รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเขมินทรา  ทิมดี โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรพีภัทร  สุนทร โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  เสมอใจ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงศิวัชญา  ไชยอ้าย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกวินภพ  ลังกาวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกิติภูมิ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายจารุเดช  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวยอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงทักษอร  วังสาร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธนภร  คำมงคล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิยม โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนวัฒน์  ติละ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนวรดา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายนิชคุณ  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปริชญา  สารคาม โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเปรมฤดี  มีสินชัย โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรณัฐธยาน์  กาบิล โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวราลี  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายศาสตราวุธ  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอทิชา  กาญจะแสน โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอรกานต์  ฟูแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอังควรา  วุฒิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงขวัญจิรา  ค่าคาม โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชนะกรณ์  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายโชติธรรม  กรงทอง โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทาณิชา  ศิริคาม โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมาริษา  สิลา โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤ่ตกร  สวนหมอก โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงช่อนาง  ใจหวังชนะ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตรณรงค์ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐรุจา  จิตรณรงค์ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันทิดามาศ  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเพียงนภา  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สิงคะ โรงเรียนบ้านน้ำคา ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชุติพนธ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชญานนท์  พรมโกน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชนิสรา  ก๋าวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  สีอ่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทะสี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนภัทร์  พงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมเงิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธันยาพัต  นันทเสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนัทธมน  อินประถม โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพร้อมบุญ  พิยะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัตรพิมล  อนันต์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรพีพร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวัชรพงศ์  วันควร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเจนจิรา  คีรีสันติกุล โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายฉันทพล  ท้าวบุญศรี โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพอินทร์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายดลนธี  ติสาวัน โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธรรมิกา  คีรีสันติกุล โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายนราธิป  วันบูรณ์ โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเนตรอัปสร  สิริศิวพร โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรณกฤษณ์  คันทะมูล โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรักตกันท์  ใหม่น้อย โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลานาคำ โรงเรียนวรนคร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอาภากร  รินปาน โรงเรียนวรนคร ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกวิสรา  พรหมกัลป์ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐิติชญา  สวัสดีวงษา โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนศิริ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยโย โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธารินรัตน์  คงนาคทิพย์ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนันทิพัฒน์  จงปลูกกลาง โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเปรมนัช  ทนุ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพลอยณิชา  แสนโซ้ง โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพัณณิตา  นายโก๋ โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายไพศิษฎ์  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภัทรจาริน  แสงกลิ่น โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายมงคล  หาญยุทธ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมนีดา  ชราพก โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรดาสา  กันยนาวณิช โรงเรียนวรนคร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอรอุมา  ปรังฤทธิ์ โรงเรียนวรนคร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงทิพมณี  ปวงป่า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชลดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชัชฎารัชช์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนพงศ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรพัฒน์  แคล้วเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณรงค์ชัย  ภูชัน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีรเดช  ปาคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัคจิรา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวรโชติ  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรัญญา  สถาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุภดารัตน์  อรุณวัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิรภัทร  ชะเต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุวิชาดา  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤษมันต์  จันเนย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายคณิศร  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายชุติพนธ์  อินนะใจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเชิญทิชา  ยาอุด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงญานิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฎฐวัจน์  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณิษา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายดนัยณัฐ  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายแทนคุณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนกฤต  แซ่รี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรสมประสงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธันยพร  เหลี่ยมพูล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายธีรนัย  ฤทธิ์คำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายนภัทร  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงน้ำอิง  ยังแสง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุณยาพร  ใหม่วงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายปพนพัทธ์  จันทร์เพชรศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายปภพ  หัวนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเปมิกา  สองศรีโย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพชรพล  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรไพลิน  ธนะมี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพรหมพิริยะ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพอพล  สารถ้อย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพันธสัญญา  วรรณศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภคพร  อรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายภทร  จิตระวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายภานุวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวิศ  นัยทอง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายลิปปกร  ริพล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิงพยอม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรภัทร  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายวิษณุ  กำ่เสริฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศวิตา  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ศรีวราวิรุฬห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัญถาวร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิไฃย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงโสภานุช  วรรณภพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายอชิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายอัครพนธ์  พุทธวงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกมลชนก  งิ้วผา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกุลธร  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะภักดิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชฎายุ  เดขรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชยาลักษณ์  ทวีพิริยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชารัตน์  กองเสือ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเช้าวันใหม่  กันฟอง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชยธวัช โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฐิติพันธ์  สองศรีโย โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัจฉรียา  กิตตินภาพงษ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัชชา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายทฤษฎี  โชติฐิติธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนสรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนิจวิภา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนิดานุช  ยาปัน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงบัณฑิตา  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปณิดา  หุ่นเภตรา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปภาวี  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปวรวรรณ  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพรสุภัค  คีรีสันติกุล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชารมย์  ไชยยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์เรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพุฒิเมธ  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วงศ์จิรวัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัทรพร  ศุภชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภัทรพล  อุตรชน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงโยชิตา  วิรากานต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรินรดา  แก้วโก โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายลิปปากร  สุขรส โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวายุ  บุตรแสน โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จันทร์ดำเนินพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวีรจักร  ยศกันโท โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศัศวัทนา  แสนคำแพ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงโสภิตา  สอไชยยศ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอนวรรษ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอภิวิชญ์  สุยะ โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอรรถพล  ตระกูลคำม่วง โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอิศรา  พ่วงศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤตเมธ  ธิติมูล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายกฤตยชญ์  ฝายนันทะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ระลึก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชนิดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายนพรุจ  รักไทย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพรปวีณ์  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายวรพิพัฒน์  รินฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงโสมสุภา  จินตนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกมลชนก  คำราพิช โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพศาล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชนัญญู  เขียวชอุ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปกาสิต  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปณัฐสิรี  ธูปชาวนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพายุ  ใจประสงค์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพายุภักดิ์  ใจประสงค์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินสองใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงลีลาวดี  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวีระศักดิ์  สถานเขื่อน โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศิวกร  ทากุล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายจีรัชญ์  นันทเสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนิชนิตา  ศรีทุมมา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายปิยพัทธ์  กุณารบ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายภัทรกร  ถาวงศ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายกนกศักดิ์  สิงห์ไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤษกร  หลวงยศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชนุดมภ์  วงศ์ถิรกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชุติเดช  คำยะอุ่น โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณกฤษ์  วัดคำ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยุทธ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงดารินทร์  กันยะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทิพวรรณ  นามสีลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนัชพร  มั่นเสมอ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธีรานาฏ  คำยวง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนภชนก  หวังขอบกลาง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนวพร  เนตรวีระ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนันชกรณ์  อึ่งกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนุชนาฏ  สายแก้ว โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงบุณฑริกา  ไชยชนะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเปมิกา  โนจักร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพัชรพร  คำรศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพัทส์ธีรา  ปามะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพีรวัส  สกุลปิยะรัตน์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสม โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมะลิฉัตร  เเก้วมฌี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายยศกร  ใบยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวรชิต  สุปัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวริศรา  ใบยา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสรวิศ  จารุประภัสสร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสิปปกร  ประมะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุธาวัลย์  จะนะพันธ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอริสา  สิทธิวังวรกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงไอรดา  ธนะตา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเกวลิน  รกไพร โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายธิติวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเมธัส  จิตอารีย์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  บุปผาพันธ์ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปภินณวิทย์  เทพกัน โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวายุ  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น โรงเรียนบ้านพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุภารักษ์  เงี่ยมผา โรงเรียนบ้านพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤตนัน  จิตอารี โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสนนิทรา โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายจักรินทร์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายนราชัย  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปาริสรา  รอดวิเศษ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนบดี  มะโนราช โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายบุญภวิษย์  คันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม โรงเรียนบ้านป่าหัด ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรพล  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกนกอรชร  คชเกื้อ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีกันไชย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชนาธิแป  ณ น่าน โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเตชินี  เจริญคลัง โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนนทพัทธ์  โกษารัตน์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสงกรานต์  ปะทิ โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสโรชา  แสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายยศพล  ตาลาว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายอรรถพล  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายคุณานนท์  มุขเพ็ชร โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชณัญธิดา  หนูพุฒ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐน์นท์  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงดวงพร  วิชา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงทยิดา  คำวัง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปภังกร  แปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวรวิทย์  ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายกวินภพ  พันชน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณธาดา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงเกศสรา  ทนะวัง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วลือชัย โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายธีรภัทร  วงค์วิลาศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตาลตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีชาวงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์เรือง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงศุภัทรตรา  แก้วก้อน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงสิรินทรา  อุตเลิศ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธณัชญา  สวนสร โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนพนธ์  กิตติภิรมย์สันต์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ลอ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายอณิมา  แซ่เฮ้อ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกฤษณา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเจนิภัทธ์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชานน  คิม โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนัช  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธีรเมธ  ฮิมปะลาด โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพลอยวรียื  วังทะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพิศา  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวรภาส  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิริกานต์  อินปา โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสิปปนันท์  วีระเชวงกุล โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายธีรศักดิ์  เขมโสภาวัฒน์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายภูมิภาส  ใหม่น้อย โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ท้าว โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงญาณิศา  วรินทร์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฐิติพร  แสงทองสกุล โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนกร  โพธิ์ปรึก โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธนัญชิดา  โสภารัตน์ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนลินนิภา  โนพวน โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรัตน์กล้า  ดวงแก้ว โรงเรียนไตรประชาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิธรรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิธรรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชฏิลดา  ชาวยอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชุติมา  ต๊ะต๊ะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  ใจดี โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐชัย  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรบิดา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณัฐพล  อุดอุ่น โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐภัทร  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปริวัตร  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ตาลตา โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฟารีดา  วุฒิไชย โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรกร  คำพี่ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวชิรวิทย์  ทาพรม โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศศิธร  เขื่อนอ้าย โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุชานาถ  เชียงทอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุชานุช  เชียงทอง โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภัสรา  กานัน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  คำแสน โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอัจฉริยา  อริยะ โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกชพร  ลำทา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกุลกนก  ซ้อนพุฒ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัชชา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนารีรัตน์  หนองแก้ว โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพิรดา  ซอระสี โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงมนัสชนก  ลำทา โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุภัทรวดี  บุญมาฉาย โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอรุโนชา  แปงอุด โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ป.6 คณิตประถม