รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชญานิศ  โชคบัญฑิต โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงธนิดา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงสิริมา  สุ่มศรี โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติพงศ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกวิน  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันนิตา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติกวิน  สนไชย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติชัย  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติธัช  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเก็บดาว  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจักรี  ชูนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรพงษ์  คนองดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเฉิดนภา  ครุธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนนิกานต์  อ้นขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนาภัทร  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชัยชนะ  นาคคำแหง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชาญชัย  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชินพัฒน์  ชาวบ้านฝาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีจิตติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐนนท์  ใยชม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทัศเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนชาต  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนพร  ทิมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนฤมิตร  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนันทนัท  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายบูรพา  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงประภัสสร  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปิยทัศน์  สุโกสิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพนธกร  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพลอย  นันกระโทก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชราภา  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชานันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพิพัฒน์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิภัทรา  อ่อนพุทธา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรภัทร  จินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิญญดา  โตวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมินษ์  เพ็ชรสมภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวงศกร  ขุนอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวรากร  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวริยา  พาผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวริษฐา  แช่มบำรุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวันวิสา  กล่ำทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิลิตา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวีรยาร์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวีรยุทธ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายไวภพ  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศิวัช  บัวนารถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกิตต์  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุจิตรา  เวียงลาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุเมธี  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภาณุกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกวินธิดา  มัชฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกษาปณ์  โกฎถาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาภัค  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิตติพัฒน์  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแถลง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกีรติ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกีรติ  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายแก่งทวี  สมบัติดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายคธาวุธ  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิตรภาณุ  อ่อนฝึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิรพงษ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจิรวัฒน์  ประทุมชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเจตพัฒน์  แตงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชนกันต์  เหล่าเขต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชวัลพัชร  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทุมฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัยมงคล  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชร์กรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชาญวิทย์  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชิติพัทธ์  แววสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุติมา  แพทย์กาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองบุญลิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฐิตาพร  ย่องหยี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณชดล  สนธิกัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณชพล  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณภัทร  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณภัทรสร  อุ่นสิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐชา  นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิบูลอรรถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐพล  ว่องวิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐวัตร  คุมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคยเหล่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชกุล  พูลเขตต์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตรีเพชร  พระงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงตุลยา  สายชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเตชิต  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทรงกรด  มิลำเอียง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทักษิณ  ชิณวงษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทัตเทพ  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทัศกรณ์  กุหลาบวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายแทนไท  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนชัย  โสดานา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนพัฒ  สนตาว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนภูมิ  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนวัฒน์  ขำเสมอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนสุข  กิสิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนัท  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธวัช  จินตนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญชนก  เทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จันทเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธาดาพงศ์  วราหะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธิดารัตน์  การัณย์รังสิพร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธีรการต์  สุขพ่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรเดช  สุวรรณลพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรภัทร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธีริศรา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภัสสร  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนฤพล  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนิธิภัทร  พวงพลับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายบุญทวี  ดีเหมือน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปกรน์เกียรติ  ประดิษฐ์สุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปภาวี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปรเมศ  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปองภพ  อุทกธาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณธร  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปารวี  อ่นทะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเปรมยุดา  สถตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายผานาย  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพชร  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรกมล  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรชนก  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรพีรญา  ภู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพรลภัส  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพลอยปพัช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพัชนรี  มุสิราช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพัฒสุ  น้ำผึ้งมงคลสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชากร  ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญาภัค  เรียนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มเอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพิ์รภัทร  พุลเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพีรพัฒน์  แพงเบ้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงแพรวรินทร์  กลำพัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงแพรวา  เจริญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรดนัย  ทะรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภัทรพล  อินอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัทราพร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภากร  ขันลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายมณัฐวุฒิ  น้อยพินิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายยิ่งเจริญ  เพ็ชรหิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงยุพาภรณ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรัชชาพงษ์  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงลักษมี  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวงศกร  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวชิรวิทย์  มังกรงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวนัสนันท์  เคนคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรัญญา  คงดิษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวราภรณ์  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวริญธร  ยางนามอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวริศรา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวสุ  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวัชรพล  นพวัตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวิยดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวีรภัทร  หุนนารา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศกุนตลา  แพรนาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศรัณย์  มีมุข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศรันย์พร  ชาวชุมนุม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศรีรัตน์  ปานทองคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิรินันท์  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภกร  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงโศภิตา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสายสมร  พนะที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิราวรรณ  กาดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสิริกร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิรินดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุขิตา  เขตา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุนิษา  พันธุ์ยัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุพรรณี  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสุภวิชญ์  ภู่โคกหวาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุภัทริตรา  อินมูลติ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสุภิวัฒน์  สีสกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุวิทฐิณี  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงโสรญา  เขม้นกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายหนูดี  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอติภัท  กองสี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอภิชญา  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอภิชัย  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอมลพรรณ  เหมือนดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรนลิน  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรพิมล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอริยพงษ์  พุ่มขจรภาณุโชค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอริศรา  สุริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอัญชิสา  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอัศวิน  คันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอัศวิน  เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอาติยะ  ติ่งต้อย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงไอริญ  บรรพจุลจินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกสกร  วงค์กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติบุตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธนพร  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเมษา  อภิรัก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงลักษิกา  อุดม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงศศิธร  จอนเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภวิชญ์  คงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกนกพร  ธารณะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกนกพร  เกิดวาระ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกรรชัย  เมืองรส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกฤตเมธ  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤษฏพงษ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤษณพงศ์  ขวัญสิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชาวดอนคา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญนัท  สนิทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกิตติ  กิตติยะ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกิตติญา  อภิเดช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกิรณา  คีรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกิิตติพัศ  ทับแคน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายไกรวิชญ์  นาโควงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเขมจิรา  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายครรชิตพล  ชลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายคีตาภัทร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจรีโชติ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจารุพัฒน์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจุฑามาศ  เรือนใหม่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชญานันท์  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชนะโชค  ใจนิ่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนะพงศ์  พันอ้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนันภรณ์  สิริไทย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชนาสิน  สอนเข็ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชลพฤกษ์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชวกร  วงศ์สาคร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัยณรัตน์  กุวะลัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคจรุง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายไชยภพ  สท้านสุข โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายญาณวัฒน์  ทองนิมิตร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฐานภพ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฐิตาพร  ใจนิ่ม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณภัทร  พันธุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำอ่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิริชู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐวัศ  วัดเมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณับนนท์  น้อยทะวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณิชานันท์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นนทลักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายทศพล  ศิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนวิน  ทองอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนวินท์  กับเกิด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธันวา  พรมศร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธีรภัทร  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนพนันท์  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนภสร  ออกสุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนราการ  น้อยทะวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันทวรรณ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนิชคุณ  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเนตรดาว  แพรศรีนวล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงบุษกร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปฑิตตา  ฟองธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงประพรศรี  ฉุยฉาย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กุ้งค้างพูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปัทมา  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปาฎิหาริย์  บุญเถื่อนทับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปาฎิหาริย์  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพชรพล  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชชา  อินริ้ว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พันอ้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เมืองหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลิวมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพีรณัฐ  พุทธคุณโญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภรากร  กำหนด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภัทรนรินท์  มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภูนเรศ  หมวกละมัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายภูฤทธิ์  อ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูวดล  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมณีรัตน์  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายมนพร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงมนัสวีร์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงมะลิวัลย์  เอกปัชชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมานิตา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายมีนา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายยศวริศ  หมวกละมัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายระพีพัฒน์  กาละภักดี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัชตะ  ทากัมมา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรัชตะ  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เมืองหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวชิรวิทย์  พร้อมพ่วง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวรรณชัย  ศรีอ่วม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรรณริสา  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวรียุทธ  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวสุกิจจ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวันชนะ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวันชนะ  พุกกะชา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวีรภาพ  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศรัญญา  เรืองบุญรบ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายศรัณย์ภัทร  มั่นขันธมาศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศรัณยา  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศรันย์  รังครัศมี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศศิวรรณ  กันหา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศิรินภา  เอมอุทัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิริลักษ์  ประดิษฐขำ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศิวกร  นาคเอก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายศุภชัย  เตรียมพล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคเปรม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสัญญา  อ่อนน้อย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสาวิกา  กัณนิกูล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสาวิตรี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิทธิชัย  ป้อมชัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสิริกัลยา  มีเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิริวิมล  วงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสุขเกษม  เฉยปั้น โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุทธิศักดิ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุธัญญา  จูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอนัญพร  นาคบาศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอนุพงศ์  ดัดทุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอภิชญา  กันวิหก โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอภิชญา  บุญปาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอภิญญา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอลงกรณ์  ศิริชู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอังคณา  เรียงริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเอกพจน์  รุ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายเอกรัตน์  โพธิ์กรี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงโอบอ้อม  คงสาตรา โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงไอรัก  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติคุณ  อัครนิษร โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงลภัสธร  ศิริเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณฎิกานต์  เรไร โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฏฐา  เเซ่เตีย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายอภิเชษฐ์  คำทิวงศ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายกวิเชษฐ์  หุ้นโพธิ์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปราการ  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรัญญา  เฮงขวัญ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศรัญยู  อินทร์ลอย โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอารีญา  ไวยสุภี โรงเรียนบ้านวังชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์สง่า โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอมลวรรณ  สิงยะเมือง โรงเรียนบ้านวังชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายชนกันต์  รื่นเรณู โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายชานนท์  ขำกระแสร์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายณัฐนฤทธิ์  อินทวัน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธนาวัฒน์  ยุทยา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายปัทรพล  สุทธิ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงภูษณิศา  อินทร์พิสัย โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงมนัสนันท์  สาสะนะ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงรักษิตา  แรงการไถ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงรัศมี  คำแพง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายเศรษฐพิชญ  นิลเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายสายชล  หมื่นคำแสน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุรวีย์  ภาคทวี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงเสาวภา  ภูเด่น โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอชิชนัน  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงจิรัชญา  ภมรดล โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชฎาธาร  ไวยกสิการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐดนัย  อนันตวงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงดำรัสศิริ  คลังนอก โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปัญญาพร  กาปัญญา โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภาธรธฤต  เก่งกสิวิทย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวริสา  สุวพร โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเสาวรัตน์  มีทรัพย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เชื้อเขตรกรรม โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงเทศ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอิญวดี  กอบเกตุ โรงเรียนบูรพาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณธิดา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายณัฐพงศ์  สอาดเรือง โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฐริกา  งอกนาวัง โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายนราธิป  น้อยเพชรมณี โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวีรดา  พึ่งแก้ว โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายสิทธิโชค  ชาติเวช โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นดอกไม้ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอมลรดา  น้อยเพชรมณี โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงชุติมา  มีขำ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำมา โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญวรัตน์  น้อยยาโน โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธิดา  การวิชัย โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพัชรพร  พึ่งแก้ว โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพัชรี  อำมาภัย โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรัตติกาล  เทียมวงค์ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาตรา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธีมะพร โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนภิสา  อั่วหงวน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงพิมพ์ภัทราภรณ์  มากขุนทด โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงรัตนากร  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุดเขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุธิดา  จันทะโร โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงอภิญญา  โตธัญญะ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายอภิวัตร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายกันต์ธีภพ  ยอดสง่า โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายไตรภพ  เทพลักษณ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเนตรอัปสร  จงกสิกิจ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา โรงเรียนบ้านชุมม่วง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปวริศา  บุญทาสิน โรงเรียนวัดสังฆวิถี ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คล้ายป้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงสว่าง โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายฤทธิชัย  แสนใจ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายจิรวัฒน์  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายณัฐชัย  เสรีภาพ โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายธนพนธ์  แก้งโง โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงภาวิดา  เอกปัชชา โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองละมาน ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกิตติกานต์  ทองบุญเพียร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายคมสัน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายชนาธิป  บุญเรือง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงชิดชนก  ขยันการนาวี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายธนวิชญ์  แสนดี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายธันวา  หวานอารมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจนประโคน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงบุณยวีร์  บรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายประสพโชค  ปักษ์ษา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงภัทรภร  เก่งธัญการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงรัตนาพร  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายวิชนาถ  กวางแก้ว โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เนียมทรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายศุภวิชญ์  วิจิตต์เจริญวัฒนา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงสุธาสิณี  เจียมดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเอกณัฐดา  มาคะมาตร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกวิสรา  อัครเวทินธ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกิตกิศักดิ์  กิติมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายฐิติวัฒน์  ป้อมยุคล โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณญาดา  คัมภิรานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณัฐธนน  เทียมสำโรง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนพัฒน์  สุขานคร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธมนวรรณ  แพงมะจรินทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปฑิตตา  มหาพัฒนกร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปณิตา  มานนท์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภคพร  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงโรสวิน  อารีรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงลินลดา  นาไทย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวาสนา  ทองสาร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสิทธิชัย  อินทร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายสุกษฤฎิ์  น้อยกลด โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุธาศินี  สุขจิต โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสุธี  เณยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุภัชชา  คงเพิ่มวงค์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายสุรเชษฐ์  เรืองโหรา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอมลธีรา  เพิ่มการค้า โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิราภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงชุตินันท์  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงญาโณทัย  รักชีวิต โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายนัฐพล  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงนาฏติยา  ตามประหัด โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงเบญญาภา  เก่งสาริการ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงพรพิลาศ  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงเพียงฤทัย  สะหะวะดี โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงภควรรณ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายรวิโรจน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายระพีพัฒน์  ทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงวัลเพ็ญ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายวิศรุต  สายปั้น โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายศิวกร  วายะบรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณิชากร  ซ้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนภัทร  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนัฐนิชา  โกฎถาด โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพรสุดา  ธัญสาริกิจ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวชิรา  สุดเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวริตา  วัฒโน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวิรดี  ภักดีสาร โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายกิตติพงศ์  คงประกอบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกิตติภพ  คล้ายสุบิน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายคณิน  สาระคำ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจนกสิสาตร์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชุติมา  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายโชคชัย  วาโฉม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายต่อศักดิ์  สมทบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธนโชติ  คงประกอบ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธีระพัฒน์  วัฒโน โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทั่ง โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนิธิยา  ปูจำศิลป์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพัชราพร  สุดเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ด่านสันเทียะ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมนชนก  พนมวาส โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวรกันต์  ฟักผล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวรินยุพา  ษีฎามา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศิริวิภา  เยาวนิล โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายสิงหา  เปลี่ยนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอำนาจ  ดิษเจริญ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงประภาวลิน  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงลินลดา  คำสี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พุกเข้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงวิศรุตา  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายจักรพงษ์  ร่ายสูงเนิน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเมือง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 นายเจษสฤษฎิ์  เทพทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายชินพัฒน์  เทพบรรจง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายฐาปกรณ์  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจเย็น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายธนิต  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธีรภัทร  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายนัฐวุฒิ  เจริญสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 นายบรรหาร  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นายปรมี  ขำสอน โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายปิยะเดช  ชาติบุตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวพรรพี  ทองอร่าม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพัณณิตา  มีศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพิยดา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวพิยมล  เสนัง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงมลฑการญจน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเมธัส  เจริญโพธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 นางสาววิลาสินี  เพียรเกิด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาววีรนาถ  สุขุมาภัย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายวีระพล  แก้วสุข โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวศิริวรรณ  แซ่เบ๊ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  นิ่มคง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสมศักดิ์  หนูแสง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสิทธิพร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
816 นายสุทธิวัส  เจริญขำ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวสุมาลี  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอดิเทพ  พรมภักดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกนกอร  จักแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกสิณา  หอมระรื่น โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกุลชเดช  วงษ์พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจิรัชญา  อัสดร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายจิรายุทธ  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชนิสรา  เจริญโพธิ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฎฐริกา  อ่องยิ้ม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐวดี  สินบุญมา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายแดนไทย  วงสุวรรณ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายต้นกล้า  สวัสดี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนภัทร  กว้างขวาง โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธัญญวุฒิ  สังขโย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนภาพร  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภู่ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงบุญธิชา  เทพแก้ว โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ถนอม โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ซอสุวรรณ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงมณีเพชร  สุพัฒนากร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวรัญญา  พันธมิตร โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายศิวปรีชา  แก้ววงษา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสุจิตรา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายอามิล  จันทร์ดวงศรี โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายจิรพัฒน์  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายตะวัน  จันทรา โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกมลพร  เนียมคำ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนพรัตน์  รักโคตร โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายสรวิชญ์  รอดภัย โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไขแสง โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงน้ำริน  จิตมณี โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศตคุณ  เมฆหมอก โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญมา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชมชนก  ภู่จำรูญ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายญาณวุฒิ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายณรงค์รัตน์  พิมสวรรค์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายณัชพล  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  อยู่สุภาพ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายนวพล  คำฝอย โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงภัทราวดี  แพงจิกรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศิริญญา  ขำสกล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์กุศล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายจิรภัทร  เมณกูล โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายชิษณุพงษ์  แกว่นธัญญะกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฐกมล  พิณไธสง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธนบดี  แหยมพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวราทิพย์  มาลาศรี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวายุ  อ่องยิ้ม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิชญาดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวุฒธิชัย  กสิวิน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายหฤษฎ  พัฒศิริ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอานนท์  สีระสา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอานนท์  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศิล โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายนาวิน  ปัญจศิล โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายวรรธะนะอมร  เถื่อนวรรณา โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายวีรพล  สุขสบาย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงศศิปรียา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายสุวพงษ์  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอรวรรณ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อ่วนตุ้ม โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายกิตติกร  ทรังสร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาคร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาลาศรี โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงขนิษฐา  ตาลน้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชลธิชา  พรมใจรัก โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธนพร  สิงห์สร้อย โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธนัชชา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธนัชพร  กสิกร โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพิตตินันท์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอดิศร  สัตย์ชาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอโนชา  ว่องวิการ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอภิชาติ  อาจสาริเกตุ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนรำบุญ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอรปรีญา  แพไธสง โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอรุณรัตน์  สิทธิเขตกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอาชวิน  ศรทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธีรวัฒน์  ผูกจันทร์ โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงประนิดา  ฉิมสุข โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพูลิดา  เทียนสิวา โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี โรงเรียนวัดเขาสมุก ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงชนาภา  กระจ่างคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงชาริสา  เพชรตะคุ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงณัฐธิชา  สนิทไทย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายณัฐภูมิ  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายณัฐวุฒิ  อามาตหิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงณิชาภัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายธนดล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายธนวัตร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายธีรนัย  อิงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายบัณฑิต  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีกลัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงปาริตา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุทัยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพนิตธิดา  ปิตาโส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงไพริน  เกตทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงลักษณพร  บัวระพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงวรกานต์  พรมทะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายศักดินนท์  ราชาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอานนท์  พะชะ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงจันทกานติ์  ชาริดา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายฐิติกร  สีดาแหลม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัชณิชา  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายแดนเทพ  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงธนัญญา  แปะสา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธันชนกร  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนภสร  ทศพร โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนวิปรียา  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงประกายกาญจน์  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปรียาณัฐ  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพัชรา  ผางดี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พิมพา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ภามี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภาสินี  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศิรวิทย์  คำอัด โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุณิศา  สังฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีแก้วน้ำใส โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอุไรวรรณ  สีทำมา โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายเขมินทร์  ปัดเพ็ชร โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัชพล  มั่นเขตกิจ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงลลิตา  โมติ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะอาดละออ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายธรรมนูญ  ช่อมะลิ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แตงทรัพย์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ูพูลกสิการณ์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายศิวัช  ขุนไกร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณัฏฐริกา  โสระฐี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายนัฐวัฒน์  ขุนไกร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพิทยารัตน์  รัตนะโสภา โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงมุนินท์  โพนคร โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองยิ้ม โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงศศินิภา  จำปานิล โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีเพ่ง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสาวิตรี  ชมภูวิเศษ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายกชกร  กะทา โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงญาณิศา  กูดแยง โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำโชติ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปภินวิทย์  ยาโคล โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพัชรดนัย  นามเต โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เชาวรักษ์ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าที โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สละสำลี โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายกฤตพงษ์  นาคชูแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายกิตติคุณ  พะเทพ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงจิราภา  ไผ่บง โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายณัฐดนัย  เทียมไผ่ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงธนพร  สามัคคี โรงเรียนบ้านมาบแก ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายนันทกร  กอบเกตุ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายประภาวิทย์  ทัพนิล โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงพัชรพร  นาตา โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทานะเวท โรงเรียนบ้านมาบแก ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายภูมินทร์  มีหมื่น โรงเรียนบ้านมาบแก ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายรัฐนันท์  กาศชัยการ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายรัฐภูมิ  กาศชัยการ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงลักษิกา  กระแสโสม โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายศิลา  สีหางวงษ์ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายศุภณัฐ  คงน้อย โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงสุชาดา  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายอภิวรรธน์  ภูฆัง โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายอัศม์เดช  พิมพาภักดิ์ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วมาลา โรงเรียนบ้านมาบแก ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายอิทธิกร  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบแก ป.5 คณิตประถม
1036 นายกฤตพร  นาคชูแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายจตุรวิทย์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนบ้านมาบแก ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายธนพงศ์  ธิริ โรงเรียนบ้านมาบแก ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงนพรัตน์  ทองดี โรงเรียนบ้านมาบแก ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนิตยา  แสนเหล่าคำ โรงเรียนบ้านมาบแก ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายประดิพัทธ์  ยาดำ โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวพรทิพย์  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงแพพลอย  สวัสดี โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านมาบแก ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภูริชญ์  มางสลัด โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายรัชชานนท์  พิลึก โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศศิธร  เปรมทอง โรงเรียนบ้านมาบแก ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมแดง โรงเรียนบ้านมาบแก ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวสุกัญญา  จำปีขาว โรงเรียนบ้านมาบแก ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวสุพัตรา  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านมาบแก ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายนัฐภูมิ  คล้ายแสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงสุชานาถ  จ้าวสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายอรรถกฤต  มะลิวรรณ์ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงกมลพรรณ  โกทัน โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกวิสรา  คำยาน โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณัฐวรรณ  มิ่งมิตร โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายธนพล  อินทะโชติ โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายนันทภพ  ไต้ไธสง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสมทอง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองประเทือง โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี โรงเรียนบ้านดอนพลอง ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านดอนพลอง ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายชวัศ  วิลาศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนรคุตร โรงเรียนบ้านดอนพลอง ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงญานิสา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงจันทนิภา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐพล  คงจาด โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงมาศยา  จันโท โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายอุดมศักดิ์  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านดงคู้ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงชญานุช  ประเสริฐดี โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายนพเก้า  เมี่ยงอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายพงศธร  เสือสยอง โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายภควัช  รุจิระนันท์ โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายวันเฉลิม  เชยนิล โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงกชกร  ธารณะ โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญเสวี โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเขมจิรา  จินตะนา โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงณัฐชญา  การะภักดี โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงณัฐริกา  สาระอูม โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายภคพล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันจ๋า โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวรกมล  บัวเอม โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงวริศรา  สุมังคะละ โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงวิกานดา  จำเหล่ โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงวิภากร  เพ็ชรชัย โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายวีรภัทร  ธิชากรณ์ โรงเรียนวัดท่าแรต ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายอรรถพล  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวัดท่าแรต ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายทวีศักดิ์  คำอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายวัชรคุณ  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายวศิน  จันทร์ภู่ โรงเรียนวัดคลองสาลี ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายอลงกรณ์  พันเดช โรงเรียนวัดคลองสาลี ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายกฤษฎา  ทีภูเวียง โรงเรียนวัดคลองสาลี ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกันตโชต  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนวัดคลองสาลี ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายสรวิศ  พุ่มทอง โรงเรียนวัดคลองสาลี ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนภัสสร  เจิมขุนทด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มนตรี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายอัน  เขตวิริยะการณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายอัมพันธ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงกชกร  จาดพิมาย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงกฤติยา  สดโคกกรวด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  คงสุทธิ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายจุฬพงศ์  อภิชัย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัฐนนท์  บุญมี โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุนละบุตร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนันท์ธิชา  หาขุนทด โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงบัณฑิตา  เขตวิริยะการณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปณิดา  ขยันกสิกรรม โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงประภาวดี  ปาจิตร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปริพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปุญญิศา  ทรัพย์นิมิตร โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสริตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอัครวินท์  ชื่นตะคุ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวุฒิภัทธ  จันทร์ทา โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายอชิรวิชญ์  สังข์ศิริ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายอิงครัต  เดชพละ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนพิชญา  สินชัย โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายนภัส  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์อยู่ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายสิทธิกร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปู่คง โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  หนูตอ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ป.5 วิทย์ประถม