รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานดา  บังทา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเกตุนรินทร์  อาชีวะ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรพงษ์  พัฒนิ่ม โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณณอณงค์  มูลคำ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐณกร  พันธ์ยัง โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธุวพร  รัตนศิลป์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนภัสสร  วานิชย์พงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปริชญา  แหวนวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญชู โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  สายโสภา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรวิกานต์  สร้อยโนนไทย โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสกุลยศ  มะนุภา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์ทองทราย โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสุริเยนทร์  สุขคี้ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงหมิง  ทอง โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายหรรษธร  เพชรรัตน์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอภิสร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นิมิตรดำรงค์โชค โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สุขอาบ โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐวี  กลิ่นสังข์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรสุภา โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนัท  สิ้นภัย โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงธัญชนก  มฤทธิดา โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายประสบโชค  รักประยูร โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพรชิตา  เสถียรขันธ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิตติธาร  นุชรัชวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงภัทรลภา  ฤชุพันธุ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภาวัตสพล  กองแก้ว โรงเรียนคลองเกลือ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรวิษฎา  กรีวิทย์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวัจนวิชญ์  รัตนแสมวงษ์ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศิวกร  สลุงอยู่ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงแสงดาว  อุดหนุน โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอภิวิชญ์  อรุณรัตนโชติ โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอาทิตย์  พวงมาลี โรงเรียนคลองเกลือ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกมลชนก  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลชนก  เม่งศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกมลภพ  เจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  นากระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤศมน  วงศ์ชัยโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤษฎีเดชา  แซ่จื้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  บุญมาสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกันติชา  ลานเทียรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกานต์ธนัตถ์  นิ่มปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายแกรนด์  หนูอักษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายขัตติยะ  แซ่ตัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจรัสพงค์  ภมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายจัตเอก  ช่มกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายจิรเมธ  รื่นอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิรัชญา  โกสุมสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชญานนท์  บุณยะวันตัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิชาชน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนาภา  สุทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชยพล  เรืองหนู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  สกุลพลวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงญาดาวดี  ใจรู้รอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายฐิติพงษ์  เหลืองวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติพร  บุญลือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัชชา  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐกรณ์  ด้วงหิรัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐธิดา  แข็งกล้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตตรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงดวงมณี  โกมลลิขิตกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเตชัส  บุรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายทวีกาญจน์  ศรีพูนพิพัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายทีรภัทร  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนพร  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธนัชชา  โคกกรุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธนากร  แย้มจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนาดล  เตชะชุตินันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธนารี  สวนมีสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธัญภพ  หลวงสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมันเทศมัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธาวิน  บำรุงพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธิติ  วงศ์เยาวรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายนนทกร  เคนเหลื่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภสวรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนัฐพัชร  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายนัทธพงศ์  เสือฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันทชพร  กาญจนจุลจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันท์นภัส  พัดทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนันทพงศ์  บุญพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายนาวี  พูนทิพวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนิพพิชฌจ์  อดิศรไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนุชรีย์  วรพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสามัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายปฏิภาณ  บางยาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปนัดดา  มาดอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปภาวี  นิลพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปวเรศ  เนตรพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปวัสณีร์  อริยะชุลีกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำเพ็ชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัณอร  รายณะสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปันนที  สุทธิวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปิยธิดา  สระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปุญญิศา  ชุนใช้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพรชนก  พ่วงแพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพัชรพงษ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พ่วงรัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพัสกร  ชุมชะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญา  หงส์ขจรนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิยธิดา  ปั้นแววงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรดนย์  อินทยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงแพรววา  คงมี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงแพรวา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงแพรวา  เอี่ยมแก้วไพศาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภัคคพล  ผลประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภัทรพล  ทองสุก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภาคภูมิ  ธานี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภานุมาศ  แก้ววันตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายภาวิน  แก่นเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภูรินทร์  คงศิริโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงมณีนุช  บุญดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมนัสขวัญ  ฉิมสุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงมาริสา  แซวหยวก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเมธปรียา  ปานสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรณิดา  อิ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรวินนิภาท์  แต่งเจริญพาณิชย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงรษิกา  สอนจ้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรัษชา  รอดประสิทธิ์ชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวชิรญาฌ์  ปิ่นสุรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวณิดา  บุญฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรัทยา  สารมาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรินทร์ธร  รัชอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวัชราวุธ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เต่าทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวิศวัช  ชินฝั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายวิสุทธิ์  สมพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศรัญญ่า  โพธิบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภโชค  หล่อเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสกนธ์พล  แสนโกศิก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสรัลชนา  เก่งธัญกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสโรชา  รักผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสันติสุข  จันดีวันทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสิงหา  เก่งสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุชานาฎ  กลัดเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสุระวิชญ์  เติมเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายสุวิชา  อรัญมิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอชิราญาณ์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายอธิบดี  ดิสสร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอรวรา  คงคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอัครชัย  สินมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอารยา  พรหมพิมาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอินทราพร  อมาตยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงเอมิกา  วิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงไอรดา  ประการะโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงไอริส  เฉียบแหลม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกชพร  ศรีนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฐิพงษ์  รังดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกรรวี  ทุ่มโมง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายขวัญคุณ  คุณรัตนตรัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิตราภรณ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนกานต์  จันทรานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนิตรา  อุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชีวาวิชญ์  นาคคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชุติภา  ศัพทะวาทิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชูโชค  หน่อแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงญาดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจี่ยภักดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐปรัตถ์  ศรีเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวินท์  นุชเสียงเพราะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณิชากานต์  วรรณม่วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกฤติ  กิตติวานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนธรณ์  ธูปแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธราเทพ  บุญเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธันยาภัทร์  เพชรพราย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนนท์ณิชา  กาวิยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนภัทร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนวลนภา  ศิขรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนัฐภูมิ  จุ่มธิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเนติศาสตร์  กรเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเบญญาภา  บิณฑสูตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปพิชญา  สาริยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ปรึกษาดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปาริฉัตร  ต่อสกุลเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิชาดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรรษา  สุดจิตพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โศดามรรค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัจน์พิญญู  เมธีปัญญากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิภัช  จันทร์แย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยสุวรรน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพุทธิพร  ทาใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเพชรกะรัต  วังสุริย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภัทรชัย  โพธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรวัต  วัชระอรุณธาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพรมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภานุวิทย์  หนูฉิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภาวัช  ศรณฑัยห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมนต์นภา  คงแคล้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายมนต์มนัส  ศรีมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงยุภาวดี  พันลูกท้าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรชตะ  ธันวานิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรินรดา  แสงปรีชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลักษิกา  ชำนินอก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวริศรา  เข็มเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิรินยา  เกียรติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวิวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศรุดา  สินฐนาภัทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทิมเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสินใจ  สมสมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุกัญญา  อาทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนศาสน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสุรเดช  ไหลร่ำรวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสุรยุทธ์  เปี่ยมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุวภัทร  นามวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอริญชย์  รุ่งโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริศาพัชร  นวลปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอัครพัชร์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัญชลี  สว่างดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัญชิสา  สุรกิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอาภัสรา  ตั้งอยู่เย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกรรณิการ์  โมระสาก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกิตติกวี  รุ่งเรือง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเขมจิรา  แพบรรยง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายคเนตร  บุตรชาติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายจักรพันธ์  โต๊ะทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงชลธิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงเณรัญญา  แสงเพิ่ม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายธนชาติ  พันอ้น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะหิงษะพันธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนภัสสร  มาลาม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนัญฐกาน  ประกายแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนิศาชล  พริ้งเพราะ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายปรัชญา  จันทร์โต โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายปวริศ  มาละออง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปัณพร  อินณวงศ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟลุกเกอร์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มครอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพกามาศ  สัมพันธารักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพงษ์ศิริ  สายพิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพจน์นภัส  สุทธิทวีโรจน์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายพรพฤกติกร  เทศนาบูรณ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายพัทธพล  บุญลือ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภัฏชกร  เปี่ยมเพ็ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายภูวฤทธิ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวรนุช  หงษ์สกุล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายวีรภาพ  เต๊าะแอ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศศิธร  โพนทัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายศุภวิชญ์  ควิโด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสกุลดี  คำทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายสหศิระ  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายเสฎฐพงศ์  รอดพยันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอนาวิล  เจนใจ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายอรรถพล  ศรีจำปา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอริสรา  หล่มแก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายอัครวิชญ์  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอินทุอร  สนไทย โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอิศรีย์  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละวรรณวงษ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงขวัญนภา  อินอุเทน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิตติมา  กั๋งเซ่ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจีรเดช  วิลามาศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชลดา  พันสุข โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  เหมันต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัชพล  ภาชนะวรรณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประกายเเก้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐธิดา  คลังดิษฐ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยธรรม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงดนยา  คงผึ้ง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดาริณี  สัตตะนันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานขำ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธันวา  จันทร์ทรง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนนทกร  ภูแชมโชติ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนิชาภัทร  เม่นทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงบี  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปรัชญา  สาระการ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปิยาพัชร  พรมมี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศธร  คลังทรัพย์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรมณี  ผลสง่า โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ละอองเภา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพัชรินทร์  คมสัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัชรีญา  นาคสิน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพีรวัส  ใจมนต์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงแพรวา  ธิแจ้ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  ทีปชมภู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมนต์นภา  ดำสนวน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมนัสพร  ท้าวลา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเมญาวี  พรรณวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายแมทธิว  เฮร์อนันเดช ทาทัม โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรติญญา  ศรีวงค์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรรณวิสา  แวดไธสง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวราภรณ์  คงดั่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภณัฐ  เชิดชู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสรวันตี  ช่างทอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิกัน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสิทธิโชค  บุญญานันท์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริอร  ทำประเสริฐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัฟรูซ  ขันมณี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอารีญา  ฉายศิลศร โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเอ  มูฮำหมัด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงไอรดา  บุดดีเคน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวัฒนา  ผินกลับ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายศราวุฒิ  กุลมี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกอบแก้ว  หาญพละ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกัมปนาท  แย้มศรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพงศกร  ฤกษ์รูจี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพงศธร  ชาญอัมพร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงศศิธร  ศรีดอกบัว โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกรพินณ์  ประสมลึก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาดา  ขาวฉิม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  เกิดกล้า โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนริศรา  งามสง่า โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  อินทะโมรี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ดิ่งกลาง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรชนัน  หารพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชยาภัค  โพธิบาล โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภมรรัตน์  แก้วพวง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงราตรี  โสขุมา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสุรธัช  ดาราวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชรินภรณ์  เหลาคม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชิตากานต์  เรืองอ่อน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายชิติพัทธ์  วิเชียรดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธิติกานต์  ชุมพล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายพัชรพล  ไกยะลุน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายภูติวัฒน์  ชัยจิรธนกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายรเมศวร์  โวอ่อนศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรวิวรรณ  ไตรสถาน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวรรวิภา  เริงสมัย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวาสนา  มีโต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสโรชา  จันทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกิมิทา  เรือนคำ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวงาม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วใส โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะศรีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธิติมา  บุญหมั้น โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนุจริน  ก้อนหิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงประภาภัทร  คำมันตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวปัทมพร  มณี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปัทมา  แก้วดวงดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปุณยาพร  เทศทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพัชนิดา  มังคะรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพัชราภรณ์  โภชประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภูวดล  ถาวรพจน์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายภูวนาถ  แก้วสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงรสริน  สุดใจธรรม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรัตนาภร  ภูมิราช โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาววรรณิศา  เทียนขาว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศศิวิมล  ขำหว่าง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศิริประภา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศิริพรรณ  ชายทุ่ย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสรวิศ  ศิริสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายสุรพศ  แซ่ว่าง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอิทธิพล  คำพิชิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงขวัญแก้ว  จุลศักดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชนาภัทร  ทรัพย์ทิม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชัยนันท์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธาวิน  ชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองอู๋ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรัญญา  อินสมนึก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์คำ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศิวัช  พรายแสง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอติศักดิ์  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายทวีเกียรติ  นุชมา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปริญญา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพีรพงศ์  หอมผา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอัมรนันท์  วงษ์ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงขนิดฐา  พงศ์เตรียง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพริบพันดาว  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรรณวิสา  แผนสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงเอมฤทัย  รอดสี โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายคณาพันธ์ุ  พลีคาม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายชโวทัย  ฝีมือช่าง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายทัศน์พล  แซ่เถียร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายนฤภัทร  นิลพัฒน์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายพงษ์พิชิต  มุขต๊าด โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายอธิพล  สิงห์ธนู โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธิดารัตน์  วันแอเลาะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนรีรัตน์  วันสะมะแอ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปนัสยา  หะยีบากา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพริมรตา  บัวทอง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพลอยฟ้า  ภู่เสือ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิมมกานต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมลพ้ทธ์  ไว้สันเทียะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์ศิริ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองแจ่ม โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอนุศรา  เพ็ชไพร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรสิน  วิริยะ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรักษ์  ช่วยเรือง โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายสรยุทธ  สอนฮวบ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายกวินท์  พาลี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ทองสุขนอก โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชุติมา  วิชุมา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงญณิดา  เหมะธุลิน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์หลวงดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เคลือบขุนทด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเทวิกา  พระลับรักษา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธิติมาภรณ์  วิสารัตน์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนฤดล  แน่นอุดร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปิญชาน์  สารบุตร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มพะเนียด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปุญชรัศมิ์  สิริบวรนันท์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพิษณุ  อินทนู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรัชญา  ทองจันทร์ดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรัลศ์ชญา  ทันซาว โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสัณพิชญ์  ศรีเสน่ห์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสิริวิมล  ตลับนาค โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปณิดา  เปลี่ยนสอน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายวสิน  สนกลัด โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายวุฒิพงษ์  แถวอุทุม โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายกิตติศักดิ์  คติวรกุล โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายจักรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นายธีรพงศ์  ธนวัฒน์วรดี โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปวีณา  โลกประโคน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายระพีพันธ์  ผิวผ่อง โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศศิธร  สูตรสุคนธ์ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศิริประภา  นามวงษ์ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอรยา  คำอ้อ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มะลิทอง โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศิริภัสสร  สมตน โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุพัตรา  จัดระเบียบ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกฤชณัท  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายกฤต  สุขเกษม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกฤติเดชา  เรืองภักดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกฤติมา  เดโชกำธร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายกฤษฏ์  เตชะยิ่งไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายกฤษตเมธ  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายกวินท์  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายก้องภพ  ชูวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เลิศประกายแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงเขมจิรา  สุจารีรัตนพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายจิตรสิงห์  มิตรสุริยะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์คำพุทธ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงชนสรณ์  ดิสถาพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายชนะวัฏ  วัฒน์รณชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กิจแสงทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายชัยชาญ  วงศ์ตระกูลไทย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชาคริยา  กุลสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชาคริยา  เมฆกมล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายญาณฤต  ฉันทดิลกพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงฐาปนีย์  กิ่งทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขถาวร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัชปภา  อรัญญกานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายตุลธร  เจนกฤติยา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายเต็มวศิน  เล่าวัฒนะยิ่งยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเทวธิดา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายธนกาญจน์  เผือกวัน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงธนพัชร์  สง่าพงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธราดล  ดลภากรณ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณาคิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธิติพงศ์  งาเกาะ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธีทัต  ภัทรพิรุฬห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายธีภพ  ดงสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชัยเจริญวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายธีรพัทร์  สิทธิกุลานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนภสร  พวงกิจจา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนภัสสร  ชินวัฒนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายปมุต  บุญเลิศรัตนะกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธรรมส่องหล้า โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายปัณณทัต  ทองแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปาณิสรา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปิยรัศมิ์  เจริญสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพอจิต  สันทัด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพัทธนันท์  ภู่เจริญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพิณทิพย์  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สิงหนาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนน้ำทิพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายภรภัทร  กังวาฬวงษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายภัทรพล  วิริยะสกุลสุข โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงเมธาพร  นักบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงรฏา  สอนโพธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงรตนพร  มารอด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายรพีภัทร  เกตุสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สิงห์เล็ก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวิรยาภรณ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายวีฤทธิ์  ชื่นทองคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงศศิภา  ฉายาสิริวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายศิรศักดิ์  ตุ่มทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายศุภกร  โดดำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายเศรษฐบุตร  ผุดผ่อง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสิริกร  แก้วจารนัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายสุมิโต  เอียดสี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงแสงฟ้า  แสงอรุณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอรวรรยา  ชูรอดภัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ศรีปัตติวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายอุชุกร  อินนั่งแท่น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกฤษกร  ธรรมมาศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พงษาชัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลาภกุลพัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายด้วยเกล้า  เปลี่ยนพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธีร์ปพน  โชคอำนวยทรัพย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนารีญา  ชัยบัญดิษฐ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงบุษราคัม  ผาติชล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพรชนิต  ชัยธรรมโชค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพลกฤต  กระจายศรี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงวรินทร  ลิมปกาญจน์เวช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ผาสุขรัตนวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายศิณวัฒน์  ไชยศรีธรรมคุณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอารียา  พุทธโอวาท โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกรชวัล  จันละมุด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกรภัทร์  หมัดมอญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกฤตชญาภา  รณรงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายก้องภพ  เฟื่องฟู โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกันย์นิษา  นิธิโชคเมธานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเกตชฎา  คูณผล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเกวลี  แจ่มประแดง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเกียรติคุณ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเกียรติภูมิ  พรมตา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายขัตติย  อึ๋งสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทรัศมี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายจิรภัทร  สถิรคู โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิราเจต  สายสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิราเจตน์  กิตติธัช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชญานิน  สุรเลิศกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนตรวิจิตร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชยพล  ปทุมนานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงฐิติธีร์ชญา  บุญรักษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัญญามี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณฐมน  มโนใจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัชชา  จันสว่าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันธานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฏฐมน  แก้วสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉ่ำดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐกัลยกร  พัธนาวิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาทา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิดา  พาภักดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐนนท์  ทองจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  เตชวิภาสกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณิชจรีย์  ศิริโรจน์ชัยกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายตรัยคุณ  บุญมาตย์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทริยา  พวงเงิน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนกฤต  นันทสว่าง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนกฤต  ไชยทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนเสฏฐ์  คำมาตร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่เนติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตอุรวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญมน  หอกิ่ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธัญยชนก  ฟักสุวรรณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญรดา  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไพบูลย์ปรีดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิยสาน์  เยี่ยงวัฒนานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนมงคล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อมบุญลือ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนันทพงศ์  พิชิตพัฒน์วงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำนิล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงบุณยาพร  หอมพะนา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปกรณ์  วิรการินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปณิดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปภังกร  วงษ์กลาง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงประภัสสร  สจิรวัฒนากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปริยากร  ฟักประไพ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปวริศ  โกสินันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปวริศา  อรัญวารี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สืบสังข์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปัณณทัต  พรหมทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาจรีย์  ลัภบุญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพงดนัย  ทองเครือ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพนธกร  วิเชษฐ์พันธุ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพรณภัทร์  โททอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพรธีรา  มัธยมจันทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสร้างสม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพรรษา  เต็กตระกูล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิชญาฎา  แสงดี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพิริยะ  มณีอินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  ชัยวงศ์ขจร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเพียรณิชา  นาคมรกต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงไพลิน  พฤทธิบุญญกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัคสิรีญาณ์  จันทราธรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญเกิด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภัทศกรณ์  พุ่มกำเนิด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภาณุศิษฏ์  สมุทรรัตนากร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภูตะวัน  สกุลเด็น โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงรรีวรัณย์  รุ่งเรือง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายรวีโรจน์  ยศพริ้งพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญปลูก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีนวล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทองจีน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวรเมธ  สืบบุก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวรัญญา  มะลิทอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวรินทร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวริษฐา  ศุภการกำจร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศรัณย์ภัทร  กฤษดาธานนท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศรัณรัตน์  อาจไพรินทร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสาธิดา  พุดสโต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสิรยากร  ศิลปอาชา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสิริมา  หัตถอัจฉรากุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุชานันท์  พิชัยกาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองกลึง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอมิตารัตน์  จิรภัคคากรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอัมรินทร์  เกิดเฉ็งเม็ง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ธนัตภูริวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ลี้ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงไอริณ  คณาวิวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงมงคล โรงเรียนจิรดา ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงภูษณิศา  โสภณชัยสิริ โรงเรียนจิรดา ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายกรรษวัต  ทองเนียม โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชัยวัฒน์  จันแพทย์รักษ์ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายชีวิน  พูนกวินทิพย์ โรงเรียนจิรดา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงดวงกมล  แป้นเพชร์ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียจิตต์สวัสดิ์ โรงเรียนจิรดา ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปณิชา  วีรคติธรรม โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงมนัสนันท์  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวรัมพร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสิทธานันท์  ช้างอยู่ โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอลิชา  รัตนศรีบัวทอง โรงเรียนจิรดา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกรณ์ดนัย  ธัญสิริธาดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายกันตินันท์  ถาน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายกัลป์ยกฤต  พานิชสุโข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงขวัญมุก  เกตุสิงห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายจิระดนัย  แผลงศร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายชนม์พัฒน์  ผ่องอำไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายชัยชนะ  ธนสารผดุงกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงชาคริยา  กัณหาโยธี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายเชาวน์วัศ  พลพงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงฐานิกา  เงินเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  กุสลางกูรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐพร  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงณัฐชา  ธรรมมา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณัฐนันท์  จักราบาท โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุกราย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงดวงกมล  กาญจนสันติกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายตรัยภพ  เพ็ชรนพรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายเตชิต  ศรีประดิษฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายธนบดี  รุจิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายธนาธิป  จันหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงธนารีย์  เสรีปฐมพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายธรรม์ธรรศ  เร่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงนวินดา  พิทักษ์พงศ์ภูธร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประภาศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายประภพ  ชูช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงปริมศิริ  บุตบุรีย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายปวิญญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คงคิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจชื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปุณยนุช  กระต่ายแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปุณิกา  ประสานศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงเปมิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายพลนภัส  คำอ้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงพลอยชมพู  - โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายพัชรวิทย์  บุญนามประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายพัศวุฒิ  อินทรชิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  บิดหล่า โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริรูป โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายพิสิษฐ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงภาวนียา  ศีลเมืองพรหม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงมนวิภา  เหล่าพงศ์พันธุ์งาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงมนัสนันท์  วิโรทัยสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายรังสิมันตุ์  เซ้งมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงวริษา  แก้วกมล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายวันธวัช  ยิ้มปรีดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายวีรภัทร  รุ่งปิยรัฐวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ปัณทุราสัญญ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายศุภกฤต  แสงแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายศุภวิชญ์  ลุผล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายโสฬส  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงอชิณญา  ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายอุ้มบุญ  วิพัฒน์โสภากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกมลทิพย์  สมมาตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายกฤติโชติ  โชติตระกูล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกฤติพงศ์  รุ่งเกษมสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกวิสรา  ใจดี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกษิรา  กุลวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายก้องกังวาน  ศิริเกษร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกัญญาภัค  หมู่หัวนา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เคารพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิศเพ็ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายกานต์กวี  ทองจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกานต์รวี  เบญจเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายกิตติธร  ณรงค์ไชย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกิติศักดิ์  ภักดีรอด โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกีรติ  เทศทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกีรติกา  พิริยพลศาสตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกุชูมาร์  ไตรพล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเขมิกา  ผลอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายคมกฤษ  นาคนิยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายฆฤณ  มาสง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิตาพร  เกิดน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายจินตพล  เตียวสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายจิรชัย  เชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายจิรณินท์  พิริยะวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายเจนธรรม  จรัญวรพรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายฉัตรทอง  เรือนทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชญาดา  เปลี่ยนแปลก โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชญานุตม์  จีรสุทองถิ่นแถว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายชนกฤต  รุ่งแจ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายชนนน  อุ่นเกษม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายชนะชัย  โพธิ์แดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายชนาธิป  กิจมหานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชมนาถ  กันประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายชยางกูร  ปทุมสูตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชยาภรณ์  เข็มกาญจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายชยุต  อุไรงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายชานนท์  สุขถนอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงญาณี  สอนวัฒนา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงฐานิสรา  กุณฑลจินดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฐิติยา  ลูกอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณฐวร  แสงคล้าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายณนพรรษ  รัชทูล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายณพล  บุญซ้อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายณพวุฒิ  เกิดมณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณัฎฐชัย  ใจผาวัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธิมา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โกมุทแดง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัฐชญา  กล้าอยู่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฐณิชา  การัณย์วิศรุต โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายณัฐดนัย  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายณัฐนนท์  ประเทศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฐมน  ยิ้มสาระ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัฐศศิ  ฉ่ำตาก้อง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงณิชกมล  แก้ววิชิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณิชกมล  แดงวิไล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงณิชากร  บุญถวิล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงดลพร  สุขสีทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายเตชินท์  แตงอ่อน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงทมนภร  ศิริบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์เกวียน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธนกร  ผลอุทิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธนกานต์  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายธนทัต  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธนพร  ภูครองทุ่ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงธนพรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธนวัฒน์  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงธัญชิต  ศรีโหมด โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธัญธร  แก้วโสวัฒนะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงธัญพิชชา  คนเสงี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธิติพนธ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 นายนนทพัทธ์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวนภัส  ธรรมเนียมจัด โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายนรบดี  ป้อมแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรอาภรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายนัธทวัฒน์  ธุระกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงนิจจารีย์  สีจันเฟื้อ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายนิษฐสิทธิ์  วัฒนจันทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายเนติพัฒน์  รอดแป้น โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายปธานิน  พุ่มชา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายปพน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปภาดา  ประภาตะนันทน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงประภัสสร  อยู่สถิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายปรัชญ์  กอวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปรานกมล  อินทร์ขำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายปรีชานนท์  โปรดปราน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปลายฟ้า  น้อยอามาตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิโยธา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปาริตา  อันพาพรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปิญชาน์  สุขเจริญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายปิติปรีดา  ทองทิพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มนัสมนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปิยภรณ์  ง่วนหอม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตรีนิตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายพงศภัค  ณ หนองคาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวพรชนก  รักเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพรณภัทร  รักเป็นกลาง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพรนภัสช์  กาสีชา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพรรณหนึ่งทิวา  ปรีดีขนิษฐ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพรรทิพย์ญา  หิรัญศุภโชค โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวพรรษชล  ศาลางาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพลกฤต  เปรมชูเกียรติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพลช  ผลเงาะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายพศิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายพอเพียง  กลิ่นจะโป๊ะ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวิระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพัชรพล  โชติช่วง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายพันธกานต์  หม่นทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพัสฐ์รริษฐา  ไชยศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพิชชาอร  ดีขาย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพิชญาพร  เก่งสุวรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 นายพิชิตชัย  อุดมลา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายพิทวัส  สายเมือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภธีรารักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  สาลีวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพิมพารัตน์  วงษ์บุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิยดา  แซ่เตีย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวพีรยา  บุญช่วย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพีระพงษ์  บุญมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่วอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงภวริศา  สวรรค์พรนิธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายภาณุ  คูประเสริฐกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงภาลินี  ขุมเงิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายภิชทา  อกนิษฐ์บงกช โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงภิรญา  ลัทธิธนธรรม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงภิรัญญา  นุ่มกรรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายภูภวัต  คล้ายหิรัญ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทาพูน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงมลตร์ลดา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมัญชุสา  พุทธชูชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวเยาวนาถ  ฐานกุลกิจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงรฐา  ประภาธร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายรัชพล  นุสดิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายลักษมณ์  หอมคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวชิรวิชญ์  นันทิวัฒน์กุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวรญา  เมียนเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายวรภพ  ธรรมกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงวรรณ์พรรษา  รุนรัง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายวรัญญ์  พัฒนไพรสณฑ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวรางคณา  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายวาริด  ทัพมงคล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายวิชญ์พล  เรืองศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายวินศักดิ์  เจริญสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงศิรดา  โสปัญหาริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศิลา  แสงสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายศุภจักร  เก้าพัฒนสกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงศุภัทชญา  เวชบรรยงรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายสมบูรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายสรวิชญ์  สอาดจิตต์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายสิรณัฐ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายสิรภพ  ร้อยพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสิริกันญา  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสุทัตตา  ภูผาคุณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงสุพัชญา  แม้นชล โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสุรเชษฐ์  โสดา โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสู่ขวัญ  คุลี โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายองศา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายอดิวิชญ์  ส่งเกิด โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงอนัญญา  ภูหมั่นกอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงอภิชาดา  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอรณิช  เทศบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอรอุมา  มะลิงาม โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงอลิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 นายอิทธิพัทธ์  วรอิทธินันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายอุไทย  ต.สูงเนิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายไอศวรรยุ์  สุวรรณรังค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงกนกอร  พึ่งสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกฤชกร  เกษมโชติพันธุ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกล้วย  - โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุติณิชากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกันตวัฒน์  คันธวิวรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกีรติญา  หมู่ศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายเขม  แทนมาก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงเขมจิรา  แจ่มใส โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายคภัสดี  แรงจบ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงคุณภัทร  พูลทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วบุญทิน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายชยพล  ยารัมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายชยพล  แจ่มรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงชัญญกัญญ์  ปพนพัทธนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชัญญา  พรพิพิธ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายณชพล  แสงสารพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณชรต  อธิกรบริรักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายณภัทร  นันทะวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัชชา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐชนา  รักสัตย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววบุตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอื้อพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะเสาร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณิชชา  หนุนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ปิติโพธิพงศ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงดลกมล  เลิศสกุณี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายเตชินท์  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงถิรดา  ยะหมื่น โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธนธน  สุหร่าย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธนัญญา  ภูจริต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธนัสถา  สุจริตรัศมี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธัญนุช  พาราศรี โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธีรเดช  ลีลาขจรจิต โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนภัสสร  ปะมะลิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธาตุวิสัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปัญญโชค  เจิ้ง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายปัณณทัต  พลอยจะบก โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายปัณณทัต  เฉลิมพนาพันธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปัณณทัต  เปรมธีรสมบูรณ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปาวีรัตน์  ฉันทเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายผณินทร  ธีรพงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพชรพล  มูลชาภิรมย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพลศรุต  พิพิธสิทธิกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิชญาภา  พินสำเนียง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชามทอง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงภัณฑิลา  ถาวร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายภัตธนสันต์  งามประเสริฐสุข โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายภูวนนท์  ศรขรรค์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายวชิรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรกร  สำรวมจิตร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวรินรำไพ  อินประไพ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายวิชชา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวิวรรณ  เมนัช โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงเวณิกา  กฤษณานุวัตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พรหมศิริ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศศิชา  วิเศษชาติ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายศักดิพัฒน์  บุญบำรุง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงศิรณตา  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายศุภกร  ปัญญาวรวุฒิ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศุภสุตา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสิริวรา  เทพสุนทร โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูพวง โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุณิษา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสุวิจักษณ์  มดตะน้อย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอธิศติพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอนุพงษ์  เจียกใจ โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายอภิวัทร  ภักดีแสน โรงเรียนชลประทานวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกรวรรณ  อัศวนุภาพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงกัญญาภัค  พลายแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายจอห์นพอล  ลิม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายจิตวุธ  กิตติพูนสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงณัฐนนท์  พันธ์โสภณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงณัฐประภา  คงอาชาภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายเดชสิทธิ์  ลาญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงธนภร  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายธนวรรธน์  วงศาขจรกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยดำรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายธีรเมศร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนตวัน  ศรีอาวุธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายนน  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงนพกมณ  อ่วมเนตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายนพวินทร์  ศรีพิริยธนกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงนวิปรียา  คำสั้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงบุณฑริกา  นุสาโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงปัญญดา  พึ่งสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงพริมา  ทองใหญ่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายพันธุ์ธัช  ธนะไพศาลวัฒนา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงพิชญภัทร  ธรรมธัชอารี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตื้อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเลิศลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพิมพิชชา  ปี่เงิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพิมฟ้า  ไชยภากร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงพุทธรักษา  แก้วหาญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงภวรัญชน์  วิเศษเขตกัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงมินรญา  สกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงรวิสรา  สังข์กระแสร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงวุฒิวิชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายวีรวงศ์  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายหฤษฎ์  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายอตินนท์  สกุลตันเจริญชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงอัญญานภัส  เชาวลิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงอัยยา  ธนเศรษฐกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงกัลยรักษ์  อยู่ผ่อง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงเกลียวพัตตรา  ซอโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายจิรทิปต์  อนุสนธิอินทรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายจิโรภาส  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชิชญา  เชาวน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงฐิติกานต์  ด้วงสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณพรรษ  ศิริแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายเตชิต  รุ่งวชิระกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงธนภร  ร้ายรัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนภัทร  เฮงเลี้ยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงปริยากร  พรหมประกอบ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปฏิมาวดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงภวิตรา  ดำรงศีล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายภัทรพล  อำนรรฆสรเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายภูรินท์  แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายรพีพงศ์  ภิบาลญาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายกรพัฒน์  กรณีกิจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงกวินภัททา  โสภณศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชณุฏพร  ซุ่ยทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณชินธร  นุตโร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายทชภณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายธนกฤต  ลาภเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธนศักดิ์  เพิ่มชาติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงธัญญ์นรี  โชคภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงธัญญากาญจน์  บุญเกาะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธัญธรณ์  โภไคธเนศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจิตปัญจ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายบรรณวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปวันรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปัณณวิชญ์  อันประเสริฐพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปิญชาน์  ธนาบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพลอยชนก  ขันจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงพัดชา  เล็กประสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ธีรสิริยั่งยืน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงมณินธร  จริงพิทยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวรดา  ตนุนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงอมลรดา  แสงคุณะคุปต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกฤษดา  อินตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายจิรายุ  ชววัฑรัตน์ชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายทรงพล  นุชมาก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายเทพทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายบุริศร์  ปักษา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงพิชชากร  อาศัยธรรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายภูธเนศ  ชื่นใจชน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายภูรินท์  ค้ำชู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงลลิดา  เกตุเหมือน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงวรันต์ภรณ์  สุทธิสอาด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายวรินทร  เลิศภันทิลา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายอธิอานันท์  ยืนสุขจิตธาดา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงอภิญญา  สังขสัญญา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงอัจฉรา  จังธนสมบัติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายธนกร  ผาผาย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายกลย์ธัช  ถิ่นวงษ์เกอ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกันตภณ  มีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเขมณัฐ  สุขจิตร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายจิรธัช  หมายมั่นศร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญชัยฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายชนุดม  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชยาภา  ชาวิลัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงชินาณา  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายฐานิสร  วาศนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณกฤศ  ขันธะชวนะ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายณัฏฐกฤติ์  สวัสดิ์ผล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฏฐ์ชาพร  จินนพัตกิตติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพลีชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณัฐพงศ์  เสนีย์วงค์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายเตชินท์  เชิดชูชีพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสังข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนวิชญ์  เกษรไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธาวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธาวิน  สมยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธีรดา  จันทมะณี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปราศทุกข์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปาลิดา  พรหมมาศ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพงศกร  พ่วงทอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายพงศกร  เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายพศิน  ลิขิตปถัมภ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวน้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพิชชา  คณโฑแก้ว โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงภคภัทร  ทรัพย์ห่วง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงภัทรภร  ผ่องรัศมีเพ็ญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูรินทร์  อัมรนันท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงมนัชญา  โหมฮึก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวรายุภัสร์  กิติสมพรวุฒิ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายวีรภัทร  วณิชสินวิโรจน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายศรณ์ศีล  นพฤทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายศุภกร  เครือหงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสุภาวิดา  ชมตะคุ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสู่ขวัญสิริ  ฐนิตทรัพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยเรืองศิลป์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอริสา  พอนอ่วม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอัษฏาวิชญ์  เชื่อมสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายอิทธิภัทริ์  ภานุมาส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอินทรดา  โพธิ์สวย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอินทร์ธาดา  ปานช้าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายเอกณัฐ  ฉัตรชยานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายภูดิส  ลุยะพันธุ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายศุภกร  เธียรจินดากุล โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปาลิกา  ดวงสร้อยทอง โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุวรรณธนรักษ์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายณัฏฐ์  อารีหทัยรัตน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปุญรวิภา  ภิญโญผล โรงเรียนพิชญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายวงศกร  แท่นแก้ว โรงเรียนพิชญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงกัญจน์อมล  ขุนพลพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกัลลญนัฐ  ทางธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายกานต์พงศ์  ตระกูลเจริญยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายไกรวิชญ์  กรชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงจินต์ภาณี  จันทร์ฉวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายจิรภัทร  โกมลหิรัณย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงจิราพัชร  เทียมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงชญาภา  อิ่มสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงชลกร  อัสสานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประภาจรัสวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงซีรีน  อัครนิติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงญาณิกา  บรรจบลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประธานทรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุทัยรุ่งรัศมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงตันหยง  เคลียพวงทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงตีรณา  สหพรอุดมการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายเทพทัต  โพชพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กชายธนิตยพัชร์  บุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธนสมบัติชัยแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กชายนรภัทร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายปภาวิน  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายปิยพัชร  ป้องอติคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายพงศพัศ  วรรณพิสุทธิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายพงษกร  สินตะมะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายพรหมพิริยะ  กรชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์ลาดพร้าว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงพิมพ์ศิกร  พรจรัสมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายพีรณัฐ  ทองพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายภมรศักดิ์  สันทัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายภวิชช์  อินพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายภัทรดิษฐ์  พฤกษประทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงภาณิชา  นิ่มระวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายภาณุวัฒ  อินวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภิญญดา  วุฒิพชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายภูมิรพี  มีพร้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงโมณิตา  สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงรวิพร  พุมเพรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงวรณัน  จันตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปินตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์แต่งผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายวินชัย  อำพันศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงศศิประภา  สุทำมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยสิทธิโยธิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายศุภณัฐ  สุขชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงสรธรหณัฐ  คงชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสุชัญญา  มณีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสุชานรี  พงษ์พานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงอติกานต์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงอริญรดา  ทรงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายอาทิป  แย้มประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงอาภารณี  ตะพัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แว่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายเอกพล  โชติญาณนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายกษิดิ์เดช  ล่าห่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงกันติชา  ดามพชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกานต์สินี  วิเวก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายชยพล  นิตย์กลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายณรงค์ชัย  เปรมจิตต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายธนวัต  บุญชูยิ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงธัญยรักษ์  โฉมรุ่งนิธินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่เกลี๊ยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนิชาภา  อัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงนิสา  จึงตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตชุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายปิยังกูร  พันแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพิชชาภา  พงศ์ภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายภูริณัฐ  สนสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายยศพร  สินสืบผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายวรพล  จันทะคู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานเฟือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกุลวดี  ชัยศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงเจสสิกา  จำรัส วอเตอร์เฮ้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชนกนาถ  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชนัดดา  ซึ้งประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงชนิศรา  นิศามณีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายชวกร  เกตุแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายชวรัตน์  สุรทัตโชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชัญญานุช  ชนะสงคราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ดีขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาโยธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณฐพร  ราชาสุธี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณวัสพล  เชาวน์สวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณัฏฐพัชร์  วิทยาพิรุณทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฐธินันท์  ศรีบานเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐศมนันท์  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายเตชทัต  พงศ์ศิริพีร์นิธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงทิยภา  อินทรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนกฤต  ชยะสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธนดล  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนาธิป  วรมุสิก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปาณะวิบูลย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธีร์วรา  ผลหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายนิติธร  ตันติรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายบุญวัฒน์  แก้วโกสุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงปรัสรา  ระโส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปรายฟ้า  จาบทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงปรีชญา  ทองบุญล้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปฤนธสร  บุญญานุกูลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปานวิทย์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพชรเทพ  ดำรงศ์มหาวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพัทธมณฑ์  ฉันทวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรพัฒน์  พาทรัพย์มา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพีรวิชญ์  อิ่มไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงเพชรนารี  สวาทวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงแพรทองพราว  แสงอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงภรัญยา  สุวรรณสันติสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายภัทรพล  วาสันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายภาคิน  สุทธิมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายภูวิช  แสงศัพท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงรวิศา  รติวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงวริศรา  สมมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายวัชรายุธ์ภูมิ  ยมชัยภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวาสิตา  โชติประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวิรัลยุพา  โกษาจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายศตายุ  เกียรติกมลมาลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายศุภกร  โรจนภัทรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงสุชญา  จรนิเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หอมชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายสุวัฒน์  บุญกู้สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายอนาบุญ  บุญกัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงอภิชญา  เสมศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงอมลธีรา  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอานนท์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงอิงครัตน์  พจนะสิงห์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงเอลียาห์  เอล หิมกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายโอฬาร  จันทร์ช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพชรประดับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงจิดาภา  จีนอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  รสาดนุเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงทิวนาฏ  พันธุ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายนันทพัทธ์  ชัชวาลย์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายปุณยวัจน์  บวรเวทย์ไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายเรน  มิฮาระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายอัณณกฤช  สุทิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวัชราพร  เกศสิตานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธาตวากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงคาซานาห์  สมานศักดิ์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงคุณวีร์  ศรีชมพู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงณภัทร  มานะเมธีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงณัชชา  โสมทองแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนวัตน์  เผือกคะเชนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายปรัตถกร  สามโภค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปวีย์ภัทร  อนันต์นิธิธนกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงลักษิกา  คุณดิลกธนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายวรรณพงศ์  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงศศธร  จันคีรีเขตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงสิรินยา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอภิภู  มาลัยมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงขนิษฐ  เกตุกราย โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวชัชฎาภรณ์  ตินานนท์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณิชาภา  โชคเลิศพัฒนา โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วสาลาภูมิ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงธนิดา  ทองมานิตย์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงพัชราพร  รวยบุญส่ง โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลยอาจ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงรุ่งรวี  จำปีทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ผลากุลานุวัฒน์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวศุภากร  ตั้งประสงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาวอรสวรรค์  ช่างทองดี โรงเรียนอัมพรไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเที่ยง โรงเรียนอัมพรไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายคคนานต์  เจียมสากล โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายนนท์  มูฮัมหมัด โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  กลิ่นอัปสร โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายปิยะวัฒน์  พลายละหาร โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงมุกเจ้าขา  มุกนนท์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายวัชรธร  อิสสระ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  เจนติตต์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงสุพิชชา  คมไสย โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กชายกรวิชญ์  ลักษณะพิศิษฐ์กุล โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกัลยรักษ์  กีติพรหม โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผาละนัด โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายณัฐธัญ  ชาวมอญ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายธวราห์  กองแก้ว โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายปรเมศรว์  อ่อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงกณิศา  แก้วยิ่งยง โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงกานต์ชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายธาวิน  เจาจารึก โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงมีนา  เพ็ชร์ล้วน โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงวนิดา  ท้วมตุ้ม โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเทพ โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายอัครชัย  บุญจิตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธนโชติธนินทร โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงเขมิกา  สายเที่ยงแท้ โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงจรรยพรรธ  ปะวะเสนะ โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายปรเมศร์  อะทะโน โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภูไพรงาม  บุระเนตร โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  วงศ์มณี โรงเรียนเต็มรักศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายธนกฤต  ธนะจินดา โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายรัตนเทพ  ลัดลอย โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายกษิดิ์เดช  นาถมทอง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายกษิดิศ  นาถมทอง โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงฐานัดดา  เขมาชีวะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันธวิจารณ์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายทศพร  สอนเผือก โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กชายธนกฤต  ฟองรัตนะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายธนธรณ์  สอนเผือก โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รณศิริ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายภัทรกร  โถมสันเทียะ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายยศวัฒน์  ทิพยมนตรี โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายวีรยุทธ  บินฮัดยีนูร โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เกียรติสุระยานนท์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงอารยา  โคแล โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายกันตพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายสุวรรณชาติ  ชาญเชิดศักดิ์ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายณัฐพัชร์  คูหะโรจนานนท์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายธนกฤต  ท่างาม โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายพีรวิชญ์  อมรจารุสนธิกุล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น