รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรกฤษ  คำมีรักษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติน  ทองศรีนุ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวิตา  บุญศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันทรากร  ม่วงอ่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภณ  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภัค  ทองดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุมภา  ผ่องศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลสิริภัค  ราชรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคฑาวุธ  ชุ่มธิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจิรฐา  มะหะหมัด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูบ้านพร้าว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชนบดี  ปิ่นศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชนายุส  ทองเดิม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยภัทร  ทองเดิม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชานนท์  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสงี่ยมชื่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชีวิน  คำจีน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณาทิพ  อินทฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิกา  จิโนวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิตารีย์  สีหธนจินดา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณปภัช  ลือลาภ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัชธนกร  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็ชร์นิล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐญา  บัวผุด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัทกานต์  เทียนสู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเดชายศ  โพธิเวชกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงตองยี  บัวบาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชพัฒน์  ทองเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายแทนคุณ  อนุสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  โอบอ้อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนโชติ  เสริฐพรรนึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนดล  พุ่มโกสุม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวิชญ์  อ้อยทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนากร  นพเก้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนิศรา  แซ่แต้ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  สอดห่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธันวารตี  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยช่างคิด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสารพัดนึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนารีรัตน์  จุ่มน้ำใส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งต่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรรน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายประเสริฐ  อินทร์โต โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปิ่นธิชัย  จีนเจนพจน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรกนก  พลอยระย้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพัสกร  บุษราคัม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพิพัฒน์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรพล  ผึ้งเพียรเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรัชชัย  สังเกตุใจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงแพรว  เก่งนำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฟ้าใส  ศราชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภนิดา  ศรีประย่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภรณี  พูลธัญกิจ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภานุวิชร์  เพียวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภูดิส  ขยายวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายมนัสวิน  กำปัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายมนัสวิน  แป้นพันธุ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายยศพนธ์  ขันธ์ศิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายรับเพ  สมมาตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วุฒิชัยศาสตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรรณกานต์  กมลรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวริษฐา  แสงฟ้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวัฒนาภา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวิภูวิชย์  ปทุมวัชรเกียรติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเวธิยา  ทองเริ่ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายศรศาสตร์  เบียนชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศรินรัตน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสลิลธร  จันทวิมล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรภพ  อักษรพาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิรามล  รัตกิจนากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุนทรีดา  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอธิชา  อมรธนะภิญโญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกชดาพร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกรรณ  สมทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีหน่าย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกีรติกา  สร้อยระย้า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกุลณัฐ  ปั้นสง่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงแก้วตะวัน  ตันประภาภรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคฒาวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจตุพร  มาเสม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจักรพันธ์  คงฤทธิ์นิลบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชสนิท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจีรภัทร  สุมณฑา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปี้ยจันทึก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ปานม่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนัญชิตา  สายพิมพ์พงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนิดาภา  สหัสจรรทรงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชมตะวัน  สรรค์น้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชลธี  ผิวปานแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชิดชนก  พลแสน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชุติกาญน์  สมซองแมว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญานิสา  ภู่ดาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่โค้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐพัชร์  อยู่ไพศาล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองตุ้ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทิวาพร  บุญศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  เรืองเดช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนโชติ  นาคแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนพร  ขำเขียว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนวรรธน์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนิดา  เจริญพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธราธิป  พลชาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญรดา  วัดสำโรง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธาวิน  เพ็ชรดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธีทัต  นาชัยภูมิ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธีมาพร  อยู่สุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนวภัทร  สีหามาตย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนันทกร  รจนา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนันทฉัตร  รักบำรุง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันลัดดา  ทองโคตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เงินแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงน้ำเพชร  ดีบูชา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ศรลัมพ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปพิชญา  สุรรณทัพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดนิยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปรรณศักดิ์  อินทจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปวริศ  จงดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปวิช  หลิ่วรุ่งเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปัณณทัต  ไวยบุญญา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปัณณวัตน์  ราชเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปิยะธารา  ปูคะธรรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเปรมมนัส  สุขสนาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรนิชา  เนียมฉาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โปริสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แตงสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมลดา  เหง้าสุสิทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิรญาณ์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภคมน  คุ้มเผื่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภควัต  หาทรัพย์ครอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภฤศ  ศิริศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภาณุเมศวร์  พงษ์ประติยานนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ขิมอุทัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภูริวัฒน์  สุริยะวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงมีนา  แสงดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเมธิชัย  แซ่กัม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงโมรีรัตน์  เฉลิมมิตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายยศกร  มาตรนอก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรัชนิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทะโคตร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรุ่งนภา  แฉ่งประเสริฐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามวิชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  สุวรรณศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีบัว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรกานร์  สุพรรณเนียม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรญา  ขันสาคร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรณิชชา  ปิดสายะตัง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  หนึ่งด่านจาก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศิระศักดิ์  อิสโร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศุภวดี  หนิมุสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภวรรณ  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศุภิสรา  แย้มยิ้ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ดำเพชร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสมเกียรติ  หนูแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสโรชา  ทิพยทัศนัน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสลิลลาลัล  เทียมโมท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุภาตา  โปร่งทองเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุรภา  สายสำเภา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอนัญญา  พึ่งพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอนันยา  กุลหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรอุมา  รัตนนท์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอลิสแตร์  เรไซ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัญรินทร์  สอนฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอารีน่า  สุหลง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอินทิรา  ศิลปชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอุรัสยา  จุลกะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์โต โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกมลชนก  ยังรอด โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายกรวีร์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกัญญาภัค  สายหมอ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุริโย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายคณิศร  ยะรินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจิญานุช  อุตธาพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฉันท์สินี  กำจาย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชนิดาภา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชลดา  บุญสงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงญาคุณ  นิลจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฐาปนีย์  ด้วงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงฐิพิธชญากร  สุมาลยาภรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณพัฐกรณ์  ชนะพาห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณภัสสรณ์  ศิริเรืองธนชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ระบายสี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐมณกาญ  อัครณรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐวลัย  กลิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองพิภพ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานชาตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณิชาภัทร  สะเทียนรัมย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายตรรกศิลา  บุตะละ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธนพร  พันมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายธรรศ  ราธาศุภนันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายธัชกร  โหรารัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันมั่น โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธาวินี  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธีรภัทร  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนพรัญชน์  นิพัทธนะวัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนริศรา  ศรีอยู่สุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาพิมพ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปภัชญา  เติมใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปรายฟ้า  เจโครกกรวด โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปรียาภัทร  ฉัตรไพศาลสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปั้นสนิท โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปารณีย์  เมฆโปธิ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทรินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายพิพัฒน์  สุคม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จัดสนาม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิมพิศา  พรเดชาเสถียร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิมรัตน์  มนต์เทวัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพุทธธิดา  เผดิมผล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภิวิชญ์  นวลฉวี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภูมิพัสกร  ศิริประเสริฐสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงมณินทร  ชัยเฉลิมวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์ชา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายรัฐภาคย์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงลภัสรดา  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายวรัท  ลิ้มทองคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายวรากร  หมอนดี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดำทองคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายศราวิน  ติฐานะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายศิรายุทธ์  บุญเวียง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภวัฒน์  รัศม์เศรษฐกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายสเตฟาน  เพทซเคอะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสหรัฐ  ขันธ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอนัญญา  จั่นเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชกร  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกชามาส  หุราพันธุ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกนกพร  ข้อยุ่น โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองฮุย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชาพัชร  อ่อนละมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศักดิ์ส่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวกัญญานัฐ  ทองศักดิ์สกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขวิชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเขมจิรา  ลอดเหล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวเขมจิรา  สืบชมภู โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายคณิน  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายจักรกฤษณ์  แย้มสบาย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงจิรวดี  เอี่ยมจิตร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปริ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจิรายุ  สมศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจีรศักดิ์  แพสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายเฉลิมชัย  พ่วงสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงชนันธร  รุ่งรวีไพศาล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชัชพิสิฐ  แสงงาม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงญาณิศา  สุดสวาท โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายฑิฆัมพร  กันธิยะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณรินรดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไชโย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขันใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐลักษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐวรา  มาเสนาะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐวิชช์  ธนินทร์ไชยพร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ณ พิกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวทัศนีย์  พรมทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงทิพยธิดา  ปิดตาทะสา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเทวี  สุขสงวนอยู่ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนกร  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนกฤติ  พลทัน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนโชติ  อ่ำกำเนิด โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนพล  เพ็งมี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนภร  พวงชะบา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธนภรณ์  เจนมั่นคง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนวัฒน์  กอหญ้ากลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวธมนวรรณ  เต็มมีศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวธมลวรรณ  วรรณภิญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงธันย์รดี  คุณาวสิฐพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธารธารา  คำศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธีระวัตร  เศษโถ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนงนภัส  อยู่จำเนียร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระเเจะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนฤเบศทร์  ผาแดง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนลพรรณ  กล่อมความสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนันทภพ  ฐานิตสิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนันทวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เห้าเจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายบุณยกร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปภพ  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปัณณทัต  กมลขันติอาภา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปิยวัฒน์  บุญสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพงศ์ปณต  ชินบัวทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพบพร  เทียงเป โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ดาศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พูลสุภาพ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กีรติวิทยานันท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพีรดา  พลูพังงา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพวง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพีรวิชญ์  โก โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเพชรพิม  สังข์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงฟ้าปนัดดา  ลัดดา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภัคพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวภัทรนันท์  อัคฮาด โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภาณุ  พุ่มดนตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภูผา  มะณี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภูริพัฒน์  กรอบเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายมติมนต์  เทียนสว่าง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงมนัสพร  นาคเกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวรัทยา  สกุลรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งเหล้ก โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เหล็ง โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวิเนตา  ภู่สุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นายวีรเดช  เงินมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมชอบ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงศศิพิมล  จันทะโพธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วชะมอญ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศาสตรายุทธ  ประมาณพล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสภาพร  พนารินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสรินธร  รุ่งอินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสิรภัทร  พระจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสิริวัชร์  ลิมปโสภณพนิช โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จัดสนาม โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุกัญญา  แต้มมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุธิดา  พรหมชนะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุภาพร  พนารินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายอติกันต์  พุกสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พุ่มไพร โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวอภิชญา  บุญมา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอรประภา  ชื่นบาน โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอัจจิมา  สุขเสนา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอารณีย์  โฉมสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอุนนดา  สิงห์ทองวรรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายแอนดรูว์  มาร์เคนท์ซี่ โรงเรียนวัดเขียนเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกตัญญุตา  ยมมูล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกรวิชญ์  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกฤติธี  นาถพินิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกวิตา  ถนอมนุ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกวิสสรา  คำมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกิรกฤษ  เกษรเกศรา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเขมินทรา  พุ่มคชา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจิตกษมา  พุ่มศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิตติมา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปากคีบทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิรัชยา  สาขามุละ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิราพร  สิงห์สัตย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเจตน์  ชูใจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชญานันท์  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนม์นิภา  จิณะเสน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนิดาภา  ขำมะณี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชยานิษฐ์  เปี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชลิดา  เล่าสัม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชวัลญา  หลีฉ้วน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชวัลนุช  พรหมรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชวัลนุช  หลีฉ้วน โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขะบูรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวทนงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณรีญา  สุขเมือง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฎกันย์  สุดเสน่ห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐกิตติ์  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐภัทร  ชมภูพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณเขตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณิดาพรรณ  คำไมอาจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเตชิต  กันสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนบดี  คณะจิตต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนภัทร  จือเหลียง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนวรรณ  รวยรื่น โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธนัชชา  มาขาว โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญชนก  เมฆช่วง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธันยพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธิดารัตน์  อาจปรุ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนปภัสร  เงาศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนภัทร  ชันขุนทด โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปรวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปิยะพัทธ์  พรราดาวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปีใหม่  นาคน้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพีรวัส  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัคภร  ธนชาชาญธิษณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภัณฑิรา  แถบทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภัทรภร  อินพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภัทรวดี  แอ่งบัวใหญ่ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทราพร  จำปางาม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมุทิตา  - โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงรวิปรียา  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงลลดา  ธานีกิตติโชติ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงลลิตภัทร  วาระมุลณี โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวรัชยา  มีเคลือบ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวริศรา  เทียบธรรม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวีร์ทวินทร์  ประสาทชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศรวณีย์  แสงกล้า โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศศินา  คำพรม โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  โคตรคำ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพาพร  ยอดญาณะ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงหทัยชนก  คูประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอรรถพล  สหายรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยืนยง โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอุบลวรรณ  กันตา โรงเรียนวัดเขียนเขต ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกวินทิพย์  กลิ่นหอม โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเจนสุดา  ชูมงคล โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงธมลวรรณ  คุ้มวงษ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายวชิรวิทย์  จิระชัยโสภณ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสาริศา  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยสุริยะพันธ์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายโชกูล  งามเสถียร โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายญาณโชติ  ชาตริยานุโยค โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐวินทร์  วัฒนกิตติ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงทรธภร  พาหาสิงห์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนเดช  สิทธิธรรม โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนพบดินทร์  วัลลานนท์ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทองบัวบาน โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพชร  ผ่องใส โรงเรียนธัญวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพชร  เก่งการุณกิจ โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงลลิตภัทร  เผือกขาวผ่อง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุกฤษ  ประสานทอง โรงเรียนธัญวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกมลภพ  หนูไชยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายกรวิชญ์  ลอดทะพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายกฤตภาส  สว่างพิมพ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทธากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกฤษฏ์  วัฒนจรูญโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายก้องภพ  รัตนเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคาบดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกิตติพศ  ชินวรกิจกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายคุณากร  ชุมพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงจิณณพัต  ตติยะเมศฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจิตต์ณิศา  เกียรติเถลิงฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายเฉลิมชัย  ฤกษ์สมโภช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายชยกร  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงชลนภัส  คุณติสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายญาณกิต  งามประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายฐปนวัฒน์  นันตะธนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายฐานัส  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายฐิตธีร์  ธรรมธัชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฐิตาภา  ยิ่งถาวร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงฐิติมา  โกยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายณฐกร  ผ่องสำฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายณฐนนท์  โนนสินธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณฐมน  นิลนธิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายณภัทร  ภัครพาณิชย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิ์นที โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณััฐณิฌา  พุฒซ้อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงณิชาภัทร  วันอารีย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายทัศกร  ชาริดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงทิพย์จรินทร์  อวบสันเทียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธนสาร  รัตนไพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธัญจิรา  ตรัยไชยาพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงธัญชนก  หวังตระกูลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงธัญพร  จักรชุม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธาราดร  สุพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายธิติพัทธ์  ศรีแสงจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงนรีกานต์  เรืองสุรเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายนัธทวัฒน์  ทัพป้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนันทพัทธ์  รัตนวิชาโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายนิติวัชร์  วณิชโชคประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายบุณยกร  แนวหล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายปพนพัชร์  ทับรอดมณีโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปพิชญา  ปรีชาชน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปภาวรินท์  คนล่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงประภาวัลย์  พันธ์ศรีชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายปรีดา  ศิริโฆษิตยางกูร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายปวรปรัชญ์  เตชะกิตติโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายปัทธนวินท์  เลิศฐิติตระกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายปัทธนวีฑ์  เลิศฐิติตระกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปาล  ก้อนศิลา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปุณณ์ภัทร  สาทะกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปุษยา  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายพงศ์ปณต  เมฆผึ้ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิพม์ชนก  อระวีพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัตนเสถียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  อนันต์ศิริประภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายพุทธรรมม์  อัตตวนิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายภัทรกร  ชื่นเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  วุฒิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายภูมิกวินท์  บุพโต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายภูริช  ทองเจียว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงเมธาพร  รุ่งสาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงรภัสสา  จิกุลธนภัทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีศุโมโร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายวรธาดา  สุจินต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายวรปรีดา  สุจินต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเข้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายวิชญ์  เจียรวิชญ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายวิทยา  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวิภาดา  สมประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายวีรวิชญ์  ธนังกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามวงศ์สุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายศรัณย์  สวัสดิ์จีน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศศิชา  สกลาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายศักร์สฤษฎิ์  ทิพย์เสนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายศักรินทร์  บุญญารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงศิรภัสสร  รามคงเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายศุภฤกษ์  ชลานันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายศุภวิชญ์  เสริฐศิริกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสายธาร  จำปาศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายสิรภพ  สมใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายสุกฤษณ์  อันโด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายหวุนเจีย  จาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายอภิวิชญ์  ลาภอุทัยกาญจน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอรกัญญา  นาคมูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอรินท์พร  สาชลสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอังศุธาลิน  แดงโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอินทิมา  สลีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายไอธิยากร  เมืองแสน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงKeyu  Zheng โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกชณัช  หรือเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกชพร  จารุพรรธน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกชมน  หม่า โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกรภัทร์  พลายชุม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกฤตยศ  วรรณวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกฤษกร  อู่เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายกฤษฎิ์ชนกันต์  วงศ์ปาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกลฐวัชร์  พุทธิฐวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกษิรา  ปฏิธรรมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายก้องภพ  บุญเติม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกัญจน์ธนทัต  กวางทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีนุกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกันตภณ  จอมผา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกันติทัต  คล้ายนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกานต์กวิน  เจริญพลัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  เชยชัยภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกานต์สินี  เจียมใจงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกิจพนัสถ์  อัครชัยวารี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกิตติคม  ชนะกิตติเดชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกิตติเดช  สกุลโพน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกุลจิรา  อึ๊งทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ก้านเพชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเกียรติสุดา  ศรีเนตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเขมกร  ทองดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  เผือกนำผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายคณิศร  ทองรมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายคุณากร  ต้อยปาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายจักรีวุฒิ  พุทธรักษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจามิกรณ์  จันทร์ชื่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงจินดามณี  คุ้มวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจินต์ฑา  เจาวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายจิรกิตติ์  อัครพิพัฒน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจิรภาส  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิรัชญา  บัวหมื่นไวย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญสูง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฉัตรสุดา  พัฒนศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงชธิตา  มุ่งนิรันดร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชนิตา  นาคนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนิสรา  ซินหลิว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายชโนทัย  แดงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชมชนก  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายชยุตพง  อินต๊ะภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชลนาท  ละฎาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายชวภณ  สระรง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายชวัลวิทย์  ริมพนัสสัก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชัชชาภรณ์  พ่วงเจริญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาเฟื่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชานนท์  เลพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชินกฤต  สืบปาละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมวงศ์มณีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงโชติกา  มะกา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงโชติกา  เกื้อกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วอุทัศน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงญาณิศา  รวมทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายฐวัฒน์  เตียววุฒิไกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฐิตารีย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฐิติพร  ธัญวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายฐิติวัชร์  คำยันต์สิทธิเดช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณฐกร  สายหยุด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณธีนนท์  วุ่นนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณฤพร  วาหะรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  ปิยธรรมสถิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชัยบุญมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  พุฒซ้อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิทร์สุวอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฏฐ์ยา  สนเปล่งศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐดนัย  ดิศร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายณัฐดนัย  รสจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปกป้อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัฐนริน  ชูชื่นสุธีวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณิชา  วิลัยวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชนลาภ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริมาศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงดรัลพร  ตรีทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายต้นตระกูล  พัฒนภูมิศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเตชินี  ฟองทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงทยิดา  แก้วโพนเพ็ก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายทักษ์ดนัย  คงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงทักษิณา  เทียนสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงทัตพิชา  วามนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนกร  เชื้อไพรวัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนดล  พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนฤต  ขาวคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธนวรรณ  คงเจริญถิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนัยนันท์  พรหมมาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธนิสรา  ศิริโสม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธรรมพล  ปรีชานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธฤษวิณ  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธัญธีร์  จินดามาตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิริยะปริพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธาวิน  บุญทองเนียม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธีทัต  ไชยคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธีร์นิปุณ  ชัยอมฤต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธีรภัทร  คงสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธีรภัทร  แววแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายนพัฒน์  ธูปทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนภกมล  บุญรอด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนภสร  เทพศิลา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายนโม  ผ่องศรีสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนรมน  โชติศศิธร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนราวดี  สีสด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนวินตา  ปฏิธรรมากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนันท์มนัส  เล้าสมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนันทรัตน์  เงาระยับ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายนิธินันท์  สุระพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปภวิท  ลามาติพานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปยุดา  กิรติรัตนนารถ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปรนันท์  ขุนแผ้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายประสพสุข  เทศารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปราวดี  รพีพงศ์พรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปริญาภัทร  วงษ์สมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปริยากร  ถาวร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุธิตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปองคุณ  ฟุ้งมงคลเสถียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปัญชลิกา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปัณณธร  มีโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกาะสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปัณลิตา  กุลนานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปัณวัชร์  ตันติบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปัณวิชญ์  ตันติบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปาณิชา  ซาโปร่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปิ่นสุดา  มิ่งวัฒนชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายปิยะณัฐ  สิงห์สาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปุณณชา  อินทโฉม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปูรณ์  รัตตัญญู โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพชรรรณ  มั่นคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพรชนก  พูลเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพรธิดา  ทอง้ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพรนเรศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพรพรหม  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพรรณิษา  ดอกสร้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพริมาดา  อร่ามฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพฤฒินันท์  เงินงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพศิน  พิทักษ์วาปี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพศิษฐ์  คำลือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายพัชร  จันทร์สุขศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัชรากร  พรรุ่งโรจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพัทธ์นรี  สิทธิเวช โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพิชญะ  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิชญากร  กัลยานุกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชยภา  แสนทอน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพิธิพัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพิมชญา  แสนทอน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ยิ้มเรือน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  เลี้ยงพันธุ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพิศวัส  ลาร์เซ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภคภัทร  ดวงพุมเมศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภณ  สาสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภณิชชา  ธัญกรไชย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายภวัต  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงภัคจิรา  ลิมปมาลัยพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงภัทรนรา  ปรอยกระโทก โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป้าทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภัทราวดี  สุนสะดีสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูชัสส์  ฉายแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภูมินทร์  ขะระเขื่อน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภูริชญา  ทองมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงภูริณา  โล่ห์อำนวยกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภูริวัจน์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงมนัสชยา  พรประดับ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงมนัสนันท์  โฆษิตกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายมิ่งขวัญ  ฉะอุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงมุทิตา  ทองอู๋ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเมธาวี  แก้วลาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเมธิชัย  ไพรพิบูลยกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายยศ  ยศสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายยศพนธ์  บุญช่วยเมตตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายยุทธณะ  ประชุมพรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายรชต  วงศ์กูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงรดากานต์  แสงสว่าง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอารยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงรสกร  อ้วนออ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรัชพล  บัวหลวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรัฐดนัย  แลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรัฐนันท์  หลงจิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงรัมภาภัค  คะสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายเลิศพิสิฐ  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวรศักดิ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวรินทร  พฤกษวิเศษสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวริยา  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวริศรา  นาคน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรีวรรณ  มูลป้อม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวัลนภัส  สังขพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวิชญ  ด่านกุล. โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวิภู  คล้ายโฉม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวิรดา  หะยาจันทา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวิรัญชดา  อรรถกิจไพศาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวิษณุ  สุริยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวีรวิชญ์  อธินาถรัตนพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวีระภัทร  สุบรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายวีรากร  วิทยานรากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายศักดิ์โชติ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงศิรประภา  วิสุทธิมรรค โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายศิริปุณณ์  ศิริแสน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายศุภกร  บวรสิน โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทร์งาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงศุภัสรา  ชินรัตนคุณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เปล่งผึ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศุภิกา  กวีวัจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ฉิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสรวิชญ์  แลดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสโรชิณี  ภูทำนอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสิปปภาส  ไทประเสริฐสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสิริกัลยา  วลาพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสิรินทร์ดา  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสิรินทรา  อาชววาณิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสุทธิกมล  สัตย์ธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสุรียพัชร์  เรียงเครือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์สาคร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอชิรญา  เสนารักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอชิระ  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอดิศร  บุญยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอดิศร  สุภนิกร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอนันตา  บุญเปี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอนันทพัฒน์  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอภัศฎา  เสือบัว โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอภิชญา  คำแก่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอภิชญา  สารกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอภิชา  สุวรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ญจมุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอมริศา  นาดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญโต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอมิตา  ศรีพลอย โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอรณัฐฌา  จงเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอรพรรณ  หล้าสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอังศุมาลิน  แดงโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอัชชปา  เหมทานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายอาชวิน  ฤษณาวงศ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอารยา  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอินทร์ทรรศ  พูนศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายพศิน  สุขุมพันธุ์พงศ์ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงกัญญาภัค  อนุจร โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำสิทธิบรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเอม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองคำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฑีฆะภรณ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาแก้ว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายตรีทศพล  มะภิโกสิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอกสุวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงพรชนก  เชื้อวงศ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายพัสกร  สว่างภักดี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายยุทธพงษ์  จำปาแดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงรุจิรา  มีกล่ำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงสรสวรรค์  สอาดศรี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงสิริวิภา  ภูด่านงัว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงสุชัญญา  การะยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีนวล โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงอินทิรา  นารัมย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอุษณี  แซ่เฮง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงขวัญชนก  สวนทับทิม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจิณัฐตา  เหมือนกูล โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงจิราวรรณ  กุลพรม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายปริญญา  ยาสี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายปุณญาฤทธิ์  เพิ่มเติมทรัพย์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรมาดา  โพธิ์สง่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิชาดา  แซ่ต๋อน โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิญญานันท์  พึงสุขเตชาสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรทัต โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณพลีวรรณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มวารี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายภัทรดนัย  รักกลางใจ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองดง โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายภูวิศ  พูลเกิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงลลดา  ศรีอาริยะ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอธิป  อินทะผิว โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอัญญมณี  แซ่เล้า โรงเรียนพัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกนกณัฐ  คงรักวิทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกรภัทร  คิดเหมาะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายกฤชสุพัฒน์  วงษ์เหมือน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายกฤตานนท์  เจริญสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายกษิดิศ  อินทะนัก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายกิตติภูมิ  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายกิตติเมธา  ชาวเหนือ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงครองขวัญ  สุรสิทธิ์สิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงจาณิศา  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายจิรภัทร  ทองปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงฉันท์ชนก  เปรุนาวิน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายชวัลวิทย์  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายชัชพิสิฐ  สังข์ทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงชัญภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายชาตโยดม  สันตะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายชานนท์  ไชยพุฒ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายชินกฤติ  สุดคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายณฐภัทร  เอื้อทัดทาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงณัชฑิชา  รอดเล็ก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  แก้วเกื้อ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายณัฐภัท  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายทัตเทพ  ชาติประสพ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายธนาธิป  เสนา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงธีรนาฏ  พงศยมัด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายนราวิชญ์  เยาวบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายนิลพัทธ์  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นคง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงปวีชญา  แต่งภูมิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายปัณณธร  ใจสูง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงไปรญาพัชร  ชนะรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายปํณณธร  กอร่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายพชรดนัย  ประกอบ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงพรธีรา  เอนกชัยไกรศร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงพลอยนารา  เดชโชตินันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายพัชรธร  วัฒนเจริญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายพัสกร  ตลอดไธสง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพิชชาพร  กรพานิชกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงพิมนภา  สุขสุเดช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงภัณฑิลา  ประเสริฐอำนวย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายเมธาวีร์  นาควิเวก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายวัชรพล  วิศวาภิวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายศิรวัฒน์  อุ่นเกิด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายศิวกร  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายสุภาภรณ์  สุขแสนศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงอภิสรา  คงตระการ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงอริษา  อินทำ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุนนาค โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงขวัญชนก  นรพันธ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชนาภา  วิจิตรวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปภาวี  คำแดง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงภัคจีรา  เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงรัตนามณี  มีนาบุญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงวรํญญา  ปาปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายศรุติพงศ์  ตันติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วพวง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์ไพฑูรย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงอรินลดา  ขจรอนันต์กุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกันต์กวี  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ภาคแก้ว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงข้าวหอม  จันทร์หล่ม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงจรัสรวี  จีนเที่ยง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายจิณณะ  อินทะบุตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายชัยภัทร  ชูเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงชาลิสา  พูลเผ่าว์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงญาตาวีร์  วิริยะกุลพานิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายณภัทร  พุกประสิทธิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธนกฤต  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนนท์วศิน  ศรีขวัญเมือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงประภัสสร  เวียงนนท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงประภาภัทร  สุจินตหิรัญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปวิตรา  ชัยมงคล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปาณิสรา  คงสุรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุรณพรรค์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพายุพัฒน์  ธรรมทัต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพิชญา  ทับทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายราชพฤกษ์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงวริษรา  อินต๊ะรัตนรังษี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวิรากานต์  หรั่งฉายา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายอริยะ  วิศรี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายอิงควัต  คลังสุภา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงอินชุอร  มะลิทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงฮาน่า  อาห์เหม็ด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายกฎทอง  อภัยรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายกันตพัฒน์  วรรณเพ็ญสกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงกันธิชา  ชัยอินทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงกาญศิตา  สุชาติพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงเขมิกา  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงจตุพอนด์  รัตนคุณศาสน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงชนิสรา  วิลัยวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายณฐกฤต  จูมจะนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายณวัสพล  ปวินท์จิรเสฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายณัชณรงค์  สุนทรเภสัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายธนกฤต  นุ่มดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายธนภัทร  มิตรเจริญรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงธิญาดา  ทองอำนาจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายนิธิวิทย์  สุมาลย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายบุรินทร์  ปัญจเทพมงคล ดูเวล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายบุลกิต  อุ่นไทย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายพลภัทร  อู่พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายพศิน  อธินิรมิต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงพีรยา  ทองเรไร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงมณียา  ปล้องแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายมาวิน  ประพฤติดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายรณกฤต  เล็กนาวา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงรดา  เทพประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงรัญชิดา  ไสยวิริยะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายวีรพัทธ  มหาวรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายวีรภัทร  ภัทรปัจฉิม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงศุภสิรินทร์  พรหมชัยสูรย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายสุปรีชา  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงอรกัญญา  วิเศษนคร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงอรญา  ธีรานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงกมลพร  ลายชีว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยพยัคฆ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกันยากร  เทียนศศิธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกุลวริศร์  ชาญเกียรติก้อง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายจิรพันธุ์  กำสมุทร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชลนิภา  พุ่มพวง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงญาดา  แสงสุข โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณัชชา  วงค์พานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายณัฐนันท์  อดุลสีหวัตต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐศรัณย์  สุขบรรจง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายดนย์สฤษฎิ์  จำรูญนุรักษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนกร  เพ็ชรฉนวน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนโชติ  อุปชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธฤษณัช  มณีโชติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายนรภัทร  สาริบุตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เนตร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปริชญ์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปรีชญา  ปีติโกศล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงปวรชนก  ศูนย์กลาง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปวรรัตน์  รัตนสโนบล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปวริศา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายปุณณัตถ์  กลมเกลียว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพชรมน  คู่เทียม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพรปีใหม่  ลาพรหมมา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพริมรดา  จิรนันท์ธวัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สุขกำเนิด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพัชรนรินทร์  ทวีโชติภัทรกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายพิพัศกร  นามธิราช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ฉายแสง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันดร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เอมระดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงภคภรณ์  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุ่งดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงภัทลภา  กัลยาณมิตร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายภูชิต  วิรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายภูโตห์  พันธ์วงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงภูฟ้า  ถมค้าพาณิชย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายภูมิภัช  แสงภูวนาถ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายภูวิศ  นนทสด โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงระวิพัชร์  แสงวันดี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายรุจ  โลนิกขะพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายวริทธิ์ธร  เจริญอนันต์กิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวรินญา  ธีรานนท์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวริศรา  ทานัธยพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงวริษฎา  อภิรักขิตบุญญา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายวศิ  ธิติวศิยางกูร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสายลม  ทัพพวิบูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงอภิชยา  เปรมปรีชา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอรณิชชา  คงมนต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอัครชัยพัชร์  ทวีทรัพย์มณี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอัชฌาพร  ขอบเพ็ชร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงมัฌชิมา  ศรีสุขวัฒนา โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายกอบุญ  ทองเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  ปิติพงย์ศธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงเกวลิน  คำป้อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายคมธง  สมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายจิรภัทร  สถิตย์เวียงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงชญาพร  เมตไตรพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธรรมถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายณัฐกิตติ์  รักษาพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายณัฐธนนท์  วังไตรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงณัฐธิญาณ์  แสงไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงธนภรณ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงธนิดา  รักพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วัฒนประพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายนรภัทร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันเเฟื่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงเบญญาภา  สวนคร้ามดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายพงศกร  บัวมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีนาเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายพศวีร์  พิพิธแสงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์  เครื่องต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วชุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงภูริตา  มุกดาดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายยศพล  ราชวงศ์คำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายยิ่งคุณ  ประหา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงรติรัตน์  สังฆสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงรวิสรา  ตันจอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กชายวชิรวิทย์  คึมยะราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายวรินทร  อัศวปยุกต์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายวีรภัทร  กิตติวุฒเจริญกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงศุภนิดา  คล้ายทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายสิระกร  สิทธิรส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงกนกพร  ชูมานะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงกระดาษสา  ยาสมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกวิสรา  ธีรธิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกัญชพร  แย้มแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงเกษชนิกานต์  จันทเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงจินตภา  อธิดมเสรณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงโชติกา  เกษรแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงธนภรณ์  สอนเสนาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายธีร์จุฑา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายนิธินนท์  อินเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงนีรภา  พิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายปัณณธร  ช่วงโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปัทมพัชร์  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพิมพ์รำไพ  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงแพรวา  ระวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงภัทรภร  ธนคุณจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายภานุพงค์  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายศิริเทพ  บดิการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงสาริษา  ธาราธีรภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงสิริกร  พงศ์บุญคุ้มลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสิริกร  สาสนรักกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสุชาวลี  อินทร์ชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงสุภัทชนาถ  ศรีเบ็ญจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายอภิภู  มนต์ขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอรกัญญา  บุญเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงกานติมาณัฏฐ์  ขันธมณฑล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายคุณานนท์  นุ่มน่วม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงฉัตร์ธนรัตน์  โชติวีรภัทรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงชิดชนก  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงญานิศา  จตุแทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงฐิติกานต์  มิ่งมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณภัทร  ไกรแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเอนก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณิชพน  สมหล่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนบดี  วันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธิติพัทธ์  เนื่องจากนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงใบชา  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปภาวี  เดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายปภินวิช  โถวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปริยากร  ดาทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปริยากร  อังคณาสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปวริศา  ทองบุญนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงปวีณรัตน์  พานชาตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายปัณณวัฒน์  วิฑูรปัญญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงปิยธิดา  ตัวดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพนัชกร  มาแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพลอยลดา  อุดมโชคประสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  ร่มลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ฉาบกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพีริสา  เกียรติอาภากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงภูริชญา  ดอนกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรเศรษฐกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวุฒิภัทร  ดิเรกรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายไวทย์กวี  ด้วงวิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงศิรกานต์  เนื่องศาสน์ศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายศุภณัฐ  มาศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายศุภเวช  กองสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสไบทอง  แก้วสกุณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงสาริสา  จัตวานิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอักษราภัค  จันทรืมีทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายเอกกร  ทองกรไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายชนัญญู  ลัดนิล โรงเรียนดวงกมล ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายปาล  สุทธิชาติ โรงเรียนดวงกมล ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายศุภกร  เชิดฉาย โรงเรียนดวงกมล ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงจิดาภา  ทองห่อ โรงเรียนดวงกมล ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มานะยิ่ง โรงเรียนดวงกมล ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดวงกมล ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธัญญ์  จาตนิลพันธุ์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงธิรวัลย์  อารีราษฏร์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงปาณปวีณ์  บังเกิดผล โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายราเชนทร์  อุดหนุน โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม