รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  อาวุธเพชร โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นบุบผาพฤกษ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  รักศรีทอง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศ์วริศ  กองแก้ว โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายศรัญพงษ์  กลิ่นมาลา โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศรีชนก  บูรณ์พงษ์ทอง โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตพล  ทองสีนวล โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชนิปรียา  แก้วอุดม โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงธีริศรา  ธิรางค์รัตน์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธานีรัตน์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายวงศกร  สะพะพันธุ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวรัชพร  จินาพันธุ์ โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายสัณหณัฐ  สุดถนอม โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอัญชลิตา  กูลนรา โรงเรียนเสริมปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัฐภิญญา  แสงมณี โรงเรียนเสริมปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกฤตัชญ์  ไกรนรา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกวิน  แก้วเนิน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธราธิป  เพชรสุก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุญญิศา  ธานีรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีไวพจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชกมล  วัชรศศิภา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกอรัก  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกัญวีณ์  แสนเดช โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกันตพัฒน์  ไก่แก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเกล้ากริมุก  ลูกอินทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเกสรา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายคุณกร  สุรกาหล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฉัตรบัวแก้ว  ยอดแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชานน  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฐิติพงศ์  ถิรรุ่งเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงดลพร  ศัลย์ปานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายทีปธัช  ไชยศร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนนนท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนพล  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองจีน โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนรวิชญ์  นิลจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนาซนีน  เอียดเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภา  นุกูลกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปฐมา  เดชสุรางค์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปวีณ์นุช  กันภัย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปัณณิกา  หนูนิล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปิยังกูร  ชิวปรีชา โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพรรษชล  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพลากร  ศรีหมอก โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพันธวิศ  พลายชุม โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองไทย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภวิศ  วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทธิยา  แก้ววิจิตร โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทรวดี  ยุคง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรมิตา  คงกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศรัณยพงศ์  ช่วยเกิด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศิรชัช  วงศ์ทอง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศุภรดา  หนูคาบแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศุภฤกษ์  ปานเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสิทธิโชค  มณีฉาย โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด โรงเรียนรัตนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง โรงเรียนรัตนศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกรชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกรภัทร์  วุฒิมานพ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤตภาส  ฉ้วนกลิ่น โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤษติยุคต์  วรรณทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกลวัชร  พริกเล็ก โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกษิดิษ  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกัณฐพันธ์  ประวิเศษ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกันต์เทพ  ปานทุ่ม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกันติชา  ลาโพธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายกิตติพงศ์  สิทธี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกิตติมา  ภักดีชน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายเกียรติภูมิ  กุลสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิรชยา  เกิดบัวทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดบัวทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจิราดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนชนก  สินปัญญาสิริ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ซี่ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่วี่ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายชัชภณ  ชูแสง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายณฐกร  ไทยยัง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณฐมน  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐณกร  บุญทรง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูจิตร โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายเตชิต  เสนคง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเติมสุข  ไพรัช โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายนพสิทธิ์  ทองผุด โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายนราภัทร  ณ สุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนลินี  ทับทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายบวรวิชญ์  อินเกลี้ยง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปัญญดา  จันทร์เพชร โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปิยภัทร  เอียดคง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปุณณมาส  รัตนทวี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปุณยธิดา  ชัยวัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธัง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพชรมน  ธาตุดี โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพสุกฤษฏิ์  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัทนันท์  คร้ามอ่ำ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็งไพบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขนานชี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภัทรกร  คำแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายภานุพงศ์  ภักตามุข โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมณฑ์ธนัท  ทองทับ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะทัต โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายยศพล  เทพคง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชรร่วง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวิภาพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายวีรภัทร  รักษายศ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศศิชญา  มัฏฐารักษ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศิวพร  เพชรศร๊เงิน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภกิตติ์  แพรกปาน โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยชีพ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสรวิชญ์  ทองวิจิตร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายสิริมงคล  จันทร์แสง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุจินันท์  เจริญ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุริชา  นาคสัน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองทิพย์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอภินันท์  แสงทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอรวรา  ศยามล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีสุขใส โรงเรียนตันติวัตร ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอัครินทร์  ชัยวิชิต โรงเรียนตันติวัตร ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์มงคล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกฤชณัท  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คราประยูร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญชรินทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายฎณัฐศธรรม  พักตร์จันทร์ โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงฐิติชญา  เทพรัตน์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐวรรธน์  เดโช โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชานันทน์  ชัยชนะ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชารีย์  จิโนพันธ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายแดนไตร  ณ น่าน โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทินภัทร  ศรีสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนกานต์  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนณัฎฐ์  ชุมทอง โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนพร  อักษรภักดี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธุ์ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองสงโสม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปริชญา  เสียงดี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชุ่มชื่นสกุลสุข โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพศวีร์  เชยบัวแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษาชล โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพินันชื่น  เพ็ชรศรีเงิน โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภควัต  ต่อม โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูคณิน  ปรุงแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายมัชฌ์  สองสี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายยศกร  ชูมณี โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีปานรอด โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนตันติวัตร ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วหนู โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงแสงจันทร์เจ้า  จันทร์แสง โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนปก  สืบพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายบุรพล  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายปาณัสม์  ตรีไวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภัทรวดี  วาทีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสิตานัน  พรรณรังษี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤติ  สวัสดิสาร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนิดาภา  จริตงาม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณฐพัชร  บุญที่สุด โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  กิติวินิต โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธนัชพร  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นวลลอย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปุณยภรณ์  หอมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญธิดา  มากผล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพิตติธาดา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมลภัส  ดำสมาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภคพร  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูพิงค์  สินธุ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภูษณิศา  ใยโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสรวิศ  รื่นรวย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอักษราภัค  พนาลี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกกร  ศรีมุกข์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกฤษกร  ไสยาสน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกังสดาล  รินรัตน์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกิญารัตน์  เฮ่า โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิตตินันท์  ยับ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขเกิด โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชนกานต์  อภิรักษ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ราชรักษ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัศมี โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงทิพย์กมล  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนุชวดี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพสธร  สมบัติ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจาย โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมนัสนันท์  ก๋งเม่ง โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายรณวีณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวาสนา  ศรีมุกข์ โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกมลวรรณ  กั๋งเซ่ง โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฆลิตา  จันทร์ชุม โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญญาศิริ  คินธร โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว โรงเรียนวัดหน้าเขา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายกัณฑพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนันท์ธมลต์  เชื้อช่างเขียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิขขาพร  พรหมวัณรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพีรวิชญ์  โคจีจุล โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงรัตณาวดี  รัตนมณี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายสวภัทร  ไทยยัง โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสาริสา  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกชรวิทย์  เกตุสมบัติ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกนกทอง  จงจิตร โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกัญจน์อมล  คชเดช โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายขจรวุฒิ  บรรติศักดิ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชลิดา  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายณฐกร  สุขวัฒนา โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายต่อตระกูล  ใหม่ทอง โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูเกตุ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายนวภัทร  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายปธานิน  สุดรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปาลิน  ศิริ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภูมิพัฒน์  มลิคุณ โรงเรียนวัดจันดี ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรชนีกร  อนุการณ์ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายอเฟนดีย์  รัตนพิทักษ์กิจ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายอรรจฐานิศร์  หิรัญสุข โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอะชิระ  พูลเกษม โรงเรียนวัดจันดี ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายฮาฟิช  กอบการ โรงเรียนวัดจันดี ป.6 คณิตประถม
291 นางสาวกมลชนก  แง้เจริญกุล โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวกมลลักษณ์  รัตนบุรี โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกรษณ  งามประดิษฐ โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงขนิษฐา  จงจิตร โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงจารุวรรณ  วุฒิพงศ์ โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายจิรศักดิ์  อนุจรณ์ โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชนากานต์  ต่อม โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวชุติมา  ทองรักษ์ โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวณัฐชยา  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายณัฐนันท์  ศิริ โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายถิรายุ  กาญจนะ โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวนวรัตน์  วังสัน โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปณิธิ  ภู่ปาน โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายปัณณธร  หิรัญสุข โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปาจรีย์  สุขมี โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวปิยะนุช  ประจักษ์ โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภัทราพร  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภาดากร  ฤทธิรุตม์ โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภูชิสสะ  บุญสว่าง โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาววราทิพย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวีรวัฒน์  กินะเริง โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวศศิวิมล  แสงศรีคำ โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศันสพร  ไชยถาวร โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิรยาภรณ์  สุขราช โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นายศุภชัย  เกตุทอง โรงเรียนวัดจันดี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสรวิชญ์  กิตตินิรนาท โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสิริพร  มณีโชติ โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุกัญญา  จะรา โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สรรเสริญ โรงเรียนวัดจันดี ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเอกพล  มาลา โรงเรียนวัดจันดี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงชนากาญจน์  นิยะนุช โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แซ่จู้ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวชิรญา  พรมแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกาญจนา  ศิลป์ชัย โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกิตติภพ  พิบูลย์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณิชกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวทิตยาพร  ชูมา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเทพพิทักษ์  แสตมป์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวนันธิดา  กิตติมานุวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวรพีพรรณ  จินตรา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายวงนริน  แก้วตุด โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวศิรภัสสร  เจริญขำ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุกัญญา  ภักดี โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวอาทิตยา  แก้วสุขศรี โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอิสรา  จรุญโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤตยชญ์  อ่อนสุด โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิตติมา  เจริญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนราธิป  หิ้วหิ้น โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันทวัน  เพชรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงบุญยาพร  สงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณะรักษา โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปัทมา  การสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวริศรา  เฝือชาติ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวาสนา  กิจรุ่งวัฒนากร โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิรินทร์  การสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเอมฤดี  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 ป.4 วิทย์ประถม