รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกณิศา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณชม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนิษฐา  พืชพรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญภัค  เทศนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันติทัต  เทศนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงตาล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรัชญา  ตงเหรียญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนะพล  กลับน้อย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชลธิมาภรณ์  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลพรรษ  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลลดา  พาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชวลิตา  พันจุย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชัญญานุช  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชานน  นวลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณิศา  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐิตาภร  ลำบอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณรงค์ณชพล  กวยกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  พัฒน์ฐิติโชค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐกรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกฤต  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชชา  เคหะดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายทีปกร  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธชฐกฤศ  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  อุบลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัชชา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธรกรณ์  เจริญนางรอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญวลักษ์  มุกดาหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรทัศน์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธีร์ธวัช  พวงธนสาร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนวดล  ปะสาริกัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนิระมล  ฉิมพานิช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุศปราวาราตรี  แก้วทรายขาว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปนัสญา  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปรัชชกร  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปรียวิศว์  กล่ำบุตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปสะโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิลศร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปุญญิศา  นาดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรไพลิน  บุญมากิติมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพรรณทิภา  ชัญถาวร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัชรพร  ในเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพิทยาพล  ใจทับทิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพีรดา  หอมทวนลม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพุธชงศ์  สุตารมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  โสดาราม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงแพรวณดา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรวดี  สัมผัส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมณีรัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงมลรัตน์  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเมราพร  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงยุพาพรรณ  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงโยชิตา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรมญ์ธีรา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรมิดา  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรวินันท์  สรรพคุณยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรวิวรรณ  เสนีย์สงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวริศรา  พารา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โสตะการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศศิประภา  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิริประพาภร  นาวิสัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภพล  การดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสรภพ  โกเมศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุนันทา  แพรงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายเสาเข็ม  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายโสทิศ  วินุราช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอธิญา  ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอนัญญา  เชียงเดิม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอภิชญา  เลิศวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายอภิชาติ  วิสาสะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายอรัญชย์  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอริยากร  พลแก้ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอริสรา  เดชา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอาทิตยา  สีลาแสง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกมลชนก  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกฤติกา  อรชร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษเจริญ  ทานทน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตตินันท์  สิมิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายไกรวี  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคณินณัฏฐ  เทียมอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงคุณัญญา  สัยยา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณานนท์  จันทรรัตนบุปผา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจักรพงศ์  เจริญนพกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจันทร์ธิมา  หลังสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินทะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชนวันต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชโนดม  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชยพล  สุทธโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณภัทร  ผดุงชาติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประดับทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐดนัย  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐดนัย  เจนการ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงตฤตา  ขุนวิไชย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเตชธรรม  อาทร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเตชิต  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเตชินท์  จันทโสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเตชินท์  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นไกล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  เรืองเกิด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนกฤต  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนวิชณ์  ลำบอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนันชัย  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนากร  วงษ์สุเทพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนาธิป  ศรีมุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรทัศน์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนภวัต  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภัทร์สร  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิลป์มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนภาภรณ์  ปั่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนลินญา  สกุลนคร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันทิชา  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปทิตตา  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปพัชญา  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์ค้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปราชญา  กิมฮั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปัณฑิกา  ลิ้มกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปัณณทัต  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาญจนันท์  พรหมเหลือง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปาณธี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปารตี  อารี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปิยะพร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปิยะวัฒน์  ผ่องผิว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปุณณานันธ์  ตันเสียง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพชรวินท์  ขยันยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรธวัล  จำสอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรพิมล  สุขนอก โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพรเลิศ  เทพสิทธา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชานันท์  ดุลยเสรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญ์นารถ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพิสิษฐ์  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงแพรชมพู  จิตตรง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภรัณยู  ภักดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สดศรี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภานุวัฒน์  รัมมะบุตร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภาวิดา  พรมเขียว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภูริฎา  ปานอำไพ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงมนต์ภัทร  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงร่มเกล้า  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวงศพัทธ์  ปรีรัตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวริสา  อักษร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวัชรธร  พาทอน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนาดิสัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวีรยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศิระ  แคทท์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสัณห์สินี  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสิริกร  เสริมทอง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอนุตรา  พลังสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรอนงค์  สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอรัชพร  พรมศร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอริยะ  เรียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริศรา  ดาทา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอริสรา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอริสา  ดีใจ โวล์ฟ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เที่ยงทางดี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกันตินันท์  สุภาผล โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิตติสุดา  แก้วศิลา โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนพล  พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนารัตน์  สายเสน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ดาศรี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเบญญทิพย์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพิสิษฐ์  เปียนวม โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเมธวิน  แสงวิชัย โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวินทกร  แก้วลิ้นไม้ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวินิตา  พันสี โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศศิวิภา  อ่อนเยี่ยมต่วน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศุภกร  สร้อยไซ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอนันดา  อุฮาด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอภิชญา  ชาตรีทัพ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนภัทร  นนท์ประเสริฐ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปพิชญา  เเก้วเกตุ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายพิชญุุตม์  มากเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายอรรฆรัตน์  โกศล โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงฉวีรัตน์  ลาภา โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุกเจริญ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกฤษฏ์  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงคณณัฏฐ์  หงษ์วิไล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายภีมพศ  กสิกพันธ์ุ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายกฤติน  มาลยาภรณ์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธันวา  ยืนทน โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธีรภัทร  นิลนนท์ โรงเรียนหทัยชาติ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูมิพริษฐ์  ยี่เผติ๊บ โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรวิช  จุฬาริกุล โรงเรียนหทัยชาติ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายกรวัฒน์  ธรรมโหร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตรีธารทิพากร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายคณนาถ  บัวแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายคุณานนต์  น่วมจิตร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เตชะบุญญวัฒนะกูล โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายฐาปกรณ์  พันจันทึก โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เนมียะ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฏฐวี  หัสดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังคะวะดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญชันษา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายณิชคุณ  จันทร์เจริญใจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุลักษณานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายปัญญ์  จันทรา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายพัสกร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพีณัฐชา  ราชพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงแพรวญาฎา  ไกรสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงมะลิวรรณ  ตั้งเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรวงข้าว  ถาวรเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายรัฐศรัณย์  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรินรดา  สอนใหม่ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายวาริ  วงษ์ประกอบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวิภาดา  สังคะวะดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ต่างแขวง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกิดสุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอภิชยา  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกชพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มจาด โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกฤตพัส  พูลสงวน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกฤติภูมิ  สวัสดี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาโท โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาภัค  โกสุมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกันตภณ  เกิดทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเขมนิฏฐ์  วงศ์พัฒนวัตน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายคเนศ  คุณศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจันทิมา  ทองนาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิณัฐตา  รักนา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิรชยา  อินตา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิราพัชร  จีรประภาพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชญานุตน์  นาคพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนมน  ช่อชบา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชยพล  นพเกตุ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัชพล  เคนถาวร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฎฐ์ณลัน  ตั้งบริบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุหงานคร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐริญา  วิทยลักษณ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายถรวัฒน์  คงกระพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลิมพิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนาธิป  น้ำหอม โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธัชพล  เมฆดำรงศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญกมล  โชตินาคเมือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธิดาวรรณา  งามเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนนทกร  สายเทียน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนิสรารัตน์  นิ่มนวล โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุษยมาลี  เวียนวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใจชื้น โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดทวี โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปทิตตา  สายวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปริชญา  อร่ามเรือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปวริศา  กฤชกาญจนพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปัญสิริย์  หมวดหอม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปัณณวัชย์  สิงห์ลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปัณณวิชย์  สิงห์ลา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาวเหนือ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรสิณี  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  คงตะแบก โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โตตระกูลถาวร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมพิสา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงภัคนันท์  คามรักขิต โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูตะวัน  สันติมาลัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูริณท์  ภัณฑาทร โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวริศ  แดงศิริ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  คำวัน โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมโสภา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิรภัทร  ชูช่วย โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธเสนา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสิริธินี  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำพุด โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสุทธิศักดิ์  อุบลจินดา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุพิชญา  ไตรสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุภัสสรา  วัฒนาปรีชาเกียรติ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ช่อรักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ขวัญเนตร์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอนัญญา  เหลืองรัตนะ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทอดศรีศิลป์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอรชพร  นาคพุฒ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอลีนา  วณิชธนะเศรษฐ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอัจฉริยดา  ชีพสมทรง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกมลพร  พรมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกรณภัค  อาจองค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายกรตวัน  จงใจงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายกรภัทร  สุนันต๊ะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกรรณญกร  พูลประสาท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายกฤษณะ  สุ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกัญญพัชร์  งามทรง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำจด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกัณธิมา  ฮมภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกัลยตา  งามนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกานจ์พิชชา  มีชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายกำพลพัฒน์  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกินันท์  กุลนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงคุณภัทร  ค้ายเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายคุณานนท์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจริยาพร  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายจักรภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายจิณณ์  จินดาอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายจิตรภณ  พลหัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงจิตวรรณ  มังคละพรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงจิรชยา  จิรวัฒน์พงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายจิรภัทร  มุ่งงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายจิรภัทร  อากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจิราพร  มั่นทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่สมบรูณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ทองโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชนัญชิดา  กงแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงชนิดาภา  สายสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายชยุต  ฉุยกลัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ตันศิริเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายชัยมงคล  กกเปือย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายชากิร  มะหะหมัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิพงษ์เมธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายชินวัตร  ยงดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญาณธิชา  สมบูรณ์สวัสดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงญาดาณัฐ  บุตรอุดม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงญาปกา  อนันตปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงฐิติมา  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณชนก  ฉิมเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายณฐกร  สกุณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายณฐวงศ์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายณฐวัจน์  เสียงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายณฐศร  มังกิตะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงณภัทร  โล้เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสมเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายณัฐชนน  ตันติฉายากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัฐชา  กระอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐฐินันท์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ศรีเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายดิษยพงษ์  คงลอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายเด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายตรัย  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงทิติภา  มั่นเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายทิวากร  ศรีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธนกร  นามพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายธนกฤต  สอนริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนบดี  ชลประชุม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนพงษ์  ศรีชนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธนพนธ์  โสแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธนพร  เงินโสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธนพร  เนื่องจากอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธนพร  เภตรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายธนภัทร  นาแพง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธนวรรนต์  พรหมเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายธนัท  อักษรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธรัญศราญ์  เดชสุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงธัชฉมา  ปังประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ดีปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธัญรัตน์  จำปีกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายธันฐกรณ์  ทุ่งสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธำรงชัย  โคสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายธีราทร  รักสุจริต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนงนภัส  ร่วมญาติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนริศรา  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนฤภร  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนัชชา  บุญตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนันทิชา  บัวผัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายน้ำมนต์  อู่แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายนิธิกร  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายนิพิฐเดชา  เพชรแสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายเนติธร  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายบุรินทร์พศ  แก้วเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายปฎิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงปฏิมาพร  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงปนัดดา  ภูเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงปพิชญา  ยะโสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายประพัฒน์  ปะรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดุลโคกสูง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงปัญญาพร  โหลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขรีย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปิยธิดา  กอยขุนทด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปิยะธิดา  จำให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปิยากร  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายปุณมนัส  เชื้อสังข์พันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเปรมศิริ  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายพงศกร  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายพงศ์พล  ป้องสีดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพรชรินทร์  วงค์แก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพรลภัส  แสงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพอเพียง  แม่นปืน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพัชรพร  จาตุรนต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพัชราภา  ขจรมงคลจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพิชชาภา  ผ่องตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพิชญาภา  นามโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายพิชญ์  กันปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายพีรพล  วงษ์นาคชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายพีรวัฒน์  ประจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายพุฒิเมธ  มณีรุ้ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฟ้าใส  รักภูเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงภรณรัทย์  สุกปานแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงภัทรชกรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประวัติวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงภาณุมาศ  พิมเสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายภานุรัก  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายภีรภาพ  คามภีรภาพพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายภูดิท  เครือวีระ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายภูริภัทร  พลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายภูริภัทร  ภูคงสด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายภูวิศ  คำฝอย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงมนชนก  สันติสงบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายมรุต  ถิ่นสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายมัชเฌ  กรประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงมานิษา  ทาศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายยศวิชญ์  มาโค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรวิสรา  เกียรติงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิญชม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงวรัญญา  ไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายวรัญญู  ชันทะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายวรากรณ์  เกตุโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวราภรณ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวริศรา  สังอรดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงวฤณภัส  กรกันต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายวีรภัทร  จำเริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงศจีพร  ทัศบุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศรีกิตติยา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงศิริต้า  กรงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายศิวกร  สิงบุดดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงศิวิไลย์  เลี้ยงพันธุ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายศุภกร  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงศุภกัญญา  สองตอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายศุภกิจ  ผาวันดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลึก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายศุภวิชญ์  ขวัญคง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายสิรตนัย  ศรีศิริกาญจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายสิรวัชญ์  ดอนวุ่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายสิรวิชญ์  สิวะโมกข์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายสุทธิพน  อุไรวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงสุนันทา  ขอสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายสุนิติ  บุญล้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุพิชญ์นรี  หงษ์จันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วคำเขียว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงสุภามาศ  ชนมาสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายอดิสรณ์  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอนุสรา  พรมจีน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายอภิวุฒิ  กาละพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอริสา  การเลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอัครัช  มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอัญชลียา  มานะไป โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอัญญารัตน์  รุ่งหิรัญญาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รังสิเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอุศณา  หีบแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายกตัญญู  วิจิตโท โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกนกกร  สุดประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกนกนภา  จะยันรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกนกภรณ์  นิลวิไลพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกนิษฐา  เปลี่ยมกัลยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกมลชนก  ครุฑฉลาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้อยหาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแพ้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกรณิศา  โคตรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกรวิชญ์  เคนาราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกรวี  นิยมสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกวี  ก้านบัว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายก้องภพ  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกัญญานุช  จันทะกล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์นรา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกันติมา  สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกัลยกร  ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ซิ้มศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดผล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกิตติคม  สโมสร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกิตติธัญ  เลี้ยงรอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกุลนันท์  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชมมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกุลิสรา  อันทะปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงแก้วกัลยณี  จักสาร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงขวัญข้าว  เล็บครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงขวัญเนตร  รอดนุ้ย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายคุณณพัฒน์  มุขโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายเงินทอง  สังข์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายจักรินทร์  จองอินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจารุกัญญ์  พลชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ค่ายมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วเกาะจาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจิรภัทร  โสภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย้อยแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเจนจิรา  แสงพินทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชญาณี  พึ่งพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชญานุช  วัลลานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชนกานต์  อำพนไชยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนิดาภา  จำกอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชนิสรา  ยุติธรรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชรินดา  ภูมิศิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายชลธาร  พรมเหมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชลธิชา  โสมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชลันธร  เกษประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชัชพงศ์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์สุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชัฎธิดา  โพธิ์ชู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชัยณรินทร์  วิชัยประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชัยวัฒน์  ปราบพราน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชาลิษา  ขำขจร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชิน  ชินเดช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายชุติพันธ์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายญาณวุฒิ  นนศรีราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงญาณิกา  คำศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงญาณิศา  หอมรื่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงญาดา  ต่อมคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงญาดา  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงญาดา  วิจารณศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฐิตาภา  นนทศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงฐิติกานต์  คล้ามสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายฐิติวัชร์  ยิ่งใจกล้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณชนก  คัชมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายณฐกร  อุกญาณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณฐมน  ศรีธร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณธิดา  ทายศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณธิดา  โตหยวก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณปภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มานพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัชชา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัชชา  มณฑลโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฏฐพล  อาริยะยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณัฐกิตติ์  อึ่งชัยณาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายณัฐชนน  กลสรร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐญดา  บุญภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนชีวะพูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนเสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐทิตา  ยอดนิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายณัฐนนท์  มะลิลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณัฐนันท์  สมบุรุษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ใบทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณัฐภูมิ  ยงยุทธ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อินจันดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐริกา  เข็มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณัฐวรรธน์  รังสิเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณัฐวรากานต์  พลอยระย้า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองแท่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณัฐิดา  เกาะกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวสอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายดิสธร  พนมชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายต้นไม้  รัตนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงทอฝัน  ขจรแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงทักษอร  ยี่รัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนกร  พันธรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายธนกร  สุขเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธนดล  นามเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนพล  ขยันคิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธนพล  สินทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธนพัฒน์  พรมแสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธนภัทร  พรหมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธนวัฒน์  อินทสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงธนัชชา  จำใช้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธนัชชา  หลำบางช้าง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธนาภา  นนลือชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธนายุทธ์  จันทร์งาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธนิก  จำเริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธฤษฏา  จิราสิริธาดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธฤษณัช  วิงประวัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธัญชนก  ห่ามไธสง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงธัญชนก  อินสน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงธัญมล  ยายอด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธัญยธรณ์  วงษ์เสนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงธัญรดี  จันทมั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธัญรมย์   พรมเสาร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธันยากานต์  บุญวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธันวา  ท่าหิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธานินทร์  อยู่ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธาริณี  เทพคุ้มกัน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชูสลับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธีรโชติ  ดอยลอม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธีรนียน์  ดวงธวัช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธีรภัทร  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธีรภัทร์  ใจชื้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธีรศิลป์  อ่อนตา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธีรัตม์  ธนะเลิศวิจิตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายนทีกานต์   เติมเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายนนทพัทร์  ตุ้มเบ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนนทัช  จิตต์สุนทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนพณัฐ  รักษากุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนภสร  ยังสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนภัสสร  เทียมพัด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายนรากร  ศิลารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนฤมล  มิ่มกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนฤมล  ราชศรีลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนลพรรณ  กรใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงนวพร  ปัญญาพลวัตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนัธทวัฒน์  สนใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทำความชอบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เอี่ยมประไพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายนันทวัฒน์  พุทธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนิชกานต์  แสนนาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายนิติปกรณ์  เจริญกฤตยาวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนิติภูมิ  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายนิธิศ  ชอบสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายนิวัฒน์  เปียพา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนุชนาฎ  วงศ์สำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายบวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงบุณยกร  กรุงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์หล่อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเบญญาภา  สุมะณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วพิศาลสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงปภาดา  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปภาดา  สร้อยจำปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปรัชญา  จันต๊ะวงศ์ทา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปรียาภัทธ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์สำลี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต์  ไชยสินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปัณฑิชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปัณยตา  จันทะภาษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์เหลือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปิยวัฒน์  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปิยวัฒน์  รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายปิยะพงษ์  ฤทธิหงส์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปีย์วรา  ขมเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายปุญยวัตร  ศิรินาค โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปุณณวิช  ชาวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปุณภัทร์  บุญสามารถ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปุณยนุช  เปลี่ยนนุช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปุณยาพร  สุวรรณกล่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงผลินภัทร์  จุ้ยมณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพงศกร  พันธ์ทองศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศกร  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพงศกร  เข็มทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพงศภัทร  ดาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพชรดนัย  จันทร์สละ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพรธีรา  แก้วทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพรนภัส  จันเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพรรณวรท  บุญหวัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพสธร  กวางทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพอพิพัฒน์  ตั้งศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพัชรพล  อดทน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพัชรศรี  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรียางนอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชชาภา  พุ่มพิจิตต์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิชญา  ลาภเกิด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพิทยภูมิ  มาณีสม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิมพ์ชิสา  คงอยู่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เจริญศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายพีรณัฐ  มาดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์กลิ่นกรุด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพุทธาวีร์  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายฟ้าประทานพร  สีเมฆ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงภรภัทร  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคนาคา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงภัทรนิดา  ธรรมนิยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายภัทรพงศ์  จิตรซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงภัทรพร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงภัทรศยา  ภูผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายภานุเดช  จิตตเกษม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภานุเดช  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงภาวิดา  ปักษี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายภีมพัฒน์  ดอนทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงภุมวารี  แก้วแก่น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภูเบศร์  นึกรัก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภูมิน  ไพเราะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภูวเดช  เพชรม่อม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภูศิตา  สารบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงมนัญชยา  มอญกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงมินตรา  กงไกรลาศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงมุกลดา  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงเมธาวินี  ชมปากเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายเมธี  เอี่ยมสอาดมงคล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บวชดอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังเวียนดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เนืองพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรพินท์ภัสร์  สวรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงรวิสรา  แก้ววรรณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายรัชกร  สังฆคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์กาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรัชวรรณ  คุ้มมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเกษ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงลดาวัลย์  นุงกระโทก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงลลนา  นาลา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกัญญ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวณัฐธิดา  นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวรณัชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวรพิชชา  พาหนะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายวรเมธ  สิทธิพล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายวรัชยา  นัดหา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงวรัญญา  วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวรัทยา  ทองงาม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวเรณยา  โบสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตะเภาพงษ์ชูทิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวิชญะ  จู๊ดทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวิชญาพร  บัวขาว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวิดากาน  อมูลราช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวิภาวนี  ไชยสอาด โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวิภาวี  บุญกระพือ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวิมลสิริ  เจริญรุ่ง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวีรภาพ  ศรีอนุตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายศตคุณ  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงศรุตยา  ถาวรชัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงศรุตยา  เสนน้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงศศิญาดา  มีเชาว์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงศศิวิภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศิรินทิพย์  พวงผกา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุรุษภาพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธุ์พิมาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนเพชร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงศิริโสภา  ป้องพาล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายศิวัฒม์  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายศุภกร  เซี่ยงว่อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายศุภกิจ  กรุณา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงศุภมาส  ไกรลาส โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายศุภฤกษ์  เอื้ิอเฟื้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงศุภวรรณ  ฉายจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสรชัช  แสงสัตยา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสรวิช  สุดใจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ไพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสรัณญาดา  ลืออำนาจ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสลิสา  ขำจู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายสหพัฒน์  บัวอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายสิทธาภัทร  เพชรมา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายสิทธิชัย  สุดเทียน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายสิรณะ  พิกุลแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสิราวรรณ  ทับทิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสิริเชษฐ์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสิริรัตน์  เรืองสูงเนิน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายสุกฤษ  ทองปรางค์นอก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสุจิตณา  คงจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงสุจิตรา  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงสุชานรี  สุพร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุฑารัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุณัฏฐา  รจนัย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสุทธิภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุธาสิณี  สีทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุธีรา  ฤกษ์สุภา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสุพิชชา  คงสิทธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสุภนัส  แนวดง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสุภัชชา  คุ้มเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุภัสศร  งามวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุมิตรา  ยศศิริ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสุระพัฒกุล  จันทะดวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสุริยกรญ์  สินทร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงโสรยา  เงาทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปรีชา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงองอินทร์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รักษาศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอดิภัทร  เครือทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอธิชา  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอภิษฏา  อนุกูล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอรกนก  สารัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอริษา  โฉมจินดา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอริสา  ขั้วอั้ว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอลิษา  โกติรัมย์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอลิสา  เส็งสาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  แก้วศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  พรมเปลว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอัชชาวดี  เอี่ยมดี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอัญชลี  คำวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอัญชัญพร  สร้อยทอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอัมราพร  วุฒิธา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอัยย์รดา  นามไว โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กาสา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอินทัช  บุญตอง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอิศวรา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอิศวรา  ไผ่แสวง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอิสริยา  ช่างฉาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอุทัย  บุญให้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเอกราช  จำเรือน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงไอรายา  โพธิ์ศรีเมือง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ โรงเรียนเทวรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงพิชญาภา  สุตลาวดี โรงเรียนเทวรักษ์ ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์ โรงเรียนเทวรักษ์ ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงพิชญาพร  สุตลาวดี โรงเรียนเทวรักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกนกรดา  บุญสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายกรวิชญ์  ประดับชื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายกรวิชญ์  โอเต็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงกฤตพร  ปักธงชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงกฤติยากร  พูลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงเกณิกา  ฉายาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีกอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงชาลิญา  ตระกูลเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายไชยวัฒน์  อำนาจศิลป์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ไพรศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายณัฐธีร์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายณัทพงศ์ชัย  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงณิชกมล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงณิชนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนกฤต  รุ่งรัศมี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขคง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายธัญธร  ภิกขุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช้างงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงธันวาวดี  สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายธีรพงศ์  บุญนาค โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายธีรพงษ์  สมฤทัยลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายนวพรรษ  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายปริพนธ์  พลรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายปัญญาธร  ก้อนเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อัมพวา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพัชราวดี  แดงเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายพัทธพล  จินดวง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แสวงคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงมนต์นภา  อุ่นถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้าวิลัยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเยาวพา  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงรัสรินทร์  พิกุลทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงรุจิรา  ช่างเก็บ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงวรรณชนก  เรียมกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายวิชชุกร  เพ็ชร์คุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายวิศรุต  เนื่องศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายศิริชัย  เอมโอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายหัสดิน  รอดทิม โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายอดิศร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายอภิชาติ  พุฒตาล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงอริสา  พินโย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงอัชฌา  คงเทศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกมลทิพย์  อ้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงกัลยารัตน  ใจเสมอ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายชานนท์  นาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายณัฐวัตร  บุญคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงเบญญาภา  เหล็กศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงภรภัทร  อาจไพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงลักษมี  สงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอัญชลี  คำชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอาทิตย์  ปลื้มมนัส โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ม.3 คณิต ม.ต้น