รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีจันทร์นิล โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชกร  ม่วงเถื่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกนกอร  สงบ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเขมิกา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดอกนาค โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงชนากานต์  ชมภูอ่อน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชุติมา  ร่มโพธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงญาณาวดี  ชาญไชย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวพิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฎฐ์ธัญศา  แย้มพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐกานต์  อยู่อินทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐพล  มะลิทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงดาราพร  พลอยงาม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธัญยพร  หุตะวัฒนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธีรภัทร  ทิ้งโคตร โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนพพร  พรหมผลิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนภสร  ชัยมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนัยน์ปพร  วุฒิกุล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนิติพัฒน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงบัณฑิตา  วาณิชวโรจน์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปภัสรา  เวียงวงษ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รวยทรัพย์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำต้น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แก้วเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพชรพล  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพนัชญา  อาภามงคล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพลพัต  สมแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถุงมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธื์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายยศวริศ  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงลลิตภัทร  กระจับเงิน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวีรภัทร  วีระสุชาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิลปวงศ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศิญาภรณ์  ปรีเปรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายอธิยุต  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พาลี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายเจตพล  ไชยคำหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณภัทร  พรมคุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายตรีเพชร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรทิพา  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภัทรพล  แก้วใส่เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทรวรรธ์  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรอนีย์  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิภาวินี  กมลกาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสาริศา  ทิวาตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสิริกุล  คชายั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกรกนก  คอยผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกรวรัญ  คนึงคิด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญชนก  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชนาภัทร  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณัชพล  โสปิยะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิชาภัทร  อึ้งพิทักษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายทศพล  หงษากล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายเทพทัต  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธนพร  ตุลยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนพัต  สังฆเศรณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งมาศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนวิชญ์  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธนัชชา  ดำประภา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนาวุฒิ  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธฤษฎา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาติศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธัญยธรณ์  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญสิริ  บูรณะกิติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่วจะโปะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนทีรัตน์  บางยาง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนภัสสร  สันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขสุแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเบญญาภา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปัญญาพร  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปิยะมน  วัจนมาลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปุณชยา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพชรอร  ยุดดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพณณกร  ลาภตระกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรปวีณ์  โทฮาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรมาตา  ประโคศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพร้อมพงษ์  โต๊ะตังตีเลาะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพอเพียง  คงปาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชญาญาณี  สว่างใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  งามล้วน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ปรินทร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพีรภัทร  ทำสวน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรภัทร  ภิญโญชีพ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเพียรพร  พงษ์พันธุ์เดโช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัควลัญช์  จำเนียรทรง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรชต  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์รังรอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวรินทร  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์จักร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวัฒนพงษ์  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศิวกร  ปัญจมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภกร  ทำดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสรวิชญ์  กรานภาชน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสระวิชญ์  โชดกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุนิษา  ภูมิสะอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุพัตรา  ชุ่มดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอชิฬญาณ์  ตาลอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอนุสรณ์  เหมือนนาค โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอภิญญา  โกศลวัฒนาธนากร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอมลมณี  เศวตการี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอรณิชา  กิจตั้งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอัฐวิน  รัตนปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอุรวี  นิติไชย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกนกพร  คีรีรักษ์ โรงเรียนจารุศรบำรุง ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายเทพนิมิตร  คงแก้ว โรงเรียนจารุศรบำรุง ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกมลภพ  เหมทานนท์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกฤติธี  บุญเสริม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณฐอร  วะเกิดเป้ม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายดุษฎี  บุญคำ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายเทวินทร์  วงษ์พรหม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภูริตา  ศรีกุดเวียน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายรัชพล  บุญทัน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศศิพิมล  สูญราช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอนงค์กานต์  นวลสมบูรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันต์กมล  แก้วพูลศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายการัณยภาส  จันทรา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงขวัญชนก  ชื่นอารมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิตริน  สายจันมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิรารัตน์  รอดจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วอุดม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนภัทร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนาธร  ใจแคล้ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วผลึก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนภัทร  แตงสี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญจา  สุวรรณมณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีจันทร์ทิม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพงษ์พันธ์  นวลผ่อง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรชธรน์  สุขแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอังควรา  ตรีรัตนถวัลย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอุษามณี  พันสีเงิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงไอริสา  เทนอิสสระ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกวิน  เฮ็งบ้านแพ้ว โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอภิราม  ยางสิงอ้อ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกฤตพร  - โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัณจุฑา  มหานิยม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกิตติกุล  รักวงศ์สกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกุลกิตติ์  รักวงศ์สกุล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชนินาถ  ขัติยะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐกมล  อุคำ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวน้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธีรติวรรณ  อินทร์สุริยา โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายพบธรรม  แจ่มใจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพราวฝัน  มีมาศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายยศกฤต  บัวจำนงค์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอภิวัฒน์  ปุ่มเกวียน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตติยากูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชนารดี  พันชนะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยกูล โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหล่อ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวิภาษิณีย์  รอดวินิจ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอดิเทพ  กันภัย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกฤษกร  คุ้มครอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนภรณ์  เทพธัญญะ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงลักษิกา  จตุรงค์วิวัฒน์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายเด่นแท้  ว่องไวลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายชาลี  แจ้งเจริญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเฌอมาลย์  เชินน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณศิตา  ท้าวทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงต้นข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายนัฎฎ์ชนก  คำจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทร์สุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงมนัสวี  ภูพานเพชร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอภิสรา  วิชาชู โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอารยา  กุดนอก โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกวิสรา  ยิ้มสมุทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายลักษณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายคณิน  ไวยสุณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายฉัตริน  ชัยวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเฉลิมชัย  ศิริคำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชยางกูร  มาประสพ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐชญา  นิลไพโรจน์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐทกษิชูมน  ชินพร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทักษพร  พันธ์มณี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนภัทร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธรภณ  น้ำจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีรภัทร  ศรีษะพรม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปฤณธณัณท์  ทวีรัตน์ทัศกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปาณิสรา  อาลัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพชรพล  ภาคทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญแสน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทราพร  เกษมวราภรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมนัสนันท์  สารมโน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรวิปรียา  พลพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวรภา  โอภา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หาสอน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ติงชาติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอชิรญา  ช้างน้ำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอดิกานต์  ปิยะธาราธิเบศร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอริสรา  ศรีไชยกิจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐริกา  ณ.ลำปาง โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนภัทร  ชวดฉิม โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภูริชญา  กมลกลาง โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายรุจิภาส  อินทวงศ์ โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์ โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวิสาขา  มูลสาร โรงเรียนนภสร ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกันย์สินี  ศิลปสมศักดิ์ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธัญภัส  ไพศาล โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรวีร์  ขำโคกสูง โรงเรียนนภสร ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภักดี โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพัชรพล  แสนสุข โรงเรียนนภสร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญลาภ โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอริษา  แสนสุข โรงเรียนนภสร ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณภัชชา  สุคันธนาค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนากร  ผาบจันดา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายปัญจพล  ชื่นวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพิชญา  จีนาพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายอชิระวิชญ์  จีระกุลพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงฮารุกะ  คัมบายาชิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเจสัน  ฮูดรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายเชณร์  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายธิติพันธ์  สินชัยโรจน์กุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปราณตะวัน ฟิลิปโป้ มายอลิ  แม็คจิโอลิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวภูมิฟ้าใส  อมรวีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายยศพล  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายรฐนนท์  คุโรวาท โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายรัชพล  บรมสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอชิรวิชญ์  พิพัฒสุธนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายอภิรัตน์  มัจฉาฉ่ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปณิตา  จันทรเวคิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกรชนก  ภูนานม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายกิตติพัศ  รูปคม โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณณิชกุล  คามิค โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธัญญพักตร์  นาราเศรษฐีสกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายปวริศ  บุญญะรัง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายปิยังกูร  ปั้นเปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพรรวษา  ไกรคุณ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพันธ์ทิพา  โคตตะคุ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายพีรพันธ์  ช่างเรือง โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพีรวุฒิ  ยอดมั่น โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงภาณิชา  ตะติ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภูษณิศา  ป้อมภู่ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงวันวิวาห์  อินอ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอัครพงศ์  นายาว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายเอกภพ  สืบสาย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชินภัทร  ยะแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายโชติพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณดา  สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนวัฒน์  ทัศจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธีริศรา  วงศ์วรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปัญญาคำ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพีรพัฒน์  มุสิกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพุทเทวา  อนุมาศ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประสานสุข โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัสลาวัณย์  ไตรธรรมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเอกพจน์  สืบสาย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจิตสุภา  เอี่ยมเที่ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายจิรนรินทร์  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเจนจิรา  ดีเเล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชลทิศ  พลนงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุนะเคน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฏฐากร  พลอยมุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายณัฐกรณ์  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายณัฐตชัย  ลักขณา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายต่อศักดิ์  หอมมะลิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ลาวเนือง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธัญชนก  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงธันย์ชนก  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธิดากานต์  ถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนงนภัส  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายนนทวัฒน์  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายนพรัตน์  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายนภัสกร  บันขวา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  อุตรนคร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายปนัดดา  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายปรีชาพัฒน์  มีอาษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หารสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปิติชานันต์  เจริญสัตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปาเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภัทรกฤติ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายภาคิน  ชวดเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายรณกร  ใยงูเหลือม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวีรปรีดา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวีรปรียา  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายศรายุท  ทรัพย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศุภวิชญ์  โอชา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายสตางค์  การไถเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสโรชา  แม้นมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายสิทธิโชค  ชิ้นเครือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสิรภัทร  โกสุมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสุชญา  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงเสาวภาคย์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอธิชนันท์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายอนันดา  พรถิรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายอรรถกร  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกรชวัล  เเก้วภู่พานิช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกาญจนา  ภาวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจริกิตติ์  จันทร์ไว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจารุพิชญา  ตรีรส โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชยพล  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชาลิสา  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเเสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสรรค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐธิดา  เส็งบางยาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐศริยา  ชินานัด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงดลฤทัย  เขียวกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธนกร  จิตโสภิณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนกฤต  กะเหว่านาค โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธาดา  ประกอบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนาวิน  ถนอมงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปวริศ  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปวีณา  ปานพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปิยากร  งามสุภัคตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปุณยวีร์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เปลี่ยนขำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพงษ์พันธ์ุ  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพชร  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพลอยชมพู  เเจ่มวิจิตโต โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพัชรกันย์  พั่ววงศ์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชญา  ชั้นปั้นแตง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิ่มมั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงแพรวพรรณ์  พงศ์พราน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงมณ๊รัตน์  แก้วดวงสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงรมย์รวินท์  บัววัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรสิตา  เปลี่ยนดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวรเวียร์  สาธุฐิติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวริศรา  ทาพลค้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวัชรากร  กล่อมบางละมาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวัฒน์จักร  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวีณัฐตา  พงศ์ไพศาลเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศราวรรณ  งามเชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศรินญา  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายศุภศิลป์  ประสงค์เจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสุทธิพงค์  บุญพลอย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเอกรัตน์  นิเรียงรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเเพรวา  ฤทธิ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกานต์สิรี  สูทกวาทิน โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายชวิน  อังคณิต โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนวินดา  เลิศเพ็ญเมธา โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์ โรงเรียนบ้านพลอย ป.6 วิทย์ประถม