รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติธี  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องเกียรติ  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพศ  พันธนียะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเจษฎากร  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชยณัฐ  ตูเละ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายซากิร  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายซามีม  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณฏฐกานต์  แตมามุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัชชา  อำนวยพูนสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐชนน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาหลู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัศนิน  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิศรีนย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายดานิช  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงดุอาร์  ฮาลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  มาตรชัยกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนพร  ธนิกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนศานติ์  รักราวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธัญวิชญ์  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธันยพร  อักษรถึง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธิดาพัชร์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีร์รวัช  นามะกุณา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภัส  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนวนันท์  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนากิส  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนิลลา  สกุลจีน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนิอามีเรียร์  ฮะยีอาซัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุญญาณี  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปกป้อง  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปราชญา  แก้วสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพิชาภพ  หลงราม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพีรดา  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  รอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรสสุคนธ์  จินตรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจเทียง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิชญรัชต์  วศินยานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิลดาณีย์  นรานุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงแวฮิบะฮ  แวมูดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภากร  ขนานขาว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  สันนะกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอนุธิดา  นราสมโภชกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายอิคลาส  ดารามั่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกรรษมา  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกรวิภา  สุขฐิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกรองกนก  ล่วนทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤติชัย  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงก็อฏรุนนะดา  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัลยกร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่องสว่าง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกูชาช่า  พระศรีณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงคณิตา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคณิศร  จันทอุไร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชานันท์ฎา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชาเนีย  นิและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชามินทร์  สะกานดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชาลิสา  วิปุลากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายซามีย์  อินเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงไซบะห์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายฐิติกร  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัจญดา  บือซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุกศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐประวีร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐพัฒน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายดานิส  ดาหะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงดีติกา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงตัสนีม  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายไตรธร  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงทรรวรีก์  สงคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธณัญญา  ปาระมี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนัชพร  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญรดา  อารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนริศรา  แวสุหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนัชชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนัชมีย์  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนัทธมน  ช่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนันท์นลิน  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันทิชา  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสะอาด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนูรฟาติล์  ลูวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนูรมูฏีอะฮ  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบัลกีส  มาราเซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปรินทร  เพ็ชรรัตน์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพงศกร  ขันทศกร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพลพล  พลอยศิลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชชาภา  ยังศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิลาศลักษ์  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฟาฎีล  กรระสี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายฟาฏิล  ดาเร่สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฟาติณณา  เจ๊ะมุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายฟูรกอน  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภวัต  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภัทรพล  พืชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภัทรวัฎป์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภาณุพงศ์  เชาว์ทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮูดดีน  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายมูฮัมหมัดนัซวาน  มะดากะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายริดวาน  ตวันตีมุง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายริฟกีย์  มาหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงรุสเดียนา  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวีรอมีน  ยือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายแวฟารวิน  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศรัญญารัตน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศรินดา  มานะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสรชัช  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสำนูซี  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสิรรัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุชานันท์  แดงนำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แก้วสุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสุวิจักขณ์  ประชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอภิชญา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอวาฏิฟ  เจ๊ะอาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอักมัล  กือมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอัคบักร์  กาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอับดุลวาริษ  กิตติสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอัฟฎ็อลล์  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอัลมีร่า  ศรีปุตรา ณ ยะลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอากีฟ  ภควันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอากีฟ  วาซิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอาดีฟ  มือลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอานัส  บุณยะพุกกนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอานัสรูน  กะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอาบัส  ดือราซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอารีฟ  ละหาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอาลีมีน  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอูเซร  มานาอาซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายฮากีม  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายฮาซิม  ยอดิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงฮาซีมะฮ์  มะยีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฮาวาดะห์  อับดุลเลาะแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกิฟลาร์  เจ๊ะเด๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกิศวาร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายกูอานิส  กูจินามิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายกูอาเรส  อามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชญาดา  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชีรีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายซอรฟาน  สแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงซุลฟาร์  อุมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายไซฟุดดีน  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงญานิดา  ยานยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงตักวา  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงตัสนิม  ดารายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนลิชา  ดีแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายนัศรูน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนาญูวาร์  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนาเดีย  บินสาแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนิสริน  แซะอาหลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนิอัฮลัม  กอตอนิโล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนุรอามาลียา  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนูรฟารีซาร์  อาแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนูรฟาฮานา  รีรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนูรวาตี  อูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนูรอาฟีฟา  บินดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนูรอิลฮัม  ดามูหิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนูรฮูดา  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงนูรุดฮาฟีณาย์  มีมาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเนาว์วาล  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายบัซซาร  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายบุญญามีน  มะแซสะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปิยากร  รัตนโกสินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์อักษรา  มาศมินทร์ไชยนรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายฟาฎิล  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายฟุรกร  ทาหา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงมัรบียะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายมูฮัมมัดบัดรูล  หะยีมะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมาน  พาลาบูเกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงรอซีตา  หะยีมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายราฟี่  ปะจูศาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวัสมีย์  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงวีดาร์ดี  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายหัสดิน  จันภัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอดิล  อามีเราะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายอลีม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายอัซรอน  สะอิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอัซรอน  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอัสมินทร์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายอัสรออีฟ  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอามานี  แลนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายอามีร  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอาวาตีฟ  อิสลามกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอาอีมาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอิพตีซาม  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฮานาน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฮานานี  โซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนาตาชา  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนิอาซิซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายฟาฎิร  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงรุณนดา  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวอัยญาดา  หวังโส๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายโอมาร์  มะดง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายฮาติม  มะหะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกรวิชญ์  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกฤตพล  เกษธิมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกูดานิช  ยโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจิรญาภา  บุญยวรรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิรภิญญา  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเจะอามาลีฟ  เจะสแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชากิร  แสะเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชามีน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชาร์มีม  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชีริน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงซอฟียะห์  อำนวยพร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงซัยดาณี  อิบนูฮัจญีฮาซัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงซัยฟิตา  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงซัรฟา  กาเร็งสานา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงซัลมีย์  มะดีเยาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายซากิช  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงซาร่า  หมัดหมาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงซีรีน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายซุบฮีร์  มูนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงซุวัยการ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงซูยาสมีน  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงซูรราญา  วานิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงโซเฟีย  เช็งกะชรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฏัสนีม  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณราวุฒิ  หวังรชตะรุจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐศักดิ์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายดาริส  ดาแนแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายดาอิม  ยินดีทิพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงต่วนซีรีนย์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงตัซนีม  จำพันธุ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนา  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญสินี  รัตนพรหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนดา  ยามา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนดา  แวกือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนมัน  บากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  นิยมรัฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนัจมีย์  คอยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนัจวา  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนัซอา  อาบูลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนัฎรอตุลอายน์  เจ๊ะบอสู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัดวา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนันทรัตน์  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนัสริน  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนัสริน  หงส์สำโรง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนัสริน  อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนาเดียร์  ชุมศรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนาฟัล  พัฒนปรีชาวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนารีมาน  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนาศิรุดดีน  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนิชามาลย์  ราเชษฐ์ หะยีดิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายนิชารีฟ  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนิซัลวาชีรีน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนินัซมี  แวสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนิเนาว์ฟัล  ตูแป โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนิสริน  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนิสรีน  หะยีมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนิอัม  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนุรนาดาย์  ฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนุรนาตาซา  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  สะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนุรอามานี  เจะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนุร์ไอฟะห์  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนูรจันนะห์  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนูรซีฮาม  หะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนูรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนูรฟาราห์  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนูรฟาร์  กูเล็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนูรฟาเรีย  ยายิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนูรมี  เจะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  สาลาโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนูรอาซียัน  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนูรอามานะห์  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนูรอามีมีย์  อิสหัส โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนูรไอ  เจะบี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนูรไอซูรี  เจ๊ะมะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนูรีน  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนูรูลอีมานห์  ปูเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนูรูลฮัก  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนูอัฟฟรีซัน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงโนรฟากีนี  เจ๊ะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงบิสมี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายบูรกาน  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปาลิตา  ชินพงษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพัชรี  แนซี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชชากร  ฤทธิ์พลเดช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมอศิพร  มณีรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฟักกรูรอซีย์  บินมามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฟัฎลีน  อิสสะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮำหมัดตอฮิร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฟากิฮ  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายฟาริซ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายฟาฮัต  ปูตะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฟิรดาว  รูปายี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงฟีรดาว  เรืองธนู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมัยซูน  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมาร์ติน  เบญจดารา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมินฮาอัคบาร์  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายมุชริฟ  แม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายมูญิบุรรอฮมาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  บือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรัส  เวชเสน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  สุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายมูฮำหมัดอาลีฟ  สาตาลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงยามีละห์  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายราฟาน  อาดีนสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายราอีฟ  หะยีสือมาแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายริฟฮาน  บินสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรูสนีตา  ตาเหลีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเรเนีย  แถวนาชุม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงโรสอัยณีย์  อินทโช โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงโรสอัยริณ  กาเหย็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเดน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวันฟัรฮาน  ต่วนดือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวิรดาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวิอาม  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวีญาณีส  ขวัญดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงแวรุซัยนีย์  แวแยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงแวโรสฟาเนีย  แวอารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศรัณยภัทร  อบราฮีมีย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศาวาณี  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิริณ  ตาหยง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศุภกฤต  ขวัญคง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายษะกีฟ  มาหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสราสินี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุนิศา  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสุรพัศ  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุรวิทย์  แสงแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอธิชนันท์  อับดุลฮามิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอนิศรินทร์  ลาเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอนิสนาตาช่า  มาหามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงค์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายอัครภูมิ  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอัชรอฟ  ตะมิงมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอันวัร  เจีะนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายอับดุรรอเฟร์  กุเรชี่ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายอับดุลฟาเดล  เจะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอับดุลมาร์ติน  หะยีเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอัฟฎอล  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอัฟฎ็อล  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอัฟฮัมมี  มะสูยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอัยนูฟากิมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอัลนัจมี  บาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัลฟาณีย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอัลวานี  อำพันธ์เสน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอัสนาวีย์  หวังแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอัสมะ  แมละมัย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอาซารอ  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอานัส  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอานานะห์  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอานีส  รอนิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอาฟีญา  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอามานีนุซซามีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอามีเรีย  อภิชาติ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอารินทร์สรา  แยนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอารีฟ  สะมะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอารีฟะห์  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอาลียานาฎวา  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอาหมัดยูซรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอาอีซะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอิคลาส  เจะหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอิซซะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอิซยาน  ซูลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอิฟฟะฮ  ดาแลเบาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอิมตินาน  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอิลฮาม  ขาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอีซกานต์ฎา  ดือเระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฮัซวานี  บาราสัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายฮัมกานร์  ยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฮานาน  อาแวกาจิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงฮานีฟาร์  เจ๊ะแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฮุสนา  สาและยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกรณ์ดนัย  เริ่มพยับ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยอดไกร โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายนิรันด์  เซะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนิอาฏีฟ  สาแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนูรซัรวาน  อาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แก้วสุกใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายมูฮัมหมัดลาเซ็น  สะมะแอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายยูสรอน  นิโด โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงรัตนาวดี  เส่งสีแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงวิชญาพร  ทองใสย์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายแวอัสมิง  มะเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายสุทัช  ราน โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกชวรรณ  สุขจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกรกต  ลี้รัตนศิริ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยะวันตัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกฤศรภัส  นบนอบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกัญจนพร  สีแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกัตศินิล  ศรพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกูลวานีย์  กูปูเต๊ะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกูอัซฮา  ลอเซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงคีซาม์ม  จงถาวรสุข โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายจิรวัฒน์  คุ่ยหนู โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายซัฟวรรณ  มามะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงซัลวา  เด่นชีวา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายเซาวาล  นาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงฐิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายฐิติกร  มะโนภักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงฑิตฐิตา  รามแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วขาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงต่วนตัสนีม  ตูแวและ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนวิชญ์  เชาว์ทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนวพร  ปานเคลือบ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บุญจันทร์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนิกัสมาวาตี  คาบารอซา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนิรันดา  ไชยสิท โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายนิอะลามุดดีน  มะแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนูรฟิตดาว  รอดเจริญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงโนรฟาติน  ดือราซอ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายปฐพี  บุญใส โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปุญญิศา  เมฆศิลป์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพรสวรรค์  สลัดทุกข์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพัชร  จันทร์ลุน โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพุธิตา  เงินแดง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายฟาฎิล  อายิ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเจ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภิญยพัชร์  นือเร็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภิรัญญา  คำคงศักดิ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมณิการ์  รัตนพรหม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายมุสตาญาบ  อาแว โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายริฟอัต  ซารีแปเราะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวาศินี  คงทอง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวีรกานต์  จินดาเพ็ชร โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศศิชา  คงคา โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศิวพร  คงพูน โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุณิสา  ขัตติยวรรณ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอมันดา  มูสิกิ้ม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอับดุลมุมินทร์  สาเฮาะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอัฟฎอน  กูโน โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอัฟนาน  บินกลิน โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอาลามีน  เซ็ง โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอาวาติฟ  โกะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอินอาม  อดิเรกสรณะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงไอลดา  แวมามุ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฮัฟฟาฟ  บินเจ๊ะสือแม โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฮัสซาเน่ร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนศรสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกูนาวา  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกูมาดานียะห์  อาแวกือจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงเกาซัร  อามิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงซันวา  ซิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงซัลวานี  การกล้า โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายซารีฟ  มาแน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงซุนนี  ปาแนแจกะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงซุลฟา  สะอิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายซูเบร  ดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายซูฟี  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงซูมัยญ่า  บินแลบา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายซูลฟีการ์  อารง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงณูราฮ  ตำภู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายต่วนฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงตัสนีม  ลอเซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงตัสมีรา  ดือราแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนราสินี  อาแด โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงนัจมีย์  สือแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนาบีฮา  แวหะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงนาอีมี  ดอรอเซะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงนิกุลวานีย์  นิมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายนิลูอัย  วาปา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนิอาณีตา  แนซี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนุรฮุซนา  ฮาแย โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนุสนาเดีย  ตีเอียดย่อ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายนูไมรี  เมาตี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  มะหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงนูรอัลวานี  แลเมาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงนูรอารีณา  เจ๊ะซู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจะสู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนูรฮาวานิส  ลีกี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  กาเจ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนูรูลนาซีฮา  หะยีนาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนูรูลฟาตีฮะห์  มะลีเป็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนูรูลฟิตรี  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนูฮาฮ์  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงบัลกิส  หมัดศิริ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายบีลาล  มูกะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาจิตร โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิมมาดา  อูเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงฟัยรูซ  จันทร์สนิท โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงฟาร์เตณ  ดือเระ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงฟาริณดา  หะยีเจะอาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายฟารุต  เจริญยืน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงฟิรดาวร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงมัณนาณร์  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงมูณา  หะยีอีแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  เจะแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงยาสมีน  บินเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงร็อยมี  ขะเดหรี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงรุสนา  มะดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงโรสกี  หนูเพ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวรรณอัฟรูซ  ขาเดร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงวัลพัชรี  วาเฮ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสีตีอามีรอ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสุวนีย์  อาแวตาโละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายหะซีฟ  สุหลง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายหะนีซ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงอณิศรา  สุดสุข โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงอัญยานี  บินอาแวเลาะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอัรอัม  หะยีอับดุลรอแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงอัลวานี  ดาโต๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงอัสมะห์  มูดี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอากีละห์  ลืองิ๊ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอาณีตา  มะสูกา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวอาตีน่า  มะนอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงอามีนา  บินแหละ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอาสน๊ะห์  หรนจันทร์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงอิบตีซาม  จิตเที่ยง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอิฟฟะห์นาบีล๊ะ  มามะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอุลยา  เฮง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงฮันวา  กะมินสิน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฮัยภะ  อีแต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงฮัสนา  ตวันตีมุง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวซักตราวาตี  กาเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงซัซวานี  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวญาสมีย์  ดือเร๊ะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงต่วนนูรซาฟีกะห์  นิฮะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงทรรศณาพร  สมบุญเพ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงนาซอบะห์  สมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวนาเดียยานา  ดุมา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนาตาซา  ซา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนูรร็อยยาน  กะเตะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  บูละ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงฟาติน  พีรีซี โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายฟิกรี่  มะอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฟิรดาว  บินมามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นายมูฮัมมัดอิกบาล  โต๊ะมาน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟูเด็น  หะมะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซลัน  บินหะยีมามุ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวรุสดา  ดือราโอะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นายลุตฟี  ดอแน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงอนัศริญณ์  บินอูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอัยนาร์น  บาตูเซ็ง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอัลวานีย์  มะเระ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายอาติส  ดอเลาะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวอาตูน  เลาะยา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวอานิส  สะมะแอ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอานีซะ  ตาตา โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงอานีรา  แลแว โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายอาหามะบาดาวี  มามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายอิกรอม  มาหามะ โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวนูรฟาดีละห์  จารง โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวนูรฮายาตี  บือราเฮงปลูกา โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวนูรีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนต้นตันหยง ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเชิดพงษ์  รังษีโกศัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนรารัตน์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีวัง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงมาฐิณี  เสาร์หม๋อง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายเมฆา  ไชยชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายชนกนันท์  ชาญแท้ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธนา  พุฒคง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงภวรัญชน์  เท่งปกิต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงศรัญญา  ผลภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ป.4 วิทย์ประถม