รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเปรมจิต  จันทร์เพ็ญมงคล โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชรพร  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจีระศักดิ์  สืบสำราญ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายกิตติวัฒน์  พุ่มกล้าหาญ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรภพ  ยาวไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจินดามาศ  จูกระจ่าง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรภิญญา  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมาก โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชมภูวงศ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนัญธิดา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชยุตพล  อุ่นศิริวงค์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลดา  สุริยะ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  เศียรประภัสสร โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ปัดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายฐิติกร  อินธิโซ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดวงมณี  บรรยงค์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงถิรดา  นามจันดี โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายทนงศักดิ์  เภาถาวร โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนรัชต์  พัดไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญโท โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนภัสสร  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัฐพร  เรียนไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชรมล  แว่นศฺิลา โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัราภรณ์  กันเดช โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรวิสรา  ปานไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายรัตน  จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวัฒนา  แพงไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวัสดีกรณ์  ปราสาททอง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวิระพงษ์  ทะดวงสอน โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภกฤต  นพไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสิทธา  บุตยาพงษ์ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสิปปนนท์  แหลมทอง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุวภัทร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายอชิตะ  นาคไธสง โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวมะลิ โรงเรียนบ้านคู ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกาญจนาพร  ลับมะณี โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนิต  กระเเจะจันทร์ โรงเรียนบ้านตามา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชกร  เช่นรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวรชยา  วิภพภัทร โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอรวรรณ  เเสงธรรม โรงเรียนบ้านตามา ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญานันท์  มุ่งภู่กลาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายญาณันธร  แสนกล้า โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมมานัตย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  อรรจนานันท์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤษฎิ์  เทียงผง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิราภรณ์  รสหอม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิราภัค  ธนสินชัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญเชิด โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจีริสุดา  อนุกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฉัตรศิริ  สีลาดเลา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชัยภัทร  รัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนหวาน โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธรณรันย์  อามาตย์เสนา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิบูลย์วิริยะสกุล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงลักษิกา  ดนุชนาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุนันทรัตน์  อนุมาตร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุมณฑา  ต้นพุ่ม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสุรพัศ  โสบุตร โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอทิตยา  พันธ์สะอาง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอิศศรา  โพธิมาศ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายเกียรติพล  การไรนอก โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงขวัญปีใหม่  นาคกระแสร์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์จันดา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฐิดายุ  เสนาวงศ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงดารุณี  แย้มศรี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนพร  มาลากอง โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธฤดี  ภักดีนันท์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธาราธิป  บัวเสา โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนาระดา  พลพวก โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพงศ์พล  ยะปะตัง โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพงษ์ศกร  นาโท โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชชาพร  ปุจฉาธรรม โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุคำ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงแพรพิไล  บุปผา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัทราพร  พูดเพราะ โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวิวัฒสกุล  ยามดี โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสิริณัฎฐ์  พะณะงาม โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอนัญญา  เชาว์พานิช โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอรพิม  วิชัด โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอาทิตยา  จงศิริ โรงเรียนบ้านสตึก ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอาริษา  พูลผล โรงเรียนบ้านสตึก ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐภูมิ  รื่นเจริญ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทนิดา  ศรีสาคำ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายธรรศ์พงษ์  สุครีพย์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนวพล  ลิ้มส่งแสง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายประยุทธ  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปิยกรณ์  ศรีสม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิชชญา  ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภูริชญา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวธัญญู  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรดา  ศรีนครานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนิรชร  เรืองนาม โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพุทธชาติ  ดีจริง โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขจิต โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสุภาวดี  สำรวมจิต โรงเรียนบ้านสระกุด ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสระกุด ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกิตติศักดิ์  สังฆวรรณ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจักรภพ  ดาทอง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชินโชติ  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยางไธสง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทูลมาลา โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายรัชชานนท์  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอนวรรษ  อรรคโยโค โรงเรียนบ้านสระกุด ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายจิรายุส  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจีรนันท์  สนโศก โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยุงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขจิตร โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรุ้งมณี  อาจทวีกุล โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวนิดา  งอกศรี โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวารินทร์  จำนงค์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิภาพร  ยาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอนุสรา  เงางาม โรงเรียนบ้านหนองเชือก ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติพิชญ์  ครองสถาน โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณารากร  คามไธสง โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัชชา  ชาวชัย โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจรัญลักษณ์  วิมลธาดา โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายฐิติศักดิ์  วาฤกษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญญามาศ  วาฤกษ์ดี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภทรมน  ทรงรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธีรชาดา  บุญครอบ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนลิน  ทาสีแก้ว โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงประดุจดาว  มณีวรรณ์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายประทิตย์  ทาศรี โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพนธกร  งามบุญแถม โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศิริวรโชติ  ชัยชาญรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเสาวภา  ตอรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านพลับ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัลยาณิน  แก้วนอก โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกิตติยาพร  ถังสันเทียะ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสิ่ว โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณิชาธาร  ขนานไทย โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงดรัลพร  หนูหว้า โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายธีรภัทร  เวียงสมุทร โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายนวพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนวัดพนมวัน ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพีรภาร์  ศรีคำเวียง โรงเรียนวัดพนมวัน ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายภัทรพงศ์  สังฆรัตน์ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายรัตพล  วุ่นไธสง โรงเรียนวัดพนมวัน ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิภาดา  สีดำ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายศรัณยะพงศ์  ประกายะ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายอนุศักดิ์  บุญรับ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สังฆะรัตน์ โรงเรียนวัดพนมวัน ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายกรวิชญ์  จำนงค์พันธ์ โรงเรียนวัดสิริมงคล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนันทลิดา  แพไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์ โรงเรียนวัดสิริมงคล ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายรัชพล  แพนไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงไอริสา  ศรีมันตะ โรงเรียนวัดสิริมงคล ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเจือวัลย์   นนทะริ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฐวราพร  สุรินทราช โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายดลุวัฒน์  แสนธิ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายเด็กชายศิวกร  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเด็กชายศุภกฤต  โคตรจันทึก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศ์ศิริ   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสิรวิชญ์   ใจกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายธันวา  สุอังควาทิน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพชรมน  สารสุข โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรประภา  เตมิโก โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา   กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทราพร  กองไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายยพรรษา  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรัฐธศิริ  ศรีจินดา โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศุภจิตรา   เสินไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภารัตน์  หล้าโพนทัน โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  เลาะไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผาดไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายตรัยคุณ  โพธิบัติ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายเตชินต์  โพธิบัติ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธนภัทร  ไปหนี้ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสิริวิภา  คำดี โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายเทพสุธา  สีหาบุราณ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีมหาพรหม โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสิรวิทย์  เรืองศิริ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายบัญญพนต์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายปภังกร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายปรินทร  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภวธร  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุระศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายคำสิงห์  สิงห์ไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชญาดา  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชนะพล  จันเสน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงซินดี้  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐกร  หอมยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญพนม โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทับทิม  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงทิฆัมพร  เชิดไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณณดา  นกไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมณีษิกา  ภูคำนวน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวธัญญา  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวีรณัฐ  ชีพไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสโรชา  เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุชาวลี  ศลาประโคน โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัญชนา  ลอดสุโข โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอัญญาภา  เจือไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงไอยวรินทร์  จักษุทิพย์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกนกพร  สุดทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมไชยะมงคล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายกันตพัฒน์  เทพปทุมวิไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์พิริยะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจุติมาพร  ภูบาลชื่น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายฉายวิทย์  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชญาดา  เขียนแววดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายชยุต  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายชัยณรงค์  หีบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายชาญวิทย์  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดเต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คามไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายณัฐวัฒน์  พีระพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐวัฒน์  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายตะวัน  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายเทพพิทักษ์  หังสวนัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธนพงศ์  ดอกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธนัญญา  บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธรรมนูญ  ภูมิดาว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธิดาภรณ์  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธีรสิทธิ  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายนพรุจ  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายนราธิป  ด้วงตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายนวพล  สุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายนัฐการณ์  ไชยะโม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายปรีดี  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปาณาญี  สอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาริตา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรธิภา  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพรวิภา  ชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ้ม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยหลาก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภานุวัฒน์  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  น้อมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงระวีวรรณ  จันนวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายรัชพล  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเรืองรัชดา  เหขุนทด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปันกาที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงว่าน  วงษาพัด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายศวกร  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงศิราธร  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายศุภกฤต  วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายสาคร  สุดขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสืบพงศ์  พิมพ์วงษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุจิรา  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุชัญญา  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุธาสินี  ชาดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสุรพล  ช่วงไกร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายสุรพัศ  ทบบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายสุรินทร์  ชัยประเสริฐนิมิตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุวนีย์  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเสียงสวรรค์  เชาวนพุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายอรรคพันธ์  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอริสรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายเอกศิษฏ์  สกุลสอนวิภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงไอยวริณท์  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกชกร  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกนกพิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกนกอร  แดงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤษดากร  สาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกลิกา  กรอบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญชพร  เลาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญาพัชรท์  จันนานานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกัญติมา  กระทุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกันตพัชร  ทักศิลป โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกันทิลา  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกันย์สินี  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกันยากร  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำเหมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกำเนินโชค  ซาเซียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติคุณ  สร้างนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติธัช  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกิตตินันท์  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติภพ  กระฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกิติพันธ์  บุญโต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกุญญาภรณ์  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกุสุมา  อุปกา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเกรียงไกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเกรียงเดช  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  ปะติตัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเกวลิน  บุบผามาตาน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเกวลิน  วิเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายไกรสร  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายคทายุทธ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงคริสเตียน  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายคุณภัทร  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงแคทเธอรีน  มาโลว์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจรัสรวี  ล้วนกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจักรกริช  สำโรงลุน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจักรวาล  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจันทร์จีรา  คงน้ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจารุภัทร  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิตตบุญ  ยุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจิรเดช  ยะประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจิรภัทร  แสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจิรวัฒน์  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนบุตดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจิรศักดิ์  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิรัชยา  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจิรัฎฐ์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมตรีนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิราภัค  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิราวรรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจุฑามณี  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจุมพจน์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเจษฎา  ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเฉลิมชนม์  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนาธิป  บางทราย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนิกานต์  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชนินทร์  ศิลปะชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายชลธาร  สืบาิงห์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชัชนันท์  โตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชัชพล  ชื่นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชัยอนันท์  ขันตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชาคริยา  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชิงชัย  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชินกฤต  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายชินภัทร  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชิษณุพงศ์  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชุติมา  มีอยู่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงญาณิศา  กองไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายฐานันท์  ทิพย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิติชญา  พินะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกลียววงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณทัศกร  รังสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณภัทร  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฎฐชัย  ชันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พัชราชีวิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐชนนท์  นารอด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐชวัล  ดีรุ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐธัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐนิชา  พัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐปภา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐพร  คำสุพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฐพร  ธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐวุฒิ  สวมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปริญากานต์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายดรุษกร  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายตนุภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายตะวัน  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายตะวัน  บำรุงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเตชินต์  กันแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายถิรพัฒน์  เพียพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายทศธรรม  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงทักษพร  โตอ้อม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายทัศน์พล  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงทิวากร  ทรวงประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเทพทัต  แว่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนกร  ธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนกร  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนกฤต  ตนัยพุฒิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนกฤต  เหล็กศิริวิชา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนโชค  วิหคเหิร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนโชค  เสไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนบูรณ์  อนุพงศากุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนพงษ์  พิมพ์เงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนพล  รั้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนภัทร  ดะเหลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนภัทร  เจียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนภัทร  เรี่ยรายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนภัทร  เหลาริน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนภัทร์  ถาหล้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนวัฒน์  แฉล้มไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนัญชนก  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนัญชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนัธพร  ประจงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนาทิศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนาธิป  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธมนวรรณ  ลันไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธัญชนก  พลจาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัญชนก  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญรดา  ทาสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธารธรรม  ทบลม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธาวิน  ติวไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธิดา  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธิติ  มากมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธินันท์ญาพร  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธีรธร  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธีรภัทร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธีรภัทร  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีระพงษ์  ดวดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธีราภรณ์  สดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนคร  นาลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายนพเก้า  สุขสวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนภัสสร  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนริศรา  ช่อไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนริศรา  ปราบคนชั่ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนฤมล  ทานาฤทัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนวรัตน์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันท์นภัส  คินาพิทย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายนันทพงษ์  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนันทรัตน์  จอนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนาราจันทร์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนิติภูมิ  แขมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายบรรณวิชณ์  สมบัวคู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วคูณนะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงบุญธิดา  จันทิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงบุษกร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไทอำนวย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปฏิวัติ  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปนัดดา  ปู่ธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปนิดา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปภาวิน  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภาสิริ  ลิ่มวิไลกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปรมะ  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายประภัสศร  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายประภาชัย  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปริศา  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปรียาณัฐ  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปวรรัตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปวเรศ  จิตรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปัญณวิชญ์  กองม่วง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปัญณวิชญ์  แจะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปาฏิหาริย์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปานชีวา  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปีย์ญาภัทร  แจบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เย็นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพงศภัค  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพรนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพรนัชชา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพรระพี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพลอยนิชาวี  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพศิกา  วสุธารัฐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัดชา  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยอดไฟอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพาขวัญ  อุตสัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชชาธร  ศรีวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชุบไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิชญาพร  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แคไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพีรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพีรธร  พันสีเงิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพีรพงษ์  สนโศก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพีรพัฒน์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพีรพัฒน์  โตสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพีรภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฟองจันทร์  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภคพร  แอบกลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภัคจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัคฐนันท์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภัทรดนัย  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรดา  พรบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภัทรปกรณ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัทรลดา  จงใจหาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัทรวดี  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภาณุพงษ์  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภานุวัฒน์  สังสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูมิภัทร  สุรโยธี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายมนัสวี  แดงกวารัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมนิสรา  จัดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายมหัทธนา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายมาริโอ้  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเมธชนุตน์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเมธินี  ยอดมงคุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายยศนนท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายยศวรรษ  ทิพย์ละมัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายยุทธชัย  คำแพง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายรชต  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรมย์ธียา  คล้ายคลึงมี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรัชนีกร  กวินตะคุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายรัฐศาสตร์  จุไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์หัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรัตนพร  ปลื้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรัตนาวดี  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายราชปรัชญ์  โพธิ์สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายราชสกุล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายราชัน  ชุนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฤดีมาศ  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงลภัสรดา  อัครพันธกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงลักษิกา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวงศธร  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดูยอดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวนิสรา  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรดา  คงดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรพิชชา  มุ่ยแดง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวรภัทร  แรกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวรเมธ  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรรณวารี  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวรัทยา  รสรัมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวรินทร  มิ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวริศรา  นวลบุตสี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวริศรา  พระเกตุ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวันวิสา  ไหลหาโคตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวาทิต  สุประพนธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวาสนา  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวิธวินท์  เขียวพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวิภาวี  วรจิต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ้นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวีรภัทร  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวีรภัทรา  มาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวีรยุทย์  จิตเย็น โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วอรสาณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศราวิน  เจริญไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศรุตา  เกตไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศิรภพ  พัจนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศิรินญา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศิรินภา  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศิลามาศ  พรามเอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศิวนาถ  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศิวพัชร์  พิสิษฐ์พรปวีณ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศิวัชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายศุกลภัทร  พิพัฒน์ธนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายศุภกร  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทร์โคกสูง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  งามดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสกุลทอง  มากพูน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสรายุทธ์  ปูมสีดา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสโรชา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสวยสัณค์  ชยภร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายสันติภาพ  สวามิชัย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสิทธิกร  แสนตรา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสิทธิภาคย์  ทองนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสิรินภา  สมณา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสุกลวัฒน์  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุชีรา  วงค์พิพัฒน์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุทธิชาติ  เปรียบสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุพิชญา  เปิมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุพีชา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุภัทรา  อิงไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธิตะปัญ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุมิตานันต์  ป้องดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสุเมธี  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสุรบดินทร์  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสุวชัช  เทียมตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสุวพิชญ์  สาครสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสุวิจักษ์  ชื่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เรียนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงหฤทชนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอชิรญา  พัฒนะแสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอนุชิต  กอไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอนุธิดา  ฝอยนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอโนทัย  เวียงใต้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอภิญญา  ชื่นใจฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอภิเนตร  ดาไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอรจิรา  สนไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอรชุน  โมกไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอรัญพร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอัครวัฒน์  โฉมไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอัยกิตต์  ฉิมราช โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอาทิตย์  แดงเด่นศรี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอารยา  กกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอารียา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเอกกวี  สันโดด โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงไอยวริญท์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ป.4 วิทย์ประถม