รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ธนจินดา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธนากร  แซ่จัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปฏิพัทธ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายปรมินทร์  จิรารัตน์วัฒนา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศิวกร  ฮุยจง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายอนุรักษ์  พระนิมิตร โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกชพรรณ  ตั้งวิชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายชนพล  สร้อยประเสริฐ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชาญณวิทย์  มีจั่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณรงค์วิทย์  สันติชวลิตสกุล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงถิรดา  เมฆปั่น โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญยกร  วรศิริ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปทิตตา  มาดี โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเลี่ยม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธิติพัทธ์  วัฒนากร โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพัสกร  ตันติโกวิท โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายรัชชานนท์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปิยพัทธ์  จำเริญวิทวัส โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกรรฐามาศ  พ่วงจั่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วัฒนากร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติพล  ชุมศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกณิกา  ภูสดศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเกลียวไหม  นาคคล้ำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชวนากร  สมปัญญา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายฐคพงษกฤศ  นุชงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิตวันต์  แนวเถื่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณภัทร  เถื่อนแถว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จั่นบ้านโขด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบแย้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนิษฐา  เนตรทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธรรมพร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญญา  คงสุด โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรุตม์  ภูสดศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนริศรา  ชูขันทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนวรัตน์  เสริมตระกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลีซ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเบญญาภา  คงทนต์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปรีญาดา  ลูกชาวไร่ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพรรณดาว  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  สว่างอารมณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภาธร  ปราณพาณิชกิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภารพร  จอกกระจาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูวดล  เตียงตั้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมณริดา  จันชูกลิ่น โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรมิตา  โต้ตอบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรัชญา  ชาตะวัน โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริศรา  ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวสุพล  จาตุรนตกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีมหาดไทย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิริวัฒนา  เสนาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสวิตตา  ธนกมลประดิษฐ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิทธิ์สตรี  ปรียาไกรสร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุชานรี  คงคาช่วย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลปแท้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงหอมหมื่นลี้  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอมลณัฐ  สุขวัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอัครวัฒน์  เมืองจันทบุรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกัณตภณ  มุสิกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงอำพร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจิตตสุภา  พันธ์แสง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศาตนันท์ชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเจนจิรา  สีวัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวชลิตา  ประกอบชาติ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สองสี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวณัฐณิชา  เมฆขยาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐดนัย  สันติชวลิตสกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวณัฐวราพร  วงค์ยี่สาร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงตติยา  เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนโชติ  ไตรภพ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธนพร  สมบัติดี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวธนภรณ์  พิณศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธัญมน  สาลี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธามวุฒิ  แสงเพิ่ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธุววิช  ชักนำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนรภัทร  ถานัน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนรีนันท์  กิตติพลภูวรักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเลาตระกูล โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนิติภูมิ  แย้มกลัด โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปวรินทร์  เทียนนาค โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปวริศา  คงกระพันธ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปัณณธร  กล้าหาญ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปารีส  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศิลปี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปิยะเวทย์  เนตรคุณ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คาบุตร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปุณณภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปุรินรัศม์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพชร  สว่างเย็น โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพัชรพล  เจริญศักดิ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีโม้ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คูณเศรษฐ์ดลสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์พจี  รอดสา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มิ่งสมร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพีรวิชญ์  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชัยหา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภัชฐิดาภา  บำรุงพืช โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัณฑิรา  โพธิแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภัทรภณ  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงภัสราพรรณ  สนธิ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภาคภูมิ  ปานนิมิตจิตสมาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงภารดี  กาญจนเพ็ชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภูวฤทธิ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวรภพ  โนนพุดซา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวรรณภา  พรายบัว โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวรากร  กิมกง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวรินธร  สุวรรณมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศรรวริศ  แก้วอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธัชแก้วกรพินธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงษุภากร  นวลพลกรัง โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรประดับสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสิตานันท์  ปานขาน โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรักษ์นภา โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุรดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอภิฐา  เที่ยงธรรม โรงเรียนรักษ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกฤตติยาณี  ปั้นก้อง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตวัฒน์  ราชบำเพิง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจรรยพร  รุจิเทศ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธุ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจีรภา  ริมทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชญานนท์  ช่างชุบ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนภา  กมลยิ่งเสถียร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนิดาภา  ปิตตาระเต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชมภูนิกข์  ป้อมปราณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายญาณพัฒน์  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณปภา  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฏฐาวรนุช  กระโห้ทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณิชารีย์  สีกอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนกฤต  ภมรสูตร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนกฤต  เพชรนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนะธาดา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งนพรัตน์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์มาก โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  คีรีนิล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปิยดา  โฉมงามขำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปรวิกา  ภู่ทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรนภัส  บุญทรัพย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพลภัทร  เลือดแดง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชชาภา  สุมาลุ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สร้อยทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวหลวง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภณิดา  ขาวคง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมนสิชา  หลวงมั่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรัตนมณี  แสงศิลา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงลลิภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใสแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรัตถ์ฐภรณ์  รวีโชคนฤมิต โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศินันท์  เมฆขยาย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสรชา  ตาคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิรินดา  บุญคงดี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุธาวิน  เครือคล้าย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายหาญณรงค์  ปังคะดารา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วพินิจ โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเอกณรงค์  คงมี โรงเรียนรักษ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิฎาการ  มะรังศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายชนากานต์  หอวัฒนกุลพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซัคโคโซ่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิราวัลย์  ประเศรษโฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายAidan Jack  Derbyshire โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายจิรัฏฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนิโคลา  อิริก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพชร มาร์ค  กัฟฟร็อน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายศาตพร จอห์น  พลยศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเจด ลำไพ  เบลี่ย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทรณัญช์  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมีณชญา  บุญญาหาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกชวรรณ  พานทอง โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณิชากานต์  ขุนนุช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธัญพิชญา  วิจินธนสาร โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แม้นมาลัย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงมนัญชยา  มณีรัตน์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรกมล  อู่เงิน โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภู่เดช โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ไฝเนียม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกุมาริกา  ตันสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายโกเมนทร์  แจวสกุล โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชัยวัฒน์  จงรักษ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาณิสา  สาหร่าย โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุรภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐวิภา  สีงาม โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธนาภา  สุวัต โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวีรภัทรา  ผ่องอำพันธ์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิรัชต์ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุวิชาดา  ก้ำดี โรงเรียนก็พัฒนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม