รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลเนตร  โพธิอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกช  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกรธวัช  เธียรถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติน  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษกร  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกษิดิษฐ์  สุภามณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญจณัฐ  พันธุ์สมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกัญจนะ  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวขำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์กลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตภณ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกันติยา  ใส้พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัลยกร  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติคุณ  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติธัช  สันติภาพจันทรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่สุ่นเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายเก่งกาจ  หฤทัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงขวัญชนก  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงขวัญภิชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงคณัสนันท์  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงคุณัชญา  ศาศวัตภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณากร  วงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจรรยพร  อังศธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจักรกฤช  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรเดช  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิราธร  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชญาภรณ์  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนมน  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนาธิป  ทิพยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชนาธิป  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชนาพัทธ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนาภา  แปลกสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลธิชา  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายชวดล  ประศาสน์ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเถกิงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณิศา  พันยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายฐานพัฒน์  เปรมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณชพล  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณชพล  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณฐกร  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ก๋าคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐชญา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐธนาพร  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐพร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มนวน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐสิทธ์  สุขวิญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฐิญา  แย้มภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชาพัชร์  วงศ์ทิพโยภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงตุลยดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงถิรดา  มานิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธณินท์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกร  กำไรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนกฤต  กาหยี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกฤต  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนพล  ตันปิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนภณ  จันทวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธนวรรณ  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนาเศรษฐ์  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธนินทรา  คุ้มมั่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธรรณยธร  โตฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญชนก  กมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เเจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธันยพร  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธิญาพร  นาคพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธิติพัทธ์  เอมแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีทัต  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธีรวีร์  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธีรัช  อนุสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนนทพร  จุลทะสี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายนราธิป  กรณีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนฤพร  ทรัพย์กำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนฤภร  เนียมสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนฤมล  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนวพรรษ  ซิมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนัชฎาพร  เเสงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายนันทพงศ์  เข็ญคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายเนติพล  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเนือว่าน  โกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายบุญญาณฤทธิ์  เกิดยอดจีรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปพิชญา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปวริศา  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปองคุณ  แย้มไผ่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปัณฑิตา  บำรุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปัณณธร  หรั่งอุทก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปัณณารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปัณยาณัฏฐ์  ยิ่งยงเมธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปินสุรีย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายปิยปราชญ์  ปิยะธรณ์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปุณยวัฒน์  ทัดเสือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเปมิกา  บุญทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงไปรยา  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพงศกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพชร  แซ่ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายพชรพล  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพรชนก  สีแตง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพริมา  ธัญธนกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพศุตม์  เสืออุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิชญธิดา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายพิชญะ  จตุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุณฑพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์พีชญา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุมนทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ณ พันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บำเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพีรณัฐ  ญานสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพีระพงศ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาวรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงแพรไพลิน  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงแพราวา  เมธาภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภคพร  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภคพร  โสพล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภวิษย์พร  เกิดรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภัทรเดช  ตังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายภัทรพชร  จันทร์บัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภัสราวรรณ์  นิมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภานุพันธ์  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายภูผา  มากสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายภูริดล  ไชยโสภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภูริพัต  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภูวิศ  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภูษณิศา  ที่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายภูสิษฐ์  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายมาวิน  ใจทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมินตรา  สรวงเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรติกานต์  นาคทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายรวิกันต์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายรัชพล  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายรัฐกิตติ์  สิริภิญโญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงรุจรวี  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายวรภัทร  คุ่ยชูชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายวรัชญ์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวรัทยา  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายวรากร  วงศ์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวรินทร  ฐิติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวริศรา  พรกระเเส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายวัชรวิศว์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายวายุภัทร  โผนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวิกานดา  สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวิชญะ  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายศตวรรษ  ดิษสาคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายศศิกิจจ์  กิ่งพยอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายศุทิวัตถ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายศุภกร  สังข์เปีย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภสัณห์  ทองเชือ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงโศภิฏฐา  พึงสำเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายสิทธา  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายสิรภพ  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุพิชญา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายสุภชัย  เนียมนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอณิลดา  บุญนะนาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายอดิเทพ  ชนิดสะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายอภิชัย  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอริสรา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายอัศวิน  คงป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายอาทิตย์  เกิดทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอาทิมา  สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอิงลิชา  วชิรวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายอิทธิพล  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จารึกสมาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายอินคา  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอุรชา  แย้มพลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงไอยวริญท์  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายเฮงกลม  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกชพร  มีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกนกรดา  ยะวาปี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกฤชอร  ปราบวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤษฎา  สุธาศิลพรมแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระกูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกวินธิดา  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายก้องภพ  โชคภรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญ์กัชชา  ถาวรหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัฏฐศินี  กันทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกิตติคุุณ  สีวันนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกิตติภพ  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงขนิษฐิมาส  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญขัาว  พู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศรียาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงขวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายคณพศ  คชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายคณาธิป  ธนจารุวิทยากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงคณิศร  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงคีรยา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจรรยวรรธ  โพธิ์พิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจารุพิชญา  ภังคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิรภัทร์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิระประวัติ  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฉันชนก  สุดวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชญานันท์  อินทร์เทียม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชยพรรษ  อู๋ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชาลิสา  จัตุพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชุติมา  ฤกษ์รัตนกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงญาดา  ใหญ่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายฐกฤต  เหล่าสมบรูณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงฐรินดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฐิติกร  วงศ์สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณนธกร  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัชชา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฏฐนันท์  อึงธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐชนน  พุ่มทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐฏากมล  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐวุติ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชาพัชภ์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงดลญา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงดวงนภา  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงดาราวรรณ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเติมรัก  เทียมนาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงทิพธิดา  ทิพยบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนพัฒน์  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนพัฒน์  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนภัทร  แสงโสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนรักษ์  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนวดี  วิรุฬหธรรมรัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนัช  จินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนัญชนก  ทุเรียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนากร  คุณาทนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนินธาม  เนินพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มจัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เสียงเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธาม  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธารวรินทร์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธิดารัตน์  เณรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธิติพงศ์  บุญช่วยชูศักดิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีรเดช  ธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีรนันท์  จารุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีระพัฒน์  จี่มุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนภสร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายน้ำเหนือ  อินต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนิติธร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนิติพัฒน์  เดชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิลยา  เลิศลักษมีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนุชกานต์  พุฒิพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเนตรทิพวรรณ  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงบุรัสกร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปฐพี  หวังสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปณตพร  เพ็ชรเสมียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปดลเดช  ลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปภัสธนันท์  ศิริรัตน์ธนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปภัสสร  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปภาวิน  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงประภาวี  รุ่งกษัตรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปริพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปวีณ  คงวราคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปัณณธร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัณยตา  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปาณิตา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิยังกูร  แพระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปุญญิศา  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปุณณภพ  สระเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปุณยทัต  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงไปรยา  เเย้มเเสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพงษ์เดช  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพชร  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพรพิพัฒน์  มะลิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพรรณปพร  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพรอุมา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพลอยธีมา  ทองแท่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพลอยปภัส  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพลัฏฐ์พล  เทพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพัชรพล  พงษ์ธนาเดชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพัชริดา  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพัทธดนย์  วิมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิชญาภา  กำเนิดชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิชญาภา  โอชารส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เเสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บุญญาอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิมพ์ศิรภัทร  กมลสุขสถิต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพีรภัทร  รัตนวราหะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพีรยา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพีระพล  พรมอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฉิมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แนบบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฟ้าใส  พรมพรศรีฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเฟื่องภัทร์  เหมือนเตย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภคนันท์  นนทะโย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภรภัทร  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอกอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภัทรธร  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภัทรพล  มุลดวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรลดา  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤชุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศิริกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภาคิน  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภานุมาศ  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภานุวัฒน์  จันยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภาวิต  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภีระ  พรมสุ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภูธิษตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูมิภัช  ชาวมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภูริภัสสร์  วุฒิถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมธุมาภา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงมาริสา  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเมธรพร  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายยศพล  ยอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงรฐา  พรมพฤษ์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรพี  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรวิสรา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเลื่อมภัสสร  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวชิรวุธ  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรกัญญา  ควรเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรรรัตน์  แป้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรัชญาน์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวริศษา  ศิริเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวริษฐา  พันธุมาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวโรดม  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวิชยา  สามล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สนธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ประภารวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเวทิดา  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศรัณย์กร  แก้วกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศรัณยภัคร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศรันย์พร  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศักดิ์เมธา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำไพพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศิรสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศุภณัฐ์  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศุภศิษฏ์  เบญจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขบุรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายเศรษฐ์ชวิณค์  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พิมมาตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสกาวเดือน  ฤดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายสมิทธ์เมธ  สุขสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสิทธิพล  อุ่นเวียง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสิปปวิชญ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิรภพ  สาริกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิรภัทร  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสิรยา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสิระ  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุภาวิตา  ลีอำนน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสุรภัส  รอดเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุรัตน์ฏิกานต์  เกียรติพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอคิร์ราฐ์  ภูบัว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอชิตพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอติพร  นิ่มสำลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอนันตยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอรรถพันธ์  คุณดิลกชุติวัต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอารดา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายเอื้ออังกูร  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกชพรรณ  รู้รัก โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกฤตยา  แน่งน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงจิรญาภา  ยี่แม่นยิง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายนพวรรษ  พรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายสมภพ  สังข์เหม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนาะเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ซิ่นช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธิติวุฒิ  พันเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพัชรพร  จิวสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเพชรลดา  คล้ายจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายกฤษฎา  วัฒนะธนากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติพันธ์  รินทร์ธราศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายชินฐพนธ์  เผือกทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงญาณิดา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนเย็น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนพัฒน์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายธนศักดิ์  อุปสอด โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิชชานันทน์  เกี่ยวฟั่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ปรานมนตรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายภรภัทร  ทับทิมสุวรรณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายสุทธิกานต์  ทวีหรรษภาคย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอนันตา  อนันตวารี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชูนพรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายกันต์ธีภพ  กล่ำฉ่ำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวกาญสุนันท์  แก้วงาม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายชานนทน์  วิชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายโชคชัย  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นายทัศสุนัย  เมฆสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายธนกฤษ  มงคลพณิช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงนภสร  พร้าวตะคุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายนิธิกรณ์  สิงห์รัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายพงศพัศ  ศรีจันทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพรพัศ  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรรษา  พงศ์พจมาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูมิ  ไพรมุ้ย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายภูมินทร์  บุญสูงเนิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายภูวัง  ตั้งนิยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประภาธนานันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาววธูสิริ  จับมณี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศริญา  สนธิโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศศิวิมล  ประสมพงษ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายศิลา  ศักดิ์สิริโกศล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวสิริรัตน์  บัวขำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวอารียา อิซาเบล  บีเบิล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายก้องศักดิ์  วัฒนสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจิรนันท์  นิ่มไชยนันท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิระวัฒน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณฤภัค  พุกซื่อตรง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงดลดา  ภาวะโคตร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนธัส  แป้นโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธัญชนก  คำยวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนรบดี  วิรักขะโม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปัญญวัฒน์  กันเกษ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปัณชญา  กุหลาบศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุธี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสบาย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วชิงดวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูกวิน  สุวัฒวิตยากร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูมิพัศน์  เสือเขียว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายภูมิรภัทร์  โสภา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงมนภัทร  ตลอดภพ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวรสุทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงรัฏฐิภากรณ์  นาคเกษม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์วาท โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวรัณญา  รัตนธำรงชัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวิภาดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีษะเกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอนัญญา  วาสิกานนท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฎ โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงกล่อม โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายณัฐพล  ยอดรัก โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงเบญญา  ฟุ้งสุข โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปวันรัตน์  คงหอม โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพัชอร  ไชยมา โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงพิชญา  แกล้วการไถ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพิริยาณ์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพีรดา  โอสถานนท์ โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวรรวิภา  คล้ายอินทร์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงวรางคณา  กาจู โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายวัยวัฒน์  มาลัยพันธ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงวาราดา  บรรดเทิงใจ โรงเรียนเขาทอง ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงวาสิตา  จันทร์ปลั่ง โรงเรียนเขาทอง ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงสุพรรษา  สดใส โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฟุ้งสุข โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายอนุกูล  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายธนาคม  สมานพันธ์ โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธวัชชัย  อยู่คงธรรม โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปุณยานุช  พิลึก โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพัชรา  อินทร์คำ โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภัทรพงศ์  โต๊ะทอง โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงมีสุข  ธูปบูชา โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเขาทอง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงวราภร  ยอดสมใจ โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายสราวุธ  แว่นแก้ว โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายสุทธิภัทร  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอนุศิษฎ์  พุ่มเกษม โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอัมพิกา  กอนแก้ว โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอิทธิมนต์  สัตระ โรงเรียนเขาทอง ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายกวิน  ทองเกษม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายกวินภพ  มังกร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ดีพุ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายชวกร  พานทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายชานนท์  พุ่มศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่กรุด โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงนารีนารถ  กรดเพ็ชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงปรพิน  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายภาณุภัทร  เรียนภาร โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายภูวเดช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายมัชฌิม  วาดทิม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงมุขรินทร์  อินทรมงคล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายรพีภัทร  สุบินมิต โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงศรันยา  อำพาส โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายอชิตพล  ขวัญมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกฤติธี  พัฒนปัญญา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายก้องภพ  คล้ายทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายชานนท์  เทศถัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมมิ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ขลิบทอง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายณัฐวิชช์  ยุพา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงวิภาค โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงด.ญ.นิชาภัทร  มีสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายถิรธนา  ธนัญญานฤดี โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนกฤต  สีดำ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนธัช  ภิสักไพสิฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสด โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธนัญญา  ซุนพัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนพณัฐ  หวานแช่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนฤบดี  จินาวรรณ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงประกายดาว  อยู่สุ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปัณณพร  พรมแจ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โตสงคราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพรนภา  คล้อยสมัย โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพลอยแหวน  สาระกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพัชรพร  สดาพงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภาณุพันธ์  อังคะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูริ  คำมา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงมิลตรา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทรา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวาสนา  คันธมาตย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวาสิตา  พิลา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวิศิษย์  กลีบบัว โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศราวุธ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศศิลดา  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุชานรี  วงศ์จินดา โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุชามาศ  นาคสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุภัทรา  กันทะวัง โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงโสภิตา  บรรลือ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเอมวดี  ปาทาน โรงเรียนอนุชนวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกิตติธัช  คุ้มเมือง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงชนิภรณ์  นาคสิทธิ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฐชา  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายนพดล  ปิ่นดอกไม้ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นมาศ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงสิริวิมล  ราญขำป้อม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอารญา  คุ้มนิล โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณัชชา  แจ้งอิ่ม โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฐชยา  วังกานนท์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นสีเขียว โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองทรง โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปัณณวัฒน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายปิติ  ฉายรัศมี โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภูธนะ  วงศ์จิตราทร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงรติมา  ไตรลักษณ์ โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณวรรชน์  ทุเรียนงาม โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงดานิด  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายทรงพล  คำแสน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธีรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศิริณธร  ว่องธัญญการ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสาธิกา  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
886 นายกิตติพัทธ์  กิตติวรรธนะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงจิดาภา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  อุดมสม โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายธนกิจ  พูลทวี โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายธนพนธ์  จรุงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธนัชญา  เลิญไธสง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นายธิเบต  กลิ่นเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวนภัสกร  เนียมตุ๊ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนวพรรษ  อยู่มาก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายพงษ์สิริ  ผึ้งวรางคณา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพัชราภา  พานิชวัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวพิยดา  ฉัตรโชติกมาก โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยิ่งยศธวัช โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวิชญาดา  ขำพวง โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวิชยาภรณ์  เทศนา โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสุพิชฌา  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายกฤตภาส  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงเขมิสรา  สะบายแท้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงชมพูนุท  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายญาณวรรธน์  นาคภพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงณัฐนันทน์  โพธิ์คานะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายณัฐวรกันต์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายตะวัน  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายธนภัทร  ธนกิจวรบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายนวณัฐ  ดำมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายบุญธร  มาลีแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายปภาวิน  สุภาลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงปวรา  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงปวิชญา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีทัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายปุณยธร  บุญขัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพรกนก  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายพิชยะ  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายภัทรนนท์  เชาว์ไว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายราชภูมิ  ซ้องตะคุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายศรรวริศ  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายศิวภูมิ  พรหมณะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายสรวิศ  ยอดชูศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายสิงหรัฐ  เทียบเทียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายสุกนต์ฑี  แตชะศรีประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงสุภัสสรา  เชียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงสุวิชญา  สุขดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอาชาวิน  ตรีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงอิงครัตน์  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายกนกพล  อริยะสุนทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงกรฏี  ลออเอี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกฤษญามาศ  วงษ์สายตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกฤษฎิพัศย์  ทองดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายขนัดภัส  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายเขมวัช  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
974 นายจักรพงษ์  เวทย์จรัส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เอกปัชชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงจุติภัทร  บุญญานุภาพโชติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นายเฉลิมรัตน์  ปานมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
987 นายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงโชติรส  จรรยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวฐานิตาณัฐ  ปานช้าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นายฐิรพรรษ  หงษ์น้อย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายณฐกร  แสงศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายณัฏฐพล  ชูสงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวณัฐกานต์  ประสาทน้ำเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวณัฐชยา  วัดแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวณัฐฐินันณ์  ยุทธชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฏิทิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงณิชรวีร์  สาระหงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นายเตชสิทธิ์  จันทมาศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายเตชินทร์  สินเครือสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พัวเฮง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายธนเดช  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 นายธนสร  ขำประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงธนิดา  เปี่ยมวัชระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธรรณกร  สังข์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญมาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนพมาศ  สายรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนภัสศร  ปิ่นโตนด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายนราวิชญ์  มิ่งมิตรมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์วัฒนดำรง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวนัฐติพร  กล่ำโพธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงนาโอมิ พชรอร  มอร์ปูร์โก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายบุญศิริชัย  เด่นนภารุจิระ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงเบญจพร  ชุ่มรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงปทิตตา  ศุภจิตรานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายปภังกร  อยุธยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวปภาวรินทร์  สาดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายประภวิษณ์  สงวนสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ม่วงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายปาณัส  พวงระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปานรวี  ภู่ระย้า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองชั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวพรนที  ถิรจัตุนที โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 นายพลพล  อยู่นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพิชนาถ  มีทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล่ายรัก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงเพียงรวี  สาระศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวภัชราพร  เพชรชนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนคีรีพฤกษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวภาวินี  แปงล้วน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายภีมพัฒน์  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 นายเมธา  เสมอศิลป์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายรณกฤต  วงค์ปิ่นแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงรดาณัฐ  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 นายรติชาภัทร  อรุณภาดาวราภัทร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงรวิภา  สุขเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงรวิสรา  ภัยสยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงลภัสรดา  พันธุ์สุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงวรรณพร  เทียนขาว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายวรินทร  จันทร์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายวัยวัฒน์  นุชสโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 นายศรายุท  พูลพร้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวศรีรัตน์  เหมารา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวศศิพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงศศิวิมน  ทิมปราง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวศิริวรรณ  บางฉนวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายศิริเศรษฐ  ธารบัวสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศุทรา  ทองแฉล้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวศุภจิรา  ไชยสมภาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวสิปาง  สิงโห โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวสุทธิดา  ชิณเกษ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวอนัญชนา  ศรีรอด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอภิชา  สืบเผ่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอะชิระ  ทวีวิโรจน์สกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวอาทิตยา  ชาวด่าน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงอารยา  หมั่นยืน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอินทิรา  ธารีวัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอิสริณฌาม์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงเอกจิตต์ตา  พินิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงเอมิตา  พิมมล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายกฤตปกรณ์  รอดแช่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกวินทิพย์  ธนนาถ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกัญญวรา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัชรกุลหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุขอินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกิตติธรา  เพ็งจินดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกิรติกา  โพธิ์วัด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงเขมรัตน์  ศิริเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายคเณศ  เฝ้าหาผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงจันทรกานต์  น้ำเงินภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงจิณณพัต  เพชรภูหลวง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงจิดาภา  แตงไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายจิรภิญญา  เรืองอิสริยวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายจุมพล  มาเนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงชนเนษฏ์  มิตรวงษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมเงิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชนิดาภา  สุ่มประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายชวินโรจน์  ใช้ปัญญาธนานันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภูธร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายชินรัตน์  เกษทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรีวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงชุตินันท์  นิลทัพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงฐานิดา  ระงับจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงณฐพร  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงณวภัคร  ครุธจีน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐชยา  องอาจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐชา  สิงหะครุฑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณัฐธญาดา  เสาว์จันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแตง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงณิฌา  คำพระจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายเตชิต  เทวกานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายแทนคุณ  วิเชียรกัลยารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธนวัฒน์  วาทพันธุ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายธนวัฒน์  ไทรย์งาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธนวัต  อินไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงธนันญพรรธน์  ปั่นโป้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธิดารักษ์  แสนคำราง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายธีรภัทร์  ผาดโผน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงเธียรภัทรา  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเธียรวรินทร์  เทียนสิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงนภัสสร  พุฒจรูญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายน้ำปิง  บัวชื่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายนิติภูมิ  จันทาพูน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายบวรภัค  ชูกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากหมู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายปฐพี  อักษรดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงปภาภัทร  ภูมิมเหศวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปราณณิชา  วงค์มหา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปริชญา  มั่นเขตวิทย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปรีญาภัทร  แพแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปวรรณภรณ์  โพธิ์เมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปวีณรัตน์  แผ่พุ่มทรัพย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายพงศ์ธาริน  รังสิพลกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายพชรพล  สกุลวา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายพณดล  แสนเสริม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายพะนาย  โพธิ์เนียม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพัชรี  ความสำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงพาขวัญ  เจริญวงศ์วณิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงพิณธุศร  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพิพรรธน์  ไกรฤทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายภคิณธร  หงษ์ไกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายภวิศ  ชอบดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงภัทรลดา  แดงพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงภัทรลภาฎา  รัตนสกุลพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ตั้งมั่นคงวรกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงภูษณิศา  กล้ากลางสมร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงเมย์ญาวี  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายยุคันธร  ภูผา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายรชตะ  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายรัชพล  เพ็งศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายรัฐณชาติ  เข็มครุฑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  สาระคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงวชิรวิชญ์  ม่วงไม้ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงวรรณวนัช  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายวรวุฒิ  แสงกระจ่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวรินทร  นันท์ธนกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายวสิน  อมรวรานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวิชิตา  วรวัฒนชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ธนสารสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงศิรประภา  สายทองทวี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรารัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายศุภกฤต  โตสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายศุภวิชญ์  โฉมตระการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงสวิตตา  วงษ์เจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงสิริกร  รัตนาภรณ์วงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงสิริยากร  บัวขม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แตงพรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายสุขพงษ์ปกรณ์  วงษ์พานิช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสุชาดา  คำนาค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงสุนิสา  แพงศรีรักษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงสุพิชญา  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสุภัชญา  ผึ้งแย้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสุรจิณณ์  สถิตย์ธนโภคิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงหทัยพัจน์  คงเมฆ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอชิรญา  สังฆราม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายอนาวิล  ขุมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงอรปรียา  ทิพย์มาลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายอะณาคินส์  ภัทรหลาบเลิศบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงอัฐภิญญา  คล้ายแสง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายอาวินน์  มั่นคงดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายเอมเมอรัลด์  จักกร้า พรมพิมพ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกตุ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงนันทการ  พุ่มเจริญ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงปรีดาพร  ศรีโต โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนุชจรี  บุญทีฆ์ โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงมีรฎา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายศุภกร  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนบ้านเขากะลา ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนไทย โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เวียงวิเศษ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงภัทรธิดา  สังข์บูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายทินภัทร  สิงห์เถื่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายวิทยากร  วันมอย โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงโศภิศฐา  ปิ่นสกล โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวเกษม โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านธารหวาย ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจันฑกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงทัศนาวลัย  กันทัด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายพชร  จันทร โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงพรนิตา  ใจแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายไพรัตน์  อิ่มวิโรจน์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายศักชาต  จิ๋วสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงอภิชญา  ชำนาญรักษา โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไหม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีอ่อน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันโสม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุธรัตน์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชมภู่  โมหะหมัด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชวิศา  มากบุญ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอมขจร โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข้มแข็ง โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัฐธิตา  คุ้มสอาด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธีรพรรณ  ฟุ้งสุข โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงปุญสิริ  โรจนวิภาต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทาเวียง โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพรเทพ  วงษ์ที โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายพิสุทธิ์  นาคมูล โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงมัณฑนา  มารศรี โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายวรัชญ์  ชาวพม่า โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงวิมลพรรณ  คงเมฆ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายวีรภัทร  คำภูนาถ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงศิรประภา  เขียวชู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายศิริชัย  หมั่นยืน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงศิวะพร  พวงสมบัติ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสิริพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงอัญชญา  จิติปานะ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงเอณิศา  แสงเปี่ยม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายกัณธภูมิ  พ่วงพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายเครจ  คาร์นี่ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายชานน  เกิดหิรัญ โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายณพชร  ลือดารา โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายธนโชติ  ทุ่งแดง โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายธรรมศิริ  แท่งทอง โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายธราธัช  สิงห์วี โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงปาณิสรา  เกิดมณี โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายพงศ์พีระ  พงศ์อายุกูล โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายวันชนะ  คชแจ่ม โรงเรียนธนศรี ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กชายศิวัช  อุดมสินศิริกุล โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายศุภกฤช  พลอยกระจ่าง โรงเรียนธนศรี ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายกรวิชญ์  เบ็งทอง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาแก้ว โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายเกรียงศักดิ์  กุลศัตยาภิรมย์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเกศรินทร์  พ่วงพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงเจติยา  สังข์แตง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายฉัตรชัย  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงชนัฐปภา  พรหมช่วย โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายชนันธร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายชิณณวรรธน์  จักรเพชร โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลิ่นอุบล โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณัฐรพิณ  ทรัพย์มา โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงณิชากร  นกทอง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายนันฐภัสร์  ทองประเทือง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนันน์ธนัท  อ่อนดี โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนิชมนต์  คำรัตน์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงนิชาภา  พูลเกิด โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปภาวรินท์  พบสุวรรณ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายปรัตถกรณ์  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปริยภัทร  เผ่าตุ้ย โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงปวิชญาดา  ปั้นสุข โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงปิ่นอำพร  อิ่มเขียน โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายปุณยวัจน์  กระหล่ายพันธ์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพริบพรรณดาว  สลับศรี โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายพีรพัฒน์  พานพรม โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  แย้มยงค์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิสาริกรณ์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายภัทรพงศ์  อุ่นเรือง โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เกตุสุนทร โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงภูริชยา  นันไชย โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายวรเมธ  เอมศรี โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวริศรา  คร้ามดี โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวัชรินทร์  แก้วทิม โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเฟรือง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายศิรพัฒน์  ยิ้มเทียน โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงศุภกานต์  เขียวสว่าง โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงสมสุดา  ศรีอยู่รอด โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงสุกันยารัตน์  สังข์แตง โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์นาค โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรธาดาวิทย์ โรงเรียนธนศรี ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงอัจฉรา  ผาดจันทร์ โรงเรียนธนศรี ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรอนันตทัศน์ โรงเรียนธนศรี ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงกรชญดา  ขุนประดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายจักรกฤช  ทิมพูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายชินาธิป  ธนพรรัตนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงชุติมา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายเตโชดม  สุขหนู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายธนธรณ์  เฉลิมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายธนบุตร  คล่ำเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  โสระดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายนฤเดช  คณฑา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลับไพรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงนิตยา  กุนอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคงทน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วทองดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงภาณุมาส  สุขุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายมกรา  กึม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายรัตนภูมิ  จันอาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายวรัญญู  วงศ์อุปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงวันดี  ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงศิริกานดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทับเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงสุปรานี  โตเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถิ่นดง โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงรมิดา  พกมณี โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายสุทธิพงษ์  มะพารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงอัจฉรา  เขียวไสว โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายชุติพงศ์  อำภูธร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายนิธิทัศน์  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงนิรุชา  พยายอด โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายภัทรพล  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายภานุพงศ์  พิทยาพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กิ่งไทร โรงเรียนบ้านหนองเต่า ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายกรประวีณ์  โรงอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายกรภัค  ทวีชัยถาวร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กชายกฤตภาส  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงกัญชริญา  ตั้งเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงกุลณมล  ชิมอิ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายธนะชัย  แตงนวลจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กชายธัญญธน  โพธิ์เนียม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กชายนิธิฤทธิ์  ดารารุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายบุญคุณ  ฉัตรารักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กชายปธานิน  พิศมัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กชายป้องภพ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายปัณณวัชญ์  สุวรรณโสภณศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงไปรยา  เสริมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กชายพงศธร  สัตยารมณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงภัควีณ์  วงศ์ศิวะวิลาส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงภัทรวดี  ตีระศิริพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายภีมพงษ์  ศุภจิตรสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายภูรินท์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงรดามณี  วารีบำรุง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงวธูสิริ  เกษรจันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายวสุ  ชาญสมร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายวิชญ์กวินท์  ปวีร์วรานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายศุภวิชญ์  เสาวะใน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงสวัสดิโสภา  สวัสดิกุลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงสิริลักข์  พัฒนพร้อมสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกระพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายอรรถยุทธ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายอาภากร  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงกรรณ์ชนมล  ชูสว่าง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายกวิน  ชำนาญจักร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายกษิดิษฐ์  ตรงตระกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายคาวี  วีระโชติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงจิณณพัต  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงจิรดา  โมแรน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายชินภัทร  เวทยานนท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงชิววาน  ธนพรวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายณัฐชนน  เนินสุวรรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงณัฐชยา  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงณัฐพร  รวมไมตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงณิชาภัทร  ิ่อิ่มเกิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงตีรณา  อุดมวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงธนมน  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายธนัทภัทร  ตียเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายธนัยนันท์  บูรณะพันธ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธรรม์คฑานิติ์  สมดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์พานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงธัญญธรณ์  หาญเหมพานิชยการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธันวิศว์  จันทร์เพชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายธีทัต  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงนภัทธิญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงนภัสนันท์  ภัสสรดิลกเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงนภัสรวี  แป้นรักษา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภัสสรดิลกเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายปภัสชล  สุขเอม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปภาดา  ทิมรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปวารณ์เวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายปิตุลา  มากพันธุ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงพิชญาฎา  มาดารัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพิชญาภา  เหมือนแก้ว โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พุ่มไพศาลชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายภัทรดนัย  นาดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล้าเจริญเสริม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงภาวนา  โสมภีร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายภีมรุจ  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายภูรินทร์  แก้วเกตุมะณี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงมัฆวัน  วิชัยโย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายรัฐศาลร์  ศรีสาตร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงรัตน์นภัส  วัฒนสิริสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงรัมภาภัค  สุธาสิริทรัพย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายวงศกร  ธนานันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายวชิรพงศ์  อัครวิวัฒน์ดำรง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายศิวัช  พรพศวัต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศิวัชญา  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายสธนกาญจน์  ธนกรมนตรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายสรวิศ  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงสวิชญา  โพนคร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงสาธิตา  พันธวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงสิริญาพร  ทุมรี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงสิรีณณ์  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายสุประวีณ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงสุวภัทร  บำรุงไทย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายสุวิจักขณ์  จักษุกรรฐ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงอธิชา  พระพิจิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงอิศรา  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม