหญิงซูลฟา  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงนุฟิตดาว  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงนูรมา  มะนาวี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.1 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงบิลกีส  นิหลง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายไฟซอล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายมะสุกรี  มีเด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงแวนูร์ฮาบีบะห์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.2 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงสุนิตา  อูมาร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายอามรอม  บาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงอายีซะห์  มะนาวี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายอารีฟีน  เจะแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงฮายาตี  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายกูชวรินทร์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2212 เด็กชายกูริกดูวัน  แวมาสอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงไซนับ  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กชายณัฐกร  จามจุรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงดาอียะ  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงต่วนรอฮีมะห์  ยามา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กชายตายุดดีน  มอซู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงนัสรินทร์  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กชายนัสรูน  ซีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงนินูรฟิตตรี  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงนิฟาอีซะห์  คาเร็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายนิฮาริส  นิเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2224 เด็กชายนิฮารีส  แวนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กหญิงนูซีลา  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงนูรฟัตมา  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2228 เด็กชายนูรมาน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงนูรร็อยฮาน  สมัยอุดม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  มะยีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงฟาฎอนียะห์  เลาะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2232 เด็กหญิงฟาร์ซรี  สะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายฟิรฮาน  สาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงฟิรฮานาน  อาฮาหมัดอาบูซีดา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงมารียัม  นิซาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กชายมุสลิม  มานะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2237 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรุส  หะยีดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายมูฮำหมัดมุสตอฟา  บากา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายรอกิฟ  เปาะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2240 เด็กหญิงรอยฮาน  วาจิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กหญิงรุสนานิง  วาเมณาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2242 เด็กหญิงโรสวาริน  สะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2243 เด็กหญิงวรรณจัสมิน  เปาะซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2244 เด็กหญิงวันฺารีซาล  มะซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2245 เด็กหญิงวาซาฮีดา  เจะแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2246 เด็กชายแวมูฮำหมัดอาบัส  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายอลีซัยนุลอะบีดิล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กชายอลีฟ  สาแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2249 เด็กชายอับดุลมาลิก  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2250 เด็กชายอับดุลหะกีม  มาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงอัฟนัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2252 เด็กชายอัฟฮัม  สราง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กชายอัรฟาน  แวสาแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงอานีตา  นาอีแต โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายอารีฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2256 เด็กหญิงอาอีซะห์  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2257 เด็กหญิงอาอีซะห์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2258 เด็กชายอิบนิอับบาส  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.6 วิทย์ประถม
2259 เด็กชายฮาเซ็ม  สุติรันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.4 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงฮานีฟะ  มามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2261 เด็กหญิงฮาฟีเซาะฮ์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ป.5 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงกูอารีซา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2263 เด็กหญิงเกาว์ซัส  ทองคำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2264 เด็กหญิงคอดีเยาะห์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2265 เด็กหญิงจีฮาน  ตาเห โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2266 เด็กหญิงชามีลา  บิลอะหลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2267 เด็กชายชารีฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กหญิงซัมซียะห์  แวอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2269 เด็กชายซัยนุลอาบิดีน  หีมใบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2270 เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2271 เด็กหญิงซาเดีย  ดุลมาตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2272 เด็กชายซาบิก  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2273 เด็กชายซิดดีกีน  เจะเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2274 เด็กหญิงซิลมีย์  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2275 เด็กหญิงซีรีน  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2276 เด็กหญิงซุลฟา  เดชอรัญ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2277 เด็กหญิงซุลฟาร์  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2278 เด็กชายซุลฮิลมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2279 เด็กหญิงซูลลียานี  สิงห์พิทักษ์กุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายซูฮัยมี  สะมาอุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2281 เด็กชายฌามิล  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2282 เด็กหญิงณีวัลณูฮาย์  แลแร โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2283 เด็กชายดานิช  พันธ์หีม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2284 เด็กชายดาเนียล  ประเสริฐดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2285 เด็กหญิงต่วนนัจลาอ์  โตะกูบาฮา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2286 เด็กหญิงตัสนีม  สะมะดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2287 เด็กหญิงตัสนีม  โนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2288 เด็กหญิงนัจญวา  แวเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2289 เด็กหญิงนัสริน  ซายอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2290 เด็กหญิงนาซูฮาล  มาหิเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2291 เด็กชายนาดีร์  ลาเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2292 เด็กหญิงนารีมาน  เจะแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2293 เด็กหญิงนาวัล  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2294 เด็กหญิงนิซัมซารีนา  หยีหามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2295 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  วัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2296 เด็กชายนิฟาริด  นิมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2297 เด็กชายนิยัสรี  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2298 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2299 เด็กหญิงนิสรีนปุตรี  แวมามุ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2300 เด็กหญิงนิสวาน  อัลญามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2301 เด็กชายนิอัฟนาน  ยาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2302 เด็กชายนิอัฟฮาม  มุสดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2303 เด็กหญิงนูรคานซาร์  อะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2304 เด็กหญิงนูรนาซีฟา  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2305 เด็กหญิงนูรฟาฏิน  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2306 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะมิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2307 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2308 เด็กหญิงนูรอักมัล  สะอง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2309 เด็กหญิงนูรอีมาน  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2310 เด็กหญิงนูรีฮัน  ลูโบะยาเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2311 เด็กหญิงนูรุลวาฟีกอฮ  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2312 เด็กหญิงนูรุลวาศีฟะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2313 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  มูนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2314 เด็กหญิงนูรูลฟารีซา  มะลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2315 เด็กหญิงนูฮา  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2316 เด็กชายเนาว์ฟัล  เจะสะอิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2317 เด็กชายฟากิร  เจะโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2318 เด็กหญิงฟาติมะฮ์  เกลาฉีด โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2319 เด็กหญิงฟาตีนะฮ์  จิใจ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2320 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2321 เด็กชายฟารุก  สือแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2322 เด็กชายฟิดาอีย์  แวหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2323 เด็กหญิงฟิตดาว  กลิ่นหอม โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2324 เด็กหญิงฟิรดาว  โต๊ะมีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2325 เด็กหญิงฟิรดาวส์  จันทรเพท โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2326 เด็กหญิงฟีรดาวส์  แมะอุมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2327 เด็กชายฟุรกอน  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2328 เด็กชายมะรอเซะ  โตะอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2329 เด็กชายมะห์มูด  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2330 เด็กหญิงมัณนา  สือแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2331 เด็กชายมัรวาน  ปะดาอามีน โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2332 เด็กชายมิฟฎอล  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2333 เด็กหญิงมุคลิศาห์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
2334 เด็กหญิงมุมตาซ  สาและอารง โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.5 คณิตประถม
2335 เด็กชายมุอาวิน  สูดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ ป.4 คณิตประถม
2336