รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตญา  กัญจนพงศ์กร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิดาภา  เอกเศรษฐการ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญรักษา  เสงี่ยม โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพีร์บดินทร์  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศตพร  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศิริพงษ์  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัจฉริยา  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายอาชวิน  สุขเวสพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายกิตติพัทธ์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเกสรา  ธนวรานิช โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัชชา  พฤทธยานันท์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปภากานต์  พรหมมา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปริตต์  สายพานวิทยา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปวีร์  กิตติธัญกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภัคธิชญา  สุริยกุล ณ อยุธยา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวรวิช  มาทะ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนสกุลศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงไอริสา  โกศิยะกุล โรงเรียนสกุลศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกชพร  ระย้า โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์  ศักย์ควรแถลง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พาณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายภูธน  เบญจตานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวชิรวิชญ์  กาญจนบรรจง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวรากร  คล้ายคลึง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสรวัชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาตะพงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงขวัญกมล  โพธิ์จันทึก โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ธีระภูมิพัฒน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจุลจักร  นากสกุลรัตน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวนภสร  วาริชอลังการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายพันธกานต์  มังกรงาม โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ประเสริฐ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิพิษ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 นายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวรกันต์  ดำนา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อารีรัมย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวอิสริยา  ปรกแก้ว โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัลยากร  ชอมขุนทด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายไขพิพัฒน์  ใจฉลาด โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณภัทร  กิจสัมฤทธิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนรพล  อำมฤต โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุสกุล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปาลิตา  เลาหวณิช โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปุณณสิน  สินสู่ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพจน์  บุญเพ็ญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเรย์ลิน  คาร์เธอร์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกนกพร  เจ๊กจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายก้องภพ  แสนธิ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  วุฒิบูรณ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งแสงทอง โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนภาพร  ศิริรัตนาพานิชย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปัณณรัตน์  รังไสย์กมลธร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปิติภูมิ  พันธุ์ฤทธิ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ไทธานี โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาลพัฒน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภัทรดนัย  ศิรันต์ทรัพย์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรพิชชา  พูลพร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสิทธิกร  สิงวร โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุมีนา  ออสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วกุก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอิทธิกร  ล้วนรัตน์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกชพรรณ  ต้นสงวน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาภัค  เรือนจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกิติมา  ปรีชายุทธ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชลันธร  ส่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเชิญขวัญ  อัศวธรรมกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ยงน้อย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  ญาณประเสริฐกุล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนัญยดา  เขียวจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนิชาภา  เทียงจันทึก โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุญรัตนา  วิริยะเกิดชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปฏิพล  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวิตรา  งามสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันอ่ำ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปุณณพัฒน์  เอียดจุ้ย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเมธาวดี  ว่่องงามอนันต์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายยศพัทธ์  ธำมรงค์ปรีชาชัย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวงศกร  รางวัลหลาย โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอิสรีย์  สิขรีไพศาล โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรรณนภา  ดวงจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แก้วสิงห์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.5 คณิตประถม
153 นายกฤษดา  สาแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวจิราพร  อุ่นนิ่ม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวชาริสา  เสาศิริ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนกร  เพชรไทย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปณิดา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายพีรพัฒน์  แสงไพศาล โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวลจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายวัชรินทร์  จิตเดียว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศุภณัฐ  ช่างไม้ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายสิทธิชัย  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายอภิรักษ์  นิลสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอรกมล  หงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอาริสา  เตียนจันทึก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกันย์สุดา  หงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชร์ทองหลาง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกฤต  ไชยสนาม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปฏิภาณ  สีพรม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพบุตร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุกัญญา  มีภู่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ตูมนอก โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนภัสรา  พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรไพลิน  ประสบหมู่ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินสนโศก โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายศรายุทธ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศศิกานต์  กานเกตุกิจ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธาราเทพ  บุญญา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปิยภรณ์  วิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศิริรัตน์  โมพา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอ่องติบคำ  สายรัตน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวอรญา  นาคพลกรัง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกมลชนก  ถวิลคำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวีรญา  รอดพล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านซับหวาย ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพชรพร  เทศจันทึก โรงเรียนบ้านซับหวาย ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงจิราพัชร  แฝงด่านกลาง โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐพล  ยะถีโร โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธันยธรณ์  สอนจันทึก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพุฒธิตา  มะนาวนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวรเจตน์  ยิ่งนอก โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวระบัตร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนันทิตา  ดับสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุทธิดา  แชจอหอ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชฎาพันธ์  ลาแดง โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธิดารัตน์  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เนียมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฤดีรัตน์  ฟองจันทึก โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปิดชัยภูมิ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  มอมขุนทด โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภาคิน  เพียซ้าย โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภสัณห์  ภมร โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพีรพัฒน์  ปลดรัมย์ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอพิญญา  นนทะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ป.6 คณิตประถม
213 นางสาวกณิกนันท์  งันขุนทด โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายชนะชล  จงกลกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัชชา  เคนศรี โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐภูมิ  พรหมธิ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงทอฝัน  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนันทวุฒิ  สงพิมาย โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพัทธมน  ขอแปะกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวนิดา  ขอโน้มกลาง โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะติปะ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุพรรษา  ผานกระโทก โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายเสริมพงษ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายกิตตินันท์  กลางสอน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายจิราเจต  คำหล้า โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐดนัย  อ่องเนียม โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนภัทร  สมัครชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปวิภา  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศิริบูรณ์  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสุวภัทร  สุดโต โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกิตติพศ  ศักดิ์ดี โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจรรยพร  หน่องตุ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิลัดดา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชู  เอกถาวรเจริญกิจ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บั้งเงิน โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิรินันทจีระกุล โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพจิตร โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชญาดา  มั่นทอง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรติกานต์  นันทมาตย์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชายกลาง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญกรวุฒิขำเขียว โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกันต์กวี  ลีบุญญะ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  เลื่อนศรีอินญากุล เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศึกรัมย์ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายบูรณิน  จันขามเรียน เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริพิพัฒน์ภิญโญ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพรภฤศพรรณ  งามสิริศักดิ์ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รัตนวงศ์ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายวรปรัชญ์  จันทร์พวง เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สุระพันธ์ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภเกียรติ  เกตุแก้ว เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวกทองหลาง เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายสุริยนต์  เขียวเนตร์ เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอภิรดา  แววโคกสูง เรืองศรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรกลาง เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจุรารัตน์  พูลลาย เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฉัตรประภัสสร  มะลิวัตร เรืองศรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัชชา  โชสูงเนิน เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มเนื้อทอง เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทักษพร  บุญเรือง เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายทินพัฒน์  เพ็ชรนิล เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเทวิน  แสนคำภา เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนฤภร  เจริญศิลป์ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษ์ทะสูงเนิน เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนิชาภัทร  อนันตวงษ์ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เสาวลักษณ์คุปต์ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายบัญญพนต์  เหนือโท เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยธิดา  กระแสเทพ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัชรพร  สระแก้ว เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภัทร  สมบูรณ์ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบัวขาว เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุชาดา  เลิศอักษร เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุทธิชาติ  จิรอนันต์อนวัช เรืองศรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอฐิชา  เลิกสันเทียะ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัญญมณี  เกื้อญาติ เรืองศรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุพรรษา  สีทาดี บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัดสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเมธยา  ต้วมสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรัญญา  กันสูงเนิน บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม