รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชวรรณ  เกษรนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์ธีร์  นิ่มผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติพงษ์  แพ่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายไกรวิชญ์  สมานผิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคมกฤช  กถามุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายคริสเตียน ดี  เบญจศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายจตุพล  สละกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุไรรัตน์  คงเป็นนิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชญานันท์  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุณหภัทร  อิสระวงศ์วิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายดรัณภพ  ใสสว่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายตันติวุด  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายติณณภพ  ชุมนุมดวง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนฐพร  ภาพยนต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนราวิชญ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเนติพงษ์  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปณวรรธน์  บุญมาพบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปฤณ  เอกทรงตระกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปองคุณ  บึงไกล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปานเทพ  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นคูณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปุณณวิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพงศกร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรวิมล  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพลธิป  ภักดีอุดม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภรัณยู  กาลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภราวดี  เพียวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภวิตา  กลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภัทรพล  พิมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภัสกร  เสาวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลิม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายมัชฌิมา  บุตรวิชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายรพีพงศ์  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายรุ่งโรจน์  ยวนกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายล้อมเดช  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศิวัฒน์  เป็นนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสรวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอธิป  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอนณ  งอมสระคู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายอัญเชิญ  เพ็ญเพียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอาชวิน  กาลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกชพรรณ  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรกช  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกรวรรณ  นาชิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤตภาส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกวินธิดา  คาเอ้ย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญาณัท  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกานต์กวี  มลฑล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกิตติสัณห์  สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเขมริณ  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจรินทร์พร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจักริน  อุดมพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิณัฐตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรวัฒน์  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรัชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นำลอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนกนันท์  เข็มทิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนิภา  ชลวานิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชยิสรา  ขันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชลธิชา  หรรษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชลมัย  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชาลิสา  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายโชติวัฒน์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐาปานีย์  ธนาศิริวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิติชญา  จำเนียรกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติชญา  บุขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฐิติวัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฏฐ์  ดีสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์คำนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐปรียา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐพร  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐพล  นพวารุมาศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายดัสกร  อรัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงดากานดา  แก้วอำไพนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายตรีเทพ  ปะกิริโย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงตุลยดา  นาราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเตชินท์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายทีปกร  พูนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนกฤต  พลแสน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนกิจ  รากผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนัสฐา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญชนก  ผาเทพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธัญโชติ  ทิพย์โภขน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธันวา  หลวงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีธัช  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรวัฒน์  พุฒชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนคร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนพกร  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพ็ชรนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนวดล  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนัชชา  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เนียนไธสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนัทนรินทร์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนันธวัฒน์  สุนทรวัตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิธินันธ์  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายบุริศร์  พันอุไร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงเบญญาภา  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปนัดดา  เหลวกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปรมินทร์  ยาวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงประภัสสร  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายประภากร  หอมโลก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปรัตถกร  วรครบุรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปานชนก  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปานพิมพ์  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเปรมยุดา  ทัศนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์แจ่มภพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพชร  สืบญาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพยัคฆพล  นาคีสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพรพิพัฒน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพลอยตะวัน  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพัทธดนย์  บานฤทัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัคธีมา  มงคลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภานุพงษ์  ปราบสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูเบศวร์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูวดินทร์  แก่นกล้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายยุรศักดิ์  ยาประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงโยษิตา  ทองอาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรัตน์สุดา  กลั่นกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรุ่งฤดัี  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเรณุกา  บวรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรเมธ  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวรรธณเดช  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวรรวนิต  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวัสสานะ  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวิชญะ  กัญญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อสอน โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวิภาดา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศรายุธ  แสนเดช โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิวิมล  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศิริกัญญา  รัตนะตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศิวกร  สงกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภกิจ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภโชค  สิงรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พยุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศุภากร  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุชานันท์  ขวาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสุรสิทธิ์  กันญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ศิริบาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงหทัยชลณี  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอชิระ  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอณุพล  ธรรมสูตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอนพัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอรรถพล  ธรรมนาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอริสรา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัญฌิตา  ที่รัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเอมมิกา  น้อยจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัณฒิมา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายทัศนัย  ดำเนตร โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนื้อทอง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงผกามาศ  ละมุดกูล โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภาวิกา  มาตา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวศิน  กลมกูล โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสมหวัง  ราชภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุชาดา  โสภา โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงพรหม โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุรารักษ์  บุญประจวบ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอานนท์  จันตัน โรงเรียนบ้านหนองรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงไอยรา  กับรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองรี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านแพงพวย ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองขจร โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศิรประภา  พิมพ์สี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายศิรวิทญ์  จำปางาม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสุดารัตน์  โมเล็ก โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายสุมนัส  ยิ่งชูงาม โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชินาธิป  คำบุญมี โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีวะลา โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แม้นทอง โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศักรินทร์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอินทิรา  ตลอดภพ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  จันทร์โส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์จะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงดวงชีวัน  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรวิสรา  บุตรศิริ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวรนุช  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวรินธร  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศุภกานต์  ไกลนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุพิชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชลธิชา  อารีเอี้ย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชุติมารัตน์  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปรียาพร  บุญสมศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปาลิกา  เนตรฝาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรพรรณ  เร่งเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรพิมล  จงสดับกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุภาวิตา  หมู่ทอง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยสถาน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเขมกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายจิรเมธ  ทศราช โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจิรัชญา  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชฎานาถ  ยิ้มผุ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายทรัพย์สถิต  บุญทา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายนนทนันท์  เห็มเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปวริศา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภควดี  ปัดตาเทสัง โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายหฤษฎ์  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอารดา  บุญที โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงฐิติวัลค์  แย้มปั้น โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัชชา  เชิตภูเขียว โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวิภารัตน์  บำรุงพงษ์ โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุนิสา  นุชนาด โรงเรียนบ้านฝ้าย ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกรรณิการ์  แปลงไลย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกฤษกร  โม้ทองศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงเกศสิริ  ม่วงรักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจิรภิญญา  งึมประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายเจษฎาพร  นุชเนื่อง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญส่ง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายณชดนย์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำมณี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงบุญยวีร์  จงประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายพิชยุญต์  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุบลเผื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายภูวนาท  คงเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายรังสิมันตุ์  เข็มเมือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายรัชชานนท์  สิทธิศร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายรัตนชัย  แก้วสิงห์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสิริญยากรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีสง่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอทิตยา  แซนพิมาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอภิษฎา  รัตถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสทธิกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกรองแก้ว  แสงทัพ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกฤษณา  วะดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัณฐิภา  สะเดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกันทรากร  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกิตติกร  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจารุพิชญา  เหลืองสุก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์  พาหา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฌฐพล  ทองสุขดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงญาณภา  สุกรแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณริศรา  คุณวงศ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยืน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงทองเพชรพลอย  ดอนลาคลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนกฤต  จิตลดาอมร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธนัญธิตา  บุญชู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พงษ์สินชินโชติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธิติ  ราชโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนราวิชญ์  ตุ่มดาวเรือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนฤมล  ถุนนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนิชคุณ  สีปัดถา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์หนูพะเนาว์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทึก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปฏิกร  วงศ์บุญช่วย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีภู่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายป้องคุณ  สิงหเสนี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปัณธิตา  ส้มสาย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปานรพี  พรมศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพงศกร  จะคำรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพชรรชฎ  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพรดารินทร์  เชื้อโท โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพรธิดา  สถานเถื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพริมารตา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมามอญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพีรภัทร  บุญก้อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเพชรลดา  ปักษี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูวณัฎฐ์  กินรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงมณฑิตา  ราศีประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเมธาวี  ดีสันเทียะ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรินรดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวรรณษา  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวัชรพงศ์  โสภาพล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังสี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศุพัฒน์  จันแขกหล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสโรชา  กบินนา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสายฝน  เนืองสกุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสิราวรรณ  บรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิรินดา  ตากิ่มนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุกฤตา  สีดาชมภู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุคลธวา  มันช่อ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุจิตา  วิเศษสัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุพัตรา  เหลาหวายนอก โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุภาวดี  ดีระสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุุดารัตน์  จริตรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงหทัยวรรณ  แย้มวิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอธิชา  สิมสีดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอภิชา  คิดรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอรปรียา  สุขงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรัญญา  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอริสรา  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันสด โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจนเป็นพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอินธิรา  ปะริมาตา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอิสริยภรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายอัยการ  เรือนชิน โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายไอดิน  อินเปล่ง โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกษมศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกานต์พิชชา่  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงขวัญข้าว  จุดโต โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชญาดา  จันทะชัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐฐา  ปรักมานนท์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐสุดา  ฉาไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรทร  พาพาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปุญญานุช  ทองทา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภูริชญา  แผลติตะ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวาสินี  คุตะวัน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุธิดา  กันจันทึก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกีรติกา  คำระหงษ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงต้นข้าว  งามโฉม โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พนิรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายภัทรดนย์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานพลู โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงญาตาวี  โสภา โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐวุฒิ  กางรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงทิพย์อักษร  ทศนานน โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวบุญเรือง  ปัญญาพิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงภัสชราภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสรรเพ็ชร  สำราญจิตร โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสุทธิวัส  แพทย์ประสาท โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอนุชิต  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองเกียรติ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฝ้าย  รุกขสนธิ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวรภัทร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุชาดา  กุสะรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสุภเดช  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อิ่มสำราญ โรงเรียนบ้านลำนางรอง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤษกร  ชื่นจิต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจน์ธนศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายจิตติพร  ม่วงมูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงจิรวดี  เจริญดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายชนกชนม์  สนรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายชนพัฒน์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชนัดดา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายชัชพิภูมิ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายณัฐชนน  ขาวสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลียวเสถียรวงค์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายธนกฤต  สาครไทย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายธนดล  แก้วรักษา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธ์ุ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิวัชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรธรรมณ์  นุชนารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนฉลวย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายนรินทร  นรัฐกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงศ์บาตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายปภังกร  โชคเพิ่มพูน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายปิยพัฒน์  คุณวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายพีรณัฐ  เมฆะสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายภัทรภูมิ  ภูไพสิทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายภูบดี  บุตรเต โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายภูพิสิษฐ์  สุชาครีย์กุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภูริชญา  ขาวสกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายภูวิศ  เชื้อสีดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายเมทัส ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายลภัสพงษ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาติประสพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงลลินดา  ผลเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายสัณหณัช  กรินรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุธีรา  หอยสังข์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุนิตรา  แก้วนิสัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายสุภณัฐดล  ราชกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายโสภณวิชญ์  สีระสูงเนิน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายหัสชัย  รักมณี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอริสรา  บุญลา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายอ่อน  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายอัฐฎากร  มีศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอินทุภา  บุญถึง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกาบเพชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกัญวรา  คลังกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แปลงดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกานต์สิรี  นาคแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจรินญา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรัฏฐ์  หนูจิตต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อภิวัฒนโชติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชริดา  ศรีทน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชลากร  ศรีสุนารถ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชาลิชา  มาแอสช์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชุติพงศ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายฐนกฤษฎ์  ซ้ายโพธิ์กลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณภัทร  พัฒนสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณหทัย  วิเชียร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีนริทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธนัชชา  บุญกว้าง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญรดา  ตึดสันโดษ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธันยนันท์  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนนทิยา  ฉันทะกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณโชติ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนภัสสร  เกียรติประมาณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงบุญญิสา  สินธับสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปณิตา  พวงมาลัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปรมัตถ์  คุ้มกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปลายฟ้า  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปัณณธร  ไชยอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปาริชาติ  วงสาสนธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพชรดนย์  ดวงรัศมี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพรทิตา  กริดกลาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพรรณประภา  ด้วงนางรอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพรวีนัส  สามนคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพลอยไพริน  ธีรสุวรรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพัชร์นันธ์  สรรประเสริฐ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชญดา  หลอดทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิชญาภา  ผงทวี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งสาง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพีระภัทร  เภตรายนต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงแพรวไพลิน  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภฤศภพ  สะเดา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภัควรัญชน์  วิทย์ศลาพงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  กลมวงศ์ธนาเดช โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายมนนพัทธ์  ศิริชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรักษิต  มากแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรัศมีกานต์  อิงแอบ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงลภัสรดา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงลลิภัทราลดา  พุทไธสง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงลีอาน่า  ฟ๊อก โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงนา โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวรภัทร  ประทุมสันต์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวราศิณี  สองคร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวันเฉลิม  นฤทธิ์ธนสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวีรภัทร  ช่วงเวฬุวรรณ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายศุภณัฐ  กะการดี โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสวรรยามาศ  พินิจอักษร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสิรภัทร  วนพงศ์ทิพากร โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสุภาพชาย  จิตสุภาพ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอภิชราภา  ทองย้อย โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายเกียรติประภัสร์  สุขสำราญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายชยุต  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงโชติมา  แกกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริเตอร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐวัศ  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายธนกฤษ  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายธีรโชติ  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายธุวานนท์  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายปกาศิต  วิวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายปรเมศวร์  ปิยไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายปาติภัทร์  ภิรมย์ภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายพชรพล  ริมสีสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์นพคุณ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพุทธิพร  ปานกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงแพรไหม  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายภควัฒน์  วงษ์ถาวร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายภาคิน  หลอดทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายภาณุพงศ์  แป้นอาทิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายรวิสุต  ชิดรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายเอื้ออังกูร  กุลอุปฮาด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครองกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาประจวบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายกฤษปกร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกวี  โตภาณุรักษ์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกันฑิชา  ภิศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คงสืบชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อดีตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกิตติศักดื์  ทองแสน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายจักรพรรดิ์  สุดาชม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายจันทกานต์  ปุลาถาเน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชยพล  ราชประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  จีนฉายยา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงฐิติชญา  สมานจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฐวัศห์  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณิชกุล  อดุลย์ศักดิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายทีปกร  เสือไพร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนบัตร  ชาณุวัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธนพร  ค้ำชู โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนสาร  นุ่นเนื้อทิพย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธราดล  มนูญธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีรเทพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธีระวัฒน์  ต่วนกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนภัทร  แถวโสภา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนัฐภูมิ  ไปเจอะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปัณฑิตา  มณีศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปาณอุษา  จักรโคกกรวด โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพงศกร  บุทา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพงศกร  ศิลปชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์โชติวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพัชรพร  ชาญนารถ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพิพัฒน์  หนุนไธสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  นวลปักษี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพีรวัส  พยัคฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัทรปภา  การเรียน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงภัทรภร  คุรุบัณฑิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภัทรวดี  เคนดี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภัทราพร  น่วมโต โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูผา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์โสมะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภูมิรพี  จินดาดวง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูริพน  กายตะขบ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายมาโนชญ์  ธนัยรุ่งโรจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์แหล้ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวรวุฒิ  อุดมดัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวรันยา  พินาศภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวรินทร  พะธะนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอภิชญา  วิมลพล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัญญมณี  อัมพะวัน โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอัญญารินทร์  อภัยสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอิทธิกร  นรารมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชรัญพร  วิภาดา โรงเรียนตุลยาธร ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง โรงเรียนตุลยาธร ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี โรงเรียนตุลยาธร ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายประภวิษณุ์  อยู่แท้กูล โรงเรียนตุลยาธร ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ โรงเรียนตุลยาธร ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงพรรณษา  มงคลชาติ โรงเรียนตุลยาธร ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายพันธกร  เหมแดง โรงเรียนตุลยาธร ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอารียา  เล็กตระกูลชัย โรงเรียนตุลยาธร ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกรวรรณ  นพวิเศษ โรงเรียนตุลยาธร ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญบำรุง โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกิตติกวิน  สว่างใหญ่ โรงเรียนตุลยาธร ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฉัตรกานต์  สนทนา โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชวัลรัตน์  หิงสันเทียะ โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนทัต  เกรียมไธสง โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปาลอนันต์กุล โรงเรียนตุลยาธร ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพีรดา  วิเศษฐา โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพุ่มข้าว  หมั่นกิจ โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภัทรลภา  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุดาพร  อิ่มใจ โรงเรียนตุลยาธร ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุยพันธ์ โรงเรียนตุลยาธร ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอชิตา  แหวนหลวง โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  โคตุทา โรงเรียนตุลยาธร ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจีรวัฒน์  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงปฐมพร  แก่นพรม โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงปรียฉัตร  ป้อมยายับ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปาลวรินทร์  ศิลปชัยณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าเรือลักษณ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายสุรศักดิ์  หากระสัง โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายคุณานนท์  เทียนขาว โรงเรียนนิภาศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธนพล  แทนไธสง โรงเรียนนิภาศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธฤดี  โต้งกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปรางวรี  ขุนลอด โรงเรียนนิภาศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพัชราภา  แงะเกาะ โรงเรียนนิภาศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงมีนญาดา  แย้มศรี โรงเรียนนิภาศิริ ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายรัชภูมิ  โยงทองหลาง โรงเรียนนิภาศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงลดามณี  หุนกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวรัญญา  ทรงจอหอ โรงเรียนนิภาศิริ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงวิชิตา  เขื่องเชียงสา โรงเรียนนิภาศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงศิรภัทสร  อ่อนน้ำคำ โรงเรียนนิภาศิริ ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกุลญา  เยน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงเขมินทรา  จรุงจิตประเสริฐ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายจิรวัฒน์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายฐนกร  พงษ์พันนา โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐนัย  ฉวีวงค์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณิชาภัทร์  พรมแก้ว โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายเตชินท์  วิบูลสุข โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปลายฝน  ศิริทัน โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทรวดี  นิดคำหาร โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงรินรดา  บัณฑิตพรมชาติ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวรรณิดา  รุ่งไร่โคก โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงศิริรัตน์  พร้าวไธสง โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายศิวัช  พรมแก้ว โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสรวงศ์  ไชยเทพ โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสิตานัน  นันท์ดี โรงเรียนนิภาศิริ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุทธารทิพย์  ดีใหม่ โรงเรียนนิภาศิริ ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอรพรรณ  เทียบทอง โรงเรียนนิภาศิริ ป.5 วิทย์ประถม