รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจุฑามาส  โตโคกสูง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนกนันท์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนิกานต์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงติระรัตน์  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธรณัส  ฤทธิ์มาก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนวพร  สกุลประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปรวิศา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปรียานุช  เอกกัณหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพชรดนัย  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภูมิภัทร  ยอดเพชรไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวีรากร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศิริพงศ์  พงษ์ธนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสมัชญา  เข็มหนู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสุวิจักขณ์  นนท์สกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอาธิสดา  ศิรินนทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอุกฤษฏ์  ประคองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงแสง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกิตติพิชญ์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายชนพัฒน์  ภูริชวิณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัชชานันท์  พูลเกษร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐกมล  แยมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทวิติยาภรณ์  กลั่นสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงทัตพิชา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนัช  จงอุดมชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธีรเมธ  แก้วจรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงบุญยาพร  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายปวีณ  คลังเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปุณยวัฒน์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภวัต  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผ่องวิลัย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงภัทราวดี  ประสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภากรณ์  อวิสุ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูวดล  ทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวชิรวิทย์  สาบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวชิรวิทย์  โชติชม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิรดาภา  ถังทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศศิวรรณ  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอชิรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงงามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกนกรดา  วงษ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกรรณพร  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทัพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายจีรวัฒน์  นิลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจีรัชยา  สว่างพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชิดชนก  สวนจรูญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โตฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐฌา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐภัทร  แรมไพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายทรงภพ  วงศ์มาก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงทัศญามล  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนโชติ  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธราดล  แพรบัว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนรากร  เส็งดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปนัดดา  เวิ่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นกระบี่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์ประพัทธ์  โต๊ะพิกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมินตรา  อินธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายเมธี  ปิยนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายลิขิต  ชำนาญพุดซา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวชิรพัทธ์  รักเสนาะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวัชรพงศ์  ใจยะปัน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวายุ  กรานบุญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศักดิธัช  อุดมการเกษตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายศิริโชติ  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงโศภิษฐกัลยา  พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสยาม  - โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิริพล  มีโชค โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอริสา  ภูวัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอานันทพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พาชาลี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกริ่งดาว  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัลยรักษ์  หอนยา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกาญจนาวดี  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตติพศ  พรมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจอมทรัพย์  เต็งน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจันทิมา  บุญมาเกิด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิราพร  จินดาเรือง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฉวีวรรณ  รุ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาดา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชฎาภรณ์  พักวงศ์มาก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนาพา  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนาภา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณฐกร  แก่นสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัชพล  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกมล  โพธิ์เขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธื์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สอนรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกษมคุณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิชชดา  สิทธิภัทรเดชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นพระ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงดารินทร์รัตน์  สมรูปดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงติรชาดา  มวลศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนากร  กักขุนทศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนาคม  หมูทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธมลพร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธันย์ชนก  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธีร์ธวัช  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนพดล  นาสะกาศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนัฐสิทธิ์  ไล้ตัน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนันทิชา  อยู่ป้อม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนิตยา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเบญจพล  ทองม่วง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปนิติรัฐ  แป้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เปียทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปราการ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัญฑิตา  เนตรพุดซา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปาราเมธ  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปาราวัตร  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพชร  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพิพัฒน์วงศ์  สีคร้าม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์วดี  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมวิไล  วงษ์ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ส่งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภาวิณี  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูมิพัฒน์  มีมากบาง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูมิมิ์ปัญญา  รุ่งนาค โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูมิรินทร์  ป้อมนาท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลี้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรัตพร  ไทยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรนิษฐา  วิโรจน์บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรภัทรา  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวาสนา  สุโกกี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเวสาลี  ชาตาสุ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศศิธร  เนตรคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศศิภา  อ่อนขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุภกิตติ์  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภชัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภณัฐ  อยู่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภณัฐ  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสวรส  ทองคำน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสิรภัทร  ไกรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสิรามล  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยวิราช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุชัญญา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุชานาท  ภูยงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุชาวดี  คล่องธัญการ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุทธิชา  วงศ์มาก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุทธิพงศ์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอุบล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสุทัศน์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุพิตา  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุภนิชา  แรมไพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุวรรณา  ภัคชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอนุมัติ  พาลี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรทัย  เข็มกลัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอรปรียา  ฤทธิ์ธา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอริสา  วงศ์ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสมวล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอารยา  บานแย้ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอารยา  อินต๊ะสาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอำนาจ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชลทรัพย์  รชตวลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณธกร  มณีภานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนฤมล  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายปรวีร์  เชตุใจ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายปุญญฤทธิ์  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายร่มเกล้า  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายกรวิชญ์  สกลวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัญญภัทร  โถสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกีรติ  กีระกิตติวาทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนกร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีร์  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนสุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปรขวัฏน์  พิณเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภวินพัทธ์  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภัทธีรากาญจน์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัสสร  เพ็งหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเมธานันท์  อินทเสวก โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรินรดา  ผดุงชอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิรัณย์ยกร  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกชกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกรวรรณ  สุขฉัตร โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำซื่อตรง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงขวัญพร  บุญเรือน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปองภพ  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพรเทพ  บุญทิพย์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรับศาสตร์  ฉัตรทอง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวริษา  บุ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชาดา  กันยานวน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ฉิมวาด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงโสวิชญา  ฉิมวาด โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิวัติสมบัติเจริญ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแพร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สาครรัตน์ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์พร้อม โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายดนุสรณ์  คลี่เพ็ชร โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเดชาชาญ  ทัศนเรืองเดช โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทิพธิดา  เหี่ยวเกิด โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนพนธ์  สีพรมมา โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธนัญชนก  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอำภัย โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรนภัส  มาแพ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  บำรุงจีน โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัณฑิลา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอชิรญา  ด้วงอิ่ม โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงบุญยานุช  เชื้อนุ่น โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงบุพเกศ  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เดชวนิชกุล โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายพัฒณพล  ทับจีน โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขอร่าม โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายมนุเชษฐ์  สพมาตร โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภกิจ  ขุนทด โรงเรียนบ้านพนมรอก ป.4 วิทย์ประถม