รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกอร  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยา  อินน้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณกัณฐ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิดิศ  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลนิภา  พลอยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราภา  สมัครกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญาดา  แสงคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชมพูนุช  พลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชากีรีน  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาซาน่า  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงซาฟีกา  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายฐกฤต  นิลวัฒน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัชพล  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตมานะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิชา  เอื้ออรุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงดนยา  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงดาเนียร์  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายแทนขวัญ  แซ่ซื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภัทร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญพร  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญรดา  เต็มเจริญสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์มาตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธารนที  ณ ถลาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธีรภัทร  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรศักดิ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนดา  เบ็ญจุฬามาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายนภพิรุฬห์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนภสร  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภาพร  พิสมัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายนฤเบศ  นันตา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนาญิฮะห์  อมานีมาลิค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายนิติธร  จันสวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนิรดา  นิยา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนิโรสมินทร์มี  นิเย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนูรดาเนีย  สถาวรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ลอแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนูรอัลฟา  เจะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมเชย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปณิฏฐา  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปังลีมาฮากิม  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ยุทธโกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปุญญิสา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพงษกาญจน์  หนูเนื้อ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพิรชัช  ชุ่มเพี้ยน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพีรพัทธ์  เจะแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฟูรอดาร์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายภากร  ตันชาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภานุพงศ์  ปอสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภูษิตา  กันทาสีหวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายมโนสิทธิ์  ศรีวัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายมูฮัมหมัดเดนิส  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายมูฮัมหมัดฟตีฮี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีซัน  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสมาดี  กายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายยงศิลป์  จันทะรังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงยูวารา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายรชต  อรุณวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายรัชพล  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายริสกีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายลัญฉกร  สะบุโด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงลาวีน่า  สกุลภัทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวงษ์วุฒ  รักวงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวชิรกร  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวาสิตา  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิภาวดี  นิจศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายแวซัรวาน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายแวอากิฟ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายศักดา  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศันสนีย์  บวรวิวรรธน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศันสนีย์  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศิรภัสสร  รักชน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศิริยุภา  กองสอน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไหมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายศิวกร  มณีเชวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสวรรยา  หวังสันติสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสีตีมูเนาวีระห์  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายสืบสกุล  พงศ์เจษฎากร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายอภิชาติ  เตะปูยู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายอภิรักษ์  ญาณรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอรนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอัซเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายอัฟฎอล  สามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอัลฟานี  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอาฏีฟะ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายอาณกร  จุฑารัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอาทิตย์  แซ่แจ่น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายอาฟาน  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอามาน  มะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอามีน  ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอารีซา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอิศรา  เจะอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายอิสกรรฎา  รอมือลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอุษามณี  เชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงไอลดา  สือนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายฮัมดาน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายฮาซัน  มะนอร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงฮาณีซา  รอเซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงฮานิสซัลวา  คลานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกวินท์  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนท์ศรีไพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เซะนาราเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเกศรา  ไสลเพชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีจันลาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเขมนิจ  จันต๊ะปัญญา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจัสมิน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชยพัทธ์  ซุ่นบก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชัยนันท์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชัยฤทธิ์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชินภั่ทร  โพธิสาราชจันทา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงซาฟีกา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัชพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์มณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐภัทร  พุดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายตะวัน  ขุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธชธร  กฤตยาวสุกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนกร  ทองไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนาธิป  บัวเกิด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธันยพร  แซ่โคว้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนราวิชญ์  เกื้อหนู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนัสริญ  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนัสรูลดีน  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนารีฮัน  อุมาหมัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนิชาดาภรณ์  ตันนิสัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนิธิศ  คงแสง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิฟาติน  โปะสูรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนุรอาย์  และ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโนร์ฟาราห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงโนร์ฮาบีบี  ยะโกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงบาลกีส  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปาณิสรา  มโนปริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปิยะพล  ทองละมุน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายฟาริส  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายไฟรูซ  หวันดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภาวินี  พรหมจิตร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูเบศ  ศรีวังแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูมินทร์  อนดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมาเรียญานา  สยามมุกดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายยาซีน  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายรัชธาร  วงศ์ประภา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเราซัน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนวิจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวัทธิกร  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวาสิณี  ดาซามิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิชญาพร  วิลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสิตาภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิรา  คงชนม์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเสนีย์  ตรีมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอโณทัย  ว่องไว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอนิสรา  ยะปา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอนุสรา  ขุนทองเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิชญา  ชูขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอภิชาติ  มะแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอรพิชญ์  พุมณี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอริย์ธัช  แก้วกับทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอัฟซา  เจ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัลญา  อาแวหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอารอฟัต  มะเก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอิซตีฟา  ปูเตะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอิลฮัม  ณ รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงไอย์รดา  เหล็มเด็น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฮาสานะห์  หมัดสอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงซีตีซาระห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวริญดา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอัซวานี  หะมะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอันฟิกา  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายอามีรูล  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอิรฟาน  นาปี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงซูนีตา  อารง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนูรซาฮาดา  มิงยีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปฐวี  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศิราสุนี  ศรีพุฒ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสมชัย  เดิมหมวก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนเพชร โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงซัลวานี  เมาอูเซ็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงซารูนา  ดือเร๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงซีตีอาซีย๊ะ  เว๊าะบ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายซูการานัย  กอเซ่ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายญาดุลฮัก  อูมูดี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธนภัทร  เศวตสุด โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายนัควัฒน์  ดาตูมะดา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนัสริน  ยาโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายนาเดร์  ยะโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงภูริชญา  กังสนันท์ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงมูรณี  อารอมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายมูฮัมหมัด  กะลูแป โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายมูฮัมหมัดกูฟากิฮ์  สามะรอเม๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟุดดิน  ยามา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจะมุ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายเมธัส  หวังสุข โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงโรเวียนี  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายสุรพัศ  คุณชู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอัสวานี  อาแซ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอาซานะห์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอายูนีย์  อาแวสะแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอาวานิส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอูยูณีย์  สามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายกูมูฮัมหมัดซูเบร  ต่วนมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจัรจานี่  เจ๊ะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจิรภัทร  นิ่มเชื้อ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชารีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงซอลีฮะห์  หะยีมะยี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงซากีรา  หะยีนาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงซาลูวานี  ยูโซะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงซาฮีรา  ดอเล๊าะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงซูไฮลา  กะลูแป โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงโซเฟีย  อับดุลรอมัน โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐกร  ขุนพรหม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายดีวานา  ดือราแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายตะห์ฟิซ  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงตัซมีน  มาหามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายทรัพย์อนันต์  จันทร์แดง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีรเดช  บุญธรรม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนัซรีน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนัสริน  นาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนัสรินทร์  หลงเด็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนาเดีย  ยาโก๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนาเดีย  เจ๊ะอาบู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนาตาลีจัสมิน  อุเซ็ง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายนิฟัฎลัน  ตีมะซา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนิฟาระห์  สือมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายนิมูฮัมหมัดอิลฮัม  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนุรดานียา  เปาซี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  อาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนูซาฟีกา  บือราเฮง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนูรซากีลา  อาแว โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนูรซาฮีราญ  มามุ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนูรอัซรา  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนูรอัยย์  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนูรอามานี  ดาแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนูรไอยุซมีรา  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนูรินจัสมิน  มะมิง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนูรี  เปาะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนูรุดดีน  ขวัญสุข โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนูรูลนาญีฮา  ตีมะซา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปรัชญา  แปแนะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปารมี  ร่าหมาน โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทรายคำ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายฟาเดร์  บินมะตอเห โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฟาติณจัสมิน  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงฟาราวาฮีดา  แวหะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายมุสตากีส  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายมุฮัมหมัด  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายมูฮัมมัดอีรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายมูฮัมหมัดซูไฮมีย์  อาบู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟาน  อารง โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟฟ์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรุสมีนา  เจ๊ะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงโรสมาวาตี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวนิศรา  มะสาแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวัณนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวันนิสรีนา  มิงบาเล๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวาตี  สาแล๊ะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายแวซาฟารีฟ  บินแวมะสาและ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงแวรอฮานิง  เจ๊ะดือ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุกานดา  มามะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอลิษา  ดอฮะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอันตาซา  อาแด โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอัมนาน  อูมา โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอัสซูวรรณ  สาเมาะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอัสมะห์  เจะมะ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัสรอฟ  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอัสลีมีน  ยายอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอานีซ๊ะ  สาแลแม โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอามีรูล  อาลี โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายอิรฟาน  สะมะแอ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงซอฟัต  สามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงซัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงซูลฟาร์  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงซูไฮลา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายนาบีล  อาแวยอรอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนิรมล  แปเฮาะฮีเล โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนูรุลนาบีลา  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนูรูลอัยชานีม  กาเดร์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงมีมีนูรอานิส  การี โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายอับดุลฮากีม  โตะเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอิควาน  ยา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกูมารีนา  กูนา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงซัสณี  อารง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเดียนา  ซูซีแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนูรไซร๊ะ  สอมอนิอามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนูรดีนา  สะอิ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  แฮมแบ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนูรไอลดา  แานาซา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนูรีฟา  สาและ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เขตเทพา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายมูฮำหมัดวาฟีร์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรัศมี  เงาะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเรณิญา  มามะ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สะมะแอ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายซารีฟูดดีน  บินยิ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงซูฮารา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนูรยัสมิน  แวกะจิ โรงเรียนบ้านบาโง ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรอน  แวหามะ โรงเรียนบ้านบาโง ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมัน  แฉะ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอาลียา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงนูรูลนาวาราฮ์  กาโซ โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนูรูลฟัรมี  มะลียุ โรงเรียนบ้านบาโง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอมีเลีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบาโง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอาเรียนา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบาโง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายนิฟัลดี  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงบิสมิน  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สะตอปา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกิตติพงศ์  เตละกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเกศกนก  สิริสิน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจรรยพร  แสงแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจารุภา  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายจิรวัฒน์  สุภามาลา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชฎาพร  มะแซ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชยานุช  ยอดมาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายซารีฟ  บินหะยียูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงซาฮารา  เจ๊ะปอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงโซเฟีย  รีเป็น โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณหทัย  ศุภภัทรจินดา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐชา  สุขไทย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชชานันทร์  ลิ่มนราสุวรรณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธิตินันท์  สำเนียงล้ำ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนภัสรพี  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนาซีฟีย์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนูรฮูดา  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงบัลกีส  รอสือลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรรมพิสุทธิ์กุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุษาสุมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายปริชญ์  รัตนคช โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัณณิตา  คงช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพัทธพล  โคมลอย โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชชาภา  อนันตณรงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพิชญุตม์  แตซิลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัทธภร  ใช้เหตุผล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงมาริณี  ยามะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงยุสริน  สาแล โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงรินรดา  อาภาธนานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศศิพิมพ์  จันทร์สอน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุนิสา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอดีน  ยีระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอรณิชา  ดือราแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอานนท์  สะแลแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอิสริยะ  มะสารี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอี่ถิง  อ๋อง โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฮารูณ  แวอาหลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงซูฮัยลี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนัสรี  ยายา โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนาตาซา  สือแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนิลาฏีฟะย์  สุหลงเส็น โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนูรซูลา  มูซอ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนูรอาซะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงโนร์ฟาเดีย  เจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงบูรฮานุดดีน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟีซี  มามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟีอีน  มะลี โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายมูฮำหมัดริดวัน  มะยาแม โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอะห์หมัดบัดรู  มะสะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอัลวาฟี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอาริส  หามะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอิรฟัน  บินดอเลาะ โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฮัพเซาะห์  อารง โรงเรียนบ้านตอแล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงเจ๊ะซีตีนูรไอซะห์  เจ๊ะนะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงซูรายา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนาตาซา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนูรดาลีลา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนูรทัศนีม  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงฟาดีลา  อาแว โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายแวอารีฟ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอลียา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงฮุสนา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงฮูดา  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกัลยาณี  อาแวกอแต โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงซามีมี  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวนาอีมะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนูรอัยมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนูรฮัยดา  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนูรีซา  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวโนรอาลียา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะฮ์  สอเหาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟรี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายมูฮำหมัดซูลกีฟลี  สตอปา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวรูฮายา  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงวาสินี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงแวมาเรียม  หลันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุวานา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวอลิษา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอัคมา  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวอาซารา  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวอาทิตยา  อุสมาน โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอาฟดัน  มาหามะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอาฟันดี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอามีรา  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอุศริน  บากา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงแอนลีซา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงแอมนาตาซา  นอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 นายฮัมบาร์  รอเซะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงฮีดายะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนูรฟาติน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนูรไอริน  บูรูสาลี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรูซาฮารา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนูรูวี  สาและ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฟัตณีร์  นุห์ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายมูฮำหมัดฆูซัยฟี  มะยี โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุไรยา  มันเละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอริษา  ยีลูมา โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอแยะ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอัสนีนา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอามาลีนา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอาลียานา  ดาเระ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงฮัสบะห์  สะแลแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนศร โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายนัสรันดร์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภูบดี  กวีพันธ์สกุล โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายคาดาฟฟี่  มะนามิง โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายฉัตรอุฎมค์  อันศรีวงศ์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เติม โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงทักษอร  วาสแสดง โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วหนู โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองสอน โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพ็ชรแก้ว โรงเรียนรังผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนรังผึ้ง ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสาธิดา  สอดจิตร์ โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุธิกานต์  เภาทอง โรงเรียนรังผึ้ง ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายซุนลี  วู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงมัรฮามา  ตาชา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายมูหำหมัดบาซีรัน  มะมิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายมูฮัมหมัดอามิน  คงสงข์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายมูฮำหมัดดานียา  อาดโต๊ะเส็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอารีนา  เหมเด็น โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกฤษฏา  กรอบเพชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายณัฐพล  นกแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณิศวรา  บูญหา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
728 นายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธาดา  เจ๊ะอารง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายนรพนธ์  แท่นสงค์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายบริรักษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายบุญชัย  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพัทธพล  ดีแท้ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิกรีย์  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นายมูฮำมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายสุธี  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสุลกะรอมะฮี์  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอนันตชัย  บุญเสนา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายอังกูร  เจ๊ะสหม้อ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอาราฟัต  เจ๊ะอูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงฮานีสา  เจ๊ะแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายฮาฟีฟี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกีรติ  นาวี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงคริสตีน่า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจิราพัชร  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายชูชาติ  พ่วงแพ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงโซนีญา  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงญนันทพร  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธรรมิศา  วงค์วุฒิรัตน์กุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธนาภรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนลิน  บิริคาน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนาเดียร์  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนาอีฟ  เจ๊ะสะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนูรูลอัยดา  บินมะสาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายบิสมี  มฮำมัดรอยาลี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพรรณวรท  ช่องผม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงแพรนวล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฟิตเราะห์  นาวารี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายมูหัมมัดบัสมิล  ยายอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  อิสัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมี  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  นิสอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวีราดัรมา  โต๊ะคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสเตฟาน  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอริญชยา  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอัสมะ  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอาณีต้า  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอานีส  เส็นคง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายเอกพงค์  ตุกเตียน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายฮานีฟ  มะสาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงซัรวาอ์  บินมามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงเดียนา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงนัสรินทร์  รายะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงนาบีลา  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนิอัสฟา  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงนุรซีฮัน  อาซิบ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนูรอัยดา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนูรอัยนา  เทียนทอง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนูรอาซาณี  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงนูร์อาเลียดา  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงนูรูลอีมานร์  มหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงโนรซาฟีการ์  สามานุง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงโนร์อาซีรีน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงมาซูวา  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงมาเรียม  สูหลง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายแวฟากีส  แวอุเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสุภัชชา  มะฝน โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายอนันดา  บราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงอลิษา  หะดี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายอัดดีน  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงอันดา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอานิส  สือแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงอาบียานา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงอาฟานิซ  โดวาเห็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายอามีร  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายฮารีส  ยะปาร์ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงซีตีมาเรียม  อูมา โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนิยัสมีน  ตวนแมเร๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายมูฮำหมัด  มะและ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ตาเอ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอดิล  อารง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอลัมชาร์  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายกิตติกร  หวานจะโปะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายคิริน  บุญศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงจิริยา  บุญวิจิตร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณตาชา  ภักดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายณัฐญาดา  สุภะนานัย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงธัญญากาญน์  แนวทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายบุญนำ  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงโยษิตา  ผินพิมาย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายวิชญ์พล  เทพษร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธิติธาดา  พุฒจันทึก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพรชัย  บุญพามี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพรพล  จันสุข โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายรัชพล  ชอบบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวิชญ์ภาส  เทพษร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสมศักดิ์  พงษ์เดชา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสหชัย  คำโฮง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอนุชา  เขตชมภู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายเกาว์ซัร  ลอฮะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายซาฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรจีน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงนูรอัยมี  มูดอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายบัยฮักกี  มะยูมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพนัชพรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงมูฟีดา  กือมะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ไตรทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงวันวิสาข์  แสงแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงสีตีรอฟาเต็ง  เจ๊ะแน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงสุมิทรา  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายอับดุลซาฟิฮ  สะแลแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงอาริตา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายอิควาน  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงอีฟตีตัฮ  มะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายธนภัทร  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปาลิตา  ประดิษฐธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวพัจนาลัย  รัตนะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  คงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวอาณีฝา  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงนลินทิพย์  นกน้อย โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนูรฮูดา  ยูนุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี  มะเฮง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายมูฮำหมัดฟารีส  ดือเระ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงรอนีตา  สะมะแอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์นอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงรุสมีนี  มามุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสัซวานี  ยูนุห์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอัลวานิส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอัสลินดา  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงฮาซานะห์  เจ๊ะอารง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญา  คำมณี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงกัสมีรา  สาแมง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันแดง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงณิชกานต์  สระศรี โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงตัสนีม  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงนูรีมา  มะดือเร๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายปารเมศ  เทวะรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงมารุนี  ยาการียา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายสิทธิกร  นิลบุตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายอนุพงษ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายอับดุลเลาะห์  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงอิลฮัมมี  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายฮับรอน  ยูโซะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกรกมล  แดงเพ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกันต์  สุขแดงพรหม โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายโกเมนทร์  หมวกดำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายซอรีฟ  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงซาฟีนา  อิซซัต โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงซาฟีรา  เจ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนรีรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนวียา  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนูรยีฮัน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายฟิรรดี  บินสะอิ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงยัสมี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายศุกลวัฒน์  เด่นดวง โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงสุพรรณษา  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอนุสรณ์  ปริญจิตร โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอัฟนันท์  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายอัสมิน  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายอารฟาล  มาหามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฮับเซาะห์  ละไมซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา5 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงนินูรฟิตรอฮ  อับดุลวากีล โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนูรไลฮา  แซฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  ยูนุ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงซัลมี  มานะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงซูฮานี  ทาห่า โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงเดียนา  สาหะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนาบีลา  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดะแซ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยาสามิง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนูรอัยซะห์  สือแลแม โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนูรอาซีกิน  สะอีด โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสุเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพุฒิดา  อัญสุรีย์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงมัยซาราห์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงมารีนี  มะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายมุฟตีย์  ดำรงกิจขจร โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อารง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายมูฮำหมัดอัสลัน  กือระ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายมูฮำหมัดอามิน  สำสุเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายอัสวารี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอานิส  วาเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอามีรูล  จะแนะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกาฟานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงซารีดา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนัสราห์  เจะเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอาเดะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนูริณฟาฎีณีย์  สะเเม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนูรูอัสมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงโนร์ซัลซาบีลา  การียา โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงโนร์ปูดือรี  มูจิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงโนรอัยนี  ติปรี โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงบัลกิส  มะรีเป็น โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงฟัฮมียัฮ  ฮะยีเเวนิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายมูฮำหมัดอัยวัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายยูนัยดี  มะเย็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงรอฮายู  อารง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงอามาเลีย  เงาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอาริตา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงงามเนตร  รัดรึงสุนทรี โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงโนรอัยนูน  สะอิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายมาหามะรีดูวัน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงมูรนี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงอลิสดา  อาเเว โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเอมีเลียนา  เปาะยา โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงเเวสอลีฮะ  สปีลา โรงเรียนบ้านมูโนะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงซีตีไอย์ซะห์  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงซูไรฮัน  อาเเซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณาบิลล่าห์  อาเเซ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนัสริน  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายนัสฮูดีน  เจ๊ะบือราเฮ็ม โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนูรซูฮาดะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงนูรนาตาชา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนูรฟาอีซา  ยุโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ยูนุ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงโนร์สาฮีระห์  เจ๊ะสู โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงบารกีส  มามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  อาเเวหามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงมัยสะเราะฮ  หะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงมูเรีย  สมานกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงรัตติกาล  เเวซู โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงรูซ๊ตา  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงรูซานา  ยาเซ็ง โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอนิสรา  หามิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอากีละห์  หามิ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอูมูบัลกิส  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านมูโนะ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงซัยหนับ  มามุ โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายฟิรดาวส์  มะการี โรงเรียนบ้านกาวะ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงซุลวาณี  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงนัฐทรีนิง  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงนิอัฟรีน  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจะเล็ง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงนูรอัยซะฮ์  หะยีสแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงนูรฮิกมะฮ์  แนแซ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายฟัรฮาน  สามะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิช  เจะเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงมูฮำหมัดริฏวาน  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงยามีละห์  หามิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงรัสมี  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงรุสมีณี  บาโด โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงรุสมีดา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงศากีฟะห์  บากา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงศิริกิตติยา  ทองจินดา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงอัซริน  ดาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอามานี  ทองขำ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงอาเมเรีย  เปาะแต โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงฮาลาวาตี  มามะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงจรรยพร  จินดารมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสุช โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชารีฟ  มูลลาวัล โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงซัลซาบีลา  เจ๊ะดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงซาบรีนา  อารง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงซามีฮะห์  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฐชา  แซลีมา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณาญูวา  ยาคอ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงตัมสนีม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงธีรกานต์  กุลพุทธสาร โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายธีรวุฒิ  มีแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนิปุตรีซาฮาร่า  ดาเยาะลือแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  รอเซะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนูรวีรดานณ์  โต๊ะแว๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนูรอาซีซะ  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนูรอิฟะห์  สอนอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟาร์  บุญกล้า โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงนูรูลอักมาลียะห์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงนูรูลอัยฟะห์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงโนรอัสรินดา  อาแว โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงบีนูรเรลณ์  ดอแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงพัชรพร  บุญปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงฟารัช  กือเตะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงฟาลีณี  มะอาแด โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายฟิรดาว  อารอมะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงฟุรกอณีย์  มะรอเฮ็ม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงภัทราพร  แซ่หว่อง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงมัรยัม  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายราชันย์  สารีกะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงริสวานา  เอียดตรง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวรกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวันพุตรี  สาอะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุนิสา  สือนิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอัญญมณี  มณีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายอับชาร์คาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอัลวานี  หะยีเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอัศนัย  หะมะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอัสมานีย์  สือแม โรงเรียนบ้านโคกตา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอัสมาวี  กาจิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายอาฟิฟ  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงอามีนา  ดาตูมะดา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายอิกรอม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายอีรวัน  กือจิ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงฮานีฟะ  ยา โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงฮาลิษา  อาแซ โรงเรียนบ้านโคกตา ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงซาฟีกา  เนาะเปาะแต โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงซาฮารา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงซูดีลา  ดาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงนูรซากีรา  ยิปราโซ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงนูรูลอัคมา  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงโนร์อาฟีณี  ยาลอ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายอาบูคอรีย์  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงซาฟีฟี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนัจมีย์  สารี โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนิโรสอาซีกีน  อาแว โรงเรียนบ้านกลูบี ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายมูฮำหมัดการอมี  ฮารง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงษากีฟะฮ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกลูบี ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายพงศกร  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายศุภกร  ช่วยเสน โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  เดิมหมวก โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงกัญชพร  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพาขวัญ  หวัดเพ็ชร โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสิริมณี  ลายหมู่ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงมัสตูรีนา  มะลียุ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงเกาซาร  อาแวหามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงซอฟา  อับดุลสามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงซัลวา  เมาะบากอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงซาฟีรา  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงซาฟีร่า  มามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงซิลมี  เจ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงซุลฟาร์นา  รอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงซูฟียาห์  นาพี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงซูฮายาตี  ดหาปนะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงโซเฟีย  แมเราะกะจิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงฌาร์มีมี  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงทัศนีม  สนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะมิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บือซา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงนาซีรา  มะแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวนาเดีย  บินวามี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวนาตาซาร์  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงนินูรมัรญาณ  มะเฮ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงนูรญันนะห์  มะเย็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงนูร์บัลกีส  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงนูรฟัฮ์มี  สนิโช โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงนูรอักมา  ยูโซะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงนูรอีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  มาลากะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงนูรูนูรอายณ์  ประดู่ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงนูรูลอักมัล  หะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาเมาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงนูไรฮัน  อาแวหามะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงโนร์ซาฟีนะห์  อาหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงโนรซามีมี  เจ๊ะแต โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงบารียา  สะนิ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงฟารัสลีดียา  เปาะอ่เดะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงฟารีดา  หมีดหมีม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายมนตรี  บอเนาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายมารูวัน  ดือเล๊าะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงรุสมีฮา  แกมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงรูฮุลญีนาน  กูโน โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงวันนาซีฟา  ยาการียา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสราศินี  ยาเร๊าะสาลี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมาหะมัด โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสีตีคอดีเย๊าะ  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงสุธิตา  แวญูโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงอะมีเร๊าะ  หะยีหะมะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายอับดุลฮาลิม  สะมะแอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอัสมา  เสะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอัสมานีซา  สุหลง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอัสราวาตี  หะยีสะแลแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายอากาซะห์  ยา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือแม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงอามีนา  จีนา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงอาอีซะห์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายฮาบีบุลลอฮ  หะยีมุคตาร์ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจัสมิน  นังลูวา โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงตัซมีนณีย์  มูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนูรซอลีฮะห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงโนร์นาตาซา  อาแว โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงฟาราห์  มูดอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวันคัยรูลนิสา  แวมูซอ โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอมินดา  บัวหลวง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอารีนา  บือราเฮ็ม โรงเรียนดารุลฟุรกอน ป.6 วิทย์ประถม