รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตินันท์  ขามประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลญา  ชำระสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญวาริน  บุญปลอด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายญาธิป  เจียระนัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวัศ  เมียดเตียบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายถิรายุส์  สายดวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุษกร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเปรมณิกา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุท โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรชา  คำหวัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพีรชา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภรณ์ดนัย  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภูศกร  คงพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมนธิชา  พลเทศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรัตนากร  แก้วการใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรัทยา  สีหาบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศิมลทิพย์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิรินภา  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุนิตา  พัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอภิภู  เจาชัยเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเหมือน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายก้องภพ  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนปรุะโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกันยกรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โตดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขวัญข้าว  ครองชื่น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงขวัญนภา  ซื่อความซื่อ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจักรดุลย์  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรธิดา  พรหมรุกชาติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจิระกิตติ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงโชษิตา  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงญาณิกา  ทรัพย์ขวัญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายฐิติวัฒน์  ทุยประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุดโต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายดุลยเดช  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงตุลาพร  กระมล โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายไทยภิวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนภรณ์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หล้าสมสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธันวา  หนุนโชค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธาดา  มีสายบัว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธาวิน  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงยินดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธิตินันท์  จุดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธีรเมธ  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธีร์วรา  สดใส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนันภิกา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลหุต โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  ตากิ่มนอก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปภัสสร  หอมศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปริติยาธร  ประมูลประธรรม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปรียดา  จูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปาณรวินท์  เสือเขียว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปิยวัฒน์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปิยะรินทร์  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงไปรยา  โหระ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพนิดา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพริม  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพลอยชมภู  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชรวลัย  วิชัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรณัฐ  พูนลัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเพชรัช  จามิกร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภานุวัฒน์  สนิทประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรรณิตา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศรินยามาศ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองไธสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิริวรรณ  อำพิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสกลวัฒน์  อิสริยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุพรรณิกา  บาลโสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสุภกฤษฎิ์  แสนบัญดิษ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรประกอบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเหมรัศน์  แก้วกอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอภิชาติ  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอภิรักษ์  ชอุ่มประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรวรา  โจฮันสัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอัยลดา  อยู่แพ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอารดา  คำโสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงไอริสา  กุลมร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชินดนัย  เกษมพัฒนกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรเทพ  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายประสิทธิ์  รัตนวงศ์จันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายปุณณวิช  วงค์อินพ่อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายภัฏค์ภูมิ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรัชชานนท์  ไหประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายศิวนาฎ  เงินโคกสูง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกชพร  ปานจิตต์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกรรณิการ์  มัจฉาชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกรรวี  สุขเกษม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกฤษฎา  พลโยธา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษดา  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายก้องกิจ  พยุงดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทียนทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงมีเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกัณณพัทธ์  ชัยสุภา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายการัณย์  นรชาติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกุณนัดดา  ประจญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกุลนิดา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายไกรวิชญ์  พานโฮม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายขวกร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงขวัญชนก  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเขมิกา  พระเอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเขมินทรา  ทวันเวทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจรัสรวี  ทรงแสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจอร์ดอน อลิชา  กัลเลเกอร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจักรินทร์  ทัวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายจารุกิตติ์  พรมงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายจิตติพัฒน์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรสิตา  ยินดีรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเจตริน  มุมทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเจติยา  เนาว์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชนาสิน  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชยกร  นามโคตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชยากร  เสชู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชาลิสา  หนูเงิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชินวุฒิ  เกษมพัฒนกิจ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายญาณกร  ไชยพิมลกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฐานิตา  คณะรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฐานิตา  สัตย์ตรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฐิติกรณ์  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายฑีฆทัศน์  กตัญญู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชชา  ศรีดาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์วิวรรธน์ศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห่วงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐา  รานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญดู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบอร์ไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  แย้มประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐดนัย  โพยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐพัฒน์  แซ่เอี้ยง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐวุฒิ  เวือมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณิชารีย์  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเตชินทร์  สนสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายทตเชด  เกรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายทศพิทย์  บุญวิจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทัศน์ีย์  มมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนกฤต  ตุ้งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนกฤต  ผาดไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนพงษ์  นงค์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนพัฒน์  ชานณรงค์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนภัทร  ชุมดำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนวัฒน์  ชำนาญพนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนิศร  แผนพนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธเนศ  ทิศงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรักสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธาวิน  ปานใจนาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีภพ  งามประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีร์จุฑา  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธีรนันท์  เจริญรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร์  ไมยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์ทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรวัฒน์  สารเสวต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนนทพัทธ์  แสงมาศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนพดา  บุญสัทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนภาวรรณ  สันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนรภัทร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนวพล  มะลา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนวพล  สมร่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนำโชค  จันทสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงบัณชิตา  สายสี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองวริทย์กุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบุญจิรา  หลอมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปรเมศวร์  คำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปรัชญา  เจนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปราชญ์  มูลหา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปริยากร  ตะลัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปรียดา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปรียนันท์  ปุ่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปลายฟ้า  ตลับทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปลื้มจิตร  กำประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปัจจยากร  หล่อแท้ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปิติกร  บัวชิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยพร  นวนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปุญญวีย์  นามหาพิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปุณชัย  ขัติสอน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปุณณสินธ์  เข็มบริบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเปมิกา  วิเลศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  เพ็งประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพรชนิตว์  ปุยะติ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรทิพย์  เสมามิง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรภัณฑิรา  ตุละวิภาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพริมระตา  ตัวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพลอยปภัทร  โลแพทย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพัฒนพล  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชิดปลัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพันธวัช  ลานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพันธุ์เทวฤทธิ์  เกียรติทวีพันธุ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชชาภา  ชานุวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพิชญุตม์  ยารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพิชวิชญ์  วงกุญ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิมลณัฎฐ์  พิพัฒนะกุลศิริิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิสิตา  แก้วจันทา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพุฒิเทพ  กลั่นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงโพธิเธียร  ไพสิฐภาณุ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภรสุข  ยอดชลูด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภัควิน  โขรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูมิภูวนัย  พงพนัส โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูริภัทร์  พิมพ์วัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูวนัย  นานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูสิทธิ์  กระมล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายยศพนศ์  เกรียงวัฒนศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายรติคุณ  แก้วประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายรพีพงศ์  ทรงวิชา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรวิสรา  เสมอภาค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายรัฐภูมิ  โสมะมี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรัมภา  เทียมมณีรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรุ่งนภา  โกยรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรุ่งโรจน์  วิงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมณี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาราเพชร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนวิลาวัลย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรกานต์  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวริทธิ์ธร  เพิ่มพูน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวริศ  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวาสนา  เกษาโร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิจิตรา  วันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวิศรุต  วศินไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวีรภัทร  เกณฑ์สาคู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศรัณญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวันเวท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศรัณย์  จรรยา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศรันรัตน์  ชนะเทพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศราวิน  หาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศริโชค  สีดาสมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิตรา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชนะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศศิภา  สนทนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิรวิชญ์  สุมาลุย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิราภรณ์  แย้มประพาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศิริทรัพย์  รัตนวงศ์จันทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสิขเรศ  พัชนี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสิริกร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิริวิมล  พลอยพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสุขกมล  โตดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจน์กระสัง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงโสรัจจา  นะราศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงหนูฝ้าย  กุสูงเนิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายหฤษฏ์  ธงวรรณฉัตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอนุชิต  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอมรกานต์  บุญอุไร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอรจิรา  ไหประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอรรถพร  สมานงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอริยา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอริสา  คลังประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอโรญา  เกตพานิช โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงออมทอง  ชัยเวิน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอัครชัย  ดอกประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอานัส  แก้วเคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอานุภาพ  พรมมา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอินทรพัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐริกา  อุดเต็น โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงทิวากานต์  แกมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายธนวัฒน์  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปาณกวิน  สลาประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสุพนิตา  ทองมั่น โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุพิชชา  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกชกร  แสงจันสี โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชัญญานุช  เกาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐิตาธาร  ชื่นประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรพิชญ์  หิงประโคน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิภัช  กันสุข โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพีรบูรณ์  ทวันเวช โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นครศรี โรงเรียนบ้านหนองม่วง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพสธร  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอติชาติ  ภัสดา โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอัครชัย  เชียรประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐิดา  ราชประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพีรพล  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงดวงพร  สุขสงวน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรวิสา  หิงประโคน โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุทธิตรา  สุขสาม โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอภิรักษ์  กุ้ยวงตาล โรงเรียนบ้านโคกย่าง ป.4 วิทย์ประถม
423 นางสาวกุสุมา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวสุชาดา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญศิริ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกุลณัฐฐา  กุยรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงจิรภัทร  หัดเจริญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงจิราภรณ์  กันสา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายโชคชัยฐ์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทสิงห์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงตติตชัย  จันทร์คำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายธราเทพ  โชรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนภวรรณ  นาคะโนทด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนภสร  ทองดุน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปฏิภา  ประภาวิชา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปราณปรียา  แก่นนอก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปัทมาพร  หนอสิงหา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปาริชาต  อินปันแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิชย์ชนก  ดลเอี่ยม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุ่งยอดกลาง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรุ่งธิดา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายวริทริ์  อินทร์ทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายธีรโชติ  บุญด้วง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบัณฑิตา  นารี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวรโชติ  โพธิ์ชัยโย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรรณวิสา  ไกรเพชร โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวิชญาพร  สีดาจร โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอรรฆพร  พงษ์พรรณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายกันทรากร  เพิ่มดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วนุช โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปิยดา  โกยสำราญ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวรารัตน์  เศวตศิลป์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แฟมประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายก้องภพ  พูนประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เตะประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญา โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพรรณนิภา  โล่ประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิ้งโคตร โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรัญญา  เศวตศิลป์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศุภัทราณี  เพ็งพิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกรปภา  เลิศประทีปกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกานต์รวี  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายกิตติกวิน  ทูลประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายกิตติพงศ์  สังประกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงชนาภัทร  เยียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายชลกร  เฉลาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงญาดา  ปาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายณฐกฤต  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  จันทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายดนุวศิน  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธนษา  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายธนิสร  ดิษฐ์สุทัศน์ชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธัญชนก  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายนรวิชญ์  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายปรมินทร์  เชาว์ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายปวัตร  ตึกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปุณยวีร์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเพชรพราว  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิริยกองเกิด โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เอกคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายรัชพล  ชอุ่มประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายวสกร  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายวีระภาพ  อินพานิช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายสิทธินนท์  เปียนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภัทรมณีนิล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายกฤษฎิ์  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงแคทเธอรีน โซเล่อ  อีริคเซ่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชมพูนุช  หาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายทักษดนย์  ซ่อมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายทินกฤต  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธรรมพล  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนันฐมนพร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวพรนภิส  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศุภกานต์  บัวสง่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภกิตติ์  มนุษย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอิทธิกร  มีโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกรวิภา  ตรีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกฤตพัฒน์  กระเชื่อมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกวิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายก้องคณัชญ์  กุลเสวตร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัญชนก  สงแย้ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัญชพร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายไกรสิทธิ์  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายคฑาวุธ  ตับกลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจันทิมา  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจารุวรรณ  โคประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจิดาภา  มุ่งแทรกกลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชยพล  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชลพิชชา  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชลลดา  มาตรวังแสง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชวกร  ชื่นประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชวกร  เชาวน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฐานะดี  นราศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฐิตินันท์  จำนงค์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วกอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงฑิดฐิตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณภัทร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณหทัย  ทองทัพไทย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยพูน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐเมศร์  พานิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงทองอันนา  ศรีสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนชัย  ราชประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนากร  ศุภวิชญ์ติกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธไนศวรรย์  สติภา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธัญพร  ศรีงาน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญพิมล  ยลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญมน  วิริยะอัศวกูล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีภพ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธีรโชติ  พลังเดชฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนฤกานต์  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนัทธวัฒน์  เจริญศิริมณี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนันทยศ  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนาธาน  ลี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนิติภูมิ  สมนึกตน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เรย์มอนด์  คาร์ทเนอร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปองคุณ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปัญญวัฒน์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปิยธิดา  ห่วงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพรทิพย์  เสือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพลหฤษฏ์  ภูจอมขำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพอใจ  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพาศิษฐ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพิรภพ  เชี่ยวรอบ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพีรัชญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภัคจิรา  พันยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัคจิรา  สันติสุขคง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเอก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูมินทร์  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูมิรพี  พูลชนะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเยนทรา  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายร่มธรรม  พงษ์เรืองหนู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงลีลาวดี  จำปาวัน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวชิรวิทย์  พ่อเกตุ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศศินิภา  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศิณญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศิรนาถ  ลามี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศิวัช  วงศ์อุดมเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศิวัช  อุกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศุภวิช  แพงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสวภัทร  กุดั่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสวิชญา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสิริขวัญ  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงหยาดทิพย์  แปะประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงหลุยส์ เดซี่  เบรซ์ซินกี้ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอธิศ  วงค์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอนันดา  ประวาสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอภิญญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอภิษฐา  เทือนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอแม่นด้าร์ เขต  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอลิษา  แยนเซ่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอะอิชาฮ์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอันดูว์  ซูเลม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเอ็มม่า  แวมฮอฟ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงไอริสา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐธัญธร  สุริยา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายณัฐพัชร์  เรียกประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงทาณิชา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิรันดร์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงบุญยาพร  สินทบ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายพีรภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงรพีพรรณ  โอดฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอริสา  ประทุมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายจักรพงศ์  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชัชพิสิฐ  กุนะ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชัชวินท์  วิจิตรัตนศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเตชิต  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพลอยรัศมี  บุญไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวนัชภรณ์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวิลเลี่ยม เดวิด  ซาวทั้ม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิรินลญากรณ์  คุณมี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายหฤษฏ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอชิรญา  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายนิรวัชร์  เทศประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายปัณณทัต  พวงประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายภาคิน  นากสีสุก โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงศศิกานต์  การเพียร โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงจารุดา  คำทอง โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชญานิน  จินดาศรี โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเปรมภัสสร  ทูลประโคน โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวรัญลักษณ์  บุญโสดากร โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา ป.4 วิทย์ประถม