รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์  เชื้อชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วัตถุทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ญาณเนต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคุณิตา  ฉิมแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิตตราวรรณ  โพธิ์ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิระนันท์  นาคะนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเจตภานุ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฌชา  คะเชนมาตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิน  ทองประสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีอนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชวกร  วิจิตรลักษณา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชินภัทร  ศุภนารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชิษณุพงษ์  ภู่ศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสริมส่งสิทธิื โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  สุรมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนากิจ  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญพิชชา  พยัคฆ์รังสี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิษณ์ญานันท์  งามรุ่งวิเชียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธีทัต  รองเย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธีรตา  ยิ้มกล้ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญะวิเศษศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนเรศ  ชัยวิราช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันทัชพร  พงษ์แสงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเนรัญชญา  เกษนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายประวันวิทย์  ปิยะศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปรัชญาศักดิ์  เรือนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปริยวิศช์  เกษมสิทธิมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปวเรศ  บัวเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปัญญากร  ครองกิจการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปั้นหยา  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปิ่น  เชิญผึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปิยังกูร  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรนภา  ประทุมเมศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรพรรณ  มีเหมือน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัณณิตา  พังพันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพัทธดนย์  พุ่มวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยเสียงเพราะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภัทรดล  บ่าพิมาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายภากร  เวชไชโย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภูวิช  ฤทธิรอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเมธาพร  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรชตวรรณ  ขำคล้าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายราชวัสน์  ดวงเกษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  รักษาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิภาวี  พึ่งเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศรีสกุลรัฐ  พงวิรัตน์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริรัตนพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศิรสิทธิ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิรัชฌา  ศุภวิเศษ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายสิรภพ  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุพพัตรา  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุพัชชา  ศุภจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุลินรัตน์  อรัญญิก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอริสา  แพฟิ้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมตะโก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายอัฑฒกร  โล่ห์สุนทร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอาริยาพรรณ  คล้ายสมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอาริษา  เสริมวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกมลชนก  สีเสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกมลรส  ผาสุขขี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกฤติธี  กปิลกาญจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกวินธิดา  วันน้อย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกิตติภพ  เทียนขวัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกุลธิดา  เชนส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงแก้ว  ปะวิภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงขนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นายคณาไธป  กาญจนขันธวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายจักรินทร์  พุ่มไสว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวจิตตาภา  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายจิรวัฒน์  ไวว่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจีรนันท์  สะอาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจุลจักร  ทองระย้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผลภาษี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชลสิทธิ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ทองศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายฐปกรณ์  สุขหนองบึง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายฐปนยศ  นุชเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ทองดีนอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณิชกุล  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายดิชา  ลอยโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายดิษยศร  วิเศษหอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงทติยา  สีสังข์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธณภรณ์  พรมมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนกร  ศักดิ์จารุดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนกฤต  ทองสหัสโชติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนนันท์  ลาฟอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนายุทธ  อำ่ตระกูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธราเทพ  นุชนิ้วจรัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธาร  วายามานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวธารธิชล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธารา  งาสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธีรดนย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธีรวัฒน์  เถามุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธีระวัฒน์  นุชดำรงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนพพล  กิจเกียรติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนพรัตน์  ดินส้ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อเหลือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวนวนันท์  เพิ่มสิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนันทชา  ปริญญาศาสตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรกิจพรหิรัญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนันทัชพร  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนาริน  เสนาะจำนงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปพน  กาดีโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงประภาวดี  หนาแน่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุ่มชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปิยะชัย  หิรัญภัทรไพโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพวัสส์  ภูรีสถิตย์ฐากูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพัทธนันท์  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ตรีนก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิชญา  อิสมาแอล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพิพัฒ  บุญอารี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายพิภพ  ทองอิสสระ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพิยดา  คำทองหลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิรัญลักษ์  หอมผดุง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภัคสุกัลย์  ธีรัชปภาวินท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัณฑิรา  คาระวะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงมณีรัตน์  รันทดสร้าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงมรกต  ทะประสพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมินตรา  มิตราปิยานุรักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรัตนธร  พิรักษา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงรุ่งนาจ  หวานชื่นจิตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวิทวันศ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวุฒินันท์  พันธุกาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศจีบุญย์  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สกุลจุมจัง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศศิธร  จีนแจ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศิวะ  อัครพงศา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายศุภกร  โล้พิสาร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นายสมิต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสิปปกร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุธิศา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุธีรา  ศักรบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสุรวุฒิ  ลัมภเวส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายสุรศักดิ์  แจ้งบุญหล่อ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงแสงทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายหรรษา  นุสนธิธารารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอชรวิช  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอภิวิชญ์  คำกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวอมิตา  ไตรประวัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอัมรินทร์  รุ่งนาวา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอัสสะชิ  นนทสูต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอาภัสรา  ร้อยชิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เที่ยงพัวเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แก้วบัวปัทม์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกานตะวัน  รัชตะอำนวย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกิตติพงศ์  อุณหกะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกุลปริยา  กุลทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจิรัฏฐ์  เสนานันท์สุกล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชนาธิปป์  แป้นชูผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชมพูนุช  แม้นกลิ่นเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงญานิศา  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดวงสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฑิปปกรณ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณฐกร  สงวนทรัพยากร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงกุศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กุลแสนเต่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  รัตนประยูร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์ใจใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฐชนน  สาทรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  คะปูคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐรัชต์  นกพ่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายทิพย์พิบูรณ์  เวดเดล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนกร  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนกฤต  วิไลพิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนเดช  ท้วมสาร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนากร  นามสามล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธเนตร  วงค์ษาเนาว์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนรวร  นวปรีชากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนฤธิดา  แสงสุริยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนันทภัค  ทองใบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายบูรณิน  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปราณปริยา  พ่วงลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปัญรัตน์  ลัคนทิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปัณณธร  มิ่งไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปาลิตา  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปิยธรรม  สังข์โบสถ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีอำมร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุญณมิดา  แก้วต่าย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพงศกร  คำเกาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพงศ์พัฒน์  พิพัฒนอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพชรมน  เวียงสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพนธกร  แสนรถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพศิน  อินตะนัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพสุธันย์  ปรวัฒน์ปรียกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชรีญา  บุญประกอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สขสบายเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพิตรพิบูล  บุณยะสมภพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพูนพิภพ  มะลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงฟ้าใส  พวงมาลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภัทรพล  แท่นศิลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริทศางค์ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภากร  ตริสิริสัตยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรักษณาลี  ชิระกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรัฐภัทร์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวนัชพร  พันธุ์โอสถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรญา  ทองดูศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวรพล  ประจันขาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวิกร  นิธิชัยภากุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิสรา  โกศล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศรรวริศ  กิจเสมอใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุปรีดี  แสงวันทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายหฤษฎ  มีสอน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายหัฏฐกร  สุขเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกมลา  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงกฤษณาวดี  สุขไสว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ส่องเเสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทร์เผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ห้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศิกดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีนิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายจิรายุ  ใจยาว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงจุฑามาศ  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงแจมฤทัย  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชญาดา  สิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชญาภา  เบญจกาญจนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายชนกภัทร  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายชัชฤทธิ์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายชินกฤต  ปัตตาเคนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายไชยกร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายไชยเชษฏ์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงฐิติภัทร  ทองรุจิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุ้มวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายณฐกร  มีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายณัชพล  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงณัฐกมล  นามภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัฐกีรตา  นาควิเวก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายณัฐชัย  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทวาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัฐพร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมคงสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงดลชนก  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายเตชน์  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายเตชิน  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงทัศนนันท์  เรือนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงทิตาวีร์  สุขะรูป โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธนกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายธนชัย  เมฆาปิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธนยศ  ผลพระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนัท  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายธนาธิป  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธนิดา  อ่อนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายธนิสร  ปุญญศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายธรรมธร  โรจน์พินิจนัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธรากร  อังกุระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายธีรพงศ์  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายธีรวัตร์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายนปพัชช์  ตะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายนพพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายนราธิป  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนัชชา  เครือมณโฑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายนันท์ธร เคฮาน  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายนันท์มนัส  เลี่ยนเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายนันทวัฒน์  พ่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนันทิชา  เนียมนำผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนาริศา  ธิติเลิศเดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงน้ำเพชร  โภคพินท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนิสารัตน์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปณาลี  นนทสด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายปรภัทร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายปริญ  เนตรหิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายปองคุณ  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายปัญญากร  ใสสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายปัญณวิชญ์  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นชีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปาล์ม  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายปิยังกูร  พุทธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงปุญญาพร  พิมลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายพงศธร  เจริญบุญมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพชร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายพรหมพิริยะ  มากมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพริมา  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพลอยณัชชา  เวคินพัทธ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายพสธร  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายพสิษฐ์  นารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายพิชชานันท์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์ดา  หนูทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายพิรภพ  โสภณสิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายพีรณัฐ  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพีรวัศ  พูลเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงแพรพลอย  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงฟ้า  วิสุสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงภคพร  ละม้ายพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายภัทร  ปิ่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายภัทรกร  ปิตตะเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายภานุวัฒน์  สนธิทิม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายภาวิศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายมงคล  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงรวิสรา  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงรักดี  โลหะกาลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายรัชชัย  เจษฎาคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อมรเวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงลภัสรดา  คำสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายวรเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวรรณกร  จ้อยจุฬี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายวสุพล  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายวิรัลพัชร  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายศรัณฉัตร  สีสุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงศรัณย์กร  จุลมกร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  อ่อนปัดชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายศิวัช  ทองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายศุภกฤต  ระดาวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสาริสา  ปภาทัสสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายสิรภัทร  วิชระโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายสุชานน  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายสุธิชล  รังสิธน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุพันธิสา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายสุภเสฏฐ์  จุลดาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายเสกสรรค์  เสือพลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอติมา  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายอรชุณ  ชาครีย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอรยา  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายอรรถนนท์  วินุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายอัครพัชร์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายอัครวินท์  เทียมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายอัฑฒกร  ชินวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายแอสตั้น เคอร์ รามีเล  พูเรซา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกชมน  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกรวิชญ์  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกฤตโชค  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกวิน  บรรลังก์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกวิน  หมีน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกวิน  แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกอชนก  ปานศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  ควะชาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผลิพืช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกัณณ์ทณัฐ  วิทยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกันตณัฐ  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกันตณัฐ  สุขนิยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกาจพน  ศักดายศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายโกศิน  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเขมิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายคุณานนท์  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจิตต์กาญจน์  มั่นคงดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิรภัทร  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจิรวัฒน์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสริมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชณัฐปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชนัญตา  โคตรภูธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสิลาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชนินทร์  สงวนปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชยางกูร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชยิสรา  ชุมเเคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชลดา  อยู่สืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชลนที  รำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชัญญา  กิจวาท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายชัยยะ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิืศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงโชติกา  เรืองขจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงญาดา  สมรรถสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณกร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณฐกร  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณพิชญ์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณวพร  โกแสนตอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซาลิมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณัฐจิรพัส  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณัฐพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลาะไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณัฐเศรษฐ  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัทฐกรณ์  โรจน์วรกุลนิธิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงดลพร  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายดิษยธร  สรชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายทัชวัลย์  ทองสุขชุติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเทพชัย  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายแทนคุณ  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธฎชคล  ด้านเนาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธณดล  ยิ้มศรวล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธณัฐสนัฬ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนกร  พิพัทธ์ปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนพล  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธนัชพร  คุ้มบุ้งคล้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธนาธร นิมสารา  นัมมาวัตตะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ่วมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธัญเทพ  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธิชานันท์  นกอ่ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุคนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธีรเดช  อิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนดินทร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนภสร  เส็งนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนภัสกร  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนภาพร  ละออ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนริศร์  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายนัทพล  สุนทโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนันท์นภัสร  สุโภภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงน้ำเพชร  ฟองมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนิชปุณ  จุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิธิศ  วชิรกุลพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายบรรณรต  ติยะวรากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงบุญญาภา  อินทร์ตุ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงบุณณิชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายบุณยกร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงบุณยนุช  กิจวาศน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงทัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายปฎิญญา  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปณาลี  สุนทเรกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปพนธีร์  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปภังกร  คืนคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปภากร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปภาดา  เจรียงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปภาวดี  โยชะนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปภาวิน  สังข์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายประกาศิต  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปริยฉัตร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปลื้มกมล  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปวร  จันทร์เป้า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปวริศ  ์มานะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายปวริส  ศิริสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปัญณภพ  อิ่มเอิ่บ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปิติภัทร  ไข่ลือนาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปุณญพัฒน์  เรืองธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปุณณารมย์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพชร  เฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพรประสิทธิ  พราหมณ์โต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพรภวิษย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพรรษกร  ถาวรวัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพระนาย  เกิดจั้น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพริษฐ์  สุจริตชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพลธร  นวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพิชชาภา  น้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพิชญะ  ศรีจริต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตันติศิวกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เดโชวงษ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพีรดนย์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์  มหาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  นนทเบญจวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงเพียงบุญ  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงแพรทิพย์  กัญวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภคพร  วรรณวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภคภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภควา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภัทณุภา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัทรศยา  บุญยะวุฒกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทริน  มลผาลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภาคินี  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภาวิดา  ธนะมั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภูตะวัน  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายภูพีรยุทธ์  ไพฑูรย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภูริพัฒน์  แก่่นจันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายภูริพันธ์  ธนะกรศรีวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงมัณตริณี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเมลาณี  สุพรรณโกมุท โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเยาวมาลย์  มนูรัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายรพีพล  ชุมยอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงรมลกร  ระดม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายรัชกฤต  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายรัชชานนท์  ผ่่องสุริยชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรัญชน์  สรังษี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรัตติกาล  ระหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรัมภาพร  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรินรชา  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ปัญญาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงลภัสรดา  กลัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายลัญจกร  ชูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายวชิตะ  ตุรงคินานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวทัญญู  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวรกมล  สระบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวรกาล  รอดหลี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายวรพล  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวรรณ์จันทร์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวรัตถ์  สรรพคุณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวริศรา  คิ้วสุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวริสา  ธงช้าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวริสา  ศรีธนิยมเมธากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวศินี  อยู่เนียม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวัฒนการ  วัฒนกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายศภกร  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ไชยคีรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศรัณย์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศรัณย์  สิงห์แพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศรันยา  แก้วประพาฬ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศศิพชรกานต์  อยู่พัฒนา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศิราเมษฐ์  กุลศรีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายศุภกร  สุตธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายศุภกร  แสงบัว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายศุภวัฒิน์  ดำตื้อ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงศุภานัน  บุญสุโข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสวย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุกมาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายสรณ  ภูริปัญญาวานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสรวิชญ์  หาญผจญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสรวิศ  แผนเสือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสวรรยา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสิปาง  สีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงสิรีธร  พรหมมาดวง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายสิรุสก์  อ่อนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสิวะพัฒน์  เต๊ะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสุชัญญา  คิดตะเสน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสุภนิดา  สุขกมลเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เมฆกระจาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายหัสดิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายอชิตะ  เทศแสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอชิรญา  ลิลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายอชิระ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอมเรศ  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอรญา  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอรณิชชา  ขุนเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอวัสดา  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอัลนูร  พละวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอาคิรา  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอาทิชา  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอิลิยาน่า  รุ่งเรื่อง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีหลี โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษิณไศล โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปรายฟ้า  พลเทพ โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเพ็ชรประกาย  มาทัน โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงแพรวา  แดนเสนา โรงเรียนวัดบางไกรนอก ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงณัฐรัมภา  นกสี โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายนันทพัทธ์  เรืองกนกศิลป์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายนิกันติ  จิราสุคนธ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายวีรชิต  มหาเมธเวคินท์ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ง่วนชู โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล โรงเรียนการัญศึกษา ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงสราวดี  คำมอญ โรงเรียนการัญศึกษา ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายชัชชนก  อินทับทิม โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายเตชินท์  วิจิตรไกรสร โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร โรงเรียนการัญศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปุณณชญา  ศรีประภา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ป.4 คณิตประถม