รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ขวางรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเลื่อน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องกฤษณ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงการุณลักษณ์  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติธัช  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุณฑินี  โพธิมาศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุลกันยา  พึ่งน้ำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  ยือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรชิยา  คนองดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเจตนิพันธ์  เจตอธิการ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณชญาดา  แผ้วพลสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  บริบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐชัย  ผิงอร่าม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายถิรายุ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทักษพร  กอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนันญ์ภร  รอดจันทึก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนนทกร  จรลำโกน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนลิญญา  หนูยศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปฎิพล  คล้ายทิม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปฑิตถาศภน์  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปติพน  ยอดอาหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปริญญากร  ช่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปวันรัตน์  โจไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปารวีร์  ป้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิยนุช  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปุญญพัฒน์  แขรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปุญญิสา  คงลี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพนัชกร  ศรปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพรชัย  แสนรัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรณัชชา  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยภัค  นิธุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพัชรกร  มุ่งมานิย์มงคล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพัฒนชนม์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีวีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  อังกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภาคภูมิ  อันทะมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรัชติกานต์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัศมี  เพ็ชรสินจร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงลลิดา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวจิราวรรณ  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรวรรณ  หนองบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวิริทธิ์  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภกฤษณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภรุจ  วิชัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสิทธิพงษ์  เสาวโค โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุวัฒนา  อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอัครพงศ์  สิริสุวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  โชคกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกนก  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกนกรดา  เป็นเชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลพร  เหลากูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกรวรรณ  กะสินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกฤตชญา  ดาพา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤติเดช  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤษฎา  สุพจนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายก้องภพ  สังข์อิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญติญาภรณ์  วงศ์อุทุทพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกันติชา  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกันติชา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  แก้วขวัญไกร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกานต์ณิชา  โจมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกานต์สินี  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกานติศา  คอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติโชค  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเกณิกา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเขมทัต  ชานนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเขมวาส  โลหากาศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจารุวรรณ  มาศรักษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิณณชญา  จงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แสงดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิตติมา เกษีสังข์  เกษีสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรญา  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิรนันท์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจิรเวทย์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วโกฎ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิราภัทร  วันสารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเจษฎา  บุรอบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฉัตรกมล  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฉัตรดนัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนัญชิดา  มูลแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชนัดพล  อุสาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนากาญจน์  จันทร์สมัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชลธิดา  พวงยอด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลลดา  ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชวลิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชัชชนนท์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชัญญา  คงถือมั่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชุติพนธ์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายโชติวุฒิศิลป์  ทวินันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงซาร่าห์  เซอร์คาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐิตินันท์  ปะสุตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีทน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัชชา  สายศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  กลองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชำนาญเท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐามณฑ์  เกษฎา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่วมจินดา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐชยา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสิริจรรยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐบุตร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐพงศ์  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐพล  สุขหมื่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐพล  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ด่านนภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐภัทร  วิชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ปะสุตัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐภูมิ  ทวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวัฒน์  คะรุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐวัศน์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงทิพยเนตร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทิพวัลย์  กะชิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤต  การุญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนพร  อะทะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนพัฒน์  จำเนียรกูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนภัทร  จีนประสพ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนภัทร  พึบขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนภัทร  เติมตัวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนัญญา  เกือรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนากร  พศวีร์ธากูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนู  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธรรมนิตย์  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธรรมนูญ  คิดขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญ์ธิดา  นิสังรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประทาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญวลัย  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธัญวิชญ์  วาปีโส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธันวาภรณ์  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธารารัตน์  สายโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธิติวุฒิ  โสพิศวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรโชติ  พัดเพียเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธีรดา  ชัยกิตติพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธีรธิดา  บุญประสาท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีระวัต  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธีราทร  แสนมี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภัสร  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนภัสสร  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนราวิชญ์  อุ่นเที่ยว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์ธีรา  จูงไทย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนาขวัญ  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิตย์รดี  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนิติพัฒน์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนิธิกันต์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงบรรณรต  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายบุญเกิด  หลับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงบุษรินทร์  ขนิตฐารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเบญญาภา  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปฐวี  เนื้องาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปพิชญา  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปภาวดี  อินทนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภาพนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวี  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายประกาศิต  หม่อมประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงประภาศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายประวิตร  ตุพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปราณิสา  นักปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปราริศา  นักปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปริภัทร  สมมิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์นุภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปริศรา  ไกรปัญญาพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปรียดา  ทะเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปวีณ์นุข  ประวรรณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สมชีวา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายป้องราช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปัถย์  ยางต่าย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปาลิดา  เขื่อนขันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปิยกันต์  ครองก่ำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปิลันธิดา  เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุณยาพร  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพงศธร  สุขวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพชกร  พิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพบพร  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรพาณิชย์  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรพาริชย์  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรรณระพี  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพรรัชดา  บำรุง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพลอยประพัฒน์  องค์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัทธีรา  ชำนาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชญาพร  สัพจารย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะวันหะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชญาวี  จันทร์ธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญาวี  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิชญาวี  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำทูลศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมณภัทร  กะชิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันฑภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพีรดา  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพีรยา  อร่ามดวง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงไพวริศา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภควัฒน์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภรัณญวัฒน์  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรตรีเพชร  วงศ์อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเก่า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัทริกา  ควินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาคิน  นันโช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภานุพัฒน์  ไกรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภาพิมล  ถนอมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภิญญดา  ณีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูมิภาส  หาญประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูมิรพี  ปานศิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภูษณิศา  ดีผักแว่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายโภคิน  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายมงคล  ต้นจาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมณนภา  สะพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมณีรัตน์  เจกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงมนัญญา  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมิ่งชนก  พรมเคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายมิลธาดา  อันทะมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเมธาพร  สุรางค์กูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเมธาวี  แซมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรชต  แม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรวิภา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรักกัญญ์ญา  ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายโรจพัชร์  กิ่งคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงลภัสรดา  เคล้าศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงลลิตภัทร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวรกันต์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวรชน  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณพร  วัชรินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรัญยุพา  พูหาร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริษฐา  เกษสรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวลาวันย์  กิจจารุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวัชรินทร์  เกียรติธนบดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวันวิสาข์  สอนเจริญผล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวาคิม  เกาประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิระญา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวิรากานตร์  นอลพริ้ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิศรุตา  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวุฒิกร  พินาศภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวุฒิพงษ์  นิพันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศรันย์พร  คำพากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศสิพิมพ์  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศิริกร  ออกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยงวานิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศิริวัฒณ์  ศราวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศิลปิน  ศิลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิศินันดา  ชำนาญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภกร  พินาศภัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศุภมงคล  พันศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศุภานัน  อาจทวี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สนิท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสมจินตนา  รุ่งสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสมิตานัน  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสรวิศ  โชคชัยวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสร้อยสลา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสวรินทร์  เฮริน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสหภาพ  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสิงหาสน์  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อำรุงแคว้น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสิริมนต์  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุจิตรา  แสนสวสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุธาขวัญ  เกตุชิต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสุพศิน  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุพิชชาย์  พนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุพิตรา  สายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุภัสสร  พิทักษ์โตมร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุไรมาลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอชิรวิชญ์  สุขสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอธิชา  ศรียะอาจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอธิพงษ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีวิกรานต์โธิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอภิชญา  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอภิวัฒน์  ครองสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอภิวันท์  อัจฉยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอมราพร  รัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอรวรา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอักษราภัค  หาญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอังศินา  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เนียมหัตถี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอัศจรรย์  โชคกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอาภัสรา  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอาภาสิริ  เขียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอารดา  ชุยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเอมิกา  มารรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกฤตณิศ  เต็งมณี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองหลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายขจรเกียรติ  นันต์จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายคณพศ  ดวงอานา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงคณรรษวัล  นันต์จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายคัมภีรวิชญ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายจิณณพัต  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายชนาธิป  มติวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชุติญา  พรมพิลา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธีมชนก  ภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรนัย  คะเชนทร์กูล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชาญเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายปรมี  กองทผล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงประทับใจ  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปุณยนุช  สุพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สำเรียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายภคกฤต  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงภัทรพรรณ  วันโสภา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงลลิตา  คิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายวรโชติ  บัวชา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายวรภัทร  ชุดพิมาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวีรภาพ  ศรีตะกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสิริโสภา  หยวกจังหรีด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอภิช์ญญา  ปาปะกัง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกัลยกร  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายกิตติศักดิ์  อดีตรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงเขมิกา  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายนัฏฐากร  นาราษฎร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายปฐพี  จันโท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปิยะศิริ  สมบัติสูงเนิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพัชราภา  เทพศัทธา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภานุกร  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายวิศรุต  สุดตาชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชาวดล  นาตะสุต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุอ่ำ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายขวัญชัย  ชะนุตรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงผกามาศ  นุพินรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอังวราภรณ์  ดาวโรยรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอารีวรรณ  อุปเท่ห์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจรัสศรี  ภู่เปี่ยม โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงชนชนกม์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐรดี  โจมแขก โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงดวงพร  โจมรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปณิดา  ม่วงเจริญ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงประภาทิพย์  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปานตะวัน  โชงรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุนันทา  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอภิยดา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอรพิมล  โจมรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกชพร  อินธิพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายกรณ์  อูรณการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกันต์กมล  อินต๊ะมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายจารุวิทย์  พรธนากุลพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุกใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์่ล้อมใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายธนกฤต  บำรุงธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายนัธทวัฒน์  พากระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นพตลุง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายน่านฟ้า  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนีรัมพร  คงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายบุณยประกานต์  สนิทจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายบุณยะวีร์  เรืองไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปราณปรียาช์  บุรินรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปริณดา  บุญชาลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงปรีณาภา  สุขอุ้ม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปรียนันท์  รัตนาธิวัตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายปัญญพนต์  ชึดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปิยฉัตร  เนียมน่วม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปุณณภา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปุณณาภา  ฟูกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายเปรมิกา  ไชยรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายพลกฤต  บุญยินดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์นวศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญพิมพ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์นุช  ศรีสุขพัฒนาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายพีรพล  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเพชรดา  จูมจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภานุพงศ์  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงยอดหญิง  ปะติเก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายรชานนท์  นาคประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายรวิภาส  เชิดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายรวีวัชร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรุจรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวรรณวนัช  ลาสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายศิวา  ศรีนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศุภารมย์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายสิปปวิชญ์  สายแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อชำนาญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายอชิรญาณ์  อินประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายอดุลย์รัตน์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอพิชญา  วรรณธาณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธาเจริญกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายอภิเชษฐ์  สิงหชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายอรอนงค์  ปะเทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงฐิติพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมรวมจิตต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนพนธ์  กางรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนวินดา  ชูเทียม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปเมธิตา  แซ่ฉั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปรัชญา  กองทุน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปรางวลัย  รอดจริง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพชรมน  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพีรพงษ์  เบกประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภารินทร์  สายรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงรัชนก  จดสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงรัตนาวลี  โอชาพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายวรรธนะ  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวรัชยา  พุสาโรนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวรัญทยา  มณีพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงวันวิสา  แจ่มรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวิสันต์  ชัยพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงศศิพิมล  กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอรปรียา  โพธิมาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกณช์ภัช  เกตุเสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกรภัทร์  ทินวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกรวัฒน์  เสถียร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกฤษณะ  สุขวิทย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกิตติคุณ ริช  เคอร์ติส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเกษวรี  ปักการะนัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเกิดศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  วิชัยกิตติพศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจิรฐา  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิรัชยา  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเจษฎา  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชญานิน  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสงค์ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชาญชัย  หนูทราย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนาวิรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณฐกร  จันทร์นวล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณตะวัน  แสงบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณธกร  อินทร์แจ้ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณปภา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐกมล  เพลงเสนาะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์ดอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฐธนัน  พงษ์ศิริศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณิชกานต์  จันใด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายทยาทร  ริยะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนธรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนพล  พิทยานันท์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนวัฒน์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธัญภา  ครบสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรวินท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธีราพร  ทามเสถียรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีร์  ทามาศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนภิศรา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สีสุวัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนิติภูมิ  สุขใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปติยดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปภาดา  บุญตามทัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปวริศ  เกษมสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปวีณา  เพชรศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปัญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญข้าเหลือ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปารินทร์  อุ่มสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายปิยังกูร  ประไพภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปิยาภร  จันทะขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปุณฑริกา  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพรรณพร  เขื่อนมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพลอยใส  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  อินทุกรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัฎฐฬิกา  จันทคณานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพัณณิตา  ลีนุรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิญพิชชา  พนารินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิฏชญาดา  เพ็ชรศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  อะทอยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิมพ์วริดา  ไชยพรรดากุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ภักดีแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิงหนุต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันตรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัคธีมา  ตั้งตรงเวชกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัทรกานต์  กลิ้งรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขาวเหลือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภาณุภัทร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภานพ  แผ่นผา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภานุพันธุ์  สรวนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภูดินันท์  วรเสฎฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูวดล  โพธิงาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงมนัญชยา  เหยียดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงมนัสนันท์  บำรุงกูล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงมิ่งกมล  ศรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธุ์ยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายรฐนน  สุขแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายรัฐศาสตร์  วันทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายไรวินทร์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงลภัสรดา  โพนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงลลิตา  บัวสอน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวรณพัทธ์  ทองกาญจนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวรดา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวรรณสิรินทร์  สมคุณา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรัทยา  จินตนสถิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวรางคณา  ปรองพิมาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวสุพล  กมลเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวิชญะ  สีหาวะบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อุสารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวิรัชฎา  มังกรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวิรากร  ตันติอลงการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวิรากานต์  จารัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  เชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศิริกร  สุขใส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศุภณัฐ  บุญครอบ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศุภานัน  นักปราชญ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสรชัช  จันไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสัณห์สินี  เรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสิริพรรณ  จิมพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียงไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุชานันท์  สะโลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุภัสสรา  โสนาคา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วศรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พลอยดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายโสภณวิชญ์  โกศัลวิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอณิษฐา  สืบสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอธิคม  กาดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอนันตญา  บัตรประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรนันท์  ตระกูลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอรรถกร  กิจสุจริตกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอรัญรักษ์  เรืองรอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอัครยา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอัญชิสา  โตหนึ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอาทิติยาธร  โกตถา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอินอาม  วลีประทานพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเอนเจล  แม็กมัลลัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงแอมเบอร์ เวลม่า  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายแอลเล็กซ์ ลอน  แอสเทิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายโอเว็นโรเบิร์ต อธิป  แอนเดอร์สัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายจารุวิทย์  ขุมคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายแทนคุณ  หวังสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายธมลวรรณ  ถนอมสิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายนภัทร  ฤกษ์สกุลเรือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายนริศย์พงศ์  ปุณณ์เดชน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายพัชกร  สุทธิสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพิชญา  ไชยชมพู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพิชญาภา  บุดดาวัน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คำสมบัติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงภควดี  บรมรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายวสุพล  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายวัชรพงศ์  หวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอาทิชา  มณีราชกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายกฤติน  พฤกษชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกฤษณา  ชูคะรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งพุฒินนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชลชาติ  บัวจันทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณสินธ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายทักษพร  หาลากรณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนกฤต  ภูมรา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธนธัช  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธนัชญา  กองรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธนัญชนก  แสนกล้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธราธิป  ดาศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายนภนต์  สีสม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนิติมา  ลีแวง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงบุณณดา  แผ้วพลสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปภาวี  ชัดประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปวริศ  ศรีสุริยชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิขิรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพีรดา  บุรมย์ศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์กุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภูชิดา  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงยลภัทร  ธีรยาธนกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศิวกร  ทองแพง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศุภสัน  ส่งเสริม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีแสง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  พลพระแทน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอินทร์ชุอร  กำจร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศวตตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายกวิน  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แต้มฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายกิติกมล  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายไกรวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงขวัญชนก  บุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายคณัสนันท์  อพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงจิราพัชร  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายชัยณรงค์  ยินดีชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงโพนทัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายดนุเดช  อักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายตั้งปณิธาน  หล้าแหล่ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายทนุธรรม  จันทร์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงธวัลฤทัย  สุทโธ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงธามิศา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายบวรลักษณ์  ชะนะค้า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายไบรอั้น  สติลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายพรรษิษฐ์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายพลพัฒน์  ทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงพอลล่า  เป็นที่โปรดปราน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพัณณิตา  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพิชชานันท์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพิชานันท์  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายพิเชษฐ์  รังใส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพิมพกานต์  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทรงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพิมวรกาญจน์  คนัยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายภัทรพงศ์  อรุณโพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงภัสพร  พิชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายภาวิชญ์  เอื้อสมานจิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงภาวินี  นุยืนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายภูวกร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงรวิสรา  จะรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายฤทธิรงค์  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายวสุพล  พากระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงวีรยา  กิ่งธารา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายศรัณยพงศ์  อาณาเขต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงศิมัณตรา  รัตนาธิวัตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงศิรประภา  สุขกระวัน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงสกาวรัตน์  อาจทวีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงสิตา  เมธาดิษฐากร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายสิทธิธานนท์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายอริยภัทร  อริยอัครพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงอะเล็กซันเดรีย  วิลโลบี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงกชพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคสุวรรณเวช โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกฤษฎา  จานิกร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกฤษฎา  อุตสาหรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกวีวัฒน์  นิสังข์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกัญชพร  ทวันเวทย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกัญชลิกา  ว่องเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยพูน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกัญญฺณัชชา  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายกันตพิชญ์  เรี่ยวแรง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มชู โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายคชพล  เภสัชชะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายคณิน  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายคมธง  เรียะประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายคุณธรรม  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายเควิน  เดอคลาร์ค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายจิรพงศ์  ระเมาะอา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายจิรโรจน์  รสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายเจษฎา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายเฉลิมชัย  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชนัญธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชนิษฐา  ทินปราณี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชโนทัย  ชินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชยกร  ไชยสิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายชยานันต์  ชลายนนาวิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายชริญ  เรืองวีระ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชลดา  ชอรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชลิดา  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายชินภัทร  ตรรจมรรคา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชิษณุชา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชิษณุพงศ์  โสนาคา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายญาณวุฒิ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณฐอร  บุญโถ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณัชพล  ยอดแก้วทะเล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินท์  วีระสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐชยา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐวรา  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฐศรัณย์  จันทร์ปุย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายดิฐนันทน์ธรณ์  มัตธิตะถัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายทรงยศ  เตชะวนกิจ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายแทนคุณ  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธนเดช  พงษ์ธัม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนพิพัฒน์  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนภณ  ปิตะหงษนันท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธนัช  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธนาภพ  ชุมชิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงธวัลกร  สวัสดิกิจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธัญพิชชา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธัญมน  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธิรดา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ฤทธิ์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อมภิญโญธนชาติ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธีรเมธ  สนทนา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนนทชัย  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายนพพฉัตร  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายนภสินธ์  เจนถาวร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายนราวิชญ์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนวนันท์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงน้ำอิง  เดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เนตร์สัก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายเบนเน็ทท์  แบล็งค์การ์ต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายปกป้อง  ดุจเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายปฐมพงษ์  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปติมา  สุวนาม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปพิชญา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปพิชญาดา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายประทานพร  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปวริศ  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องเกษม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปาฏหารย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปาณิกา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปิญาภา  ลิ้นหล่อ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปุลวัชร  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพชรพงษ์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพรทิวา  ทองมีค่า โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพลอยชมพู  วังทะสี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายพสิษฐ์  อินตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  เพชราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิชญดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิชฎา  ชำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พวงไธสง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายพีรวัส  ทองบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงแพรญาดา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายภัทรธร  บุญนาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงภัทราพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายภูนเรศ  แปนไมล์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภูมิปัญญา  ภู่แปลง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงมุทิตา  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายยศวรรธน์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายรตน  อ่อนสีแดง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายรัชชานนท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงรัตนประภา  เจริญจิรโชคชัย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายราชธรรม  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงลีโอน่า  แม็คนามารา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายวรกฤษ  เกลียงประโคน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวรัชยา  มุ่งลือ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรัณนา  แดนดงเมือง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงวริศราพร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายวัชพล  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวันฉลอง  เสนีโสด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวิชชากร  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายวิรัชโชติมงคล  กุลโท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายศรีชนม์  สงนอก โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายศิวดล  จูกูล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายศุภณัฐ  ตาดร่ม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศุภวัฒน์  พลนิรันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสเตฟานี  ธีเดีย โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสรนันท์  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสรวิชญ์  ปักกะทานัง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสาริศา  ฝอยศาลา โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายสิรดนัย  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสิริรัชญา  ประนามะเส โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุชัญญา  พระเนตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุธาธิณี  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุภัสสร  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอชิรญา  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายอธิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอนันตชัย  จันทกุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอนันตญา  ประหยัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายอนุชิต  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอภิวนันท์  ปูคะภาค โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอภิสรา  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงอัมมะ  ไทยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอาริยา  พิศาลวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอิศวรา  ทองทรวง โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเอริน  ลีธวูด โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายเอียร์ริคซ์ เคว์วิน  ฮ๊อคแมน โรงเรียนอนุบาลธีรา ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมามี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายกันตพัฒน์  นิธิศไพศาลกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายขุนพัฒน์  โสตถิบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายจักรี  ไชยโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายจิรัฎฐ์  หมื่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายชิษณุพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงซีรีน่า  คอร์ทเลเวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายทิวัตธ์  นุยืนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายธรรพ์  แสงเบญจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายธัชพล  คงนุรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายธีธัช  บุญมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายปกป้อง  บุญไชยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายปฏิภัทธ์  วิโรจน์รัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายปุณณวิช  จิตรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายปุณณวิชญ์  ยศโสธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ทับทิมแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงรณิดา  แก้วยอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายวรรธณเดช  จงสง่ากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงวริษสรา  สุมหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงวิรัลภัทร  อ่อนรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายวีรภัทร  ประเสริฐรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงศศิประภา  บุญดาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายศุกลภัทร  กลางราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายศุภกร  อินทร์สำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงสวรินทร์  มุกดามณวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงสุวีรยา  เตียงงา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงกมลชนก  แสงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เสาร์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงกัลยกร  ประเสริฐศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงกานตญา  เลิศสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ไตรอัครสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภาษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงจิตรพัตรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะระทัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชญานันท์  หงษ์สิริรักข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชิตจันทร์  อัศวโสวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายณัฏฐภูมิบดินทร์  ชัยมะเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหานุสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณัฐพร  ชะเดืองรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงทักษพร  บุญใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธนกฤต  ชูณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธนราชัน  ภาคอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธรรม์ปพน  สุนทโรทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธัญชนก  พัฒนาประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายธีรคุณ  ยศทวีเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงเบญจพร  ศิขิรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายปรวัฒน์  รักษาเคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายประกฤษฎิ์  นุชสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายปรัชญะชนม์  ทองยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายปรานต์  วงศ์เทวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงปารณีย์  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพนิดา  เกรียรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพนิตา  เกรียรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพีรดา  สุขศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายภาดล  สมกิจศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  บุตรศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงมนพร  หมวกไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงรชยา  วัฒนาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงลวัณรัตน์  เทพราชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายศุภนิมิต  วิลาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสรา  สุขศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองสุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอลิเซีย  คอร์ทเลเวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ป.4 วิทย์ประถม