รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพงษ์  พันธุพิน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรพงษ์  สนามพรม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวันนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรรณอร  กินรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิชญา  กลั่นกษตรวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กงกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเกศญา  พิศนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงบุณยวีร์  คำสอนทา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพรภิมล  ฤทธิ์บุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศศิกานต์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอรปรียา  ม่วงปาน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เที้ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกรวรรณ  ไกรศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐฑินันท์  อาสานอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนภัสสร  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรุ้งนภา  เสียดสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวริยา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์ุไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอาภัสร  อังคะฮาด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤติน  นาโสก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกฤษฎา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติคุณ  สำราญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายอภิวัฒน์  เตชะกัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงขนิษฐา  สามนคร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายตะวันฉัตร  การถาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนากร  สาอุตม์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธันยพร  ทองนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิยะดา  เก่งรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงแพรวา  นาควารี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภคพร  หลินศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเมษารัตน์  คำภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงรัตติกานต์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรียะอาด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศรันย์  ขันทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โคตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ใหญ่สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทียม โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศิริพา  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงคคนางค์  อัศวสุวรรณกูล โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายต้นหนาว  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมาติกา  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสนทยา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุธามาศ  สมัครการ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอริสา  คำกอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แนมพลกรัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  บวกโพธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธนวัฒน์  เจิมปรุ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนฤดี  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปราณปรียา  ประเสริฐหล้า โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงสง่ากลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายพฤทธิคุณ  มีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวัลรัตน์  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศศินภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์จอหอ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอภิสรา  สายมนตรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกีรติกร  บุญธรรมวัฒน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ปาปะไพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชญานิศ  หวังชื่นกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนาภัท  กนกพรพรรณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชินภัทร  ศรีประสิทธิศักดิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายฐาปกรณ์  ฉิมนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิตาภา  หมั่นกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชานันท์  พันธวิศิษฐ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แสนสิงห์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปนัดดา  พิริยะกุลเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปริยาภัทร  หอมจันทร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปิยมน  ภูมี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพลพล  ตาสุสี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัชรพร  แสงประเวช โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพัชรพล  หินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทรมน  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรา  ฉิมบุรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภูริชญา  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเมชพนณ์  ทองนาคอารักษ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวชิรวิทย์  อาสานอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรฤทัย  หวังฝากกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวิลาสินี  มานะการ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศศิธร  ไร่นา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสาธิดา  จันทรศิลา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุชานันท์  โชตินอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอชิรญา  บำรุงกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอภิญญา  จูกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเอวรรณธิดา  ปาปะไพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกพร  ลอยสนั่น โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงขวัญฤดี  ขำโต โรงเรียนบ้านประคำ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายปฐวี  บุญภูมิสุข โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 คณิตประถม
134 นางสาวงามศิริ  สิริยุทธ โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอภิเดช  มั่นคง โรงเรียนบ้านประคำ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรอุมา  ดิษขุนทด โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอริสา  ขำยศ โรงเรียนบ้านประคำ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปภาวรินท์  เขตกลาง โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงลภัสรดา  เนตรโคกสูง โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวิรัลพัชร  กุดหินนอก โรงเรียนวันครู2502 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์ โรงเรียนวันครู2502 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกันธิวา  เกตุจันทร์ โรงเรียนวันครู2502 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นายพัฒนพงษ์  ไกรอ่ำ โรงเรียนวันครู2502 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศกาวรัตน์  มุ่งอุ่นกลาง โรงเรียนวันครู2502 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศิรดา  ชัยแก้ว โรงเรียนวันครู2502 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสุมาลี  ยุบลชิต โรงเรียนวันครู2502 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใกล้สุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐปภัทร์  ช้อนกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัทณาภรณ์  หมอสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงประกายวรรณ  สงนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปวันรัตน์  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรสิตา  แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอาทิตยา  สมน้อย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวธัญญาพร  ชัญถาวร โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนพดล  ณรงค์นอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวพรพรรณ  ณรงค์นอก โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวุฒิชัย  เดิ่นกลาง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวสุรัสวดี  โภคาเทพ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวอรปรียา  พุทธณะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกรชนก  ปุระหล่า โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกรรณิกา  เตียนศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤษณพงศ์  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายกวินชนินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูหนองโอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายก้องภพ  จำปาราช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุ้ยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกีรัตยา  ชัยวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกุมารี  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงขณิษฐา  ปลัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายเขมราช  พัตรากิจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายคณิต  อุปมานะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจตุภรณ์  นาทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจันทัปปภา  เกษนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายจารุเมธ  สีบุดศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายจิรฐา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจิรัญชยา  อุดทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายจิรายุ  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศิริมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายชญาณ์นันท์  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชนกวนัน  ศรีบุญยัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายชินภัทร  กิมะโน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พนมศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายโชติภณ  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายฐาปกรณ์  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณพชร  พรมจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมูลตรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐสุดา  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงดุจจันทร์  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายเดชกมล  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายตะวัน  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงทักษอร  ทิยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายทัพพ์เทพ  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนกฤต  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนพัฒน์  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนภูมิ  มาเอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายธนัญชัย  ศรีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณปะเก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธิติการณ์  ผึ่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรภัทร  ตันติชัยวรนุช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนันท์นลิน  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงน้ำฝน  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนิชาภา  ฮวบกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายบดินทร์  ทองจอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงบัวชมพู  รักธงชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปกรณ์  ประสบโชค โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงประภัสสร  เปรมปรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายประสิทธิ์โชค  ไชยนรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปรางค์วลัย  อินทร์ชำนาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปรียาภัทร  นวลศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปัญจพล  ชัยอมรนุกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปิยะพร  คำแสนโคตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปีใหม่  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายพงศภัค  กิตตินาถไกรวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายพฤฒิชัย  ปัดทุม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพันธกานต์  แสงโสดา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิชญากร  กระหม่อมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายพิชิตชัย  โวหารลึก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายพีรพัฒน์  ลิขิตดำรงค์เกียรติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงแพรวา  โฆสิกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงฟารีดา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายภทรวรรธ  ดิสโร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยแท้ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายภานุพงษ์  คำงาม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายภูริทัศน์  สิมศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงมัญฑิตา  มาระศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายรพีพัฒน์  สมชอบ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงค์ศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวรางคณา  ภิญญาวาศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายศิรพัฒน์  สุวรรณคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายศิรวิทย์  การปลูก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิริวิมล  นิจภักดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดีนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสไบพลู  พันธ์วัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสรัลนุช  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายสหรัฐ  ศรีรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายสิทธิพงษ์  นอสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสุจิตรา  นวลสีดา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายอนุพงศ์  ชาปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอภิญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอรรถพล  เมิกข่วง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอริสลา  เทพศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนหอม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงแอนนิต้า  ฮิกกินส์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกฤตติภัค  ดงอามาตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกันธิมา  พลเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกิตติพงษ์  เที่ยงโยธา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายจักรินทร์  จงเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจิราภา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชนะชัย  ลงชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชนากานต์  การนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชุลีพร  ชัยศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายฐาณภัทร  ภูมิมะนาว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณัฐชนัน  ผ่องพรรณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงทิพย์อักษร  อาถนาทิพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนภัทร  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนา  ภูวงเดือน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธิตินันท์  วรรณปะเก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรเดช  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธีรภัทร  สายศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธีระวัฒน์  บ่อสารคาม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนวพล  นราพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนันทวัฒน์  คำเสนา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนิตยา  ธรรมมานอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปริณดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพงศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพลจันทร์  โคตรคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพลพล  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพัชรพล  จงปลูกกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัทรฑิตา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภัทรพล  มั่นคงสมบัติ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายโภคิน  ไชยบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงมินริตา  ชาวสวน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายยศธร  กู่โบราณ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายรังสิมันตุ์  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวรรณวรี  โพธิ์แดง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวัชรพงษ์  จิตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศรายุทธ  ปัดถาวัน โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศศินิภา  ลครพล โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วโนนเฮ้า โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศุทธิกร  วิวาโค โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศุภฤกษ์  นานอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสนธิ  เงินขาว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสิรินภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอภิชญา  การค้า โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอัศนี  บุญเพลิง โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกนกกรณ์  จันทะดวง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกมลชนก  เกตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกริชยากรณ์  มีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกวิน  ฉัตรสันติประภา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สิงขรอาจ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญฑิมา  สอนกระโจม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัลยาณี  ทองภู โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกิตติกรณ์  พันธ์ทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกีรติสุดา  ด่านพงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเกศศริณ  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเกสราภรณ์  เกิดโมลี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สิงขรอาสน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเขมจิรา  คำมี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเขมมิกา  คำทอน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายคมสัน  สอนใต้ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจรัญญา  เกณขุนทด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิรัชญา  เชิดชู โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจิราพัชร  สีลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจีรภัทร  วันสา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชนากานต์  พีเกาะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขวัฒน์เมธีวงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญดาภา  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงฐิตินันท์  จอมสวรรค์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณภัทร  รินทะระ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณรงค์รัชต์  งามสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐกิตต์  นมเฟือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐริกา  ยาหมื่นไวย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีอ้วน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเตชินท์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนบดี  ฟักสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนพนธ์  มาเอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนภัทร  รามนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  อายุยืน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธนาภรณ์  ภาเจริญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธรรมนูญ  รอดกระจ่าง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธันวา  โนเปือย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธาราทิพย์  พุทธชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธีรพัฒน์  พรมทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธีรภัทร  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  กล้าหาญ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนราธิป  ภูเพ่น โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนวพรรณ  มาทมูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนิติภูมิ  แสงใส โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายบารมี  อ้นทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปกรณ์  ทองลืม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงประกายแก้ว  จำนงศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายประกายวิทย์  เวียงลอ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปรัชญ์  เซียนพิมาย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปราณปรียา  ลอมโฮม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรารถนา  ปฏิสุขัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปรีญาดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปรีติ  ปะติคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวันรัตน์  เซ็นนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิศนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปาฎิหาร  จิตอังคะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองพูล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไวไธสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรนภัส  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรนัชชา  จันทะโสม โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพัชรพล  ลาดเหลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพัชรวรรณ  นนทะสี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชยากร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิชาพร  พรมสายออ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพีรพล  เข็มตรง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภัณธกานต์  วันสา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมสุนา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูกวิน  โม้หอชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมุกดาการ  พรมป้อ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายยศวรรธณ์  กิจโป้ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายยศวรุตม์  พลพิลา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงรดามณี  ประสันแพงศรี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวงศกร  ดาวศิริกุล โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมวิง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวรัญญา  ไพเราะ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวราพงษ์  อยู่มา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวโรดม  จันทวี โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวสุภรณ์  กันสีชา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายวัชรา  ชัยภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวาสิตา  สมน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวีรภัทร  นาเจ็ก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวุฒิพงษ์  วันน้อย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเวธนี  พลอัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายศรวัสย์  นาชัย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายศรัณยพงศ์  หลายทวีวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชูช่วย โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศศิธร  รัตนอนันท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงศศิประภา  การนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศักดิ์กาวุธ  รักสุจริต โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศิริจรรยา  ฮาตบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แหลมกระโทก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสหรัฐ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีโยธา โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิทธิพล  คนขยัน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสุภกิจ  สินกอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอนาคิน  หาญยุทธ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอภินัทธ์  จุฑานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอรทัย  ภูพานทอง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอักษรินทร์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอัครภัทร  คลังสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอินทุอร  คูวิวัฒน์ธนานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เสนาคลัง โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงไอศอร  เคิร์ก โรงเรียนอมรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายํธนากร  ปิดหล่า โรงเรียนอมรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธารวารินทร์  สุนทรรส โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปารวี  น้ำใจดี โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพัชราภา  ตะสูงเนิน โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงมนฤดี  มุ่งมี โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศิราณี  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสาวิกา  สารนอก โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสิริพรรณ  ตะโกนอก โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุพัชรี  จันลา โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชนิสรา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายพลชนะ  มาสีดา โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลังสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายดินตะวัน  ปัจชัย โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปาลิตา  เซ็นธุลี โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพรนัชชา  ตีบไธสง โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเพ็ญคณบดินทร์  วิศวเลิศทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสรัลพร  ดงหิ่ง โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสาวิกา  พลทามูล โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอนุชา  พลทามูล โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกรพัฒน์  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายกรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  แอมกิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงญานิศา  พลตื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายทักษิกร  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายปกรณ์  พลโดด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพรรณนารา  ทุมเกษม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงรัญชนา  หาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายศุภสิทธิ์  สงคราม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญปก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายสุภาดา  สำเนียงงาม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกิิตติยา  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชลิตตา  ถ่ายกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณรงค์เดช  เกษะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฐชวัล  นาคนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายทินภัทร  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธนภัทร  บ้วนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรพงศ์  มูลธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพรลภัส  ย่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพิชชากร  กิตติวงศ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภคพร  จันทวาส โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวัชรากร  ขวัญดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศศิชา  ภาครฉิม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสมปรารถนา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรแสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสวงนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอังคาร  ปัตตนาโถ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายปฏิภาณ  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภาวรินทร์  กรวยสารคาม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขอชูกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวันดี  สมวันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวารุณี  สุรศร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายวิชญะ  อยู่บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายอดิศักดิ์  ชูอิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายชวดล  อิ่มกมล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนันทิภัฒน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงประภาศรี  ประแดงปุย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพงศกร  ปัญญาโญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสาโรช  นมนาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกฤชณัท  สุมงคล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายชวิน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมชัยภูมิ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายเตอฉวน  ลี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงธณิดา  ศิริศักดิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายธนกร  การะสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายปองปราชญ์  ทองดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภัคจิรา  ยังกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงวิมลพรรณ  สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายอะริณย์  อัครานุรักษ์กุล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 คณิตประถม
681 นายก้องเกียรติ  แสงงาม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอกพยอม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นายเกียรติศักดิ์  ผ่องเพิ่ม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายคุนากร  นารีจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายเจษฎา  ดงหงษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์สุข โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ราชสมบัติ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายณรงค์ชัย  กุสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
694 นายณัฐพล  วันสา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงดุสิตา  ต่อชีพ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนกร  แสนจันทรแดง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายธนวัฒน์  เทพทรัพย์สิริ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์หาจักร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปริชญา  สมนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายปรินทร  คำแก้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพรพัชร  ติดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพรหมพิริยะ  จันลา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพิชชา  มะกา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวพิมพ์อักษร  ถานันดี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายพุฒิพงศ์  สุมณฑา โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภาณุเชษฐ  นาดี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมาลิณี  ศรีสถาพร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงเมธาพร  เสือนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงลัคนา  แก้วดอนรี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวิศวะ  คงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศศิธร  เทียมภักดี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเศรษฐีนี  ทองมี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นายสถาพร  ไชยสง โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสิรภัทร  อ่อนนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวสิริวัฒนา  เผือกนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายสุทธิพงษ์  พิศนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวสุพิชฌาย์  วัจนศริเสถียร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุุุดารัตน์  ไพรเขียว โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายอดิศร  แสวงสุข โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายอดิศักดิ์  ถาวรพรหม โรงเรียนวานิชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวอนุษรา  รอดภัย โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรสร โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวอรอุมา  พิมลนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอรอุมา  วงษ์ชาลี โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นายอาทิตย์  แสงไพโรจน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายอิทธิพล  ยาย่อ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอิสระ  จันภิรมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกชพร  จันทะคาม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเรือง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกันต์  อำไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกานต์ณิชา  จริยา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตติกร  กรองนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเกศรา  แวะสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเกียรตินภัทร์  ป้ายนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายเขมจิรา  ผาริการ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายเขมณัฐ  วังทอง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายจรัสรวี  คงอินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายจิราวัฒน์  ไปวันหน้า โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายชนกร  มาเหง่า โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายชยุตพงศ์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชวัลนุช  ชนไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายชัชพิสิฐ  ตระการจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐิตาพร  สายจันทะคาม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์ชะเอม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณัฐชยา  กริดเกล้า โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐดนัย  แซกรัมย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณัฐปกรณ์  บดสันเทียะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐวรรธน์  มีเพียร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเตชิต  พรหมชัยนันท์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงทักษอร  คำมิสา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายแทนคุณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนกร  ชาวสวน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนบดี  หาญคำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธนพร  พิบูลย์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธรณ์เทพ  ประทุมแสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธราดล  คำพิมูล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพทรัพย์สิริ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธีรวงศ์  เมืองศรี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนันธพันธ์  จันทร์ใต้ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายปกรณ์  พิริยะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปภังกร  ลาดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงไปรยา  ไวบรรเทา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพงศกร  เรียงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพงศพัศ  อิ่มน้ำขาว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพัณฑกาญจณ์  หาญบุรีวงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัคธีมา  จันทร์คำภา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลุนสมบัติ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัทรพร  จงนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภัทรพล  ทองคำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทรภรณ์  รัตนิยะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภาวินี  เทพวงค์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภิญญามาศ  หาญสิงห์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภูบดินทร์  แฟมไธสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภูวเดช  กรวดนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภูวเดช  ภาคดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภูวนาฐ  เกื้อสง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายมรรควัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงรพีพร  มาศงามเมือง โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรักษ์สกุลนิจ  จิตละม่อม โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ตื้้อคำ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายวรวิชญ์  จิตดี โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวัชราภรณ์  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวิภาวี  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวิมลรัตน์  หอมโกสุน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายวุฒิพงษ์  จังหวะ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองนอก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงศศิธร  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายสมัคร  แซ่โค้ว โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสิรประภา  ช่างปลูก โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุพิชญา  โปมินทร์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โสภาพร โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอดิชาติ  อำมะรา โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอริสรา  รวมดอน โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  รักชอบ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอัฑฒวิน  ศรีสุรารักษ์ โรงเรียนวานิชวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเจตริน  อุปแดง โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนพล  ธุระยศ โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจรรยพร  มาตรวังแสง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนริสรา  ศิริมนตรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายปรเมศ  สีบุดศรี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอรพรรณ  ดาปุย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอลิตา  ไธสง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงอาภัสรา  ชาชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มนเทียร โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานสาลี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธารนริน  สวนดี โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนนท์ฐิตา  อาจกล้า โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปณิดา  อาจจุลฬา โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพิมพิกา  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านดงบัง ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวิภาดา  พรมพาน โรงเรียนบ้านดงบัง ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเอรวดี  สีเขียว โรงเรียนบ้านดงบัง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงญาณี  กินรี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงธนพร  ทวยทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเบญจจินดา  ธุระพันธ์ุ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงประภัสนันท์  ศรีทองนาค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลักขษร โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายอนุพงษ์  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์งอ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงญาดา  รัตนหุน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณัฏฐ์ศุทธี  วันสา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพิชญาดา  น้อมระวี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพีรพัฒน์  สนธิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศิรารัตน์  อาจเค โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสหภูมิ  ทอนอดี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุภัทธิดา  พาลารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พิมาย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกชพร  เเสงส่อง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายยศกร  นอกพล โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสมใจ  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายสรวิชญ์  ต่ำกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงขวัญชนก  โชติกนกพงศ์ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปภัสสร  ทองสุขนอก โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพรลภัส  ผิวผาย โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวราภรณ์  เฉยกลาง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจงกลณี  ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงชริสรา  หาญสงคราม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เช่นพิมาย โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธนาพร  ไพราม โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงธัญชนก  เยอสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายปรมินทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงฟ้าใส  มะนีวัน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายวรเมธ  มูลณี โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวิรัลภัทร  จงรัตนกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายกิตติพงษ์  คลายานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชุติมล  ครวจมรรคา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงนปภา  พลชนะ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปัญญาพัฒน์  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงภารดี  นอกพลกรัง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงรัตนวดี  ขอแต้มกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวรฤทัย  พิมพ์กลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายอนันต์  ชาญนอก โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแขม ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงเห็ม โรงเรียนบ้านตาจั่น ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายณัฐพงษ์  อินนอก โรงเรียนบ้านตาจั่น ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภูธเนศ  หาญกล้า โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายเปรมอานนท์  เตี้ยจัตุรัส โรงเรียนบ้านขาม (สลากกินแบ่งสมทบ) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญจน์อมล  นรมาตร โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกาญจน์ติญา  ส่งเสริฐ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงขวัญศิริ  แก้วศรี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายจักริน  มณีวงษ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายจีรพล  ลามพัฒน์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายจีรภาส  แจ้งไพร โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงชลนิชา  พลยุทธ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  อู่นอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  คงจันทร์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายธัญวุฒิ  ศรีนอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลิขิตกุล โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายปัณณวิชญ์  แถมดอน โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงปานชีวา  สืบสำราญ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงปารมี  แย้มศรี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายพิริยพงศ์  พุมมาลา โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงภัทรวดี  คำผาย โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนสุข โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงวรรณิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายอนุชิต  จิตรนอก โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายอำนาจ  ทัพธานี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายธนากร  สมดี โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวรวิทย์  วิถีเทพ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวิชิรพงศ์  แสนสุข โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงศศิพร  ชาติฉำ โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทิ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงบุญธิชา  โคตรศิริ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายกฤษกร  แก้วหิน โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงขวัญช้าว  ไชยลพ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายจักรพงศ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชวลิต  ประบุญเรือง โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายธีรศักดิ์   แสนบุตร โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายบัณฑิต  สิมพะราช โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพงศกร  แก้วหิน โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายพลเทพ  วรรณจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงมณี  เสริมศักดิ์ดี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายรังสิมันตุ์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวัชชิระ  ศรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวีรพงษ์  วันจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายวีรพันธ์  มะธิมะเนาว์ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศรัญญา  ไชยประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายอัยการ  วรรณจงคำ โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชุติมา  หาริตะวัน โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายสรรหา  จันทะเบี้ยว โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกมล  โพธิ์พันไม้ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกวินตา  ใจดี โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเทวิการ์  เขียวโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงธัญญานุช  สุขาฤดี โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงนถเนตร  จรรยารัตนกุล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงนิศากร  ปลื้มอุดม โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  นามประไพ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมแสงใส โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงกิรนัม  บุญภักดี โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงจริยา  พลไพล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชัชวาฤทธิ์  พรมโสภา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงธารวิมล  อินทะแสง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมเรศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงวิชิตา  พันธ์ถวิล โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสุวรรรณา  ประกอบนอก โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น