รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรฤต  สุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกีฏะจิราภรณ์  นันตาเสน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์โต โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรายุ  ทะขัติ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิ์วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงญาณธิชา  กุลรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณภัทร  เทพคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณฐดล  รทะจักร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณภาภัช  ศรีทองสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฏฐกร  เลาเหล็ก โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐกิตติ์  ฝั้นเบ้า โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายตรีวิชญ์  เรือนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกฤต  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนภัสภรณ์  บัวเพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายนฤสรณ์  ลือรำลึก โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายบุญฤทธิ์  ยารินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปารมี  โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปาราเมศ  เฟืองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณฑริกา  มีบุญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพิภัชกร  ยาใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงแพรวพิชา  ปุริตัง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุตเกียรติสกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเมธาวี  มณีจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายรณกานต์  พ่วงเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรสสุคนธ์ทิพย์  คำสุหล้า โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายระพีพัฒน์  รักศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภาณุกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวรเมธ  แปงใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรัญญา  สงคราม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวิชชากร  สีนุย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายศิวกร  อินทราช โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอธิพร  เทศใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายอัครพงษ์  สาทา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกนกน่าน  ธนะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒชา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะเผือก โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลชนก  เติมวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลพร  เงินโน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลรัตน์  เมืองโครต โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกฤตติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกษิติธร  สาธร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายก้องภพ  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัณฑ์กมล  โชติพ่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพชรธันยบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกิตติวินท์  กิติมูล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเกล้ากนก  นิลศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สารถ้อย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงขวัญกัลยา  รัตนศิลา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายคุณานนท์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจันทรแก้วมณี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจันทรศรีวลัย  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจันทรารัศมี  ณ น่าน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจารุกิตติ์  ขัดทิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจารุนิภา  วิระ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจิณณ์จิรัสย์  กองแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิตตคุณ  เจริญดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรัชญา  ย้อยกระโทก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรา  ศรีไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ปินไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชญาดา  ดีสุยา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญานินทร์  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญานิศ  สั่งสอน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชมนภัส  กันคุ้ม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชยพล  ประคำมา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชริธธัชย์  มูลชมภู โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชัชวาลย์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชิดชนก  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชินดนัย  คำปา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพิยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโชค  แก้วตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงญาณาธิป  มูลฐี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฐิติวัชร  แก้วคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณฐอร  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณภัทรชญา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัชชา  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตันโน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐปภัสร์  บุญช่วง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐภัค  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายดุลยวัตร  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงทิพธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายทูนขวัญ  เจริญดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนกร  ภู่เจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกร  หลักโพน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนกร  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนพร  คำสีแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัญญา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธนาภา  หาญสงคราม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนาวุฒิ  ธินัน โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธมลวรรธ  วัชรปราณี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพเจริญ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญชนก  พิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จิตรหลัง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธันวา  จันทร์แดง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  สายสกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรเดช  ศรีสายพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรพัฒน์  สมบัติทัฬห โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรภัทร  ขอดคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนนทิชา  นรสิงห์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนริศรา  สุวทิตย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนฤพนธ์  อิสระ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนวพล  ซุยหาญ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันท์ธิกา  ทิสา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนันทธีร์  พรมคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมพิชัย โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สายสิญน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิลยา  ฟักรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายบัญญพนต์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเบญจพร  ทองปลูก โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปฏิพล  งามเมือง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปพิชญา  ถาวรกุล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปภังกร  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปรภาว์  พงษ์ภูรินันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปวริศา  ชัยโลกา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริศา  หล้าขัด โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมมา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปาณิศา  จินบู โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปาณิสรา  ปันนิตามัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปานตะวัน  ประพันสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปานระวี  สุทธะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปิติยินดี  คุ้มปรีดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ยาไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คำใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทะก๋า โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพวงนภา  พมสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชริดา  คำอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ต๊ะมุกดา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญธิดา  เบ็นนุจา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสาตร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรวัส  ปันคำ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีรวิชญ์  นะรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภรภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภรภัทร  หอมใบบัว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภักค์สินี  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภัทรพล  ศักดาศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัทราพร  สมสนุก โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทราพร  ไชยะ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภาคิน  ใจฟู โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภิระดา ยูนา  คิม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภีมพล  ปริกเพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูมินทร์  วังสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูมิภัทร  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภูริชญา  ดีอุด โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูริณัฐ  อินต๊ะนัย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่เติน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูริศ  ธีรณรงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูวเดช  กันธิยา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แพงโท โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมัทนพร  น้อยจีน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเมธี  ทินนะพรม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงโมรียา  กันทะกาลัง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายยศภัทร  สุริยา โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรชต  จินะป๊อก โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรชต  สุดสม โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายรณกร  ใจดี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋าวะนา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายรัฐนันท์  ก้อนแก้ว โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรัฐพล  ไชยยา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายรัฐศาสตร์  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรรณพร  คำวัง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวศพล  เวชอนุรักษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิชญาพร  ปันทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวิชยุฒม์  นิ่มนวล โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิรดา  โยวะ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิรดา  กาลา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศิรประภา  อารีวงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเพียร โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศิรวุฒิ  อินต๊ะ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศิริภัทร  แก้วจันทร์เพชร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิริรัตน์  แป้นจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศุภกฤต  ปันยศ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภกฤต  สายธิตา โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศุภณัฐ  จันต๊ะสาร โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภณิศา  การศิริ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภธัช  พลภักดี โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภฤกษ์  อดิศรศุภพงษ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสาธกา  คำมงคล โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจักร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริกุลวดี  ศรีไพศาล โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสุขุมพันธ์  ตาทอง โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุนิสา  ตามนต์ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะสอน โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอภิชญา  ราชรักษา โรงเรียนราชานุบาล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์อินทร์ โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอาทิตยา  กฤติวุทธาคม โรงเรียนราชานุบาล ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลพรรณ  สนั่นเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกรกนก  เครือกัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ภูเวียนวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกฤษณา  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกลวัชร  ผัดผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกวินธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกัญญานัฐ  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกัญวราพร  สูนบ้านกวย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายกิตติภณ  จันนันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงเขมมิอร  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายคณพัฒน์  ขันทีท้าว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายจตุรัตฎา  กิรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจินต์จุฑา  งามสมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายจิรชยันต์  ทองหลิ้ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชรัญชิดา  จิรัญธนพัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายชัยวัฒน์  คำลือ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงโชว์ภัสสรา  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงญาณิศา  ปันนิตามัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขระสุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณฐพัชร์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายณภัทร  เทพเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายณัชฐ์ฐพงศ์  อังผาดผล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฏฐชัย  กุลคง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายณัฐชนน  อัมพรพันธ์สกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวอิ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐภัทร  ทองศิริพงศ์สมบัติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณิชชา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายไตรรัตน์  หล้าคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายถิรพุทธิ์  อินใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายถิรรัฐ  สุกิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายทีปกร  ฟองบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายธนกร  ทิพยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายธนพล  ธนามี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายธนวัฒน์  ดีกัลลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายธรรมโชติ  ธิคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธัญชนก  อะทะยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สีสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธิราพร  ทิพย์ตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธีรวิทย์  ศรีทุมมา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายนภัทร  ศิริชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายนภัสกรณ์  ทองวิลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนลิน  เพ็ชรสุริยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงนวพรรษ  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพต้อง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนาขัวญ  สุปินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนิรชา  ชินายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายบรรยวัสถ์  จันทร์ทาลอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปกฉัตร  สายวังจิต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายปฏิพล  ไชยสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายปฏิภาณ  ริกากรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายปราณต์  สอนศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปริชญา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายปวริศว์  เกตุ้ย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปิยาพัชร  พิมสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิราพร  ปินตามูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายปุณภวัฒน์  เสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเปมิชา  อินตาเส้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายพลกฤต  ปาจินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายพลากร  เทพเสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายพิทักษ์สันติ  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเพียงอัมพร  เบ็ญจมาลย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายภัทรศักดิ์  เมฆะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงภาวดี  จันทร์บุตดา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงภูริชญา  อุปชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงภูริชา  มูลวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงภูริตา  ปิจคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายภูวดล  แสงลุน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายเมธาวี  ตันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายรชตะ  ไชยสมทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายรัชชานนท์  ทิอวน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงเรณูกา  วิมาละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายไรวินท์  อินกาสุข โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายวรรณดนัย  แซ่เฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายวีรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปานทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงศุภนันท์  กาวี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสกุลกานต์  บุญยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสิรินทรา  วิเศษเกียรติกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุชาดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุณัฏฐา  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธรภิพัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายสุริยา  พังยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงหฤทย์ชญา  สุวรรณา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอดิศักดิ์  เผ่าดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอติพร  ทองอำไพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอภิชญา  สายยาโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอรัมภา  ดวงตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกมลพรรณ  โลนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกมลรัตน์  อนันทยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกวินท์  ชนะภัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายก้องกิดากร  ส่องสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรวืเชียร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกันต์กวี  จำปา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกานต์สิริ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจิรวัฒน์  ขัดราค โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชภณกวิน  วีระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชวัลพัชร์  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชิษณุพงษ์  คำชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญดา  ฉวีวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงญาณิศา  บุญทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณชญาดา  สุดใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณภัทร  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณภัทรกมล  พันชน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตะมะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐชยา  อินผ่อง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐปวินท์  เมธากีรติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐพร  ปานต๊ะระษี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายทรงธรรม  มหายศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทิวาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนบดี  จันมะณี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญชนก  ข่มอาวุธ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมุง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัณย์ชนิตา  เพชรอุดมธนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธาราพร  นันทอัษฎางค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนรวิชญ์  บุญตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนรากรณ์  บัวขม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนรีรัตน์  กลิ่นบัวขาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนฤษร  อุทัยเรือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนันทะยศ  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีสุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเนปาลี  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปณิธิ  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปภาวี  เมฆะแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปรัชญา  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปราณปรียา  ธนามี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปริชญา  แก้วตัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปริชญา  โรงคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปริยาภัสร์  วงศ์ดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปิยะภัทร  วัฒนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เขมกานนท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญญสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปุณญพร  มหายศนันทน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปุณณภา  คำเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงผการัตน์  อภัยรุญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรประภา  ติละสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพรรณปพร  ฝั้นเบ้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพลอยรัตน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพสิษฐ์  สูงสว่าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชญ์ชลิกา  ลื้อภิรัฐตระกูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อนุจรพันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใหม่กุละ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงแพรวา  ปุริธรรมเม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัทรียา  สารใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภิญญาณัฐ  รุ่งเรืองวิเศษกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูดิศ  ซาววงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูมิภัทร  ดีสุยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภูริชญา  หารกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภูริชภา  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายมงคลชัชวาลย์  นันทะน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมิ่งพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเมธาวดี  สีคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงยุภาภรณ์  ยศสุด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายรณกร  มหมัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายรัฐนนท์  ใสสม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายรัฐศาสตร์  นาวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ทิหล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สันกิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงลักษณพร  ฟองบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวรัญญู  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวัลภา  วันงาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายวีรภัทร  พอใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศธันย์พร  สายสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศศิมณฑณ  ตันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุกใส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภวิชญ์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อายุยืน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศุลีย์ภัสร์  สำราญรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสิระณัฎฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสิรีนิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุธาสิณี  ใจคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุธินี  สงวนศักดิ์สันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุภรดา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุภานัน  อรรจนาทร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุมินตรา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุวิมล  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายเสฏฐวิชญ์  สุขวนวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเสฏฐวิทย์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเสาวคนธ์  คำเทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอนัญญา  กงจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอภิภูมิ  คล้ายทิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอภิมุข  ป้องการ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอภิสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอมรกานต์  ท้าวขว้าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอรกานต์  จันอุ่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอริญชัย  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอัครภูมิ  ฟ้าสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอุ้มบุญ  จันทน์เกษร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงกรวีริ์  ฉัตรเท โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายกันตภน  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธฺ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายชยพล  ดวงอินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายชิษณุชา  สมแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงญาณิศา  อินทร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงฐิติพร  กันใจมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายตนุภัทร  ณ คำตัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายธนกร  ยะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายนัทธพล  มีรอด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนิษฐา  กุลเจริญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายปุณณวิช  โนกุญชร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายปุณวิช  โนกุญชร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เตชะนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพิฐิยศร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงเพ็ญอ่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายพีรพล  พรมวังขวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงภัคจิรา  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายภูธนวิท  ลีปรีชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงวรดา  กุศล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายวสันต์พรรษ  เตชะวิทยะจินดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงวิราศิณีย์  ส่างกอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายศรัณย์ณธร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงศศิญดา  ยาใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายศุภภาคิณ  นะวะสิทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายสรวีย์  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอภิชญา  นวลดั้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงกชกร  ฟ้าสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกชพร  กุณา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีตนไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกวินธิดา  ธิอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกษมาพร  วรรณภพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกัญจน์ติญา  กิวัฒนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงขวัญณภัทร  สราวิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายคณพณ  เชียงหนุ้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงจรรยณัฐ  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจินตภา  จันทร์พุฒ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายจิรกิตติ์  โรงคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจิรภาส  คุอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิรัชยา  อานัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายชญาน์วัต  มาพริก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชาลิสา  คำมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายชินโชติ  สุทิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชิวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงญาณภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณฤทธิ์  ปิงยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัชชา  สุทธจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัชริญา  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาแสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนนันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐวลัณว์  สารเถื่อนก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงดวงกมล  กรรมชะนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงทิภากร  พลจร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายแทนคุณ  สุขมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธนพร  แปงกันทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธนวุฒิ  อ้วนสอาด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีธนะภูวัชร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธัชพรรณ  ไชกาอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธัญพิชชา  สงคราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธัญสินี  ยิ้มมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธิมาพร  ไชยราชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีร์จุฑา  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธีรภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนลพรรณ  นะรินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ยอดยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนันทัชพร  ไกรสีกาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนิธิสิริ  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปภังกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปรเมศว์  ใจหมั้น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปรัตถกร  ทากัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปัญญากร  คิดดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปัญญาวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปัณณิกา  เกตุแย้ม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปิติภัทร  จินดามรกฏ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปิยนุช  รัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพชรพล  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพรรณวิชญ์  ครุฑเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพลอยเพียร  อินแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพัชริญา  คำเทพ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นุเกตุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิชญากร  ทองอ่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพิพรรธน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิมพกานต์  ต๊ะน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภัทรธร  คำศรีใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทรนฤน  ธิเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมณฑิรา  หมอสุยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเมธาพร  สารพัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายรชต  ทังตุ่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงรดา  กันยะจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายรัชพล  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายรัฏฏฺฺฺฺฺิภูมิ  ทวีวรรณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงรุจีพัชร  ธิราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเรืองริน  สอนธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงลัลนากานต์  ปานคล้ำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวชิรวิชญ์  เย็นทรวง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวรดา  มาป้อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวรางรัตน์  ยอดแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวริศรา  บุญชื่น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศตพร  พรมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายศิวกร  อยู่คง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายศิวัช  ใจจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุภิสรา  ไกรทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอัศวโภคิณ  สิทธิกัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอาภาพิชญ์  อุดยะราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายจิรพิภัทร  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชำนิจันทึก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายณัฐชนน  คนสูง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายแดเนียล  วิลเลี่ยม แบนนิสเตอร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงนงนภัส  ใหวพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายบัณฑิต  กุมมาละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปวีณอร  อ๊อดผูก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพรนภัส  วังตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายพรหมพิริยะ  สีมารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงภัคนันท์  อภัยรุณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงรินรดา  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายวิภู  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายอภิชา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกมลภพ  ชายปิว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกฤตพร  ภัทรวรากุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกฤตภาส  ดีสม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกฤตยา  ดีกันคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกันฑรากร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงคีตา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจรัชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชนสรณ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชนะพล  ธุระยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายชนาเมธ  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชนิษฐา  เสนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณกัญญา  หลิมไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงณัฐนิชา  ก๋าอ่อน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธณัชชา  ใจกำแหง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธนัชพร  ปรังการ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงธัณลักษณ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธิตินันท์  นันติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธีรดา  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธีระ  เนตรวีระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนภาเกตน์  สวนเมาดี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายปฎิภาณ  แซ่เต็น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปณิธาน  ตระกูลโต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปทิตา  จันทร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปริมรดาภา  ทำเพียร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปุญญ์สิริ  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพิชญางกูร  เสนาคณิต โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภคพล  สอนทะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงภัทรวดี  จักคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภัทรวดี  ริกากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูบดี  แคว้งใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายรณกร  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายรณกร   พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สืบคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงรมิตา  ศรีระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงรวิสรา  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวชิรพันธ์  แสนตุ้ย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายวรภัทร  โรงคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศตพร  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศุภสุตา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายสรวิชญ์  สุราช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสรวิศ  จริยปัญญนนท์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสรัณกร  สุยาโน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสวรส  แก้วรากมุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ท้าว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายองอาจ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอโณทัย  พันธ์ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอาทิตยา  วงษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงธนัชชา  ทาวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชาวเหนือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายวงศธร  อนุรุท โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงวนิดา  มะลิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายวรวิชญ์  ตาขัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายศุภกฤต  จ่าเขียว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกรกช  หนักป้อ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกวิน  สนไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พลแหลม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกุลณัฐ  จำปา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกุลิสรา  คำพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเกวลิน  สนไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายเกื้อกูล  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายจิรพัส  คำแปง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วใหม่ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงจิรัชยา  มหาวัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายชนกันต์  มหามิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงชลธิชา  ทองหนัก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ๋ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงชิตานันต์  เชียงรินทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่างใจ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ยศธิอูป โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำลือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  สูบไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณัฐนันท์  ตาคำสา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงณัฐมน  วัชราชันย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงตรีชฎา  รุ่งรัชกิต โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงทิฆัมพร  ลาวเปียง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธนัชพร  กันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หวลถึง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงธันย์ธาดา  สุยะนา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนันทนัช  อุดทิพย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายเนรมิตร  สันดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปฏิพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายปภังกร  บุตรแสน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปิยพร  วิมาละ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพงภัทร  คำชื่น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพรพิมล  คำยันต์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพัชชาพร  เครืออัศวมงคล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพัชราพร  ปันพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงรินรดา  ชัยนันต๊ะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรุ่งไพริน  อาวาทย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงวิรากานต์  วิระขันคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศศิวิมล  ชะนะมาร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงศศิวิมล  โนวัง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอดิเทพ  ชำนาญ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายอนุสิกข์  คำมานะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายอภินันท์  จักสี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายอภินันท์  พรมรักษ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอริสา  พรมมา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอักษราภัค  ชีพสาสะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอัยเฟย  อัยพันธ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอาริษา  ถุงจาวะนะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายเอราวัณ  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายกฤศ  สลีวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงปรมพร  ภักดี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายฐปณัต  ศรีภิรมย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณัฐชยา  มหามิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  ชนิสราพันธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฐพร  สอนศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฐยศ  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนภัค  ศรีพนม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนิชาภา  ทิพวงศ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนิรันวาร์  ริกันต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงเนติตรา  สารีบุตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปุณณวิช  เหล็กคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพีรวิชญ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภูวนัตถ์  วงศ์วัชรไพบูลย์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายวรกันต์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวริศ  เจือวานิช โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงวริศรา  เทียมใจ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวิรฎา  อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศุภกร  สุสมอน โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายอชิระ  เหล่าอารยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอภิภู  ไชยบาล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงไอริณ  พรหมจักร โรงเรียนนิธิวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายจิรายุ  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงชญานินทร์  อานันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงณัฐฤดี  อินยัญญะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงน่านฟ้า  เบ้าจรรยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงพิชชาภา  อินน้อย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงสมปรารถนา  นารมย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเรือน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงอนิตตา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงจิรภิณญา  จิตรหาญ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจิริยาภรณ์  เผือกพัด โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์ดี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชนิกานต์  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงญาณิศา  จันต๊ะวัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงญาณิศา  มหายศนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฎฐิกา  อินตัน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐวรา  อัขระ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายธนกฤต  ถาตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โลไธสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธีรภัทร  ธนะสมบัติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายธีรภัทร  ไทยธานี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงบุญญานี  ประทานัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายบุญธกาญจน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปนัญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายปภินวิทย์  ลีสวัสดิ์วงค์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพลอยลดา  วงค์เวท โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายพิชชาภพ  ปันทะมา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายพุฒิพงษ์  แปงใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภัทรพล  ทะขัติธีติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายรัชชานนท์  โมลา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายวทัญยุธร  สุริยะสาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายวัชระ  อุ่นถิ่น โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายวิชชากร  ฉอมไธสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสรวิศ  พุฒนา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุชาดา  มะโนราช โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงอังคณา  กันจู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงภัทราวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกฤษกร  ตาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายณัฐนันท์  ยินดีวิรุฬห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนพัฒน์  มหานิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายธนพัฒน์  สายใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายนวมินทร์  กันขาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายภูผา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายสุริยน  เรืองสิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงชลธิชา  หล่อเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเดชาวัต  ปันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธนัชญา  เส็งนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสุธาวัลย์  แคว้งอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร) ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายชยากร  ชมเสน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายธนวัฒน์  มะริน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายพัชรพล  สาราด โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายกฤตนัน  สุทธิประภา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายกษิตภัทร  เย็นใจ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายชยุตพันธุ์  ถิรวงค์จินดา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายณฐกร  ขะระเขื่อน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายดนุสรณ์  ศวัสกรไพบูลย์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายนฤดม  ขวัญแก้ว โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพงศกร  โนปิง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  สีหะบุตร โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงศศวิมล  กันทะ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงสิริพัฒน์  ยาโน โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงอมิตตาดา  ลุนคำ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ โรงเรียนบ้านน้ำปาย ม.2 คณิต ม.ต้น