รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศิริวงศ์พานิชย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิตินันท์  แสงเพชร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณรัดเกล้า  นักพรานบุญ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองอาจ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบผล โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐฐวลัญช์  หมั่นแสวง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวรันธร  ธรรมชาติ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชยาพร  กลั่นสาร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนัญชนก  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธีราภรณ์  เสือมาพะเนา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขเจริญ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปิยังกูร  ปัตตาเทสัง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัชราวดี  แทนกลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพูนภิรมย์  แอบจิหาด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิตติโยธา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภูษณิศา  สิทธินาม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จำปาขันธ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภิสรา  ปลอดทอง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเขมิสรา  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐภัทร  ซาอุรัมย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวัชรินทร์  นิลศิริ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรจันทร์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุทธิดา  พูนมะเริง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูตะวัน  งามลา โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงหรรษการต์  ชัยปะปัง โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอินทุอร  ตุ่นปรุ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ป.6 คณิตประถม