รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชพล  โหมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภณ  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณะ  วิเศษหมื่นไวย โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินรัตน์  เชิดชู โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  จารเขื่อง โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งภัคดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันวงษา โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิ่งไผ่  สุนทร โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติธร  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคุณเจ้านาย  นิลวรรณบดี โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงแจ่มนภางค์  ชอบเย็น โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิภรณ์  เดียขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชัญญานุช  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชินกฤต  เพยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายฐิติพงศ์  จำเริญสุข โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณชัย  ไขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รุ่งเรืองสกุลวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พับขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐนรี  พันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐพร  พลอยกระโทก โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงดรัณภัทร  แขขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายแทนคุณ  เลิศเวชกิจ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนศักดิ์  โชมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนารัตน์  ดุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธรภณภัทร  ปิติธนัชโชติ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธัญชนิต  แก้วสถิตสุนทร โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรภัทร์  หาญณรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนรินทร์พร  สนธิพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนันทกร  พูลรอด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงน้ำอินทร์  สระขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปฏิวัติ  แจ่มมี โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายปฐมเดช  ยิมยน โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวันรัตน์  ประไพศรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปารชาติ  ญาณไพโรจน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายปิยะภัทร  โมงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพลอยนัภัส  รุนบาง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หาดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพีรพัฒน์  คล่องใจ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเพชรทอง  แก่นจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทรพล  จิตรซื่อ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภานุ  วอขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภูมิพัฒน์  เรืองธาตรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ฟีสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แดงบุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพียรภูเขา โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายสุชาพงศ์  ชูศรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายสุริยะ  เกยพุดซา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายหรรษธร  คุขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอดิศร  เวชกามา โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอภัสรา  หูสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอรไพลิน  รัตนทิพย์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เมยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอารดา  สกราซ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำจัตุรัส โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกนกพร  ไว้สันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกรกัลยา  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกฤติมา  กิ่งนอก โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซอมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงขวัญข้าว  มูกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายคุณเจ้าคุณ  นิลวรรณบดี โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ชอบเย็น โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจันทิมันต์  เมืองแพน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรภิญญา  พันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิราพัชร  ไพริง โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชฏาพร  ชุ่มตะคุ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนิตสิรี  กุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุลขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐวรา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายดรัณภพ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกณฑ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธิติรัก  งามสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนนท์ตชา  ชูเกียรติ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนวกะ  นันทพลชัย โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนิธิศ  ศรีสุด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิพาดา  ศรีมากรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายบัญญพนต์  เลี่ยมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปฐพี  มองขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปภาวรินท์  หัวขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวรรัตน์  พืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฝนทิพ  สิริการ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แดดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพิชิตพงษ์  สูนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์วไล  นาคบุญธรรม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภคพร  พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภคิน  มาบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภุศธิฎา  กอมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงมณีทิพย์  คชวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมรรษกร  สระขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมีเรี่ยม  ฟอสเตอร์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรพีภัทร  พบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรัตนาวดี  เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวชิรวิทย์  เกิมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวรดา  สร้อยลอด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ศักดา โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวันสิริ  อัครเดชสุทธินันท์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวีพูล  งอกนาเสียว โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิรินภา  ป้องศรี โรงเรียนด่านขุนทด ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์นิ่ม โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วัฒนะชาติ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภฤกษ์  ทับขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสรัลชนา  ชัยวีรพันธ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสุกฤษณ์  มั่นทอง โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุภาวิณีย์  สาพัน โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายแสนไกล  หันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอนุสรณ์  ลัภขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอรนริน  หาญบุรีวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเอมี่  ลูดู โรงเรียนด่านขุนทด ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชาญณรงค์  เหล่าดี โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชาลิสา  ตอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนันทวัน  จีนมะเริง โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปัญญากร  พลายสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุภัสสร  อ้นสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัชพล  แหขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฎณิชา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนากร  หุงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพนาวรรณ  ไพรราม โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศรีอภัย โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสรวิทย์  ช่วยสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงไอเดีย  สุขล้าน โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัลยาณี  กุลสำโรง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอรวรรณ  ช่อจิตร โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัชพล  ปรีิอปรัก โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐกวี  อาจธานี โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพรรษา  หร่ายขุนทด โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ ป.6 วิทย์ประถม