รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพริมา  ธรรมจินดา โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมาติกา  อารีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิรภพ  วัชรกรัณฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายสุธาศิน  แสงอุไร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกศสุดา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงจันทรัสม์  ชูดำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฐิตาพร  ร่มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศิริวิมล  พ่วงตรง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสรศักดิ์  น้อยแท้ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายแซม  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  สุพรรณเทพ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐดนัย  สฤษโสภิตพร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายดิศพงศ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกร  เลาห์ปิยะวิสุทธิ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนนท์  ไชยเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพสธร  ลื้มอรุณรักษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรมิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรัทยา  สละสำราญ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอาทิตย์  กำลังแรง โรงเรียนบางสะพาน ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายโอลี่  โกลเดอร์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมเนตร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกิตติธัช  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิตตานันท์  ป่านขาว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจิรภัทร  ศรีป่าน โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนากานต์  กิตินันท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโฒ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐชา  วัฒนะ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐช์ณิชา  ขุนภิบาล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพล  เพ็งศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงตมิสา  เล้าอักษร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงถิรดา  นวมหอม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงทิพปภา  ทองประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธฤต  หวานเสนาะ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนพวิทย์  รัตนพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนันท์นิพิฐ  ยศชู โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงบุษยมาศ  เชียงศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเจริญ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปานวาด  อำพนันต์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงโปรดปราน  ศรีโปฎก โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพรพรรณ  ยอดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพรลภัส  ลิไวท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพศิน  พรหมลาศ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชญาภา  จุฑาวรกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเพียงกมล  ทองปรีชา โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภัทราวดี  ทองน้อย โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภูปัญญ์  อิงพลังษีกุล โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุจิษยา  คิดห้วน โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศรุตา  พันปี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสริดา  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสิปปวิชญ์  สังโฆ โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิริมนต์  คชรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนารถ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอติญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายพรหม โรงเรียนบางสะพาน ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอักษิกา  บุญธรรม โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ โรงเรียนบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกฤตยาณี  เนียมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิงอ้น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายคีรีชล  วิญญชมภูนาท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรกิตต์  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายเชาวลิต  เนาวราช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขยะตา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรเมธ  สีนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนาตยา  คชกฤษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปภังกร  ลัคนากาล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปวริศ  ท้วมเทียบ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายปารินทร์  สระวัง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายพัฒนพล  เครือเมฆ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิชญากร  บุษบา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายพีรวัส  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายไพรีวัลย์  สายเส็ง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  รัตนะชัยชฏะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายภูผา  กลักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภูรินท์  จินดาไทย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรมิดา  คงสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายรุ่งสุริยา  น้อมนอบ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายศิวกร  รังสิยาวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอรรณพ  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายอันดามัน  สำลี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกนกพร  แก่นนวลศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกมนดนัย  รินชุมภู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรวรรณ  จินา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติพัฒน์  เรืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเขมนิจ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรโรจน์  มินโท โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจีรัฏฐิกร  บุญทะศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณชนก  เจนวาณิชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัชชา  นาคชู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฏฏ์  อยู่ยั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑเผือก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สินวัฒน์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐชญา  จอมสง่าวงส์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุงาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงทักษภร  ไชยขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายทิชากร  ทิพย์นพคุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายแทนคุณ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนวิชญ์  นวกาญจนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธนัญชนก  เกษตรสิน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญญชนก  มาคล้าย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนครินทร์  สมหมาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนภนต์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนฤสรณ์  ศรีวิบูลย์เวช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนูสา  บราเฮง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงบัณฑิตา  เผือกผุด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบุญยวีร์  สราญสิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปณรินทร์  อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุทธิสำแดง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปิยมาศ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรนภัส  วัฒรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรรณพร  เนินทราย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชามญธุ์  อัมพะวัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แต้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภคพร  อ่อนท้วม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัทรกร  สืบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูตะวัน  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเมธาธรรม  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรนน  นิลบดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรินทรา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวริษฐ์  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิสรรชนีย์  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศรุตา  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิรวิชญ์  ปัญญาประทีป โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิตานันท์  ปานนก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิรภัทร  สีหนู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสุชาณัฐ  สร้างเกตุ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุพิชา  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุริย์วิภา  ท่าห้อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอินธินันท์  เอี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงโชติชนิตฐ์  ด้ามทอง โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง โรงเรียนกิตติคุณ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย โรงเรียนกิตติคุณ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุนนาค โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศลิษา  ทัศนภักดี โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์ผู้ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ โรงเรียนกิตติคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤตยชญ์  ละออย้อย โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกุลภรณ์  ภัทรพงษ์บวร โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็น โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนกฤต  เหยี่ยวประยูร โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนวรรณ  วัฒโน โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศักดิ์รพี  โซวเซ้ง โรงเรียนกิตติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกุลธิดา  ยงยศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายชยพล  มากศิริ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปานดี โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธนกร  พุ่มพวงอมตะ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสิรภพ  นนทมิตร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงทัตนิชา  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนูรดีณา  นะดารานิง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรณัน  ประกอบปราณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพิชชา  สันเส็น โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิรดา  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมาลิสา  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปัทมพร  ดวงมรกต โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนัฏฐา  ริ้วงาม โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายวงศกร  อิ่มทั่ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกนกวรรณ  จุ้ยเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกิจจา  เตียวสุรัตน์กุล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นายเขมณัฏฐ์  เสาวมล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงคีตภัทร  คลังทรัพย์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเค็นเน็ธนนทกร  ลอนดอน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชนากานต์  เตือนวีระเดช โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญจมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นายเดวิดส์ ฮาลวาร์  เจนสัน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนพล  อยู่คง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีรติณณ์  แทนรินทร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนวพล  นิฤนาท โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวนิโคล  วาเลนทิน่า โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวประภ้สศร  อ่อนอิ่มศรี โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นายพชฏ  อางค์สวัสดิ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพรสรวง  อินทรสมมุติ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวพรหมพร  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวเพียงขวัญ  ศุภกิจธนวัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายรสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายรัฐพงษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นายลุค  ยัง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวรสรณ์  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวศรัณย์พร  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภณัฐ  วีระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุภณัฐ  โหรา โรงเรียนอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงเศรษฐินันท์  บัณฑิตคุณานนท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสุรวิศ  มีบำรุง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายอชิรัฐ  มีเวที โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายอภิรักษ์  บัวทอง โรงเรียนอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์แตง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงค็อซท  รัตตะพิพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจรรณจิรา  คล้ายเรไร โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนิสรา  บำรุงพล โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชยางกูร  แก้วเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฐนะนันทร์  เจียมจรัสรังษี โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิรธรรมาภรณ์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงฐาณัชชา  ซิมฟ้า โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชาภา  ปักกิ่งเมือง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนาธิป  นิ่มตระกูล โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธิติณัฏฐ์  นราธิปสกุลศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนาตาชา  ยาดอว์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนารีรัตน์  เกียรติยศ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเบญญา  พลไทย โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปัญญ์ชนัตร  กัลยสิริภัสร์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปัญญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปัณณวิชญ์  โหรา โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปารณีย์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปารมี  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปุณณดา  เรี่ยวแรง โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพราวดี  บุญชัยโย โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพีรพล  แก้วอำไพ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภูมิภัทร์ศยา  ขนาบแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรุจิดา  เอียดแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรรณิดา  แชประเสริฐ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศิริณา  ปิยะนุกูล โรงเรียนอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายหัสศรัณย์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเจษฎา  มิ่งเมือง โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายปารวัตร  ทองเงิน โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบบุญ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจุติมา  ทิพย์โสตร์ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์เจริญ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงบุญยานุช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปิ่นเพชร  กลิ่นจำปา โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรรณธรา  ทองเกตุ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพัชรพร  ขุนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงภัคจิรา  เกิดเทวา โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนธนาคารออมสิน ป.4 วิทย์ประถม