รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดิลกรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกฤตนัย  จันเทพา โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายญาณกิจศิลป์  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายฐิฏิฐากรณ์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายฐิติวัสส์  เสาะรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุมกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธนรัตน์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายปฏิวัติ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เหล็กจันอัด โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานุช  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทร  คลีกร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพัชร์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวัชร์  รันทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนวินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพิชญะ  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภาคิน  โฮมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ภู่ถนนนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายวัชระพล  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายศิรวิชญ์  เต็งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัจฉริยพร  เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤษณพงษ์  เศษคึมบง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หงษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกาญจนานุช  ฝนธง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ปัดกอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงเกษมณี  นิพวงลา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายข้าวกล้อง  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเขมนันท์  วิชิตปรีชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงครีษญานันท์  แถวโสภา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายคุนาทรัพย์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจอมขวัญ  เนินไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิรติกานต์  บัวทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชญานุช  ตุ่นขาวมะดัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนม์พิชา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฐิติชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณฐกร  จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฏฐณิชา  สวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐจริณีย์  สงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐฐินันท์  คำหัวโทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  เชาว์จอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มากพูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธีรดา  ลอยพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนภัสรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนลินญา  แหวนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนันทชพร  ฉะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนันทิชา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนิธิฐายีการย์  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงบูริศรา  ภูกิ่งดาว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายประดิพัทธิ์  วิไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปริมประภา  เพ็ชรบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปรียาภัทร  นาเรือง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปวิชชญา  อินทา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีหาเศษ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปัญญรัศม์  เสริมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัณณิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปาริตรา  ขัสเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปิยดา  ชัยชุมพล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปิยากร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพชรพร  ยังกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรนภา  ศิลให้อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพรรษกร  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพัชรพล  พลครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรพัฒน์  ไวยสุขศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพีราญาณ์  อินหงษา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทรธรัชต์  จิตตวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงสระน้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภัทราวดี  แมนขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภาวิตร  จันพักลาน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูวเนศวร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมนัสนันท์  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายมนัสวิน  สุหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมารินี อันนา  อูลส์สัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายรัฐศาสตร์  สีวังราช โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวงศกร  ปล้องธรรม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุนทร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวศินี  สีบท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวัชรากรณ์  เลือดบัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวันวิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวิชัญญา  เหาะกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิพร  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศศิวิมล  สาอุบล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิรินัดดา  เพียงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภพร  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสรนันท์  โยพันดุง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสโรชา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุกานดา  แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุทธวิชญ์  กวีกิจบัญชา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอภิชญา  จักกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอภิสรา  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอรจิรา  อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอรปรียา  สมกำปัง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอริญชยา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอัญธิชา  พันหอม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอาสฬาภรณ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอุรารัตน์  อินทร์ไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเอกวิทย์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาชูชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายภูตะวัน  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกนกพร  เพตาเสน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกิตติพิชญ์  ธนพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนโกศล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชนกันต์  พิมานแมน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณิศา  พวงโคกกรวด โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐนรี  ควรตะขบ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐวุฒิ  หรั่นกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนัชพร  เลือดกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีรพัฒชัย  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพชรพล  ขอนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลภัทร  แสนมี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภู่ระหง  แก่นเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแมร์เย็ม  อายัซ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรัตนพร  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โคสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวีระพัฒน์  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศักดินา  คล่องขยัน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริฉัตร  เข็มศรี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายุภูมิพัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกฤษณี  ประเสริฐกิจวัฒนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกานต์รวี  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายจิรเมธ  เหลาสุพะ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชญาดา  เอื้อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลธิชา  การัณยวงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงญดา  คงเป็นนิจวรากร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณิชชา  เสนานคร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายทัทท์เทพ  จัดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธนกาญจน์  สมมะนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนภัสกร  ทองคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายนรวร  วันปลั่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปภาวดี  รากกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปัณธิตา  กาญจนหิรัญ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายพนัชกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายพัฒนพงษ์  บางวิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทรสุดา  มารครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายภูบดี  หวานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายวชิรวิทย์  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวัฒนวัฒน์  สิทธิชัยเนตร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวายุ  ช่วยชู โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสิรินดา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุพิชญา  อ่องชาติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอธิชนันท์  อัมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเพชร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอินทิรา  มะคำ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงเอื้อมบุญ  ดวงสี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายกนกพล  อ่วมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกมลชนก  งาสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีชัยนาท โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติพันธ์  ฉัตรจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายครองยศ  สมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณภัควัตส์  กาญจนหิรัญ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิรสุดา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดุษณียา  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายทินภัทร์  เลิศศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธณวรรธน์  ภาเรือง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  พานนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนบัตร  ชัยกิตติธนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนภรณ์  คงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธิดากานต์  แสดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนัทธพงศ์  เกษตรวัชรสิทธา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายน้ำเพชร  เสมอหัตถ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพชรพล  ศรีวิทักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉิดจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพุฒิสรณ์  บรรจงปรุ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรัฐภูมิ  ทะปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงลลิตา  ย่อยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรรณิดา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรรสรร  ชมรัมย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรินรำไพ  สอดสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศุภกร  รวมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสมศักดิ์  ตันสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันธ์มณี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอภิศรา  ตามสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอภิสรา  สอนครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอมรวัฒน์  แก้วบุญมี โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอาชวิน  สุนารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิราภา  อุปาศรีพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนดล  ขามสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธิตินันท์  ลาดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนันทกร  แหว่กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนิศาชล  ชันกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงบัณฑิกา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปราณปริยา  น้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเปรมศิณี  ซ้อนผักแว่น โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีรวัส  บุญถึง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภาวิณี  เอี่ยมสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายรัชชานทท์  รุจอุดมพร โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิชุตา  ภักดิ์กระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศิลา  แป้งหอม โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลอดกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอนุพันธ์  เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอลงกรณ์  เสาเปรีย โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงไอลดา  สนสำโรง โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ์สุขอารยะ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติคุณ  ดุมครบุรี โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอุมาพร  ชัยบำรุง โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ไพรีพ่ายฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิจารณ์ โรงเรียนมารีย์ธงชัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นนทิ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรศิริ  คำชนะชัย โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมลนภา  มรรควา โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธันวา  ไตรยาง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถิ่นภูวงศ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปริญญาภัทร์  นวลมะณีย์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพัชรพล  บุญเยี่ยม โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัญญา  เทียบโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอชิตพล  พันสมบัติ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอุษมา  วงภาพ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกษมา  บุญผูก บ้านโคกไม้งาม ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายณัฐวุฒิ  แอบเกษม บ้านโคกไม้งาม ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปาริชาติ  สูบกระโทก บ้านโคกไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศรุตา  แสงพรม บ้านโคกไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม