รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อาภาธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนากร  แสนลา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภาสกร  โสมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรินทร  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวฤตตวรรณ  นวลหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชนากร  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชัญญานุช  ดับใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายชัยชนะ  ถัดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัชชานันท์  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  ด่านเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนฤกต  ผลพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วิทยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนภสร  สุขประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิชญธิดา  เศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงแพรวา  สิงห์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวิภาดา  สุนิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศิรัตนา  กูลพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุชาดา  แสนเจ็ก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสุรเดช  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอชิรญา  ชินกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายญาณภัทร  น้ำคำ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรินษรา  หมายถมกลาง โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชโนทัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงโชติกา  บุตรกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนดล  พลแสนทอง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนวิน  สิทธิสงษ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทพร  คำมี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปฏิมากร  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปณชัย  ยินดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปวีลณ์ลดา  พิมพ์แบบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพงศธร  ซุ่นกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพรทิพย์  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเมธิตา  นามดี โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวรากร  ชำนาญรบ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายสิทธิพงษ์  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงแสงดาว  บุญหนูน โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกรกฤต  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกันทรากร  หมั่นการ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเกณิกา  ธัญญาหาร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายเกียรติกุล  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขล้อม โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายชิษณุพงษ์  ภัคดีนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชุติมา  พันธ์อินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทวีบุญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณภัทร  สามิดี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐพัชร์  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายดุลยวัต  เพชรแสน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงตกมล  ไกรสน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนวรรณ  ฉุดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนวัฒน์  เกนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรภัทร์  อินประจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปานรพี  วาดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพชร  พรมเขียว โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรสิริ  ปั้นนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภพธรรม  เกษนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภรณ์พัชษนันต์  อนันต์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรจาริน  กระสินธุ์หอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภุชาพร  อุ่นกุดเชือก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายวรากร  บุญเอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รัตนเย็นใจ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศวิตา  เขจรกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศศิชา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายสิริทรรธ  แววไธสง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุพิชชา  งิมขุนทด โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงอินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายอดิรุจ  แม้นเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอัญฑิฌา  พุ่มบุตร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอัมพิกา  ประกอบผล โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอาชวิน  แซ่จ๋าว โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอาทิตยา  เกนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกิตตีระวี  ธรรมดา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายจิรันธนิน  เคล้ากลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายจุลจักร  จันทวิลา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนัญญา  อุทัยพร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิภา  คีรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชิดชณก  ทิพรักษ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเชาภัทร์  คำแก้ว โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัชชา  กุดนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงดวงพร  อาศัยนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงดุษยา  ทือเกาะ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายทัศนวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายทินภัทร  อยู่รอด โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธนพร  โคตรสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธนากร  บุญเอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธีรติ  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธีรพงศ์  ธรรมลังกา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายบัญญวัต  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบุญญิศา  พรมฉายา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฏิวัติ  โสมพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปนิดา  มีระหันนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปนิตา  คุ้ยมอน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปัญฑิตา  ยศเกศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรทิพา  หงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภควัฒน์  ทาดาจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภานุวัฒน์  พิผ่วนนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูผา  ศรีษะนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนแก้วพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรัฐเขตต์  ประเสิรฐพรม โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สระแก้ว โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวงศธร  พิพ่วนนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวรรณพร  พิศเพ็ง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตู้สระเกษ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศศิวภรณ์  สีหาจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสโรชา  สุระสุข โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสิทธิโชค  นาคแท้ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุภัสรา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายอัครพล  พานิชย์นอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายอัฐธพล  โม้มกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกฤติยา  โมรานอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสมสัตย์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติธัช  คำสอนพันธ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ประทุมเกสร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงแก้วรัตนา  แก้วนามอม โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงคชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจอมขวัญ  บัวบาลศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัญญา  รสน้อย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชญานิตย์  ธัญญาหาร โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนมน  ศรีสุราช โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษานา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชมพูนุช  ประกอบผล โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มาตรปัญญา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชุติมา  มีระหันนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงญาตาวี  ขุนทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฐนกชมณฑล์  แก้วไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฐิติพงศ์  เอียการนา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายตะวันฉาย  มุลวงค์ศรี โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกฤติ  การปลูก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธารทิพย์  เอี่ยมนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรยุทธ  แตงพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนนทกานต์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภัสสร  วอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันทิชา  อินประจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิชคุณ  มุ่งเกยกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แท่นทอง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปัณฑิตา  ข้อยุ่น โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุณณิศา  บุญกลาง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงไปรยา  พงษ์พิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพัชรพงษ์  แกล้วกล้า โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชญ์พร  พิมพ์ธาตุ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพีรชา  ผูกศิริ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพุทธไทย  เกษะ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูมรินทร์  ภาคนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริณัฐ  อนันต์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวชิโณทัย  สามารถกุล โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศิรวิทย์  ไชยรา โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุปิยะนันท์  กระพี้นอก โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสุริยพงษ์  ธุระสุข โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอนัญญา  ค้ากระบือ โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจง โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอัญชนิตา  ฉุดพิมาย โรงเรียนชุมชนโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม