รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพวิรัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเจษฎา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนภัทร  อาตมาตร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนัญชนก  ปรีชาชาญ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  สังเวช โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพชรลดา  กุมพาภัติ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายมาโปรด  ชะบาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิชญาพร  เสสน โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศักดินนท์  รัตนถาวร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรนลิน  ชาตแดง โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกชกร  ช่างการ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกวิตา  โลกภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถนิมพาสน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณัฐนิช  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงดาหลา  แพงศรี โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปารมี  จิตต์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพริมรดา  มงคลศิลป์ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ขันติไชย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิฐิตา  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเพชรศิริน  ปรามเพ็ชร โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงเพ็ญนภา  รัสปะ โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดิมชัย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวาสิตา  นิยุบล โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวิชญ  เสสน โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอรอุมา  โกมัย โรงเรียนบ้านทวดทอง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกริษฐา  สุวรรณโณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกีรตา  สวาทธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรพณธ์  ฉิ้ม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายจิระเดช  พุทธสุภะ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนัญธิดา  คบรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูเชาว์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชวิน  สุวรรณคช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชุติกานต์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐชุตา  จงจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิศนา  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนพนธ์  รองพล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธีทัต  มีบุญมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีรากร  สอนเสริม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนัฐพร  ช่วยแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบัณทิตา  นาจิตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายบารมี  บดิกาญจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริยากร  บัวจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิ่นมณี  ไตรสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิ่นหงส์  แซ่เตียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปิยอร  ทัศนโกวิท โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรนภัส  วัตรสังข์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบางพระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพิชยุตย์  มีมาก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินพันทัง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิรญาณ์  อมรเวช โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภูบดินทร์  โยธารักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันอุ๋ย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายภูริภัทร  มุสิกธรรม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมุกอันดา  ิอินนุพัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายเมธา  ชูคลี่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงลภัสรดา  ยอดแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรรณฟ้าใส  หมื่นใจ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรัชยา  นพภาพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวรากร  เกตุพิบูลย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวราวุธ  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายวีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิภัสสร  ชูช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศันตยากร  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายศิวกร  หนูรอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสรวิชญ์  ยศสมุทร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสิราวรรณ  พันธุคุปต์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักกระหวัด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกรณิศ  สวัสดิรักษา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นนคร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ด้วง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเขมมิสรา  ขิมมากทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายคุณาพจน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจิดาภา  พวงพริก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวเจตปรียา  จะเกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเจษฎาพร  เเผ้วพาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฉัตรเฉลิม  คงคาวงศ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวชนพัฒน์  ลัทธิพรหม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉายประทิป โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชุมศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฐนนท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐพงศ์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐพนธ์  เถามณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายทรงยศ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงทรัพย์เจริญรุ่ง  ทิพย์รวย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนครินทร์  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายนรพร  วงศ์ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปฏิญญาภา  สังวระ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงประมาภรณ์  พันชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปัญญาพร  จรุงวาศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภูรินาถ  จรุงวาส โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวเมธาวี  ขุนทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายยศวรรธน์  คุณาชล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชูเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวราณี  สุขศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวิชญดา  ศรีวงศ์เเวว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายวิชญ์พล  อาการักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายวิศรุต  เเสงจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายวีระชัย  ศรีณรงค์ศิริ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ศิริคุณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสวรินทร์  อินณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิปปกร  วิทูลไชย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสิริปรียา  เเก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวสิรีธร  ทองสองเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายอาลิฟ  ทองรักษ์จันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  มณี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมทรง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญญาณํฐ  ไชยพลบาล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัณญภัทร  ใจสะอาด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกัณฐพันธ์  ดาบเงิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัลยกร  ชูแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกวลิน  แสงศรี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงคันธารัตน์  สายชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฉัตรชนก  คงชาติ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชนภัทร  จันตราชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชลธี  แสงทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัญญา  วุฒิมานพ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชัยทัต  เพ่ิม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชาลิสา  มุสิโรจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเชาว์วัฒน์  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาณิศา  จิตติศักดิ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฏวิษา  เย็นเอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินทรจงจิต โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองนอก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์สังข์สา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนวินท์  พัฒน์แก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธนัฐฐา  จันทร์ดำ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธนารีย์  สุระยอด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หนูพบ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนภัสกร  วุ่นจินา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญณา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภิชญา  เพ็ชรชู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปริณดา  อินทราณรงค์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ไสท้ายดู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปานิศา  มะยะเฉียว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปุญญิศา  สุดชุม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพรรณทิพย์  นาควารี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยประยา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพุทธิชา  นุตราพันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภีมพล  ทองนุ่น โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมริศา  รักช้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเมธาวี  กองเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศา  ทัพเมือง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวริษฐา  กำลังเกื้อ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิมาพร  เชาวแพทย์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงศิริประภา  ปานแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศีรประภา  สุระขันธ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศุภณัฐ  แสนดี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสพลเชษฐ์  ป่ากว้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสริญธร  ศรแผลง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสิทธา  เกื้อเอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสุทธิกานต์  แป้นคง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุทธินี  บุญล้อม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุธีรัฐ  จันทร์เอียด โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภัสรา  เกื้อเกตุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัญธิกา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอัยย์สิตา  ขวัญปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอาภัสรา  คงทน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอิ่มเอม  ดิษฐาภรณ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายคุณภัทร  ริยาพันธ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายเทพฑัต  ศังขานนท์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายเทพภาณุ  ลอยชูศักดิ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภาคภูมิ  มีบุญมาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายวรวรรธน์  โฆษิตรังสิกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสิปปกร  รัตนธน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชลธิชา  คึงประเสริฐ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวณัฐธิดา  ไม้เรียง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายณัฐพัชร์  รัตนนุวงศ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายธนกฤต  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายปวิธ  เดชภักดี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวเพ็ญวิสิทธิ์  บุญทวิวัฒน์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายภัคศรัณย์  เหลืองร่อนทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรมิดา  มิตรกูล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปีกุน  พรหมดาน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรหมสืบ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอเดลลิโอ  ชุบอุปการ คอสคิเน็น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกรกนก  พรหมจันทร์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายคริษฐ์  คุณารักษ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายตฤณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายทรรศ  รักหอม โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพศิน  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพิชชา  เปียงแก้ว โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายรวิศุทธ์  บุญอนงค์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจณิสตา  ปิตากุลดิลก โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิรัญญ์ธร  วรสุนทรารมณ์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิติชญา  ผุดวัฒน์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวมานิตย์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงแพรภิชา  นพคุณ โรงเรียนสิทธาภัทร์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชาย ณ ปราช  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกชณัฐท์  วิเชียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายกฤตภพ  เขียวกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกวิศรา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงก่องกษมา  สงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายก้องภพ  ปานหมี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายก๊อซซานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  ช่วยขำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกัลป์ณพัฒฒ์  อินกะโผะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายกิตติภพ  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกิติญาดา  พิศบุญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงข้าวทิพย์  นิลกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงข้าวหอม  นิลกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายจิตติพัฒน์  วรดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชญานิศ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชนัญชิตา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายชนาธิป  สังกะหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายชัชพงศ์  บุณยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายณพล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณภัทร  อินทร์นิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณฤเบศวร์  สิทธี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายณัฐกรณ์  เส้งส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายณัฐชนน  ดอกกฐิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐณิชา  แววศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปัญจะเภรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงทัศนันท์  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายธนากร  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธันยชนก  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนทีกานต์  วงษ์มิตรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนภสร  อักษรนำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายนรภัทร  ชิวหากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายนิติ  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายนิติภัทร  ถาวรสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเบญจสิริ  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายปกป้อง  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายปองคุณ  ครองญาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปาณิสรา  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปารณีย์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพชรธรรม  ดำศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายพรรณเทพ  สังขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายพอเพียง  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายพัชรวัฒน์  เลิศยิ่งบุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายพิชญะ  อรรฆยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หนูสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  หนูสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายพิรชัช  เตือนจิตเสรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพิศิษญ์กรณ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายพีรวัส  ดลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภคพร  ชัยวาที โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัสสราภรณ์  มุขวัตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภูแจ่มจิตต์  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภูมิรพี  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายภูวสิษฎ์  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายภูวิศ  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายรัชชานนท์  เสนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายวรพล  ใบสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายวสวัตติ์  อักษรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศนิชา  เวชนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศุจินทรา  เมืองด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณพะโยม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสวรส  ธุระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสารนิช  อักษรเงิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิปปกร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  นามเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุวภัทร  กลับกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเสาวภา  วงศ์เดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอภิชญา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิตเมธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายอานนท์  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเอริษา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงไอริชา  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกชพร  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกชพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกนกพร  สุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกรกชก  กาญจน์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกริสรา  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกวินตรา  อิสลาม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกวินธิดา  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกวิสรา  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกวิสรา  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญ์ณณิฐ  จิตรเอื้อกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกัณฑพัฒน์  เอียดช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกันตพัฒน์  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  กลับช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกันตินันท์  หวานนวล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกันต์  เลขาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกิริฎา  นิลวานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกุลชา  นุตราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกุลธิดา  เจรณาเทพ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเกียรติภูมิ  รัสปะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเกื้อตระกูร  วรอาจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงขวัญเกล้า  ขับกล่อมส่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเขมิกา  บริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายครองขวัญ  ตีสิงข์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรภัทร  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจุฑาศิลป์  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วชิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฉัตรฐิติ  ลิ้มสมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชญาดา  ก้อนอำพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชญาดา  ชูถิ่น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชฎาพร  จันทิปะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชนะศึก  บุญมาช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชนานาฎ  ชีถนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชยธร  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชวัลวิชญ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชินเรศ  เนาว์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชิสาพัชร์  ชูหวาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายฌานิศ  ประจง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงญาณิศา  มานะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายฐณชนม์  นาคโดด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณฐภัทร  ทองพริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณฐวัฒน์  พรหมศิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณภัทร  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หุตางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเชียง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศุภธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณิชานันท์  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงดลธร  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายดิตถกร  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายทักษพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงทิตฐิตา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนกรณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนกฤต  ตัณฑนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนพัต  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธนภรณ์ชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนภรณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนวดล  จันทรพิมล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนวิชญ์  มุมเนียม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธนัญชดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธนัญชนก  นุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญชนก  มีทุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญพิชา  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกำจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรภพ  ผิวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธีร์วรา  จินา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนภสร  คงสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนภสรณ์  เปียแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนลินนิภา  เดชาชาญชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  อารีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิวาริน  ถาวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิสริน  ยิมิเด็น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงบุณยาพร  โยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปณวรรต  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปภังกร  เลิศนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตนอนุจร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงประกายมาศ  สุดคีรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปรียานุช  นาคัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปอแก้ว  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปองขวัญ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปัญญวรรธน์  เวทยาวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปัญธวัชร  กำลังเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชัยติสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปัณฑิตา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปัณณทัต  ชุมทิม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปัทมปาณี  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณถนอม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปาณิสา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปานไพลิน  เลิศยิ่งบุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จงจิตร์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปุณณ์ทิพัช  เพชรจู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปุณณัทณัฐ  เพชรจู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปุณยนุช  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพงษ์พิชญ์  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพชร  พยุงเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพริษฐ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นแป้น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัทธนันธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพานิสา  ชายสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชชาพรรษ์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพิชชาภา  นิลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพิชัญณรงค์  ณรงค์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์พิมุก  พลเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพีรดนย์  ธนิตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ดิษฐปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภคพร  สุขสมพร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัทรภิญากรณ์  ดำลือ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัทราพร  ฉีดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทวรรณ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภาวี กำภู  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูริณัฐ  หนูแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติชัยโย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายมูฮัมมัดอาลี  สุดวิไล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายยศกร  นิมิตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายร่มธรรมม์  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงรัตนสินี  เชี่ยววิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงลักษญารีย์  บุญตรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุจรต โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีวิรักษ์ นุ้ยสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรกานต์  สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวัลลดา  เพชรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศตพร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศรันยพงศ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศลิษา  ตันติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศศวรรณ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศศิพินทุ์  พะมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดำรงศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสิกขิมา  ชาติกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิรภพ  มหรรณพ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสิวพร  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุปรีณ์  สุคชเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสุปวีณ์  สุคชเดช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เงินพรหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคีเภท โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงหทัยชนก  อาวุธเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอฑินันท์ญา  หยูทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรชร  วิจาราณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอรพี  เอื้อวงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอริศา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอาภาภัส  แซ่เดี่ยว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอามานี  ยีสมัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอิทธิพันธ์  จิตต์บุรุษ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเอื้ออังกูร  ก้งเซ่ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงฮัซวานี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกมล  ชูปู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเขมจิรา  จู้พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายชยพล  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายทีปกร  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนนทนัดดา  วรรณอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนลิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายนันธวัฒน์  พลหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายปัญญาทัศน์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายพรพิพัฒน์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเพชรสุดา  พลชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายวรชิต  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดัง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายสิทธา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงสุพิกา  เพชรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอริสรา  กาละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงอัยลดา  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอุ้มพร  เนาวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายเอกตะวัน  อินมณเทียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตรมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายก้องฟ้า  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณปาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจักรพงษ์  จริยวัตกุล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายเจตนิพัทธ์  น้อมเนียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเจษฎา  อภิวันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชญานิศ  บรรจงพาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนนิกานต์  มโนสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชนะพงศ์  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชาญฤทธิ  พันธ์งาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายฐิตินันท์  หวะสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณฐพงศ์  สงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณภัทร  คงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงสัตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐภัทร  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองแดง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายทวืทรัพย์  หนูตะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนภรณ์  ปานมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนภัทร  เจ้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธนันญา  คีรีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธันยมัย  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธีรนรินทร์  ตั้งอัครวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธีรยุทธ  แซ่ปัก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายนพรุจ  หนูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  มณีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายบดินทร์  พจนะโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปริยากร  ระแบบเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปัณณวิชญ์  ล่องจ้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปาลิตา  ใบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปุญชญา  นิลสาร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพงศพัศ  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพงศ์ภีระ  ขาวเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพชรพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพลภัทร  ใบมิเด็น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพลอยชมพู  รักประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพัชรดา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปรีชาชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภฤศมน  พรหมอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภวัต  มติธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงภัสนันท์  ดวงประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูคลี่ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรัชชานนท์  ทองพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายราชนาวี  บุญเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวรพล  เปรมศริน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวสิพร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวีรดา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวีรภัทร  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศรัณญษ  ใจจง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศิรวิชญ์  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศุภธิดา  ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงศุภิสรา  วรรณคง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสรวิชญ์  อิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสอง  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายสิรภพ  พิมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุธีธิดา  จิตสำรวย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุนิสา  เจ๊ะสมัน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอนันต์  สุบรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกมลฑิรา  อินทร์ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกันตินันท์  จุฬะแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชูสุทน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายจตุภพ  ทองจืด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงฉันชนก  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงฐิติภัทร  สุวรรณปากแพรก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายณฐกร  เทพช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายณัฐภัทร  คงชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขแต้ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธนัท  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธราเทพ  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายธราธิป  เดชะสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายบารมี  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปภัศณันฐ์  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปริยากร  นพสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงปุณยณุช  แก้วสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายพงศกร  กริชครบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายพันธรักษ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงรัญชิดา  เกรียงเดช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายวีรภัทร  รามมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายศุภณัฐ  สระบัว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสายน้ำ  บุญวงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรดรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงฮาวา  แขกจำลอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายกมลชัย  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดิ์ดวง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกันติชา  ชุติธรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกันยรัตน์  ฮาดชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสำราญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญชณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกานต์สินี  หมั่นถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเข็มมณี  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายคฤหัสดิ์  ระเห็จหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายจิรวิชญ์  ยอดดวงใจ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัครกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายชนกันต์  รอดพุฒ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชนัดดา  ชูคง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณภัทร  คำนวนจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฏกาญจน์  หมีดเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภากร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณัฏฐศรัณย์  เงินสยาม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงดลลดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงทิพเกสร  สุดถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธรรศธร  จำนงจิต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธราเทพ  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนพรุจ  รัญเวศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนภาดา  พลเพียร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนันทนัช  จงไกรจักร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายนาวิน  วงศ์สม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปรเมศ  เยี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โชติมุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปาริษา  สง่างาม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปิยธิดา  ณ รัชกาล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนานก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปิยาพัชร  พิศิษฐวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปูริดา  มีสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพชร  นิ่มสำฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพัชรี  โสตรการ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพิชชณิกา  จารณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมณี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภาคิณ  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภูริชญา  โภคากรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายมนัสนันท์  เภรีภาศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายรัฐบุรุษ  พลไชย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงลลิตา  เลขะจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงวณิดา  หนูฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศิรินภา  พุฒแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศิริรณา  พุฒแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศิริราช  เยี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศุภกฤต  ฤกษ์ผลดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายศุภณัฐ  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศุภรัตน์  สมฤดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสิรวิชญ์  จรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสิริวิมล  มัชฉิมชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุชัญญา  กรุงไกรจักร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุดาภรณ์  พฤษภาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุทธาสินี  สร้อยทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสุทธิภัทร  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุพิชฌา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนสุรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสุภศิน  กระบิน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุวภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอทิตยา  สีนารา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอริสรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอินทิรา  ปล้องเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายโอบนิธิ  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงโอมาภรณ์  ปลอดเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงไอยนาร์  ทวีวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกษิดิ์เดช  จุลแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายกษิดิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายชุติวัต  สบเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายฐปนวรรธน์  วงศ์แย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐภัทร  สมัครพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายพรภวิษย์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายพิชญ์ยุทธ์  หนูพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายวรดร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายศิวกร  ลักษณะสว่างวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายอนนตกฤต  แสงสุริยันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอนัญญา  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายอัลแอบบาซ  ฮะมะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอินทุอร  รักษาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงฮานาน  ศิริพัธนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกชพร  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกนกพิชญ์  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกฤษกร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อมรรัตนชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกานต์สิรี  ปวิธวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกุลปริยา  ศิริกาญจนชาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญติด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเขมจิรา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายจิรภัทร  นาคเป้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชลธิดา  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชวิศา  สงณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงชาคริยา  ถูกต้อง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชินาธิป  โตพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พฤศวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงณภัทร  สนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  บุญรัตนัง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  แสงวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐกฤษ  ทัดระเบียบ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐญดา  มาบัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐวัตร  อำไพฉลวย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณิชากานต์  ทองศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายเตชินท์  วรรณจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงธนัชพร  จิตร์รัว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธัญรดี  ปานเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนงนภัส  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนิกานต์มณี  สะอุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปฏิพล  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปนัชช์  ค้าของ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปริชญา  เสริมศักดิ์วรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายป้อมเพชร  ใจห้าว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปัญญาวีร์  โรจน์เจริญงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปาณิตา  จุติพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายปานณไชญ์  หิ้นจิ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พนัสนอก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญจันทร์  ปานอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพิมพ์เพียงจันทร์  ปานอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงพิรญาณ์สินี  ทองสร้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงมณีรัตน์  อินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงมิ่งมนัส  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายรงค์นริศ  ช่วยบุญชู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โจมการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงวรหทัย  รักสถาน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวรัชยา  พันธรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวรัญญา  ยอดไทย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวรากร  ธนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวริษฐา  เทวบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมุด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงศิตาพร  ทองเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศิริพิศิ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์ทองจีน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสโรชา  เกื้อรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายสิทธิโชติ  สมทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสิริกร  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายอนันดา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอภิเศรษฐ์  บุญเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอิทธิกร  ดำศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกันตินันท์  เสนอินทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายกฤตานนท์  คงชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายกฤศ  ปณารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงเกตุนภัส  สวัสดิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายณนน  แวววรรณจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายตะวัน  บุญจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายธนกฤต  มุขโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายธนพล  เพ็ชรวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายธนะภัช  พละบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายธีภพ  เรือนสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายเธียรวิชญ์  อ้นประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงนภัทร์  วงศ์บุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงวิชญาพร  ชูเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกฤตเมธ  ลักษโณสุรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายกฤษณ์ธรรศ  ขาวเกื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโมรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณิชกานต์  ช่วยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธนกฤต  ภันธ์สะและหมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธราเทพ  โอระชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงนาจิดา  หวันเหล็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงบรรณ์ณิศา  แก้วซัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายปริพัฒน์  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปัญณวิฒน์  ลาภจุติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปารณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปุณยนุช  กิจวิจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสร้างบุญ  โชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกชพร  ทองรักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงกมลพร  อักษรนิตย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายกฤตติน  กิจการ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายกฤษตเมธ  ธรรมชาติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายกิตติภพ  เจริญอภิบาล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายกิติภูมิ  ชูเกิด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตันติธนปัญญา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงชญานิศ  ปรีชา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงทองไพรำ  พันธุ์สนิท โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายธีเดช  มรรคศศิธร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายปภังกร  เวชพราหมณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายปรัชญา  ภู่วัฒนาพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงปารดา  มณีรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงปิ่นปาณัฏฐ์  ชำนาญคำ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายยศกร  สุทิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายวรากร  อินทมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงสุวภัทร  ล้อรัตนไชยยงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกรกาญจน์  แนมจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงกรสรวง  เอกธนาพิชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกฤชณัท  ชีวรัตนาโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงจิรัชญา  วุ่นเนียม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชณิกษมน  ช่างวาด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชณิดาภา  สำเภาทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชนมน  คุ้มปิยะผล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชนิสราพร  บุญพอก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชาลิสา  หวังปิยะวัฒน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชุติณัชชา  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงญาสุมิญ  ยุทธกาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงฑิฐิตา  คงวัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณทชัย  รอดการทุกข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณัชฐ์นรี  มีชัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมนุ้ย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  สินเธาว์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฏฐ์พล  ศรีไสย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดำขำ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณัฐนภนต์  จรจลักษณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณัฐพัชร์  พืชผา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐภัทร  จ่าถิ่น โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณิชาธาร  สุพรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายเทียนธรรม  ณ นุวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธรรมสรณ์  ปรีชา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงธันยกานต์  ระกำทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงนพวรรณ  ชูช่วง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนภารินทร์  พุทธปัญชรกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายนวปฎล  แสงขวัญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรกาญจน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายนันทนิพัทธิ์  จรจลักษณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปพิชญา  สุวคันธกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปรวิศา  จงจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายปัณณธร  ยอมเต็ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปิยะกมล  ศรียา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปูชิตา  เจริญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงเปรมญาดา  อร่ามศักดิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายพงศ์พล  รัญเสวะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายพชร  ถาวรสังข์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพลภัทร  ปรวัฒน์กุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพลอยณภัค  วงศ์อัศวโสทร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพศิน  ชาลีวงษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายพสิษฐ์  คำจันทร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพลเดช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนมาศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัฒนกิจจำรูญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิระดา  สุวรรณอ่อน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายภัทร์นรินท์  วงศ์ปาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สงหนู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงภาณุรัตน์  วีรเดชกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภานุเกียรติ  ดอกขัน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงมัญชุสา  ศรีสุข โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงโยษิตา  พืชผา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายรณกร  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายรณกร  แก้วกียูร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวจนะจิตตรา  ปลอดภัย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงวรอัคริมาษ์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายวัชรธร  คังฆะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายวิรเวช  แสงแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายศุภกฤษณ์  เวชสาร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ปาลรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสิรวิชญ์  สรรพสมบูรณ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสุญตา  ล่องชุม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุทธอร  รุ่งประภัศร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอนาวินทร์  สุขพิทักษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายอภิมุข  ขวัญคาวิน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอาณัญชา  พลกาย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอารยา  เฉลิมศรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอิงเธียร  ธนะภพ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงอริสรา  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกันตพัฒน์  หนูตะพงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำภีทูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ป.5 วิทย์ประถม